Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Najvýznamnejšie zmeny v sociálnom poistení, ktoré na vás čakajú v roku 2022

Naďa Černá Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Nový rok zvykne prinášať zmeny, a hneď v niekoľkých oblastiach. Jednou z nich je aj sociálne poistenie. Vyššie dôchodky, nové vymeriavacie základy a odlišné dávky sú len zlomkom toho, čo môžeme v roku 2022 očakávať. Aké ďalšie novinky pripravila Sociálna poisťovňa?

image

Foto: Shutterstock

Zmena v dôchodkoch bude takmer neviditeľná

Dôchodky sa každoročne zvyšujú o určité percento. V roku 2022 to nebude inak. Tentoraz pôjde o zvýšenie v hodnote 1,3 % mesačnej sumy, ktorá predstavuje percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Zmena sa tak síce na výslednej sume odrazí, no vzhľadom na rast cien ju dôchodcovia s veľkou pravdepodobnosťou ani nepocítia.

O zvýšenie dôchodku nie je potrebné Sociálnu poisťovňu žiadať. Poberatelia dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2022, a to aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2022.

Minimálny dôchodok sa nezmení

Dôchodky sa síce zvyšujú, no tento fakt neplatí pre poberateľov minimálnych dôchodkov. Tie zostávajú na rovnakej úrovni ako v roku 2021. Ich výška sa odvíja od toho, koľko rokov poberateľ platil dôchodkové poistenie. V prípade, že aspoň 30, výška dôchodku je 334,30 eura. V prípade 40 rokov je výška dôchodku 378,50 eura. Ak poberateľ platil poistenie 45 rokov, výška je 410 eur, a ak 50, výška je 441,50 eura.

Dôchodková hodnota sa zvýši

Na výpočet dôchodkovej dávky je potrebné poznať takzvanú dôchodkovú hodnotu. Sociálna poisťovňa ju vypočítava ako súčin dôchodkovej hodnoty z predchádzajúceho roka a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy za 3. štvrťrok predchádzajúceho roka.

V roku 2021 predstavovala dôchodková hodnota 14,2107 eura. V roku 2022 bude mierne zvýšená na 15,1300 eura.

Aj penzia podlieha exekúcii

Mnohí penzisti očakávajú, že po odchode do dôchodku sa automaticky zbavia dlhov. Pravda je však taká, že jednotlivé splátky musia splácať naďalej. Aj penzia je totiž príjem, ktorý podlieha exekúcii. Keďže sa v roku 2022 mení výška dôchodku, automaticky sa budú prepočítavať aj exekučné zrážky. Niektoré sa znížia, či dokonca sa prestanú vykonávať. Zníženie zrážok môžu očakávať tí, ktorí platia pohľadávky za maloleté dieťa, alebo tí, ktorí hradia neprednostné pohľadávky.

Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma sa od 1. januára 2022 zvyšuje z doterajších 218,06 eura na 305,28 eura, čo je 140 % životného minima. Na každú osobu, ktorej poberateľ poskytuje výživné, mu tak musí zostať 50 % zo sumy 305,28 eura, čo predstavuje 152,64 eura mesačne.

Zmena zastihne aj tých, ktorým sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa. Základná suma na dlžníka zostáva nezmenená a je 91,58 eura. Zvyšuje sa však základná suma na vyživovanú osobu, a to na 76,32 eura mesačne. Ide o značné zvýšenie, pretože v roku 2021 to predstavovalo len 38,15 eura mesačne. Sociálna poisťovňa v januári 2022 zašle všetkým dôchodcom, ktorých sa zmena týka, písomnú informáciu o znížení ich exekučnej zrážky, alebo o ukončení exekučných zrážok.

S predkladaním dokladov o žití je koniec

Dobrou správou je, že dôchodcovia žijúci v Českej republike, ktorí dostávajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne, budú mať o jednu starosť menej. Od januára 2022 nebudú musieť predkladať potvrdenie o žití. Sociálna poisťovňa si tieto informácie bude získavať sama.

Veľmi podobne na tom budú aj dôchodcovia žijúci v Českej republike, ktorí majú bydlisko na Slovensku. Potvrdenie o žití nebudú musieť predkladať každý štvrťrok, ale len raz ročne.

Menia sa aj vymeriavacie základy

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa od 1. januára 2022 zvyšuje takto:

 • minimálny vymeriavací základ sa zvyšuje z 546 eur na 566,50 eura,
 • maximálny vymeriavací základ sa zvyšuje zo 7 644 eur na 7 931 eur.

Mení sa tiež minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO, ktoré bude od januára 2022 v hodnote 187,78 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude vo výške 199,11 eura.

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2022 pripravila nové kalkulačky na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO).

Ustriehnite si nové lehoty odloženého poistného

Všetci zamestnávatelia a SZČO, ktorí mali pokles obratu alebo príjmov o viac ako 40 %, mohli v rokoch 2020 a 2021 využiť odklad poistného. To bude potrebné splatiť v takýchto lehotách:

 • za máj 2020 do 31. marca 2022,
 • za jún 2020 do 30. júna 2022,
 • za júl 2020 do 30. septembra 2022,
 • za december 2020 do 31. decembra 2022.

Zvýšenie niektorých dávok

V roku 2022 sa bude meniť maximálna výška niektorých dávok. Presnejšie ide o dávky nemocenské, materské, ošetrovné a tehotenské.

Maximálny denný vymeriavací základ pre nemocenské dávky sa zvyšuje zo 71,8028 eura na 74,4987 eura. V prípade, že je poistenec práceneschopný, maximálna výška nemocenského na deň predstavuje 40,974285 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 229,30 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 270,30 eura.

Maximálne materské dosahuje hodnotu 55,874025 eura. To znamená 1 676,30 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 1 732,10 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Maximálne ošetrovné predstavuje hodnotu 40,974285 eura. Sociálna poisťovňa ho vypláca najviac za 14 dní. Jeho hodnota tak môže byť maximálne 573,70 eura. Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní, sa vyplatí mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské.

Tehotenské sa bude vyplácať v minimálnej dennej výške 7,44987 eura, čo pri 30-dňovom mesiaci predstavuje mesačnú sumu 223,50 eura alebo 231 eur (pri 31-dňovom mesiaci), a v maximálnej dennej výške 11,174805 eura, čo predstavuje mesačnú sumu 335,30 eura (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 346,50 eura (pri 31-dňovom mesiaci). Maximálne sumy platia v prípade, ak dôvod na poskytnutie dávky vznikne v roku 2022.

Úrazové dávky sa zvýšia o 1,6 %

Od začiatku roku 2022 sa budú zvyšovať aj úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 1,6 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky bude v roku 2022 predstavovať 59 651,70 eura. Rovnaká bude aj maximálna výška jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude v budúcom roku predstavovať 29 826,30 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom bude vo výške 2 983,50 eura. Rovnakú hodnotu bude mať aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Zmena pri povinných príspevkoch do II. piliera

Ak si sporíte v II. pilieri, od roku 2022 si budete môcť nasporiť viac. Povinné príspevky sa zvýšia na 5,50 % z vymeriavacieho základu. Príspevky sa majú následne každým rokom zvyšovať o 0,25 % až do roku 2024, keď dosiahnu 6 % z vymeriavacieho základu.

Sporitelia sa však nemusia báť, že by odvádzali na dôchodok príliš veľa. Príspevky do II. piliera sa síce zvyšujú, no na druhej strane sa im znížia odvody do I. piliera, a to presne o 0,25 %. Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do prvého a druhého piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 %. V roku 2024 sa odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.

Referenčná suma pre výplatu dôchodku bude 508,90 eura

Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, ktorá predstavuje I. pilier. Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia v II. pilieri programovým výberom.

Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo jednorazový výber celej nasporenej sumy. Jedinou podmienkou programového výberu je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma, ktorej výška je na rok 2022 stanovená na 508,90 eura.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2022 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok a ďalšie v hodnote aspoň 508,90 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o jednorazovú výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri.

Z profesionálnych športovcov sa stanú zamestnanci

Od 1. januára 2022 sa profesionálni športovci na účely sociálneho poistenia stanú zamestnancami. Využívať na to budú zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť takéhoto zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v súlade so zákonom o sociálnom poistení.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
20.8.2022 Redakcia FinReport

Nástup prváka do školy bude drahší ako doteraz, rodičia zaplatia viac ako 200 eur

Rekordná inflácia zasahuje do všetkých oblastí finančného života a nevyhne sa ani nástupu žiakov do školy. Náklady na základnú výbavu ...

11.8.2022 Správy

Gastrosektor a cestovný ruch môžu žiadať o podporu aj za január a február, podmienky sa nemenia

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Oprávnení záujemcovia v cestovnom ruchu a gastronómii budú môcť žiadať o podporu štátu na zmiernenie vplyvov ...

1.7.2022 Redakcia FinReport

Od 1. júla 2022 sa mení daňový bonus, prídavky na deti, životné minimum aj odvody pre živnostníkov

Dnešný deň, 1. júl 2022, je zaujímavý dátum z pohľadu viacerých zmien, ktoré prinesie do života mnohých obyvateľov Slovenska. Mení sa ...

29.6.2022 Monika Jakábová

Viaceré banky chystajú zmeny v cenníkoch svojich služieb, klienti si priplatia

Drahšie vklady, doručenie výpisov poštou či služby v pobočkách. Mnohé banky menia s príchodom letných mesiacov svoje cenníky. Zmeny ...

27.6.2022 Redakcia FinReport

Parlament schválil veľkú novelu zákona o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach

Poslanci parlamentu schválili návrh zákona o energetike. Jeho úlohou je najmä transponovanie európskej legislatívy v oblasti vnútorného trhu ...

19.6.2022 Správy

Minimálna hodnota gastrolístkov má od septembra opäť stúpnuť, zvýšil sa index jedál a nealko nápojov

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Minimálna hodnota stravných lístkov sa má pre státisíce zamestnancov po krátkom čase opäť zvýšiť. Od 1. ...

27.5.2022 Redakcia FinReport

Dvojtýždňovú otcovskú dovolenku nebude hradiť zamestnávateľ, ale Sociálna poisťovňa

Vláda schválila dva týždne plateného voľna pre otcov, hoci matka poberá súčasne materský alebo rodičovský príspevok. Novinku prináša ...

27.5.2022 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 spúšťa elektronickú PN

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytne novú službu – elektronickú PN (ePN) – aj pre zamestnávateľov. Komunikácia a výmena údajov ...

26.5.2022 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v nemocenskom poistení platné od 1. júna 2022

Sociálna poisťovňa pripomína poistencom legislatívne úpravy v krátkodobých dávkach, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. júna 2022. Zmeny ...

17.5.2022 Správy

Penzisti dostanú 13. dôchodok už v júli, reakciu na infláciu odobrila aj prezidentka

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes podpísala šesť zákonov, vrátane novely zákona o 13. dôchodku. Informoval o ...

13.5.2022 Zuzana Fryč

Ako mení novela zákona o sociálnom poistení podmienky pre dlhodobo nezamestnaných?

Do platnosti vstúpila ďalšia novela zákona o sociálnom poistení. Jej prínos spočíva najmä v zmene týkajúcej sa dlhodobo nezamestnaných ...

4.5.2022 Redakcia FinReport

Dôchodcovia dostanú 13. dôchodok v plnej výške už v júli tohto roku

Dôchodcovia sú v čase prudko rastúcej inflácie mimoriadne ohrozenou skupinou obyvateľstva. Aj preto sa vláda rozhodla, že im pomôže ...

Aplikácia

 1. 1.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 2. 2.
  Zdražovanie hypoték pokračuje. Takto banky zvyšovali úrokové sadzby v septembri 2022
 3. 3.
  Energie lámu slovenský priemysel. Problémy sú všade a podnikatelia otvorene hovoria o krachu
 4. 4.
  Lídrami digitalizácie sú banky, ostatné oblasti za nimi zaostávajú, no o päť rokov má byť všetko inak
 5. 5.
  Tretí pilier: Štát chce zefektívniť jeho hospodárenie, dôchodkové spoločnosti hovoria o likvidácii