Hľadaj

Firmy si pýtajú súhlas na spracovanie údajov aj vtedy, keď nemusia, upozorňuje ÚOOÚ

18 Podnikanie Poslať

Pri príležitosti Medzinárodného dňa ochrany osobných údajov usporiadal Úrad na ochranu osobných údajov SR (ÚOOÚ) odborný workshop, počas ktorého úrad upozornil na viaceré chyby, ktoré sa pri spracovaní osobných údajov objavujú.

image

Zdroj foto: 

Súčasťou workshopu boli štyri samostatné bloky, ktoré sa zameriavali na oblasti, v ktorých majú prevádzkovatelia, pokiaľ ide o správne nastavenie ochrany osobných údajov, najviac nejasností. Workshop teda ponúkol informácie o spracúvaní osobných údajov v prostredí škôl, malých a stredných podnikov, o spracúvaní prostredníctvom kamerového systému a o priebehu správneho konania. 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov ako istota?

Úrad zároveň poukázal na najčastejšie chyby v spracúvaní osobných údajov. Ide napríklad o situácie, keď prevádzkovatelia získavajú súhlas so spracúvaním osobných údajov pre každú svoju činnosť. Prevádzkovatelia tak konajú bez ohľadu na to, či správne určili právny základ. V mnohých prípadoch sa tak stáva, že na spracúvanie osobných údajov ich oprávňuje samotný zákon, avšak pre istotu zaistia aj udelenie súhlasu. Takéto nastavenie spracúvania osobných údajov je nežiaduce.

V centre pozornosti účastníkov workshopu zároveň bolo aj to, od akého veku je možné udeliť súhlas so spracúvaním osobných údajov a či je na takýto úkon oprávnené aj dieťa. Tak ako pri väčšine právnych úkonov mladistvých, aj tu je potrebné vychádzať z Občianskeho zákonníka. Ten pre platnosť úkonu mladistvého posudzuje jeho rozumovú a vôľovú vyspelosť. Napríklad udelenie súhlasu so spracúvaním fotografie zo strany pätnásťročného študenta sa javí ako dostačujúce. Takéto vymedzenie však závisí od podmienok konkrétnej situácie.

Positive

Priebeh správneho konania

V prípade porušenia nariadenia GDPR začína správne konanie, jeho cieľom však nie je len udelenie pokuty. Potrebné je vysporiadať sa aj s mnohými špecifickými otázkami. Jedným z príkladov je situácia, keď dôjde k porušeniu  ochrany osobných údajov dotknutej osoby v zahraničí. V takomto prípade sa určí príslušný vedúci dozorný orgán a ÚOOÚ môže poskytovať potrebnú súčinnosť v postavení dotknutého dozorného orgánu.
Špecifická je aj situácia, keď dozorný orgán zistí porušenie viacerých ustanovení nariadenia GDPR. V takýchto prípadoch sa totiž neukladá niekoľkonásobne vyššia pokuta. V rámci správneho konania sa uplatňuje absorpčná zásada. To znamená, že pokuta sa ukladá za najzávažnejšie porušenie GDPR.

Rovnako ako v iných konaniach, aj na Slovensku je ÚOOÚ viazaný lehotami, v rámci ktorých môže začať správne konanie. Úrad môže začať konať vo veci porušenia ochrany osobných údajov do dvoch rokov, odkedy sa  o takomto porušení dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od okamihu, keď k porušeniu ochrany osobných údajov došlo.

Najčastejšie porušenia ochrany osobných údajov
K porušeniu ochrany osobných údajov najčastejšie dochádza pri opomenutí plnenia informačnej povinnosti, prípadne pri jeho nedostatočnom plnení. Problematickou oblasťou je aj zaistenie dôsledného uplatňovania práv dotknutých osôb či správne nastavenie kamerových systémov.

 

Zverejnené osobné údaje a marketing

Predstavitelia ÚOOÚ sa počas workshopu venovali aj problémom so spracovaním zverejnených osobných údajov. Rezonovala najmä otázka, či je možné kontaktovať osoby, ktorých osobné údaje boli získané zo zverejnených databáz, na účely ponuky svojich tovarov a služieb. Takéto oslovenie potenciálneho zákazníka je z hľadiska ochrany osobných údajov mimoriadne problematické, chýba totiž právny základ. Nariadenie GDPR odstránilo výnimku, ktorú obsahoval predchádzajúci zákon o ochrane osobných údajov. Ten umožňoval spracúvanie zverejnených osobných údajov aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Múdro a spoľahlivo.
Poradíme vám s problematikou
GDPR
General Data Protection Regulation
logo
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení