Hľadaj

Už deväť rokov duálneho vzdelávania v dm

Sita Poslať

30.9.2020 (Webnoviny.sk) - Do nového školského roka vstúpila dm už po deviaty rok spoluprácou so strednými školami, v ktorých si v odboroch Obchodný pracovník, Predavač a Obchodná akadémia vychováva kvalifikovaných a do pracovného života pripravených mladých ľudí. V školskom roku 2020/2021 tak v  duálnom vzdelávaní v dm študuje 97 žiakov, pričom 25 z nich nastúpilo do prvého ročníka. Tohtoročnou novinkou je zaradenie online vzdelávania žiakov každého ročníka ako pevnej súčasti ich vzdelávacích aktivít na odbornom výcviku, ako aj spolupráca s novou školou, tentoraz v Michalovciach.

image

"V septembri sme vo svojich prevádzkach privítali už po deviaty raz žiakov prvých ročníkov stredných škôl, ktorí sa rozhodli študovať obchod a zapojili sa do duálneho vzdelávania v dm. A rovnako ako pred deviatimi rokmi, tak aj dnes sme presvedčení, že práca s mládežou a efektívna spolupráca so školami je jednou z možností, ako riešiť chýbajúcu kvalitu na trhu práce v odvetví obchodu," hovorí Marcel Blaščák, manažér rezortu Spolupracovník spoločnosti dm drogerie markt.
Dm totiž už od školského roku 2011/2012 podporovala v rámci svojho projektu Vzdelávanie pre prácu v dm žiakov vo vybraných stredných odborných školách. V tomto školskom roku rozbehla svoje prvé aktivity v tejto oblasti. Ich výsledkom bolo, že sa v nasledovnom školskom roku 2012/2013 podaril štart štúdia so všetkými prvkami duálneho vzdelávania prvých žiakov s podporou dm na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prešove. Systém duálneho vzdelávania bol do slovenského školstva zavedený o takmer štyri roky neskôr, v roku 2015.
V školskom roku 2020/2021 v  duálnom vzdelávaní v dm študuje 97 žiakov, pričom 25 z nich nastúpilo do prvého ročníka. Záujem žiakov deviatych ročníkov základných škôl bol až 2,5-krát vyšší ako sme boli schopní v tomto školskom roku prijať, keď 64 žiakov prejavilo záujem duálne študovať v dm, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme mladých ľudí o štúdium a prácu v dm.
"Od septembra rozširujeme ponuku duálne študovať v dm aj pre žiakov zo Zemplína. Začali sme spolupracovať so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Michalovciach. Okrem tejto školy dnes spolupracujeme s ďalšími 12 strednými odbornými školami v rámci celého Slovenska a s Obchodnou akadémiou na Račianskej ulici v Bratislave," dodáva Marcel Blaščák.
Minuloročnou novinkou boli štyri žiačky prvého ročníka z Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave, ktoré sa v systéme duálneho vzdelávania pripravujú na budúce povolanie v rezorte Financie a controlling. Aj v tomto roku pokračuje dm v spolupráci s Obchodnou akadémiou, čoho výsledkom je ďalších šesť žiačok prvého ročníka, ktoré študujú v rezortoch Financie a controlling a Spolupracovník. Zároveň v tomto roku dm nadväzuje aj na minuloročný štart projektu Marginalizované skupiny v duálnom školstve.

Vzdelávanie žiakov dm v systéme duálneho vzdelávania

Vo všeobecnosti si dm vyberá žiakov na odbory Obchodný pracovník, Predavač a Obchodná akadémia. Tieto odbory majú všeobecné učebné osnovy pre obchodné spoločnosti či reťazce, v ktorých je presne dané, čo všetko by mal absolvent tohto odboru po skončení štúdia vedieť. Počas odborného výcviku sa žiaci učia to, čo k týmto osnovám potrebujú, a navyše aj procesy a činnosti dm tak, aby dostali komplexne všetky potrebné informácie, čo s čím súvisí.
To, čo však dm v spomínaných osnovách chýba a čo takisto nevie zrealizovať ani vo svojej prevádzke, prípadne na centrále, rieši cez rôzne doplnkové vzdelávacie aktivity, ktoré vytvára a prispôsobuje svojim potrebám. Tie sú zamerané tak na odbornosť, ako aj na osobnosť žiaka v zmysle jeho osobnostného rozvoja. Týmito aktivitami sa snaží podporovať procesy potrebné na rozvoj žiaka tak, aby v sebe našiel nepoznané, aby si uvedomil svoj potenciál a začal na svojom rozvoji aktívne pracovať.
V súčasnosti ide o dve formy vzdelávania žiakov, a to o prezenčné vzdelávacie aktivity, ktoré trvajú od 4 do 8 dní, a digitálne vzdelávanie. Počas vzdelávania prezenčnou formou žiaci odídu zo svojich domovov a školy do inšpiratívnych priestorov, kde sa učia zaujímavé veci súvisiace s ich štúdiom. Ide o vzdelávacie aktivity Spoločný deň – spoznávanie dm a toho, čo ich v najbližších štyroch rokoch vo vzdelávaní v dm čaká, Herbárium a Zdravé stravovanie v Zaježovej,  kreatívnu aktivitu ZaŽiTo-k, praktický workshop Štíhle procesy a poznávacia exkurzia do centrálneho skladu.
Prezenčnú formu vzdelávania absolvujú žiaci priebežne počas štyroch rokov štúdia, a to primárne v čase svojho odborného výcviku tak, aby čo najmenej chýbali zo školy. Týmto zážitkovým vzdelávaním ich dm učí odbornosti, suchú teóriu im ukazuje v praxi a snaží sa to robiť atraktívnou formou. A najmä získavajú vo forme zážitku aj informáciu o tom, akí sú pre spoločnosť dôležití. A že ak majú aj oni dobrý nápad, dáva im príležitosť ho zrealizovať. Časovo toto vzdelávanie mimo školy a odborného výcviku trvá v priemere 23 hodín ročne.
"Žiakov si nechceme u nás ‘zaklincovať‘, aj keď, samozrejme, želaným stavom je, aby ich čo najviac u nás ostalo aj po škole. Jedným z nástrojov, ktorými sa to snažíme ovplyvniť, je práve toto zážitkové vzdelávanie. A ak by aj u nás neostali, tak z pohľadu celospoločenskej zodpovednosti môžeme povedať, že sme prispeli k rozvoju mladého človeka, ktorý sa aj vďaka nám dokáže uplatniť na trhu práce, je schopný sa adaptovať na rôzne podmienky v živote, vie, kto je, a vie, čo chce," hovorí Jana Hornáková, manažérka rezortu Spolupracovník spoločnosti dm drogerie markt.
Novou formou je online vzdelávanie, ktoré spočíva v samoštúdiu cez digitálne kurzy a webináre vedené vyškolenými odbornými lektorkami dm.
Dôležitou súčasťou tohto procesu sú aj inštruktorky duálneho vzdelávania a ich práca so žiakmi. V rámci ich vzdelávania spolupracuje dm aj s externistami, a to najmä s psychológmi či so skúsenými koučmi, ktorí inštruktorky vzdelávajú v tom, ako pracovať s adolescentom, čo je pre ne nesmierne prínosné.

Online vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania

Online vzdelávanie žiakov bolo plánované ešte pred pandémiou, ktorá však urýchlila jeho štart. A tak je od tohto školského roka zaradené do každého ročníka ako pevná súčasť vzdelávacích aktivít žiakov na odbornom výcviku. V rámci tohto predmetu tak dm využíva online vzdelávanie predovšetkým na vysvetlenie teórie, pričom je rozdelené na dve časti, a to samoštúdium a webináre.
V rámci samoštúdia má žiak k dispozícii digitálny kurz k vybraným  témam z tematických plánov jednotlivých ročníkov, ktorý je veľmi kreatívne spracovaný v dm platforme Lernwelt. Cez webináre, ktoré vedú interné lektorky dm, sa zas žiak zúčastňuje workshopu v online prostredí, ktorého obsah je určený na doplnenie a upevnenie vedomostí, čo si už v digitálnom kurze naštudoval a aj precvičil na zadaných úlohách. Túto novú formu využije dm tento školský rok aj na vzdelávacie aktivity, ktoré boli v predošlých rokoch prezenčnou formou, ako napríklad drogéristické vzdelávanie.
Obsahy online vzdelávania boli tvorené z tém tematických plánov v spolupráci s kolegami z rôznych oddelení, čo bolo prínosné pre žiakov, ako aj pre samotných kolegov. Tento spôsob spolupráce je významným prínosom pretavovania duálneho vzdelávania aj na centrálne oddelenia, ako aj do centrálneho skladu.

Inštruktorky duálneho vzdelávania

Žiaci zaradení do tohto projektu vykonávajú svoj odborný výcvik priamo vo filiálkach spoločnosti, kde vysokú úroveň odborného vzdelávania zabezpečujú certifikované inštruktorky nielen z radov vedúcich filiálok, ale aj z radov kolegýň v prevádzkach. Aktuálne sprevádza žiakov v systéme 134 spolupracovníkov, ktorí získali certifikát inštruktora v duálnom vzdelávaní. Osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania získala v uplynulom obchodnom roku aj centrála spoločnosti a zároveň ním disponuje 109 filiálok a logistické centrum v Senci.
Žiaci dm sú hneď od prvého dňa na odbornom výcviku súčasťou tímu predajne. Tu sú zapájaní do riadneho procesu kompletnej práce v predajniach, aby si teóriu získanú v škole mohli hneď čo najviac prepájať s praxou. Aj vo filiálkach však prebieha ich vyučovací deň v zmysle vysvetľovania teoretických poznatkov k daným témam z tematických celkov učebných osnov v danom odbore. Tie sa prenášajú hneď do praktického nácviku a osvojovania si konkrétnej témy. Inštruktorky si spolu so žiakmi stanovia ciele dňa a kroky, ako ich dosiahnu, a v závere dňa si ich spoločne vyhodnotia. Súčasťou tímu dm sú takisto žiaci z centrály, s ktorými pracujú inštruktori z centrály, rovnako ako je to v prevádzkach, len s inými témami, ktoré súvisia s ich odborom. dm sa usiluje o princíp Lernen in der Arbeit – učenie sa v práci a pri práci.

Marginalizované skupiny v duálnom školstve

Tento školský rok začínajú svoj druhý ročník duálneho vzdelávania v dm aj dve dievčatá z pilotného projektu dm, ktorý bol rozbehnutý v minulom školskom roku v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození a komunitným centrom v Plaveckom Štvrtku. Jeho cieľom je integrácia mladých Rómov z osady v Plaveckom Štvrtku do systému duálneho vzdelávania v odbore Predavač. Tento odbor bol vytvorený špeciálne pre nich, pretože pre tieto deti by bolo nesmierne ťažké až nemožné spraviť prijímacie pohovory na pozíciu Obchodný pracovník.

Duálne školstvo – výhodné pre spoločnosť aj žiakov

Výhodou duálneho vzdelávania pre dm je jednoznačne príprava kvalifikovaných a do pracovného života pripravených mladých ľudí, ktorí po úspešnom ukončení štúdia môžu ihneď nastúpiť do pracovného pomeru v dm. Taktiež je prínosom intenzívnejšia komunikácia a spolupráca so strednými školami v prepájaní teórie s praxou, čo v konečnom dôsledku prináša väčšiu spokojnosť nielen mladých ľudí, žiakov, ale následne aj zákazníkov dm, ktorí sú veľmi dôležití. Zamestnávateľ má totiž možnosť ovplyvňovať a meniť vzorové učebné plány a učebné osnovy a tým si napasovať tematické plány a procesy na svoje potreby. Za prínos možno považovať aj dotáciu hodín odborného výcviku a väčší priestor na nácvik teoretických poznatkov v praxi.

Informačný servis


Viac k témam: dm, Duálne vzdelávanie, PR
Zdroj: Webnoviny.sk - Už deväť rokov duálneho vzdelávania v dm © SITA Všetky práva vyhradené.

© SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. si vyhradzuje výlučné právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.

Ready Made Maklér
Staňte sa samostatným
finančným agentom už dnes.
Robte biznis,
byrokraciu nechajte na nás.
logo
Prečítajte si tiež:
20.10.2020 Správy

Juhozápad Islandu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 5,6 stupňa, otriaslo aj budovami v hlavnom meste

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Zemetrasenie s magnitúdom 5,6 postihlo v utorok juhozápad Islandu, pričom otriaslo budovami v hlavnom meste ...

20.10.2020 Správy

Na Národnom futbalovom štadióne môže byť rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - NFŠ, a.s. ponúka príslušným verejným orgánom priamo na Národnom futbalovom štadióne priestor pre umiestnenie ...

20.10.2020 Správy

Najvyšší súd zamietol sťažnosť Afričana, zadržaný bol na základe dvoch európskych zatykačov

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Senát Najvyššieho súdu SR (NS SR) na ...

20.10.2020 Správy

Neseď doma a nasleduj Fusakle. Objavíš pekné miesta!

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vieš o tom, že nad mestom máš úplne fantastickú dizajnovú vyhliadku, z ktorej vidíš celú panorámu mesta? ...

20.10.2020 Správy

Niektoré úlohy pri celoplošnom testovaní sú na hrane realizovateľnosti, kritizuje bardejovská radnica

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - V okrese Bardejov už začali prípravy na chystané pilotné celoplošné testovanie na ...

20.10.2020 Redakcia FinReport

Nová spolupráca dvoch spoločností na poistnom trhu je o digitalizácii

Poisťovňa Premium, ktorá pôsobí na Slovensku štyri roky, sa stala súčasťou najrozšírenejšieho online porovnávača poistných produktov ...

20.10.2020 Správy

Odborári podali na Krajniaka podnet na generálnu prokuratúru pre porušovanie zákonov

20.10.2020 (Webnoviny.sk) ...

20.10.2020 Správy

Rodičia vysokoškolákov majú stratiť nárok na daňový bonus na dieťa

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Rodičia nezaopatrených detí, ktoré sú staršie ako 19 rokov, by mali stratiť nárok na daňový bonus na dieťa. ...

20.10.2020 Správy

Terno rastie aj vo veľkoobchode, už má prvých 100 zákazníkov

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Terno real estate otvorila novú divíziu veľkoobchodu. Ide o významný míľnik, vďaka ktorému vyhovie ...

20.10.2020 Správy

Trumpa s Bidenom čaká posledná debata, organizátori im budú radšej vypínať mikrofóny

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Posledná predvolebná debata amerického prezidenta Donalda ...

20.10.2020 Správy

V pléne Európskeho parlamentu sa preberala aj tragická smrť Jozefa Chovanca na belgickom letisku

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Stredobodom utorkovej rozpravy v pléne ...

20.10.2020 Správy

V pripravovanej reforme justície ešte existuje priestor na vylepšenia a nie je návratom k mečiarizmu, myslí si Mazák

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Pripravovaná reforma ...

20.10.2020 Robert Juriš

Vladimír Pikora: Najlepším receptom na koronakrízu sú pot a slzy, ale ľuďom sa musí oplatiť pracovať

Hovorí, že v ekonomickom boji s koronakrízou by pomohlo znižovanie daní. Zároveň striktne nesúhlasí, aby ľudia dostávali pomoc bez ...

20.10.2020 Správy

Vyšetrovanie vraždy francúzskeho učiteľa poukazuje na útočníkove kontakty s otcom jednej zo žiačok

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vrah francúzskeho učiteľa Samuela Patyho bol podľa francúzskych médií v kontakte s otcom jeho žiačky, ktorý je ...

19.10.2020 Magdaléna Švančarková

Niektoré známe značky likvidujú svoje predajne na Slovensku, iné k nám zase prichádzajú

Na slovenskom trhu v oblasti maloobchodu pribudnú noví hráči a niektoré známe značky, naopak, odchádzajú. Dôvodom je očakávaný pokles ...

18.10.2020 Redakcia FinReport

Prieskum: Tri štvrtiny nakupujúcich dávajú prednosť miestnym obchodom

Tri štvrtiny nakupujúcich kvôli pandémii dávajú prednosť obchodom a službám v susedstve. Traja z piatich ľudí dôverujú odporúčaniam ...

18.10.2020 Dominik Horváth

Schyľuje sa k celosvetovej vojne „batérií“ a zapoja sa aj Slováci

V Európe začínajú vznikať nové spoločnosti výrobcov batérií do elektromobilov. Ich cieľom je konkurovať Číne, ktorá momentálne udáva ...

17.10.2020 Juraj Recký

Hľadáte investičné príležitosti? Historické motorky sú vhodné „sústo“ pre tých najnáročnejších fanúšikov

Popri čítaní nášho článku o investovaní do klasických automobilov si mnohí moto fanúšikovia položili prirodzenú otázku: A čo tak ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Eurolab Lambda tvrdí, že v čase podpisu zmluvy na testy pre štát nemala dlh voči Sociálnej poisťovni
 2. 2.
  Nová spolupráca dvoch spoločností na poistnom trhu je o digitalizácii
 3. 3.
  Vladimír Pikora: Najlepším receptom na koronakrízu sú pot a slzy, ale ľuďom sa musí oplatiť pracovať
 4. 4.
  Niektoré známe značky likvidujú svoje predajne na Slovensku, iné k nám zase prichádzajú
 5. 5.
  Na slovenskom finančnom trhu vzniká niekoľko zaujímavých strategických spojení