Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Pozitívne ohliadnutie sa za rokom 2023

Natália Hučková Podnikanie Poslať

Pre každú spoločnosť je radosťou a odmenou za vykonanú prácu, pokiaľ môže vyhodnotiť uplynulý rok s pozitívnymi výsledkami. O to väčšmi sa tešíme, že tento posun u nás v Positive vidíme už niekoľko rokov po sebe. Aký bol pre nás rok 2023?

Filip Schochmann

Zdroj: Positive

Poistenie na pár klikov

V našom najviac dodávanom sof­tvéri MultiKalkulacka.sk sme opätovne zaznamenali nárast, a to nielen v podobe pribúdajúcich zákazníkov, ale aj v rámci samot­nej produkcie. MultiKalkulacka.sk zvýšila produkciu celkového sprostredkovaného poistného o 28 %, a tak sa dostala na sumu 28 miliónov eur sprostredkova­ného poistného. Ďalším veľmi pozitívnym výsledkom je, že v MultiKalkulacka.sk sa ročne poistí viac ako polovica všetkých nových osobných vozidiel na Slovensku.

Za tieto skvelé výsledky sme vďační najmä našim zákazníkom, pre ktorých je MultiKalkulacka.sk každodenným nástrojom. Už dnes máme plány aj na ďalší rok. V budúcom roku ju rozšírime o zdravotné poistenie pre cu­dzincov od poisťovní Union a Axa assistance, GAP poistenie od UNIQA, poistenie domu a domác­nosti od Komunálnej poisťovne, cestovné poistenie od Generali, či poistenie zodpovednosti za­mestnanca od Kooperativa a mnohé ďalšie poistné produkty.

Do nášho portfólia taktiež pri­budne poisťovňa Pillow. Pretože zaznamenávame zvýšený záujem aj o sprístupnenie poistných pro­duktov určených pre leasingové spoločnosti, v budúcom roku chceme priniesť na trh posun aj v tomto smere.

9

Zákazníci sa tiež môžu te­šiť na novú klientsku verziu MultiKalkulacka.sk. Tá je ur­čená na publikovanie na we­bových stránkach našich zá­kazníkov, čo umožní, aby si prepočet poistného, porovnanie produktov, či vytvorenie samot­ného návrhu poistnej zmluvy realizoval sám koncový klient. Táto upravená klientska verzia sa vyznačuje zjednodušeným procesom porovnania a dojed­nania, intuitívnejším prostre­dím, a v neposlednom rade zní­žením počtu vstupných údajov. Chceme tak naplniť ideu poiste­nia na pár klikov.

Porovnávač produktov životného poistenia

Podarilo sa nám tiež rozvi­núť spoluprácu s poisťovňami v oblasti životného poistenia. Vďaka tomu došlo k rozšíreniu nášho porovnávača produk­tov životného poistenia o ďal­šie poistné produkty. Softvér PositiveLife tak čoskoro do­siahne úroveň porovnávača MultiKalkulacka.sk, ktorý dnes predstavuje absolútnu jednotku na trhu.

Maklérsky systém ICM4

V tomto roku sa nám podarilo nasadiť nový maklérsky systém ICM4 hneď viacerým klientom. Tešíme sa z ich pozitívnej odozvy, ktorú vnímajú nielen v používa­teľsky príjemnejšom prostredí, ale aj v prehľadnosti a komplex­nosti novej verzie. Už dnes máme na pláne prechod aj ďalších na­šich zákazníkov z pôvodnej verzie maklérskeho systému na ICM4. Vzhľadom na robustnosť týchto systémov nás čaká naozaj veľký kus práce.

Nová HypoKalkulačka

V tomto roku sme uviedli na trh aj náš nový produktHypoKalkulacka. Tá umož­ňuje našim zákazníkom vytvo­riť ponuku úveru pre klienta, a zároveň podrobne porovnať mnohé parametre úverových produktov rôznych bánk. Hypokalkulacka uľahčuje a sprehľadňuje prácu finanč­ných agentov, ktorí na zákla­de pár vstupných údajov môžu svojmu klientovi predložiť pod­robné porovnanie a zvoliť čo najvýhodnejší finančný produkt. Našou ambíciou bolo vytvoriť najkom­plexnejší úverový porovnávač, a už dnes môžeme povedať, že sme na dobrej ceste naplniť náš cieľ.

Positive EcoSystem

V rámci celého nášho Positive EcoSystem sme urobili veľký kus práce. Môžeme povedať, že sme rozvinuli a posunuli vpred každú jednu jeho časť, ktorá slúži na zabezpečenie robustné­ho kolobehu činností vo finanč­nom sprostredkovaní. Sme radi, že túto poprednú výhodu spočí­vajúcu v prepojenosti všetkých našich softvérov, vnímajú aj naši zákazníci.

19

V súčasnosti je úplne bežné, že noví zákazníci si hneď od začiatku volia cestu komplexného Positive EcoSystemu, pred obstaraním si len niektorého z našich systémov. Tento trend zaznamenáva­me nielen pri veľkých korpo­rátnych klientoch, ale aj pri menších finančných sprostredkovateľoch. Pre nás to znamená, že straté­gia, ktorú sme zvolili – softvé­rovo zastrešiť všetky činnosti finančného sprostredkovania – sa stotožňuje s požiadavka­mi trhu. Je pre nás najväčšou odmenou, môcť si povedať, že uľahčujeme prácu finančným agentom naprieč celým trhom.

V neposlednom rade sme zapra­covali aj na posilnení našej tech­nickej infraštruktúry, zrýchlení systémov a zvýšení bezpečnosti spracúvaných dát. Okrem obsa­hového rozvoja našich systémov totiž vnímame ako nevyhnutné sledovať aj trendy bezpečnosti a technologického vývoja. Naši zákazníci tak získavajú nielen rozsiahle softvéry, ale nemu­sia sa zamýšľať, či ich systém je bezpečný, alebo či pracuje dosta­točne rýchlo. To je taktiež úloha, ktorú za nich pravidelne zabezpečujeme.

Partner Positive

Okrem rozvoja našich softvé­rov sa nám v tomto roku podarilo podporiť aj spoluprácu s našimi zákazníkmi. Zaviedli sme ocenenie Partner Positive. Niektorí z našich zákazníkov, ktorí najviac prispeli k digita­lizácii finančného sprostred­kovania a úspore papiera vy­užívaním našich softvérových riešení, už boli ocenení. Ďalšie ocenenia budeme odovzdávať aj v priebehu budúceho roka.

82316

Naše ocenenia chceme spájať nielen s prejavom vďačnosti vo vzťahu k našim partnerom za ich spo­luprácu, ale chceme podporiť aj ďalšie ciele. Zrealizovaním part­nerstva sme napríklad podporili výsadbu stromov v Rusovciach, a už dnes máme ďalšie plány, ako spolu s našimi Partnermi Positive pomôcť iným. Je totiž potrebné nielen udržať tempo vývoja našich softvérov a každodenne sa zlepšovať, ale nevyhnutnosťou je znásobovať prínos našej činnosti aj takými­to aktivitami.

Už teraz sa tešíme na pod­nety, ktoré nám prinesie rok 2024. Veríme, že každá potreba finančných agentov na digitalizáciu trhu finanč­ného sprostredkovania, sa k nám dostane, a  my sa s ňou budeme môcť popaso­vať. Digitalizácia finančného sprostredkovania je totiž nielen v našich rukách, ale spočíva aj v úzkej spolupráci s trhom a naši­mi partnermi. A uvidíme, možno o rok bude naše ohliadnutie sa za uplynulým rokom bohatšie o ďalšie systémy.

logo
Prečítajte si tiež:
14.6.2024 Robert Juriš

Inflácia na Slovensku dosahuje „príjemných“ 2,2 %, no ceny potravín sa opäť zvyšujú

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v máji 2024 mierne vzrástli, medzimesačne aj medziročne. V porovnaní s aprílom zdraželi aj ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Kedy nemusia brigádnici platiť preddavky na daň

Obdobie letných brigád prináša zvýšený počet dohôd o brigádnickej práci. Aj z takto nadobudnutých príjmov je potrebné platiť preddavky ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Pohonné látky na Slovensku opäť výrazne zlacneli

Letná motoristická sezóna je v plnom prúde, no ceny pohonných látok namiesto tradičného predprázdninového rastu na Slovensku klesajú. ...

14.6.2024 Mário Špilberger

Spotreba sladených nápojov kvôli dani poklesne, chce to však čas

Nielen tabakové výrobky, ale aj sladené nealkoholické nápoje budú pravdepodobne od nového roka drahšie. Schvaľovanie novej dane je ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Vladimír Cvik je novým Country Managerom porovnávača Superpoistenie.sk

Porovnávač poistení Superpoistenie.sk, ktorý na Slovensku pôsobí už od roku 2007, predstavil nového Country Managera. Stal sa ním Vladimír ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

mBank prináša karty z recyklovaného plastu určené aj pre zrakovo hendikepovaných klientov

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že všetky platobné karty na trhu sú rovnaké. Formátom aj materiálom. Jediným zásadným na prvý pohľad ...

11.6.2024 Redakcia FinReport

Svetovým podnikateľom roka 2024 sa stal Ind Vellayan Subbiah EY

Za víťaza tohtoročného svetového finále súťaže EY Podnikateľ roka bol na slávnostnom ceremoniáli v monackom Salle des Etoiles vyhlásený ...

11.6.2024 Redakcia FinReport

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo uzatvoril poskytovanie grantov na patenty

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo oznámil, že počet žiadostí o poskytnutie takzvaného Poukazu 3 z Fondu pre podporu malých a ...

4.6.2024 Redakcia FinReport

FTI Touristik: Tretia najväčšia cestovka v Európe ide do krachu

Tretia najväčšia európska cestovná skupina FTI sa dostala do platobnej neschopnosti, a tak je jej ďalšie pôsobenie na trhu s „dovolenkovým ...

29.5.2024 Redakcia FinReport

Prieskum: Tri zo štyroch slovenských firiem chcú znížiť svoje náklady a zvýšiť efektivitu

Pre približne tri zo štyroch slovenských podnikov (72 %) je v súčasnosti hlavnou strategickou prioritou znižovanie nákladov a zvyšovanie ...

26.5.2024 Redakcia FinReport

Diverzita, rovnosť a inklúzia sú o férovosti, ktorá prináša benefity úplne všetkým

Spokojnejší a zdravší zamestnanci, lojálnejší zákazníci a lepší prístup k talentom. To je len niekoľko výhod diverzity a inklúzie na ...

11.5.2024 Redakcia FinReport

Knižný prieskum: Stále máme radi papierové knihy a nevadí nám ani, ak sú z druhej ruky

Slováci sú napriek neľahkej ekonomickej situácii stále ochotní kupovať si knihy, pričom najviac míňajú za klasické papierové knihy v ...

8.5.2024 Redakcia FinReport

Analýza: Počet firiem doplácajúcich na platobnú neschopnosť sa nebezpečne zvyšuje

Platobná neschopnosť firiem rastie v troch štvrtinách krajín (75 %) sveta, pričom vo väčšine prípadov ide o dvojciferný nárast. V praxi ...

2.5.2024 Redakcia FinReport

Becherovka už nepatrí spoločnosti Pernod, ale poľskej skupine Maspex

Svetoznáma značka českého likéru Becherovka má od začiatku mája 2024 nového majiteľa. Na transakcii sa dohodla Grupa Maspex a jej pôvodný ...

1.5.2024 Redakcia FinReport

Pri nakupovaní na internete si dávajte pozor na e-shopy, ktoré nekomunikujú

Nakupovanie v e-shopoch je už bežnou súčasťou životov spotrebiteľov. V období novoročných výpredajov prichádza dokonca k ich nárastu. ...

28.4.2024 Redakcia FinReport

Daňové licencie môžu spôsobiť problémy majiteľom neaktívnych spoločností

Daňové licencie ovplyvnia viac než 43 % slovenských firiem. Komplikácie vzniknú predovšetkým malým a neaktívnym firmám. Majitelia ...

25.4.2024 Redakcia FinReport

Počet insolvencií vlani narástol o 15 %, toto sú najčastejšie príčiny

Až 400 firiem sa vlani na Slovensku ocitlo v stave platobnej neschopnosti. Bolo ich o 53 viac ako v treťom kovidovom roku 2022, čo predstavuje ...

24.4.2024 Redakcia FinReport

Ako opraviť odpočítanú DPH pri nezaplatení faktúry za tovar alebo službu

Podnikatelia majú pri neplatení faktúry povinnosť opraviť odpočítanú daň z pridanej hodnoty. Malo by ich to motivovať zlepšovať svoju ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay