Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Komu pomôže balík opatrení nazvaný Kilečko 2 a koho môže znevýhodniť?

Zuzana Fryč Podnikanie
SK
EN
Poslať

Začiatkom leta parlament schválil ďalšiu časť balíka opatrení známych pod názvom Kilečko 2. Ide o zákon č. 249/2022 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia. Viaceré zmeny majú nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2022, a my sme sa pozreli na to, čo ktorej skupine obyvateľstva prinesú.

image

Foto: Shutterstock

 

Na zníženie administratívnej záťaže

Cieľom návrhu zákona je znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikateľov, a tým zvýšiť motiváciu k začatiu a rozvoju podnikania, poskytnúť konkurenčnú výhodu v porovnaní s okolitými krajinami a zároveň zlepšiť postavenie Slovenskej republiky v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich stav podnikateľského prostredia. Zmeny spočívajú najmä v úprave povinností podnikateľov v rámci administratívy či nepriamych finančných nákladov.

Treba však podotknúť, že z pôvodných 469 navrhovaných opatrení bolo schválených len menej ako polovica. „Neprešlo viacero návrhov, napríklad v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ako sú zrušenie súčasného plynutia nárokov na odstupné a výpovednú lehotu, či zdobrovoľnenie rekreačných poukazov. Tieto opatrenia navrhované podnikateľmi boli značne kritizované samotnými zamestnancami, keďže prínos týchto opatrení bol diametrálne odlišný z pohľadu podnikateľa a z pohľadu zamestnanca,“ tvrdí partnerka advokátskej kancelárie Vojčík & Partners Natália Strharská.

Účtovná závierka podľa IFRS

Jednou z hlavných zmien, ktoré balík prináša, je zmena a doplnenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Vybrané účtovné jednotky sú v súčasnosti povinné viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS). Po novom sa však povinnosť mení iba na možnosť viesť účtovníctvo a zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS, pričom cieľom je zníženie administratívnej záťaže pri vedení účtovníctva pre vybrané podniky.

Zároveň však platí, že podnik bude zaradený medzi subjekty verejného záujmu podľa zákona o účtovníctve, ak splní veľkostné kritériá bez ohľadu na používané účtovné štandardy.

Táto zmena, ktorá prináša možnosť rozhodnúť sa použiť IFRS pri zostavovaní účtovnej závierky platí u tej, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2023 a neskôr. Súčasne platí, že účtovná jednotka, ktorá bola povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS do 31. decembra 2022, je naďalej povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS.

Advokátka Simona Klučiarová z advokátskej kancelárie Accace Legal však zostáva voči tejto zmene skeptická: „Z nášho pohľadu sa najmä najnovšia zmena, ktorá sa očakáva v septembri 2022, môže minúť účinku. Myslíme si, že najmä nadnárodné spoločnosti, ktoré sú zvyknuté zostavovať účtovné závierky podľa štandardov IFRS, nebudú od tohto upúšťať, keďže zmyslom IFRS je vytvoriť spoločný účtovný jazyk, aby tak účtovné postupy spoločností boli jednotné, porovnateľné a pochopiteľné vo viacerých krajinách.“

Dodáva, že význam vidia najmä tam, kde slovenské spoločnosti podliehajú zahraničným matkám, ktoré vďaka takejto závierke majú lepší prehľad o ich finančných výsledkoch.

Zmeny v živnostenskom podnikaní

Ďalšou zmenou v oblasti podnikania je predĺženie lehoty z dvoch rokov na štyri, po uplynutí ktorej môže živnostenský úrad zrušiť živnosť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť po vzniku živnostenského oprávnenia, alebo ak živnosť bez pozastavenia jej prevádzkovania prestal prevádzkovať. „Po novom sa stane tiež predaj pyrotechnických výrobkov voľnou živnosťou z pôvodnej viazanej živnosti, a teda na jej prevádzkovanie bude postačovať splnenie všeobecných podmienok na podnikanie,“ dopĺňa N. Strharská.

Od 1. januára 2022 už platia tieto opatrenia:

V rámci balíka opatrení Kilečko 2 už od 1. januára 2022 došlo k viacerým zmenám v oblasti účtovníctva. „Za zmienku stojí určite možnosť uchovávania účtovnej agendy v elektronickej forme a zjednodušenie podmienok digitalizácie jednotlivých záznamov, čo vnímame pozitívne vzhľadom na to, že účtovných dokladov je stále viac, a najmä pre väčšie firmy bolo komplikované vyhradiť dostatok priestoru, kde ich uchovávať. Odstráni sa tým aj problém, ak by niektoré doklady časom vybledli a boli nečitateľné,“ približuje S. Klučiarová. 

V praxi to znamená, že väčšinu dokumentov bude možné uchovávať v podobe obyčajného skenu bez potreby preukázania jeho zhody s originálom v prípade daňovej kontroly.

Ustanovená je aj dolná hranica pokuty pri závažnom porušení zákona o účtovníctve, ktorá doteraz neexistovala, na sumu od 1 000 eur. Horná hranica tejto pokuty zostáva nezmenená, vo výške 3 miliónov eur. Určili sa aj sankcie v prípadoch, ak si účtovná jednotka nesplní povinnosť uloženia alebo zverejnenia účtovných dokumentov do registra, kde výška tejto sankcie je stanovená od 100 do 10-tisíc eur. Zároveň bola určená aj výška sankcie za porušenie ustanovení v oblasti uchovávania a ochrany účtovnej dokumentácie, a to vo výške od 100 do 100-tisíc eur.

Ďalšie dôležité zmeny v oblasti miestnych daní

Za významné zmeny považuje N. Strharská aj zavedenie primeranosti zdanenia daňovníkov, ktorých hodnota stavebného pozemku je nižšia ako hodnota určená všeobecne záväzným nariadením (VZN) obce. Ide najmä o prípady, keď obec určí vyššiu hodnotu stavebných pozemkov, ako je ich bežná trhová cena. Novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa dopĺňa aj právo daňovníka predložiť vlastný znalecký posudok so znalcom určenou hodnotou pozemku.

Novela zároveň zjednocuje princíp určenia rozpätia medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane z pozemkov ustanovenou obcou vo svojom VZN na všetky skupiny pozemkov a nielen na vybrané druhy pozemkov, ako je to v súčasnosti.

Ide o snahu stanoviť primeranosť zdanenia pôdy a o odstránenie „neobmedzenej“ výšky sadzby dane z vybraných druhov pozemkov (záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky). Najvyššia sadzba dane z pozemkov v uvedených druhoch môže podľa novely byť (ako v súčasnosti) päťnásobok najnižšej sadzby (no po novom) zo všetkých druhov pozemkov (vrátane sadzby príslušnej pre ornú pôdu, trvalé trávne porasty a lesné pozemky). Naďalej pritom platí, že základná sadzba dane zo zákona je 0,25 %.

Pre lízingové spoločnosti a poskytovateľov úveru

Ďalším z nových opatrení je zavedenie možnosti uzatvárania obchodnoprávnych zmlúv o zabezpečení záväzku z lízingovej alebo úverovej zmluvy prostredníctvom elektronických zariadení, čo vyplýva z novely zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.

Podľa N. Strharskej zaujímavá je aj zmena, ktorá už nadobudla účinnosť od 1. júla tohto roka v rámci novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, na základe ktorej došlo k umožneniu predaja potravín aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti za splnenia podmienok. Zároveň sa zakázalo používanie potravín, ktorým uplynul dátum minimálnej trvanlivosti ako zložiek pri výrobe potravín.

Opatrenia sa môžu negatívne dotknúť iných skupín

Odborníčka však zároveň upozorňuje na to, že balík opatrení v rámci Kilečka 2 síce môže priniesť zlepšenie podnikateľského prostredia, no môže mať aj negatívny vplyv na spotrebiteľov či zamestnancov. „V tomto smere poukazujeme na zrušenie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, čo je značne kritizované zo strany zamestnancov a odborov. Taktiež by mala byť zrušená povinnosť zamestnávateľov vydávať interný predpis týkajúci sa pracovného postupu počas horúcich alebo studených dní, čo je ďalšie opatrenie s negatívnym vplyvom na zamestnancov,“ uzatvára.

logo
Prečítajte si tiež:
30.11.2022 Naďa Černá

Obraz White Disaster od Andyho Warhola vydražili za 84,5 milióna dolárov

Masívnu sieťotlač s názvom White Disaster, ktorá je jedným z najvýznamnejších diel Andyho Warhola, predala aukčná spoločnosť Sotheby's ...

30.11.2022 Redakcia FinReport

Rast cien nehnuteľností sa spomalil, medziročne sa zvýšili už „len“ o 14,5 %

Realizačné ceny všetkých nehnuteľností určených na bývanie boli počas tretieho štvrťroka 2022 o 14,5 % vyššie ako v rovnakom období ...

30.11.2022 Roland Régely

UNIVERSAL maklérsky dom: Tržby kontinuálne rastú, v pláne je expanzia na západ

UNIVERSAL maklérsky dom je stabilnou súčasťou desiatky najväčších samostatných finančných agentov na slovenskom trhu. Firme v posledných ...

29.11.2022 Martin Jamnický

Kryptomeny padajú, no trhom s NFT rastú tržby o 60 % aj počty používateľov o 22 %

Nedávny pád cien kryptomien vymazal všetkým digitálnym aktívam hodnotu vyčíslenú na miliardy dolárov. Výnimkou nie sú ani nezameniteľné ...

29.11.2022 Naďa Černá

Vznikol, aby bojoval proti korupcii a nekalým praktikám. Ako sa mu darí chrániť whistleblowerov?

Každý, kto čelí šikane či inému negatívnemu správaniu sa zo strany zamestnávateľa, sa môže obrátiť na Úrad na ochranu oznamovateľov. ...

29.11.2022 Redakcia FinReport

Zdravotná poisťovňa Dôvera dostala trojmiliónovú pokutu

Zdravotná poisťovňa Dôvera dostala pokutu 3 milióny eur. Dôvodom má byť nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. Pokuta sa týka ...

27.11.2022 Redakcia FinReport

Analýza: Firmy sa v čase ekonomických kríz viac uchyľujú k podvodom

Ochladenie trhu, platobná neschopnosť, vyššia koncentrácia podvodov a zhoršujúca sa kondícia malých podnikov. Toto sú štyri výzvy, ...

25.11.2022 Redakcia FinReport

Finančná správa SR upozorňuje 3-tisíc rodičov na nesprávne uplatnený daňový bonus na dieťa

Viac ako 3-tisíc daňovníkov dostane v nadchádzajúcich dňoch listy, v ktorých ich Finančná správa SR upozorní na nesprávne uplatnený ...

25.11.2022 Redakcia FinReport

SZRB poskytla podnikateľom antikoronové úvery v objeme 33 miliónov eur

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla v rámci programu „antikorona úverov“ od apríla 2020 do júna 2022 podnikateľom ...

18.11.2022 Redakcia FinReport

Eurostat: Najviac bankrotujú reštaurácie, hotely, ale aj finančné a poisťovacie firmy

Počet novovzniknutých firiem aj tých, ktoré svoju činnosť v treťom štvrťroku tohto roku ukončili bankrotom, v rámci Európskej únie ...

16.11.2022 Redakcia FinReport

Až 45 % firiem na Slovensku hospodári na nule, alebo je v strate

Minulý rok bol z pohľadu výsledku hospodárenia firiem na Slovensku priaznivejší ako rok 2020. Z dostupných daňových priznaní vychádza, že ...

10.11.2022 Redakcia FinReport

Zákon o kompenzácii vysokých cien energií je schválený

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona, ktorá umožní štátu kompenzovať firmám zvýšené ceny energií. Za schválenie tohto nástroja ...

26.10.2022 Redakcia FinReport

Takmer 57-tisíc slovenských spoločností vlastnia cudzinci

Počet firiem, ktoré každý rok prejdú z našich do zahraničných rúk, neustále stúpa. Od začiatku tohto roka odpredalo domáce subjekty ...

12.10.2022 Redakcia FinReport

Každý štvrtý podnikateľský subjekt na Slovensku odvádza DPH do štátneho rozpočtu

Na Slovensku podnikaká vo všetkých právnych formách, vrátane spoločností, živnostníkov, rôznych združení, družstiev, organizácií, ...

12.10.2022 Redakcia FinReport

Prieskum EY: Firmy čelia dokonalej ekonomickej a geopolitickej hrozbe

Šéfovia veľkých svetových firiem hľadajú spôsoby, ako čeliť trojnásobnej hrozbe v podobe následkov pandémie COVID-19, zvyšujúcemu sa ...

7.10.2022 Zuzana Fryč

Novela Obchodného zákonníka má ušetriť čas aj náklady pri zakladaní obchodných spoločností

Poslanci Národnej rady SR sa okrem iných zákonov na svojej aktuálnej schôdzi venujú aj návrhu novely Obchodného zákonníka. Cieľom novej ...

6.10.2022 Magdaléna Švančarková

Firmy zvažujú každý cent, preplatenie rekreačných poukazov môže byť pre ne problém

Rekreačné poukazy využívajú zamestnanci už druhý rok. Navštevujú hotely, penzióny alebo iné rekreačné zariadenia na Slovensku a ...

26.9.2022 Redakcia FinReport

Analýza: Na hranici krachu je na Slovensku 1 656 spoločností

Na Slovensku podnikajú stovky rizikových subjektov, u ktorých je úpadok len otázkou veľmi blízkej budúcnosti. Našťastie tvoria iba necelé ...

Aplikácia

 1. 1.
  UNIVERSAL maklérsky dom: Tržby kontinuálne rastú, v pláne je expanzia na západ
 2. 2.
  Rast cien nehnuteľností sa spomalil, medziročne sa zvýšili už „len“ o 14,5 %
 3. 3.
  Zdravotná poisťovňa Dôvera dostala trojmiliónovú pokutu
 4. 4.
  Obraz White Disaster od Andyho Warhola vydražili za 84,5 milióna dolárov
 5. 5.
  Informácie o budúcom dôchodku budeme dostávať čierne na bielom v takzvanej oranžovej obálke