Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Najvýznamnejšie zmeny v sociálnom poistení, ktoré na vás čakajú v roku 2022

Naďa Černá Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Nový rok zvykne prinášať zmeny, a hneď v niekoľkých oblastiach. Jednou z nich je aj sociálne poistenie. Vyššie dôchodky, nové vymeriavacie základy a odlišné dávky sú len zlomkom toho, čo môžeme v roku 2022 očakávať. Aké ďalšie novinky pripravila Sociálna poisťovňa?

image

Foto: Shutterstock

Zmena v dôchodkoch bude takmer neviditeľná

Dôchodky sa každoročne zvyšujú o určité percento. V roku 2022 to nebude inak. Tentoraz pôjde o zvýšenie v hodnote 1,3 % mesačnej sumy, ktorá predstavuje percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Zmena sa tak síce na výslednej sume odrazí, no vzhľadom na rast cien ju dôchodcovia s veľkou pravdepodobnosťou ani nepocítia.

O zvýšenie dôchodku nie je potrebné Sociálnu poisťovňu žiadať. Poberatelia dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2022, a to aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2022.

Minimálny dôchodok sa nezmení

Dôchodky sa síce zvyšujú, no tento fakt neplatí pre poberateľov minimálnych dôchodkov. Tie zostávajú na rovnakej úrovni ako v roku 2021. Ich výška sa odvíja od toho, koľko rokov poberateľ platil dôchodkové poistenie. V prípade, že aspoň 30, výška dôchodku je 334,30 eura. V prípade 40 rokov je výška dôchodku 378,50 eura. Ak poberateľ platil poistenie 45 rokov, výška je 410 eur, a ak 50, výška je 441,50 eura.

Dôchodková hodnota sa zvýši

Na výpočet dôchodkovej dávky je potrebné poznať takzvanú dôchodkovú hodnotu. Sociálna poisťovňa ju vypočítava ako súčin dôchodkovej hodnoty z predchádzajúceho roka a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy za 3. štvrťrok predchádzajúceho roka.

V roku 2021 predstavovala dôchodková hodnota 14,2107 eura. V roku 2022 bude mierne zvýšená na 15,1300 eura.

Aj penzia podlieha exekúcii

Mnohí penzisti očakávajú, že po odchode do dôchodku sa automaticky zbavia dlhov. Pravda je však taká, že jednotlivé splátky musia splácať naďalej. Aj penzia je totiž príjem, ktorý podlieha exekúcii. Keďže sa v roku 2022 mení výška dôchodku, automaticky sa budú prepočítavať aj exekučné zrážky. Niektoré sa znížia, či dokonca sa prestanú vykonávať. Zníženie zrážok môžu očakávať tí, ktorí platia pohľadávky za maloleté dieťa, alebo tí, ktorí hradia neprednostné pohľadávky.

Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma sa od 1. januára 2022 zvyšuje z doterajších 218,06 eura na 305,28 eura, čo je 140 % životného minima. Na každú osobu, ktorej poberateľ poskytuje výživné, mu tak musí zostať 50 % zo sumy 305,28 eura, čo predstavuje 152,64 eura mesačne.

Zmena zastihne aj tých, ktorým sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa. Základná suma na dlžníka zostáva nezmenená a je 91,58 eura. Zvyšuje sa však základná suma na vyživovanú osobu, a to na 76,32 eura mesačne. Ide o značné zvýšenie, pretože v roku 2021 to predstavovalo len 38,15 eura mesačne. Sociálna poisťovňa v januári 2022 zašle všetkým dôchodcom, ktorých sa zmena týka, písomnú informáciu o znížení ich exekučnej zrážky, alebo o ukončení exekučných zrážok.

S predkladaním dokladov o žití je koniec

Dobrou správou je, že dôchodcovia žijúci v Českej republike, ktorí dostávajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne, budú mať o jednu starosť menej. Od januára 2022 nebudú musieť predkladať potvrdenie o žití. Sociálna poisťovňa si tieto informácie bude získavať sama.

Veľmi podobne na tom budú aj dôchodcovia žijúci v Českej republike, ktorí majú bydlisko na Slovensku. Potvrdenie o žití nebudú musieť predkladať každý štvrťrok, ale len raz ročne.

Menia sa aj vymeriavacie základy

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa od 1. januára 2022 zvyšuje takto:

 • minimálny vymeriavací základ sa zvyšuje z 546 eur na 566,50 eura,
 • maximálny vymeriavací základ sa zvyšuje zo 7 644 eur na 7 931 eur.

Mení sa tiež minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO, ktoré bude od januára 2022 v hodnote 187,78 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude vo výške 199,11 eura.

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2022 pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO).

Ustriehnite si nové lehoty odloženého poistného

Všetci zamestnávatelia a SZČO, ktorí mali pokles obratu alebo príjmov o viac ako 40 %, mohli v rokoch 2020 a 2021 využiť odklad poistného. To bude potrebné splatiť v takýchto lehotách:

 • za máj 2020 do 31. marca 2022,
 • za jún 2020 do 30. júna 2022,
 • za júl 2020 do 30. septembra 2022,
 • za december 2020 do 31. decembra 2022.

Zvýšenie niektorých dávok

V roku 2022 sa bude meniť maximálna výška niektorých dávok. Presnejšie ide o dávky nemocenské, materské, ošetrovné a tehotenské.

Maximálny denný vymeriavací základ pre nemocenské dávky sa zvyšuje zo 71,8028 eura na 74,4987 eura. V prípade, že je poistenec práceneschopný, maximálna výška nemocenského na deň predstavuje 40,974285 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 229,30 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 270,30 eura.

Maximálne materské dosahuje hodnotu 55,874025 eura. To znamená 1 676,30 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 1 732,10 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Maximálne ošetrovné predstavuje hodnotu 40,974285 eura. Sociálna poisťovňa ho vypláca najviac za 14 dní. Jeho hodnota tak môže byť maximálne 573,70 eura. Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní, sa vyplatí mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské.

Tehotenské sa bude vyplácať v minimálnej dennej výške 7,44987 eura, čo pri 30-dňovom mesiaci predstavuje mesačnú sumu 223,50 eura alebo 231 eur (pri 31-dňovom mesiaci), a v maximálnej dennej výške 11,174805 eura, čo predstavuje mesačnú sumu 335,30 eura (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 346,50 eura (pri 31-dňovom mesiaci). Maximálne sumy platia v prípade, ak dôvod na poskytnutie dávky vznikne v roku 2022.

Úrazové dávky sa zvýšia o 1,6 %

Od začiatku roku 2022 sa budú zvyšovať aj úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 1,6 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky bude v roku 2022 predstavovať 59 651,70 eura. Rovnaká bude aj maximálna výška jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude v budúcom roku predstavovať 29 826,30 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom bude vo výške 2 983,50 eura. Rovnakú hodnotu bude mať aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Zmena pri povinných príspevkoch do II. piliera

Ak si sporíte v II. pilieri, od roku 2022 si budete môcť nasporiť viac. Povinné príspevky sa zvýšia na 5,50 % z vymeriavacieho základu. Príspevky sa majú následne každým rokom zvyšovať o 0,25 % až do roku 2024, keď dosiahnu 6 % z vymeriavacieho základu.

Sporitelia sa však nemusia báť, že by odvádzali na dôchodok príliš veľa. Príspevky do II. piliera sa síce zvyšujú, no na druhej strane sa im znížia odvody do I. piliera, a to presne o 0,25 %. Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do prvého a druhého piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 %. V roku 2024 sa odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.

Referenčná suma pre výplatu dôchodku bude 508,90 eura

Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, ktorá predstavuje I. pilier. Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia v II. pilieri programovým výberom.

Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo jednorazový výber celej nasporenej sumy. Jedinou podmienkou programového výberu je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma, ktorej výška je na rok 2022 stanovená na 508,90 eura.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2022 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok a ďalšie v hodnote aspoň 508,90 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o jednorazovú výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri.

Z profesionálnych športovcov sa stanú zamestnanci

Od 1. januára 2022 sa profesionálni športovci na účely sociálneho poistenia stanú zamestnancami. Využívať na to budú zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť takéhoto zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v súlade so zákonom o sociálnom poistení.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
25.1.2022 Redakcia FinReport

V rámci plánu obnovy a odolnosti na nás v tomto roku čaká 1,302 miliardy eur

V polovici júna 2021 Brusel schválil slovenský plán obnovy a odolnosti. Predseda vlády Eduard Heger to označil za veľký deň pre Slovensko. ...

20.1.2022 Redakcia FinReport

Najväčšou hrozbou podnikania v roku 2022 sú kybernetické riziká

Kybernetické riziká sú v roku 2022 podľa prieskumu Allianz Risk Barometer najväčšou hrozbou podnikania. Hrozba ransomvérových útokov, únik ...

17.1.2022 Roland Régely

TOP 10 daňových noviniek pre podnikateľov v roku 2022

Začiatkom tohto roka nadobudlo účinnosť niekoľko legislatívnych zmien v oblasti výberu daní. Podnikateľom tak v novom roku pribudnú ...

16.1.2022 Redakcia FinReport

TOP 9 predsavzatí, ktoré vám v roku 2022 zlepšia finančnú situáciu

Na rozdiel od novoročných cieľov týkajúcich sa napríklad chudnutia či športovania, ktoré si vyžadujú výraznú námahu s otáznym efektom, ...

14.1.2022 Naďa Černá

Koniec byrokracie. Po novom už tieto dokumenty nemusíte predkladať na úradoch

Rok 2022 prináša množstvo noviniek. Jednou z nich je takzvaná antibyrokratická reforma, vďaka ktorej občania už nemusia predkladať na ...

11.1.2022 Redakcia FinReport

Firmy sú pre rok 2022 mierne optimistické, no obávajú sa, čo im prinesie omikron

Rok 2022 bude pre mnohé firmy opäť veľkou zaťažkávacou skúškou. Ako ukazuje analýza Coface, hoci spoločnosti na Slovensku tento rok ...

11.1.2022 Roland Régely

Štyri banky v novom roku ohlásili zmeny vo svojich cenníkoch služieb. Za čo všetko si priplatíme?

Mnohé banky na Slovensku s príchodom nového roka upravujú svoje cenníky služieb. Niekedy ide o bezvýznamné zmeny, inokedy sa nové poplatky ...

9.1.2022 Redakcia FinReport

Mastercard: Rok 2022 v znamení posilňovania digitalizácie a návratu k zážitkovej ekonomike

Onedlho to budú dva roky od vypuknutia pandémie koronavírusu. Inštitút ekonomických štúdií spoločnosti Mastercard (Mastercard Economics ...

7.1.2022 Redakcia FinReport

Ako dodržať sporiace predsavzatia a kam investovať v roku 2022?

„Konečne si budem sporiť”, alebo „budem si sporiť viac”, prípadne „začnem investovať”. Aj takto znejú finančné predsavzatia, ...

6.1.2022 Redakcia FinReport

Najväčšie hrozby roka 2022: Energetická kríza, inflácia, geopolitika a COVID-19

Medzi najvýznamnejšie riziká roku 2022 patrí energetická kríza v súvislosti s prudko rastúcou globálnou infláciou, pnutie medzi USA a ...

4.1.2022 Redakcia FinReport

Aký bude rok 2022? V centre pozornosti zostane pandémia, ale čakajú nás aj lepšie správy

Už takmer dva roky zápasíme s pandémiou koronavírusu. Rok 2021 priniesol síce široko dostupné vakcíny, no kvôli nízkemu záujmu o ...

28.12.2021 Redakcia FinReport

Rodičovský príspevok aj prídavok na dieťa budú vyššie

Rodičovský príspevok bude od začiatku roku 2022 vyšší. Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali a mali nárok ...

Aplikácia

 1. 1.
  Juraj Fehervari: Keď je etika v podnikaní „zisková“
 2. 2.
  Podriadení finanční agenti pribúdajú, aktuálne je ich viac ako 16-tisíc
 3. 3.
  Cena nehnuteľností v roku 2021 rástla najrýchlejšie od veľkej finančnej krízy v roku 2008
 4. 4.
  Regulácia obsahu na internete: To, čo je nezákonné offline, musí byť nezákonné aj online
 5. 5.
  Rodičovský príspevok aj prídavok na dieťa budú vyššie