Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Kurzarbeit: Firmy od marca dostanú mesačne maximálne 1 369 eur na zamestnanca

Redakcia FinReport Podnikanie
SK
EN
Poslať

Pandémia koronavírusu a problémy s ňou súvisiace priviedli do problémov množstvo spoločností, ktoré nevedeli pre svojich zamestnancov zabezpečiť dostatočnú pracovnú náplň. Zamestnávatelia síce mohli využívať podporu zo schém Prvej pomoci, ale stále chýbal komplexnejší mechanizmus, ktorý by platil dlhodobo. Od marca 2022 aj na Slovensku začína platiť v zahraničí osvedčené prechodné skrátenie pracovného času, teda kurzarbeit.

image

Foto: Shutterstock

Čo je kurzarbeit a kedy sa môže použiť

Rovnako ako v zahraničí, aj na Slovensku je cieľom zákona poskytnutie podpory vo forme čiastočnej úhrady nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca počas trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.

„Zákon definuje čas skrátenej práce ako čas od začatia obmedzenej činnosti zamestnávateľa až po jeho skončenie. Na obmedzenú činnosť má pritom zásadný vplyv vonkajší faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť, alebo mu nemohol predísť, a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce,“ vysvetľuje Pavol Kundrik z právnickej kancelárie CMS Slovensko.

Typickým príkladom vonkajšieho faktora je ešte stále trvajúca pandémia koronavírusu. Ale môže ísť aj o výnimočný alebo núdzový stav, či o okolnosti vyššej moci. Dôležité je zdôrazniť, že za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej práce, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

Mimoriadnu okolnosť, počas ktorej sa využije kurzarbeit, môže vyhlásiť aj vláda na základe informácie Štatistického úradu SR. Ten musí skonštatovať, že hrubý domáci produkt za predchádzajúci štvrťrok (vyjadrený v stálych cenách) medziročne klesol. Vláda musí zobrať do úvahy aj informáciu Výboru pre makroekonomické prognózy, ktorý potvrdí, že príslušný ročný hrubý domáci produkt medziročne klesne aspoň o tri percentuálne body.

Nie je to kompenzácia straty príjmu SZČO

Ak nastane takáto situácia ovplyvnená vonkajším faktorom, podľa nového zákona ide o obmedzenie činnosti zamestnávateľa, a teda o prekážku v práci na strane spoločnosti. Aby si firma mohla uplatniť kurzarbeit, musia byť splnené dve podmienky. „Platí, že zamestnávateľ nevie prideliť prácu najmenej jednej tretine zamestnancov, a to v rozsahu najmenej 10 % z ustanoveného týždenného pracovného času,“ vysvetľuje P. Kundrik.

Za zamestnanca je považovaná fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu. Ak by chceli nový zákon využiť samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na vykrytie straty príjmu podnikania (ako je to v súčasnosti v rámci programu Prvá pomoc), tak nepochodia. Na nich sa nové pravidlá nevzťahujú. Živnostníci môžu využiť len podporné schémy, ktoré počas pandémie pripravilo ministerstvo práce, alebo ktoré môžu platiť v podobných mimoriadnych situáciách.

Potrebné je splniť niekoľko podmienok

Firma, ktorá sa dostane v dôsledku vonkajšieho faktora do ťažkostí, môže požiadať o štátnu podporu formou kurzarbeitu. „Musí mať pritom uhradené sociálne poistenie, respektíve dohodnuté splátky za najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý žiada o podporu. Firma zároveň nesmela za posledné dva roky porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania a musí mať so zástupcami zamestnancov uzatvorenú písomnú dohodu o tom, že bude žiadať o podporu,“ hovorí právnik.

Po splnení týchto podmienok môže zamestnávateľ požiadať o poskytnutie podpory, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý chce poskytnúť podporu. To znamená, že ak žiada o podporu za mesiac marec, musí ju podať najneskôr do konca apríla. O poskytnutí podpory potom rozhodne príslušný úrad práce alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad by to mal stihnúť do 10 dní od začatia konania.

Chystá sa aj novela zákona o inšpekcii práce

V parlamente je v procese schvaľovania aj novela zákona o inšpekcii práce, ktorou sa má doplniť novoprijatý zákon o kurzarbeite. Ak zmena prejde, tak zamestnávateľ, ktorému bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti pokuty vrátiť podporu poskytnutú za predchádzajúcich 12 mesiacov.

Akú podporu firmy dostanú

Slovenský zákon definuje, že podpora v rámci kurzarbeitu je vo výške 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje. Pre rok 2022 to bude maximálne 7,81 eura za hodinu, teda približne 1 359 eur za mesiac. Štát poskytne podporu najviac na šesť mesiacov počas dvoch rokov. Ak takúto podporu zamestnávateľ dostane, je povinný zachovať dané pracovné miesto najmenej dva mesiace po skončení mesiaca, za ktorý mu bola podpora poskytnutá.

Na financovanie kurzarbeitu sa využívajú prostriedky z fondu poistenia v nezamestnanosti, pričom výška odvodov pre zamestnancov i zamestnávateľov sa nemení. Sociálna poisťovňa si len rozdelí aktuálny príspevok zamestnávateľa vo výške 1 % na dve časti – polovica pôjde na poistenie v nezamestnanosti a druhá polovica na kurzarbeit.

Podpora sa poskytuje na pracovné miesto zamestnanca:

 • ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,
 • ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti trval najmenej jeden mesiac,
 • ktorému ku dňu podania žiadosti neplynie výpovedná lehota,
 • ktorý má ku dňu podania žiadosti vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok (a prípadne aj vyčerpané kladné konto pracovného času),
 • na ktoré sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje príspevok podľa iného predpisu.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
19.5.2022 Redakcia FinReport

Benátsky Le Grand Canal od Clauda Moneta vydražili za 56,6 milióna dolárov

Ďalšia aukcia umeleckého diela uznávaného výtvarného majstra sa stala realitou. Olejomaľbu Clauda Moneta s benátskou scenériou vydražili ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

Allianz za skrachované fondy spred dvoch rokov zaplatí 6 miliárd dolárov

Poisťovňa Allianz musí zaplatiť šesť miliárd dolárov. Je to súčasť dohody o urovnaní sporu, ktorý sa týka krachu fondov v Spojených ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska chce vytvoriť jednotný dátový sklad a inovuje aj svoju webstránku

Národná banka má pred sebou dôležitý projekt. Pripravuje sa na vytvorenie celobankového dátového skladu, ktorý zabezpečí, že všetky ...

18.5.2022 Zuzana Mecková

Potravinári protestujú proti obmedzeniu vývozu potravín a pekári varujú, že bez plynu nič neupečú

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v týchto dňoch rokujú o novele zákona o potravinách. Podľa pozmeňujúceho návrhu z dielne ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

Vláda rozhodla o dočasnej dani z ruskej ropy pre Slovnaft v objeme takmer 300 miliónov eur

Vláda schválila dočasnú daň z ruskej ropy pre Slovnaft. Toto rozhodnutie má do štátneho rozpočtu priniesť 280 až 290 miliónov eur ročne. ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavkov na deti vo výške 100 eur

Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa zo súčasných 25,88 eura na 100 eur. Zvýšený prídavok rodičom vyplatia úrady ...

6.5.2022 Robert Juriš

Mnohí dlžníci zneužívajú pravidlá, oddlžujú sa aj ľudia s nadštandardným príjmom

Pred vyše piatimi rokmi nadobudli účinnosť nové pravidlá, ktorými sa stal osobný bankrot dostupnejším. Mal umožniť dlžníkom dostať sa ...

16.4.2022 Redakcia FinReport

Slovenské firmy vlani získali od investorov miliardu eur, zaujali nehnuteľnosti a IT sektor

Rozvíjajúce sa trhy krajín strednej a východnej Európy boli v roku 2021 pre investorov oveľa atraktívnejšie ako v roku 2020. Nielenže sa ...

11.4.2022 Redakcia FinReport

SZČO – občania Ukrajiny môžu prerušené sociálne poistenie oznámiť aj elektronicky

Po tom, ako vstúpil do platnosti takzvaný lex Ukrajina, zmenil sa aj zákon o sociálnom poistení. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti ...

9.4.2022 Redakcia FinReport

Ženy podnikateľky sú cenným aktívom svetovej ekonomiky

Ženy sú v podnikaní jedným z najcennejších aktív svetovej ekonomiky, pretože preukazujú veľkú odolnosť voči ťažkostiam vyvolaným ...

7.4.2022 Redakcia FinReport

Firmy dostali do rúk nové nástroje na riešenie svojich finančných ťažkostí

Slovenský parlament schválil dlhoočakávaný zákon o riešení hroziaceho úpadku. Cieľom zákona je naplniť reformu slovenského ...

5.4.2022 Zuzana Mecková

Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci prináša dočasne zvýhodnené podmienky pre investorov

Zmena zákona o štátnej pomoci, ktorá sa dotýka regionálnej investičnej pomoci, vstúpila do platnosti v polovici marca 2022. Na základe tejto ...

2.4.2022 Správy

SZČO môžu žiadať štát o príspevok na udržanie zamestnanosti za marec, musia splniť niekoľko podmienok

2.4.2022 (Webnoviny.sk) - Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré pre pandemické opatrenia museli prerušiť alebo obmedziť svoju ...

1.4.2022 Redakcia FinReport

Kedy je možné požiadať o podporu v čase skrátenej práce

Zamestnávatelia môžu od 1. apríla 2022 po splnení zákonných podmienok žiadať o podporu v čase skrátenej práce. Jednou z podmienok ...

30.3.2022 Redakcia FinReport

Na Slovensku je viac ako 31-tisíc spiacich firiem, ktoré nevyvíjajú žiadnu činnosť

Slovenský obchodný register je zaplnený množstvom takzvaných spiacich spoločností. Aktuálne sa na Slovensku nachádza 31-tisíc subjektov, ...

16.3.2022 Redakcia FinReport

Štát by mal podnikateľom umožniť poskytovať dary bez dodatočného zdanenia

Množstvo firiem na Slovensku sa snaží pomôcť ukrajinským občanom, ktorí sa ocitli v núdzi. Humanitárne dary či bezodplatné poskytnutie ...

8.3.2022 Redakcia FinReport

Zisky slovenských podnikov vlani prekonali predpandemické obdobie až o 3 miliardy eur

Podnikom sa v roku 2021 na Slovensku naozaj darilo. Vyprodukovali zisky, ktoré boli približne o 3 miliardy eur vyššie ako zisky v predpandemickom ...

7.3.2022 Redakcia FinReport

Etickí hekeri urobili z Citadelo jednu z najrýchlejšie rastúcich kyberbezpečnostných spoločností

Slovenská firma Citadelo, ktorá sa zameriava na etický heking a penetračné testy, sa umiestnila na 8. mieste rebríčka FT 1000: Europe´s ...

Aplikácia

 1. 1.
  Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavkov na deti vo výške 100 eur
 2. 2.
  Slováci čoraz častejšie využívajú výhodné úrokové sadzby sporenia v Česku
 3. 3.
  Kryptomena luna stratila 99 % zo svojej hodnoty. Pridajú sa aj ďalšie?
 4. 4.
  Nemecko sa pokúsi získavať až 80 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Ako sme na tom na Slovensku?
 5. 5.
  Potravinári protestujú proti obmedzeniu vývozu potravín a pekári varujú, že bez plynu nič neupečú