Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Veľké porovnanie: Oplatí sa viac podnikať na živnosť, alebo si radšej založiť „eseročku“?

Andrej Vida Podnikanie
SK
EN
Poslať

Každý nový podnikateľ si musí zodpovedať otázku, akú právnu formu si zvolí pre svoje budúce podnikanie. Táto téma je aktuálna aj pre „zabehnutých podnikateľov“, ktorí kvôli výhodnosti uvažujú o prechode zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.), respektíve naopak. Aká forma podnikania a komu sa teda oplatí viac?

image

Foto: Shutterstock

Fyzická či právnická osoba

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, pretože výhodnosť výberu právnej formy sa odvíja od mnohých, často individuálnych faktorov. Faktom však je, že každá právna forma má svoje výhody aj nevýhody.

Navyše výhoda pre jedného nemusí byť výhodou pre druhého. Budúci podnikateľ musí v prvom rade zvážiť základný rozdiel – pri živnosti podniká ako fyzická osoba, zatiaľ čo pri s. r. o. podniká ako právnická osoba. Pozrime sa teraz detailnejšie na všetky dôležité rozdiely.

Založenie, pozastavenie a ukončenie činnosti

„Otvorenie“ firmy je jednoduchšie pre živnostníka. Môže tak urobiť osobne na okresnom úrade, online cez web slovensko.sk (tu potrebuje aktivovaný občiansky preukaz s čipom) alebo za malý poplatok cez súkromné spoločnosti.

Pri výbere predmetov podnikania má na výber medzi voľnou, remeselnou a viazanou živnosťou. Pri voľnej živnosti stačí, ak má aspoň 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. 

K remeselnej a viazanej živnosti sa žiada už výučný list, kvalifikácia, osvedčenie alebo odborná spôsobilosť. Ak je živnosť zakladaná online, poplatky za zvolené činnosti v rámci voľných živností sú nulové, respektíve pre remeselné alebo viazané živnosti vyjdú na 7,50 eura.

Ak sú splnené podmienky vyžadované právnymi predpismi, založenie živnosti môže trvať iba jeden deň. Počas prevádzkovania živnosti možno požiadať o dočasné pozastavenie činnosti, pričom túto možnosť s. r. o. nemá. Zrušenie živnosti je rovnako jednoduchý proces ako jej založenie.

Založenie „eseročky“ je náročnejšie

Založenie a zápis s. r. o. do obchodného registra predstavuje pomerne dlhší a náročnejší proces. Aj tu sa vyžaduje výber predmetov činnosti, rovnako ako pri zakladaní živnosti, a za rovnaké poplatky. Zároveň je nevyhnutné zapísať vznikajúcu spoločnosť aj do obchodného registra. Zápis sa vykonáva elektronicky a poplatok je vo výške 150 eur.

Zápis do obchodného registra by mal v prípade s. r. o. trvať podľa zákona dva pracovné dni. Súd si však túto lehotu môže predĺžiť, čo znamená obvykle čakať aj niekoľko dní alebo týždňov. Pri snahe o ukončenie podnikania eseročky pripadá do úvahy napríklad jej likvidácia, zlúčenie či konkurz. Ide však o náročnejšie a dlhšie procesy, ktoré sú spojené s určitými poplatkami. Možnosťou je taktiež firmu predať.

Riziko a ručenie

Živnostník pracuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Z toho vyplýva, že ručí za vzniknuté dlhy celým svojím majetkom. A to aj tým, ktorý majú manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve. Tomuto sa dá však vyhnúť. Partner – nepodnikateľ môže podať návrh na súd a požiadať o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva.

Na porovnanie, pri s. r. o. ručí spoločnosť celým svojím majetkom. Spoločník alebo spoločníci však ručia za záväzky svojím osobným majetkom iba do výšky nesplateného vkladu do základného imania zapísaného v obchodnom registri, ktorý je v minimálnej výške 5-tisíc eur.

Keďže spoločníci majú spravidla svoje vklady splatené v celej výške už pri vzniku a zriadení spoločnosti, vlastným majetkom už neručia. Určitú zodpovednosť však nesie aj konateľ. Ak poruší svoje povinnosti, zodpovedá spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú by spoločnosti spôsobil. 

Odvodové zaťaženie

Platby odvodov poistného do zdravotnej poisťovneSociálnej poisťovne sa od januára 2023 zvyšujú. Dôvodom je tradičný rast minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý určuje automatický mechanizmus v legislatíve. Menia sa tým minimálne odvody, ktoré platí približne 80 % podnikateľov.

Pri platbách do Sociálnej poisťovne však platí, že sa netýkajú začínajúceho živnostníka hneď, ale najskôr od 1. júla nasledujúceho roka. Takže prakticky môže zatiaľ platiť iba odvody do zdravotnej poisťovne vo výške minimálne 84,77 eura.

Pri s. r. o. platí, že podnikateľ uhrádza odvody iba v prípade, ak má zamestnancov, pričom zamestnancom môže byť aj samotný spoločník či konateľ spoločnosti. V oboch prípadoch ide o závislú činnosť a odvody zamestnanca aj zamestnávateľa sú legislatívne upravené zákonom o sociálnom poistení a zákonom o zdravotnom poistení.

Výška odvodov má vplyv na celkovú cenu práce zamestnanca, teda na výšku nákladov, ktoré má zamestnávateľ v súvislosti so zamestnaním zamestnanca. Je teda zrejmé, že evidovanie a platenie stanovených odvodov, vrátane správneho účtovania a sledovania legislatívy, je pri s. r. o. náročnejšie ako v prípade živnostníka.

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Z pohľadu administratívnej náročnosti je opäť istou výhodou mať živnosť. Takmer každý živnostník si dokáže sám viesť jednoduché účtovníctvo. Dokonca mu postačuje viesť iba daňovú evidenciu a zostaviť si svoje daňové priznanie. Tu často využíva možnosť uplatňovania si paušálnych výdavkov. To znamená, že bez dokladovania môže započítať do svojich výdavkov až 60 % z príjmov.

Aj pri s. r. o. sa, samozrejme, môže stať, že konateľ zvládne vedenie účtovníctva svojej firmy. V tomto prípade je však dokladovanie výdavkov a zostavovanie daňového priznania o čosi zložitejšie. Je to dané aj tým, že povinnosťou eseročky je viesť podvojné účtovníctvo.

Papierovanie v prípade s. r. o. je zložitejšie

Okrem toho treba počítať s celkovo náročnejšou administratívou. S ňou súvisí napríklad organizovanie valných zhromaždení a vyhotovovanie zápisníc. Navyše, ak má spoločnosť zamestnancov, sú s tým spojené evidencie odvodov, respektíve všetky ďalšie náležitosti spojené napríklad s poskytovaním dovoleniek alebo príspevkov na stravovanie. A v neposlednom rade je to vykonávanie ročného zúčtovania dane či podávania daňového priznania za firmu, prípadne aj za zamestnancov.

Dostupnosť peňazí z podnikania

Živnostník si môže vyplácať zarobené peniaze kedykoľvek podľa svojho vlastného rozhodnutia. Vie s nimi zaobchádzať neobmedzene, pretože ide o jeho „súkromné peniaze“. Napríklad po úhrade faktúry za vykonané služby si vyberie ľubovoľnú sumu a použije ju na súkromnú spotrebu. Dobrým odporúčaním však je to, aby si oddelil svoje súkromné financie od firemných. Jednoduchým riešením je používanie takzvaných živnostenských účtov, ktoré má v ponuke viacero slovenských bánk.

Spoločník s. r. o. nemôže s financiami firmy narábať ako so svojimi súkromnými, no má dve možnosti, ako sa k týmto peniazom dostať. Prvým je vyplatenie si podielu na zisku – dividend. Toto však môže urobiť až po skončení účtovného obdobia a po schválení účtovnej uzávierky. To znamená, že napríklad zisk za rok 2022 môže byť spoločníkovi vyplatený najskôr v roku 2023. Dividenda je ešte znížená o zrážkovú daň, a takto „očistené“ peniaze už môže použiť na čokoľvek.

Ďalším spôsobom je vyplácanie mzdy, napríklad na mesačnej báze, konateľovi, pričom spoločník a konateľ môžu byť rovnaká osoba. V tomto prípade je s. r. o. vlastne zamestnávateľom a vzťahujú sa na ňu všetky povinnosti ako pri zamestnávaní formou závislej činnosti. Zároveň platí, že oba spôsoby „výberu“ peňazí zo spoločnosti možno kombinovať.

Zverejňovanie či nezverejňovanie finančných výsledkov

Pri podnikaní formou s. r. o. bude každoročná účtovná uzávierka firmy zverejnená na internete. Ktokoľvek si tak ľahko pozrie informácie o zisku alebo strate, o výške mzdových nákladov či stav hotovosti firmy. Na tento účel slúži portál www.finstat.sk. Môže tak urobiť napríklad banka, ale aj konkurencia pri plánovaní svojich aktivít. Naopak, finančné údaje o živnostníkoch dostupné nie sú. Môže sa preto javiť, že firma so zverejnenými dátami je dôveryhodnejšia, ale nie je to pravidlo. Existujú rovnako „nepoctivé eseročky“, ako aj živnostníci.

Rozhodnutie nemusí byť definitívne

Na základe predchádzajúceho porovnania nie je možné jednoznačne rozhodnúť, ktorá forma podnikania je výhodnejšia. Čo a kedy sa oplatí viac, často závisí najmä od individuálnych preferencií podnikateľa.

Živnostník má však mnohé bežné činnosti zjednodušené. Pri „eseročke“ môže byť zasa výhodou variabilné daňovo-odvodové zaťaženie, ktoré sa odvíja najmä od výšky príjmov, skutočných výdavkov, či od potreby peňazí napríklad na mesačnej báze, alebo od toho, či ide o doplnkový zdroj príjmov.

Faktom však je, že založenie živnosti alebo s. r. o. nemusí predstavovať konečné rozhodnutie. Ak sa podnikateľ rozhodne pre zmenu právnej formy neskôr, môže tak urobiť. Potrebné je však počítať s tým, že proces prechodu nie je úplne jednoduchý.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
9.6.2023 Redakcia FinReport

Analýza: Za potraviny platíme viac ako v Česku, no hypotéky máme lacnejšie

Kedysi sme boli jedna republika, dnes sú to už tri desaťročia, čo oba štáty hospodária oddelene. Navyše česká ekonomika stojí na ...

9.6.2023 Robert Juriš

Michal Meško: Kniha je jedným z najdokonalejších vynálezov ľudstva

Ľudia sa v kníhkupectvách cítia dobre. Navštevujú ich preto, lebo vedia, že v nich nájdu nielen ponaučenie, ale najmä pozitívne emócie, ...

9.6.2023 Eva Sadovská

O investičnom nástroji SPAC počuť stále viac. Prvý v strednej Európe má slovenské korene

Pojem SPAC (Special Purpose Acquisition Company) sa postupne dostáva aj do slovníka investorov zo strednej a východnej Európy. Pritom v USA sa ...

9.6.2023 Redakcia FinReport

Poisťovňa Uniqa v prvom štvrťroku 2023 zvýšila poistné o 6,5 %

Za prvé tri mesiace roku 2023 zaznamenala Uniqa v Českej republike a na Slovensku 6,5-percentný nárast predpísaného poistného, čo predstavuje ...

9.6.2023 Martin Jamnický

Prívalové dažde a povodne opäť vyčíňajú, poisťovne počítajú škody

Silné prívalové dažde, krupobitie a rozvodnené vodné toky opäť nepríjemne zasiahli Slovensko, a to hneď v niekoľkých regiónoch naraz. ...

9.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenský priemysel v apríli znova spomalil, výsledok už nezachraňuje ani výroba automobilov

Slovenská priemyselná produkcia v apríli 2023 medziročne poklesla o 2 %. Priemysel tak nadviazal na stagnáciu na konci minulého a začiatku ...

7.6.2023 Redakcia FinReport

Tisíce Slovákov každý rok končia v osobnom bankrote

Za prvé štyri mesiace tohto roka na Slovensku skončilo v osobnom bankrote 2 628 ľudí. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to ...

4.6.2023 Redakcia FinReport

Neplatičov dane z pridanej hodnoty je v tomto roku viac ako vlani

Počet spoločností a podnikateľov – fyzických osôb, ktoré štátu neodvádzajú pravidelne daň z pridanej hodnoty, medziročne narástol. ...

3.6.2023 Redakcia FinReport

EÚ vlani vyviezla cibuľky kvetov za 100,6 milióna eur. Lídrom v tomto obchode je Holandsko

Hoci sa takzvaná tulipánová horúčka v Holandsku odohrala pred takmer 400 rokmi, biznis s cibuľkami kvetov prežil až do súčasnosti. ...

28.5.2023 Redakcia FinReport

Pandémia ani vojna podnikavých ľudí neodradili – za tri roky založili takmer 60-tisíc firiem

Podnikaví ľudia na Slovensku sa nevzdali svojich plánov ani počas náročných rokov, keď naša krajina aj celý svet bojovali s pandémiou ...

25.5.2023 Redakcia FinReport

Naháňanie úhrad nezaplatených faktúr stojí slovenské firmy ročne 2,5 miliardy eur

Podľa najnovšieho najväčšieho európskeho prieskum platobného správania podnikov – European Payment Report 2023 (EPR 2023) trávia podniky ...

18.5.2023 Redakcia FinReport

Práca v zahraničí: Dokument A1 sa dá v Sociálnej poisťovni vybaviť už aj cez eFormulár

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii svojich služieb. Naposledy od polovice mája tohto roku zjednodušila proces vydávania ...

18.5.2023 Zuzana Fryč

S novým exekučným poriadkom prišli aj nové donucovacie opatrenia. Zamerané sú najmä na neplatičov výživného

Novela zákona o exekučnom poriadku rozširuje možnosti pri vymáhaní dlhov. Fyzické osoby, ale aj firmy, môžu po novom pri odmietaní ...

18.5.2023 Magdaléna Švančarková

Viaceré firmy obchádzajú zákon a namiesto používania marketingovej predvoľby (0)888 radšej volajú z českých čísel

Vlani v auguste začala pre marketingové telefonické volania platiť nová predvoľba (0)888. Jej úlohou je upozorniť zákazníka, že mu volá ...

17.5.2023 Redakcia FinReport

Finančná správa SR zaregistrovala z úradnej moci už vyše 29-tisíc podnikateľských subjektov

Už vyše 29-tisíc daňovníkom Finančná správa SR od začiatku tohto roka uľahčila registráciu na daň z príjmov. Nemuseli ju totiž ...

14.5.2023 Redakcia FinReport

Každý druhý firemný router z druhej ruky odkryl citlivé údaje o predošlých používateľoch

Viac ako 56 % routerov zakúpených od predajcov z druhej ruky, ktoré preverovala spoločnosť ESET, obsahovalo citlivé údaje vrátane firemných ...

13.5.2023 Redakcia FinReport

Takmer 57-tisíc firiem pôsobiacich na Slovensku má zahraničných majiteľov

Česká republika, Maďarsko a Rakúsko – to sú tri krajiny, z ktorých pochádza najviac zahraničných vlastníkov firiem pôsobiacich na ...

28.4.2023 Redakcia FinReport

Indexy daňovej spoľahlivosti firiem sú už verejne prístupné na stránke Finančnej správy SR

Finančná správa SR na svojom webe zverejnila zoznam daňových subjektov s prideleným hodnotením v rámci indexu daňovej spoľahlivosti. ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay