Hľadaj

Ochrana osobných údajov v mobilnej aplikácii Finreport

Obchodná spoločnosť Financial Report s. r. o., so sídlom Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO: 50 699 938, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 116964/B, štatutárny orgán: Ing. Filip Schochmann, konateľ (ďalej aj len „Financial Report s.r.o.) pri spracúvaní osobných údajov dbá na dôsledné dodržiavanie ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), a to najmä na dodržiavanie zásad, na ktorých tieto právne predpisy spočívajú. Financial Report s.r.o. pri spracúvaní osobných údajov dodržiava najmä zásadu zákonnosti, zásadu obmedzenia účelu, zásadu minimalizácie osobných údajov, zásadu správnosti, zásadu minimalizácie uchovávania, zásadu integrity a dôvernosti a zásadu zodpovednosti.


Obchodná spoločnosť Financial Report s.r.o. plne rešpektuje súkromie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spracúva a k ochrane ich osobných údajov pristupuje profesionálne a citlivo, avšak na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti potrebuje nevyhnutne získavať niektoré osobné údaje. Získavanie osobných údajov je v rámci činnosti Financial Report s.r.o. realizované aj na účely uvedené v týchto Podmienkach spracúvania a ochrany osobných údajov (ďalej aj len „Podmienky“). Financial Report s.r.o. zabezpečuje ochranu všetkých osobných údajov, ktoré sú jej zo strany dotknutej osoby poskytnuté, a to v súlade s GDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov, prípadne ďalšími osobitnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť ochrany osobných údajov.


Financial Report s.r.o. najmä dbá o to, aby zamedzila vzniku porušenia ochrany osobných údajov, a to najmä prijatím primeraných bezpečnostných opatrení eliminujúcich vznik náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny alebo neoprávneného poskytnutia prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. Na tento účel obchodná spoločnosť Financial Report s.r.o. prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Všetky osobné údaje dotknutých osôb sú uložené na zabezpečenom serveri a Financial Report s.r.o. ynakladá maximálne úsilie na ich ochranu. Obchodná spoločnosť Financial Report s.r.o. si prostredníctvom týchto Podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov plní svoju informačnú povinnosť, ktorá jej vyplýva z čl. 13 GDPR v spojení s § 19 Zákona o ochrane osobných údajov a poskytuje dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov nižšie uvedené informácie.


Tieto Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie osobných údajov, ktoré je realizované prostredníctvom aplikácie Finreport, a to v nasledovných častiach:

  • - prihlásenie sa na odoberanie newslettera a/alebo zasielanie newslettera na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa


Podmienky poskytovania vyššie uvedených služieb sú upravené samostatnými Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb odkazujú na tieto Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov, a s týmito tvoria jednotnú právnu úpravu vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní služby redistribúcia článkov portálu finreport.sk, služby poskytovanie reklamy a inzercie a pri využívaní predplatného časopisu Financial Report.

× Aplikácia Aplikácia

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay