Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Novela Obchodného zákonníka prináša možnosť založiť si eseročku online

Zuzana Fryč Podnikanie
SK
EN
Poslať

Do platnosti vstúpila novela Obchodného zákonníka. Účinná je od 1. februára 2023. Vďaka nej môžu podnikatelia využiť zjednodušený spôsob zakladania spoločností s ručením obmedzeným a organizačných zložiek, ako aj podnikov zahraničných právnických osôb. Aké sú ďalšie novinky v tejto oblasti?

image

Foto: Shutterstock

Prenos digitalizácie do slovenských zákonov

Cieľom novely zákona č. 513/1991 Zb. je zabezpečiť prenesenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorá sa týka používania digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností, do slovenského právneho poriadku.

Tieto nástroje by mali umožniť zjednodušený prístup k podnikaniu, pričom novelizácia obsahuje viacero dôležitých zmien, ktoré zhrnieme a priblížime v tomto článku.

Hlavné zmeny v novele Obchodného zákonníka sú:

1) Možnosť využitia zjednodušeného a zrýchleného spôsobu zakladania spoločností s ručením obmedzeným pomocou štandardizovaných online formulárov s nápomocným interaktívnym sprievodcom, ktorý zakladateľa sprevádza pri vytváraní obsahu týchto formulárov a ďalších príloh potrebných pre jej zaregistrovanie.

2) V rámci zjednodušeného zápisu spoločnosti sa zavádza aj osobitný zoznam voľných živností, pričom nebude potrebné pred zápisom do obchodného registra žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, keďže živnostenské oprávnenie vznikne automaticky zápisom do obchodného registra.

3) Všetky návrhy na zápis spoločností zakladaných zjednodušeným spôsobom bude posudzovať len jeden registrový súd bez ohľadu na sídlo spoločnosti – Okresný súd v Žiline,

4) Zriadenie systému prepojenia centrálnych registrov (tzv. BRIS) na výmenu informácií o podnikoch a organizačných zložkách podnikov zahraničných právnických osôb medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

5) Zjednodušený spôsob zriadenia podnikov a organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o EHP.

6) Zrušenie zákazu vydávania rôznych druhov akcií pre akciové spoločnosti s premenlivým základným imaním.

Zakladanie eseročiek online formou je realita

Okrem doposiaľ štandardného zakladania spoločností je po novom od februára tohto roku možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným aj zjednodušene, a to pomocou elektronického formulára na vytvorenie štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy (zakladateľského dokumentu). Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo formulár v slovenskej verzii, a urobí tak aj v anglickom jazyku.

Vytvoriť spoločenskú zmluvu je možné prostredníctvom interaktívneho sprievodcu, ktorý má naviesť a sprevádzať zakladateľov spoločnosti s ručením obmedzeným cez jednotlivé kroky prípravy spoločenskej zmluvy. Následne sa použije elektronická služba obchodného registra na podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy, ktoré boli vypracované pomocou interaktívneho sprievodcu v tomto e-formulári.

To znamená, že nebude nutné prepisovať údaje zo spoločenskej zmluvy do ďalšieho formulára na zabezpečenie zápisu novej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, keďže by sa mali prepísať automaticky.

Ktoré povinnosti sa končia, a ktoré zostávajú

Výhodou zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je tiež automatické získanie živnostenského oprávnenia pre vybrané predmety podnikania, ktoré sú zahrnuté v zozname voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní v Prílohe č. 4a k zákonu č. 455/1991 Zb., a to zápisom spoločnosti do obchodného registra.

Povinnosť ohlasovania živností okresnému úradu ešte pred podaním návrhu na zápis novej spoločnosti s ručením obmedzeným obchodnému registru preto odpadá. To znamená, že po splnení zákonných podmienok môžu zakladatelia založiť a aj zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra online v rámci jedného registrového konania.

Naďalej je pritom nevyhnutné predložiť aj ostatné dokumenty potrebné pre založenie a zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, ako aj dokumenty, ktoré sa povinne predkladajú do zbierky listín pri alebo po založení spoločnosti.

Kto musí autorizovať spoločenskú zmluvu?

Ministerstvo spravodlivosti SR na svojich webových stránkach uvádza bližšie predpoklady na zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj prílohy k návrhu na jej založenie.

Pre vytvorenie spoločenskej zmluvy je však potrebné vyplniť identifikačné údaje o všetkých zapisovaných spoločníkoch a konateľoch, údaje o zakladanej spoločnosti a o vkladoch spoločníkov. Netreba zabudnúť, že spoločenskú zmluvu v elektronickej podobe musia autorizovať všetci spoločníci.

Okrem jednoznačných výhod, ktoré prináša novela zákona, akými sú napríklad zníženie administratívnej záťaže, zrýchlenie procesu a úspora nákladov, ako aj zvýšenie právnej istoty, niektoré jej podmienky boli odborníkmi kritizované.

V pripomienkovom konaní sa kritika dotkla napríklad podmienky, že jediným registrovým súdom pre založenie spoločností zjednodušeným spôsobom je len Okresný súd Žilina, a to bez ohľadu na sídlo spoločnosti.

Zároveň platí podmienka týkajúca sa konateľa, ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri fyzických osôb. To znamená, že konateľom môže byť len občan Slovenskej republiky alebo cudzinec prihlásený na pobyt na území Slovenskej republiky, či cudzinec, ktorému bol udelený azyl, alebo cudzinec bez pobytu na území Slovenskej republiky, ktorý však je evidovaný v informačných systémoch. Táto podmienka výrazne limituje najmä zahraničných konateľov.

Zoznam voľných živností je obmedzený

Nový zoznam voľných živností obsahuje presne 73 vybraných živností, ktorých sa týka možnosť zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným a jej zapísania do obchodného registra. Znamená to, že využiť tento zoznam je potrebné len v prípade zjednodušeného zakladania spoločnosti, a podľa novely si zakladateľ môže vybrať pri zjednodušenom postupe len z neho. Pri prvozápise je dovolené zapísať maximálne pätnásť voľných živností

Naďalej pritom zostávajú zachované zoznamy voľných, viazaných aj remeselných živností. „Okrem tohto nového zoznamu voľných živností existuje aj štandardný zoznam, ktorý bol využívaný doteraz a bude využívaný aj naďalej. No v prípade, ak by chcel zakladateľ podnikať aj v činnosti, ktorá nie je súčasťou nového zoznamu, bude musieť postupovať pri založení spoločnosti štandardným spôsobom. To znamená, že nebude môcť využiť zjednodušený postup,“ pripomína advokátka z advokátskej kancelárie Accace Legal Simona Klučiarová.

Vznikol systém prepojenia centrálnych registrov

Novelizácia Obchodného zákonníka tiež prináša možnosť výmeny informácií cez systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností o podnikoch a organizačných zložkách podnikov slovenských právnických osôb medzi zahraničnými obchodnými registrami alebo inými evidenciami, ktoré sa zriaďujú na území EÚ alebo EHP. Vďaka tomuto prepojeniu centrálnych registrov by mali odbudnúť povinnosti pre podniky alebo organizačné zložky podnikov v súvislosti s aktualizovaním nimi zapísanými údajmi.

Ďalšie novinky v Obchodnom zákonníku

Na základe novely zákona môže aj zahraničná právnická osoba od februára 2023 zriadiť podnik alebo organizačnú zložku podniku zjednodušeným spôsobom. Zjednodušenie spočíva v tom, že zahraničná právnická osoba nebude musieť vopred ohlásiť živnosti, keďže túto povinnosť za ňu vykoná registrový súd, ktorým je Okresný súd Žilina, rovnako bez ohľadu na sídlo podniku alebo organizačnej zložky podniku.

Aj v tomto prípade platí povinnosť vedúceho podniku alebo organizačnej zložky podniku byť zapísaný v registri fyzických osôb.

Novela tiež ruší zákaz vydávania rôznych druhov akcií pre akciové spoločnosti s premenlivým základným imaním. Vzhľadom na investičnú činnosť týchto spoločností ide o podstatnú zmenu, vďaka ktorej budú spoločnosti môcť vydávať prioritné akcie s obmedzenými hlasovacími právami pre investorov. Obmedzenie hlasovacích práv investorov umožní zabezpečiť lepšiu pozíciu pre jej zakladateľov v rámci ovplyvňovania a smerovania investičnej politiky spoločnosti.

bezpecnykurier
bezpecnykurier
bezpecnykurier Chráňte
vašu komunikáciu
bezpecnykurier Dôverné informácie
zabezpečte heslom
bezpecnykurier Diskrétnosť požadujte
aj od vašich partnerov

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
30.3.2023 Martin Jamnický

DSS Uniqa dostala 25-tisícovú pokutu. Podľa NBS mala poslať klientom nepravdivé informácie

Národná banka Slovenska (NBS) opäť pokutovala. Tentoraz od nej dostala pokutu vo výške 25-tisíc eur dôchodková správcovská spoločnosť ...

30.3.2023 Robert Juriš

Jan Tyl: Úlohou umelej inteligencie nie je konať za nás, ale stimulovať naše myslenie

Je technologickým fenoménom súčasnosti. Pochopenie jej fungovania nie je jednoduché, preto môže niekoho iritovať, ďalšieho fascinovať a ...

30.3.2023 Robert Juriš

NBS upozorňuje na riziko zvyšovania počtu nesplácaných hypotekárnych úverov

Rast úrokových sadzieb, pretrvávajúca neistota, zvyšujúce sa ceny a životné náklady zmierňujú dopyt domácností po úveroch. Spomalili sa ...

30.3.2023 Redakcia FinReport

Nálada spotrebiteľov stúpa, no podnikatelia zostávajú naďalej podstatne opatrnejší

Dôvera spotrebiteľov v slovenskú ekonomiku sa v marci 2023 medzimesačne zvýšila, a to vo všetkých štyroch zložkách jej indikátora. Medzi ...

30.3.2023 Redakcia FinReport

Sergio Ermotti: Vracia sa na čelo švajčiarskej banky UBS a bude riadiť prevzatie konkurenčnej Credit Suisse

Do čela najväčšej švajčiarskej banky UBS sa postaví Sergio Ermotti, ktorý už na čele tejto banky stál počas uplynulého desaťročia od ...

30.3.2023 Redakcia FinReport

Toto sú štyri nové dlhopisové príležitosti na finančnom trhu

V marci tohto roku tri spoločnosti umiestnili svoje dlhopisy na trhu cenných papierov. Sú to Penta Funding Public II, Penta RE Funding II a SAB ...

30.3.2023 Eva Sadovská

Veľká noc bude drahšia ako vlani. Ako nakupovať s rozumom?

Veľkonočné sviatky sa blížia a mnohé domácnosti práve v týchto dňoch začínajú realizovať nákupy potravín či dekorácií. Mobilita ...

26.3.2023 Redakcia FinReport

Krádeže identity firiem pribúdajú. Ako predchádzať problémom?

Postkovidová doba prináša rastúci trend vo firemných podvodoch. Okrem iných sa rozmáhajú aj krádeže identity. Podvod s identitou je v ...

22.3.2023 Redakcia FinReport

KPMG: Zákaznícky najobľúbenejšou firmou na Slovensku je opäť Martinus

Rebríčku zákaznícky najobľúbenejších značiek na Slovensku kraľuje opäť Martinus. Stalo sa tak už po piaty raz. Nasleduje sieť lekární ...

16.3.2023 Redakcia FinReport

Vlani skončilo v konkurze 1 680 podnikateľov a firiem, čo je o 7,7 % viac ako pred rokom

Vojenský konflikt na Ukrajine a doznievajúca pandémia koronavírusu boli zrejme dva najzásadnejšie dôvody, prečo v minulom roku vyhlásilo ...

14.3.2023 Magdaléna Švančarková

Chcete viesť účtovníctvo alebo prevádzkovať jasle? Eseročku si po novom založíte aj online

Podnikatelia si môžu od februára 2023 založiť spoločnosť s ručením obmedzeným pohodlným spôsobom – online. Stačí si z ponúkaných ...

8.3.2023 Martin Jamnický

Vo vedení slovenských firiem je až 85 % mužov a len 15 % žien, rozdiely sú aj v mzdách

Vedúce pozície v spoločnostiach rôznych veľkostí na Slovensku zastávajú v drvivej väčšine muži, žien je podstatne menej. Situácia sa za ...

7.3.2023 Redakcia FinReport

Bezplatné dlhové poradne pomohli už viac ako 5-tisíc občanom

Bezplatné dlhové poradne poskytujú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Počas posledného februárového týždňa ...

7.3.2023 Redakcia FinReport

Taliansky módny dom Trussardi požiadal súd o ochranu pred veriteľmi, jeho vedenie odstúpilo

Taliansky luxusný módny dom so sídlom v Miláne, ktorý sa špecializuje na predaj koženého tovaru, konfekcie a parfumov, má existenčné ...

3.3.2023 Robert Juriš a Naďa Černá

Zákaz nedeľného predaja: Prečo áno, a prečo nie? A ako sú na tom iné európske krajiny?

Zákaz nedeľného predaja je ďalšia téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť. Časť poslancov parlamentu je pripravená presadiť toto riešenie bez ...

27.2.2023 Redakcia FinReport

Nálada podnikateľov aj spotrebiteľov sa vo februári 2023 opäť zhoršila

Mierny optimizmus z posledného mesiaca minulého a prvého mesiaca nového roku sa vo februári 2023 už nezopakoval. Pokles dôvery v slovenskú ...

27.2.2023 Redakcia FinReport

Spoločnosť Adidas má problémy s Kanye Westom aj sama so sebou. Ušlé tržby prekročili miliardu eur

Od začiatku pandémie koronavírusu prežíva spoločnosť Adidas nočnú moru. Borí sa s množstvom problémov a zaostáva za svojím konkurentom ...

21.2.2023 Andrej Vida

Veľké porovnanie: Oplatí sa viac podnikať na živnosť, alebo si radšej založiť „eseročku“?

Každý nový podnikateľ si musí zodpovedať otázku, akú právnu formu si zvolí pre svoje budúce podnikanie. Táto téma je aktuálna aj pre ...

Mobilná aplikácia