Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

S novým exekučným poriadkom prišli aj nové donucovacie opatrenia. Zamerané sú najmä na neplatičov výživného

Zuzana Fryč Podnikanie Poslať

Novela zákona o exekučnom poriadku rozširuje možnosti pri vymáhaní dlhov. Fyzické osoby, ale aj firmy, môžu po novom pri odmietaní súčinnosti s exekútorom dostať vyššiu pokutu, pričom ďalším krokom môže byť aj odobratie vodičského preukazu alebo osvedčenia o evidencii vozidla. Týmito krokmi sa má dosiahnuť efektívnejšia vymáhateľnosť nárokov na nepeňažné plnenia.

image

Foto: Shutterstock

Vymáhanie nárokov sa má zrýchliť

Legislatívna zmena spočíva v zavedení štyroch nových donucovacích opatrení na vymáhanie exekučných nárokov pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutia súdu, alebo si neplnia zákonom uložené povinnosti.

Spozornieť by preto mali neplatiči a všetci tí, ktorí ignorujú zmluvy či splatnosť faktúr. Cieľom novely je totiž efektívnejšia a rýchlejšia vymáhateľnosť nárokov pri exekúcii najmä na uspokojenie práv na nepeňažné plnenia, teda v prípadoch, keď nejde o zaplatenie dlhu, ale o vydanie určitej veci.

Novinky sa týkajú týchto donucovacích opatrení:

  • rozšírenie možností uloženia peňažnej pokuty,
  • zadržanie vodičského preukazu,
  • zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla,
  • použitie technických prostriedkov, ktoré bránia používaniu veci.

Opatrenia sa týkajú aj podnikateľov

Donucovacie opatrenia sa zavádzajú na vynútenie splnenia povinnosti povinného (dlžníka) zákonom, súdom alebo exekútorom v prípade, keď tak nerobí dobrovoľne. Základnou podmienkou pre ich uloženie je existencia odôvodneného predpokladu, že bez ich použitia nedôjde k splneniu povinnosti, ktorá je nevyhnutná pre vedenie a ukončenie exekučného konania,“ vysvetľuje advokátka advokátskej kancelárie Accace Legal SK Simona Klučiarová.

Ako uvádza ďalej, exekútor ich môže využiť najskôr po uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie súdu, ktorým tento návrh zamietol, ak zákon vyslovene nestanovuje inak. 

Samotný výber z donucovacích opatrení je na rozhodnutí exekútora, no nemôže ich ukladať svojvoľne. Vďaka novele zákona si exekútori môžu ľahšie vynucovať niektoré povinnosti, pričom dlžníci sú nútení s nimi o to viac spolupracovať. Zároveň tiež platí, že ak dlžník nespolupracuje s exekútorom, môže dostať vyššiu pokutu.

Tieto povinnosti sa týkajú nielen fyzických, ale aj právnických osôb. Musí ich dodržiavať štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, prokurista, odborný zástupca zodpovedný za podnikanie dlžníka, likvidátor, nútený správca a aj zákonný zástupca dlžníka.

Zamerané najmä na neplatičov výživného

Podľa odborníčky sa donucovacie opatrenia budú týkať najmä dlžníkov, voči ktorým je vymáhaná pohľadávka na výživnom. Uložiť ich však bude možné aj dlžníkom v prípade, ak neposkytnú exekútorovi požadovanú súčinnosť, prípadne nepodajú vyhlásenie o majetku a tento nedostatok bráni vedeniu exekúcie.

Vyššie pokuty pre všetkých dlžníkov

Výraznú zmenu predstavuje možnosť uloženia peňažnej, respektíve poriadkovej pokuty, ktorú síce zákon poznal aj predtým, no jej výška nebola podľa ministerstva spravodlivosti motivujúca a proces uloženia bol zdĺhavý.

„Preto po novom exekútor môže fyzickej osobe uložiť peňažnú pokutu do výšky 500 eur, pri opakovanom uložení kumulatívne do 2-tisíc eur, a ak ide o štatutára právnickej osoby, až do výšky 10-tisíc eur. Dôležité je uvedomiť si, že tieto limity sú stanovené pre každú porušenú povinnosť samostatne. Preto v prípade porušenia viacerých povinností sa pokuta môže násobne zvýšiť. Zároveň však platí, že musí byť primeraná k dotknutej povinnosti,“ približuje S. Klučiarová.

V prípade právnickej osoby je pokuta limitovaná sumou 1 000 eur a pri opakovanom uložení 30-tisíc eur. Pokiaľ je takéto využitie donucovacieho prostriedku neefektívne, exekútor sa môže obrátiť na súd, ktorý môže uložiť pokutu fyzickej osobe do výšky 30-tisíc eur a právnickej osobe do výšky 10 % jej ročného obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. V prípade, že nie je možné zistiť ročný obrat, alebo ho možno zistiť len s ťažkosťami, pokuta predstavuje najviac 50-tisíc eur.

Až potom sú na rade ďalšie opatrenia

Ďalšie tri donucovacie opatrenia môžu byť podľa exekučného poriadku uložené až v prípade, ak peňažná pokuta nesplnila svoj účel, a to najviac na obdobie jedného roka. V prípade nesplnenia povinnosti je však dané donucovacie opatrenie možné uložiť aj opakovane.

To znamená, že zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich používaniu veci má byť v zmysle zákona možné uložiť až v prípade, ak uložená pokuta nemala pre splnenie povinnosti žiadny efekt. Zároveň podľa advokátky táto podmienka neplatí v prípade vymáhania pohľadávok na výživnom, alebo ak je voči dlžníkovi vedená exekúcia na peňažné plnenie.

„V prípade použitia technických prostriedkov brániacich užívaniu veci ide napríklad o založenie papuče na motorové vozidlo vo vlastníctve dlžníka. V prípade zadržania vodičského preukazu alebo osvedčenia o evidencii vozidla je exekútor povinný zabezpečiť, aby vykonávanie týchto opatrení bolo vyznačené v príslušných evidenciách. Ak si to vyžadujú okolnosti, môže byť dlžníkovi uložených aj viac donucovacích opatrení naraz,“ tvrdí S. Klučiarová.

Niektoré osoby sú z donucovacích opatrení vylúčené

Z okruhu osôb, ktorým môžu byť zvyšné tri donucovacie opatrenia uložené, sú vylúčené osoby ZŤP a tie, ktoré preukážu, že podstatná časť ich príjmov je podmienená držbou vodičského preukazu, oprávneným používaním veci alebo držbou osvedčenia o evidencii vozidla. 

Nespolupracovanie s exekútorom sa nemusí vyplatiť

Povinnosťou dlžníka je na výzvu exekútora poskytnúť požadovanú súčinnosť a predložiť súpis svojho majetku, ktorého súčasťou je aj zoznam hnuteľných vecí (vrátane odhadu ich hodnoty), informácia o hotovosti, ktorou dlžník disponuje, údaje o majetkových hodnotách, ktoré nevyplývajú z verejných registrov alebo listín, ako aj zoznam bezplatných právnych úkonov uskutočnených v posledných troch rokoch či zoznam právnych úkonov, ktoré sú v rozpore s Občianskym zákonníkom.

Takéto vyhlásenie musí dlžník urobiť buď u exekútora ústne do zápisnice, alebo na tlačive, ktoré mu exekútor zašle spolu s výzvou. Pokiaľ tak neurobí, exekútor má právo uložiť mu primerané donucovacie opatrenie, čím by sa mala zvýšiť efektivita vymáhania pohľadávok.

„Týmto bude možné postihnúť len veci, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú vo vlastníctve dlžníka, alebo ktoré preukázateľne oprávnene užíva, s výnimkou takých, ktoré nie je možné postihnúť ani výkonom exekúcie. V takých prípadoch ide napríklad o veci osobnej potreby, snubný prsteň či práčku,“ uzatvára S. Klučiarová.

Zmena nastáva aj v náhradných plneniach

Súčasťou zmeny je aj zavedenie niektorých nových právnych inštitútov, najmä v podobe náhradných plnení. V rámci exekúcie vyprataním a vykázaním je umožnené uzatvorenie písomnej dohody o zaplatení peňažnej sumy namiesto poskytnutia náhradného ubytovania alebo bytovej náhrady.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
2.10.2023 Zuzana Fryč

Aké poistenie je najvhodnejšie u prenajatého bytu, aby chránilo vlastníka, nájomcu aj suseda?

Počas bývania v prenajatom rodinnom dome či byte môže dôjsť k rôznym škodám, či už na strane prenajímateľa bytu, alebo nájomcu, ktorý ...

2.10.2023 Redakcia FinReport

Pod hrozbou bankrotu v USA schválili zákon o núdzovom financovaní federálnej vlády

Krach Spojených štátov sa síce na sklonku mája 2023 na poslednú chvíľu podarilo odvrátiť, no problémy ešte zďaleka zažehnané nie sú. ...

2.10.2023 Redakcia FinReport

Slovensko sa v inováciách nachádza až na samom chvoste Európskej únie

Inovácie sa na Slovensku nevyvíjajú tak, ako by sme si možno želali. Globálny inovačný index, ktorý zverejnila Svetová organizácia ...

2.10.2023 Martin Jamnický

Vo vojne o využitie umelej inteligencie proti sebe stoja projekty Gemini a Gobi

Vojna o prvenstvo na poli internetového vyhľadávania medzi spoločnosťami Google a Microsoft sa stále stupňuje. Kým prvá z nich si drží ...

2.10.2023 Redakcia FinReport

Štyri najzásadnejšie výzvy pre novú vládu

Parlamentné voľby sú za nami a zostavovanie novej vlády nás ešte len čaká. A na túto novú vládu po ekonomicky mimoriadne náročnom ...

1.10.2023 Redakcia FinReport

Kryptomenový paradox: O obchodoch s nimi najčastejšie rozhodujú emócie a sentiment

Možno sa zdá, že obchodovanie s kryptomenami je striktne racionálna záležitosť stojaca na dátach a zvážení možností investora aj trhu. ...

30.9.2023 Redakcia FinReport

V krajinách Európskej únie pôsobí pol milióna umeleckých a zábavných podnikov

V rámci Európskej únie pôsobí pol milióna aktívnych podnikov v oblasti tvorivých, umeleckých a zábavných činností, a ďalších ...

27.9.2023 Redakcia FinReport

Lego prináša na trh kocky označené Braillovým písmom, pomôžu deťom so zrakovým postihnutím

Spoločnosť Lego plánuje začať s predajom kociek označených Braillovým písmom. Chce tak pomôcť nevidiacim a slabozrakým deťom naučiť sa ...

26.9.2023 Ivana Forraiová

Novým trendom vo svete podnikania sú virtuálne asistentky

Inovácie v oblasti IT a presun nezanedbateľného množstva bežných každodenných aktivít do online priestoru majú obrovský vplyv na naše ...

26.9.2023 Redakcia FinReport

Potravinári sa konečne dočkali polročnej odvodovej úľavy

Sociálna poisťovňa konečne zverejnila informácie a formulár vyhlásenia na uplatnenie odvodovej úľavy pre potravinárov. Dotknuté subjekty ...

26.9.2023 Redakcia FinReport

Výrobca športových hodiniek čelí sťažnosti za porušenie GDPR

Občianske združenie noyb podalo koncom augusta 2023 sťažnosť voči americkej spoločnosti Fitbit. Tá je známa aj slovenským spotrebiteľom ...

25.9.2023 Martin Jamnický

E-commerce čelí nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, kľúčové sú zručnosti a zanietenie uchádzačov

Odvetvie e-commerce rástlo ako jedno z mála aj počas pandémie koronavírusu. Nárast sa síce v ostatných mesiacoch spomalil, no vo väčšine ...

23.9.2023 Redakcia FinReport

Reštaurácie: Elektronické stravenky sú na vzostupe, využívanie kešu ustupuje

Väčšina reštaurácií na Slovensku v súčasnosti využíva digitálne technológie ako súčasť svojich prevádzok, aby zabezpečili komfort ...

22.9.2023 Redakcia FinReport

iSTYLE sa spája s m:zone. Akvizícia prinesie viac prémiových predajní

Spoločnosti iSTYLE a m:zone spájajú svoje aktivity a pod hlavičkou iSTYLE budú prevádzkovať šesť predajní v Bratislave, Trenčíne a ...

21.9.2023 Redakcia FinReport

Podvod: Podnikateľ zdokladoval, že tankoval aj 30-krát denne, daniari mu to spočítali

Podnikateľ chcel optimalizovať výsledok hospodárenia svojej firmy, a preto sa uchýlil k nečestnému konaniu. Do nákladov si zahrnul množstvo ...

19.9.2023 Miloslava Némová

Malé podniky čaká úprava DPH. Budú sa môcť oslobodiť od platenia dane v štáte, v ktorom nesídlia

Schyľuje sa k úprave národnej legislatívy v otázke dane z pridanej hodnoty (DPH) pre malé podniky. Dôvodom je nová smernica Európskej únie, ...

18.9.2023 Redakcia FinReport

Európska komisia schválila zníženie sociálnych odvodov pre potravinárov a podnikateľov v živočíšnej výrobe

Európska komisia schválila dočasné zníženie sociálnych odvodov slovenským potravinárom. Štát síce pripravil a poslanci parlamentu s ...

17.9.2023 Redakcia FinReport

Pribúda veľa nových e-shopov, no tie staršie sú životaschopnejšie

Počty e-shopov rástli aj v prvom polroku roku 2023. Oproti roku 2022 sa však zmenilo ich zameranie. Medzi nový‎‎mi e-shopmi dominovali ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay