Hľadaj

Renáta Taligová: Keď sa dieťa nenaučí kriticky myslieť, nezvládne ani prácu s financiami

Vladimír Pisár Lídri Poslať

Renáta Taligová je učiteľka, koučka, lektorka, motivátorka a kariérna poradkyňa. Snaží sa otvárať prirodzený potenciál svojich klientov silou vnútornej motivácie a pozitívneho vzťahu k sebe samému. Na podujatí Learning & Development Summit 2020, ktorého partnerom bol Financial Report, prednášala o dôležitosti kritického myslenia.

image

Foto: Renáta Taligová

Začneme provokáciou, dá sa vôbec myslieť inak ako kriticky?

Bohužiaľ, dá sa to, podľa toho, čo vidím a čítam v poslednom čase. Myslieť nekriticky znamená preberať informáciu bez toho, aby sme ju hodnotiacimi procesmi spracovali, čo by nás malo viesť k vlastnému názoru. Je jednoduchšie zachytiť informáciu, vytrhnúť si z kontextu iba to, čo nám vyhovuje, a takýto postoj v priebehu pár sekúnd šíriť. Informáciu vtedy interpretujeme zo subjektívneho pohľadu bez toho, aby sme zapojili myšlienkové procesy, ako sú triedenie, analýza, syntéza. Až po nich by mala nasledovať vlastná interpretácia. Dnes sme zavalení množstvom informácií, ktoré by sme mali vedieť triediť. Nie každý to robí, lebo si to vyžaduje čas a úsilie. Kritické obdobie, ktoré prežívame, si však vyžaduje veľkú mieru kritického myslenia.

Kritické myslenie je potrebné rozvíjať

Rodíme sa už s kritickým myslením, alebo sa u dieťaťa objaví v nejakom veku?

Detská psychológia hovorí (a všetci, čo máme skúsenosti s deťmi, to môžeme vidieť), že deti sa nerodia s kritickým myslením. Spočiatku len „nasávajú“ a preberajú vzorce správania z najbližšieho okolia. Do šiestich rokov u nich prevláda emočné myslenie, ktoré je určované naplnením alebo popieraním ich potrieb. Až po šiestom roku je dieťa tak mentálne vyspelé, aby začalo rozlišovať, hodnotiť a rozhodovať sa, ale potrebuje na to podnety v rodine, v škole. Inteligencia je geneticky ovplyvnená, ale môžeme ju stimulovať výchovou, vzdelávaním alebo rozvíjaním vôľových vlastností. Myslenie, aj to kritické, závisí aj od typu osobnosti, temperamentu a emočnej inteligencie či schopnosti sebaovládania.

Niektorí ľudia sú živelnejší a spontánnejší, a iní sú pokojnejší a racionálnejší. Emočné typy sú spontánne a intuitívne, vidia celok alebo atmosféru v kolektíve a rýchlo sa rozhodnú. Racionálne typy sú zas zamerané na detaily, sú pokojnejšie, premýšľajú nad príčinami a následkami, spomínané myšlienkové operácie u nich nabiehajú úplne prirodzene. Napríklad vo všeobecnosti sú ženy viac emočné, prirodzene vnímajú celok, a muži sú zas racionálnejší a vidia jednotlivé detaily. Aj preto je rozumné, ak sú v manažérskych či riadiacich orgánoch zastúpení rovnocenne muži aj ženy, lebo vnášajú do rozhodovania špecifický pohľad a inú skúsenosť.

Zaregistrovali ste, že zvolený prezident USA Joe Biden už predstavil niekoľkých ministrov a vysokých úradníkov, medzi nimi aj veľa žien?

Pán Biden to robí úmyselne, vedome vnáša ženský akcent do politiky a riadenia krajiny. Arogancie a mužskej dominantnosti tam už bolo dosť. Dal si za úlohu presadzovanie rodovej rovnosti a ochranu klímy cez boj proti skleníkovému efektu. Bolo by fajn, keby sme aj my prijali takýto prístup na úrovni riadenia štátu aj v každodennom živote.

Neoverené informácie často ubližujú

O kritickom myslení sa v poslednom čase hovorí veľmi často. Znamená to, že svet je teraz zložitejší a nebezpečnejší?

Myslím si, že platí oboje. Sme zahltení obrovským množstvom správ zo zdrojov, ktoré často nepoznáme. Kľúčovou kompetenciou človeka by malo byť rozoznať relevantné zdroje informácií, vedieť regulovať svoj čas a vedome sa rozhodovať, čomu budem venovať pozornosť. Internet a svet sociálnych sietí je taký príťažlivý a zároveň manipulatívny, že je nesmierne dôležité viesť deti aj verejnosť smerom k čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti a mediálnej gramotnosti. Vedieť, ako si preverovať zdroje, a ktoré považovať za dôveryhodné. Všímať si titulky, ich manipulatívnosť, kľúčové slová a protirečenia v texte. Je prekvapujúce, akí sú dnes ľudia poddajní manipulácii, ako ľahko a povrchne preberajú informácie, a do akej miery veria hoaxom. Vôbec si neuvedomujú, čo všetko môžu nekritickým šírením článkov a názorov spôsobiť. Kríza spôsobená vírusom COVID-19 o nás veľa odhalila, ukázala inteligenciu aj frustráciu veľkej časti národa.

29

Spomínali sme úlohu výchovy a vzdelávania v rozvoji kritického myslenia. Aké podmienky majú slovenské deti?

Už v starovekom Grécku Sokrates a Platón kládli dôraz na to, aby sa človek učil rozprávať a argumentovať. Umenie myslieť a hovoriť považovali za kľúčové zručnosti a kompetencie, aby uspeli v spoločnosti, mali schopnosť analyzovať a prezentovať myšlienky. Sokrates si všímal rozpory a argumentáciu v rozhovore, teda dialóg povzniesol na umenie. Na Slovensku sme v tomto stále v začiatkoch. Sama dvadsať rokov učím a vidím snahy začleniť nové kompetencie do vzdelávacieho systému cez rôzne štandardy a projekty podpory finančnej gramotnosti. Bohužiaľ, podľa mojich skúseností k nim učitelia pristupujú veľmi formálne.

Stále sa učí transmisívne, deti teda len preberajú hotové učivo a memorujú. Naučia sa pojmy, napríklad, čo je to finančný trh, ale nerozumejú systému, jeho fungovaniu, nevedia si ho prepojiť s reálnym životom či finančným fungovaním bežnej rodiny. Neučia sa myslieť samostatne, hľadať relevantné informácie, spájať si ich do celku a na ich základe si vyvodzovať vedomosti a tvoriť si vlastný názor. Vo vyučovaní chýba názornosť s prepojením na konkrétne životné situácie.

Ako to teda zlepšiť?

Existujú viaceré nástroje na rozvoj tohto spôsobu myslenia. Ja odporúčam napríklad jednoduchý model E-U-R pre jednotlivcov aj pre tímy, v ktorých vediem konzultácie. Je to skratka troch fáz: Evokácia-Uvedomenie-Reflexia, ktoré by mali prebehnúť, kým si vytvoríme názor na čokoľvek. Evokácia je vyvolanie si vedomostí, ktoré už o probléme vieme. Uvedomenie je fáza, keď získavame nové informácie, ktoré overíme. To vedie k reflexii, čiže nové informácie si utriedime a zaradíme do systému. Na ich základe si vytvoríme názor, ktorý prípadne prekonzultujeme s autoritou, odborníkom, ktorému v danej oblasti dôverujeme.

Je dobré rozumieť financiám

Výsledkom teda má byť to, že si dokážeme vybudovať systém názorov, autorít a tiež základné zručnosti?  

Áno, nedokážeme získať všetky vedomosti a ani nemusíme. Je dobré, keď vieme, na koho sa môžeme s dôverou obrátiť, ak niečomu nerozumieme. Jednou zo zložiek kritického myslenia, ktorá veľmi zásadne ovplyvňuje náš život, je kompetencia v oblasti financií. Podľa počtu exekúcií a bankrotov, podľa toho, koľko ľudí ešte nedávno využívalo nebankovky, koľko rodín si nevie tvoriť efektívny rozpočet a reálnu rezervu, je finančná gramotnosť Slovákov na žalostne nízkej úrovni. Zodpovednosť za seba, svoje financie a za zdroje rodiny je časťou kritického myslenia.

Už v školskom veku by deti mali vedieť nielen povedať, čo je to rozpočet, ale aj chápať, že je potrebné zosúladiť príjmy s výdavkami, nakupovať premyslene a zodpovedne, že treba myslieť na budúcnosť a plánovať. Teda im okrem poučiek ukázať, ako funguje ekonomika na úrovni rodiny a aj na úrovni štátu. Učiť ich aj v rodine od jednoduchšieho k zložitejšiemu, aby vedeli robiť bezpečné rozhodnutia. Teraz, vo vianočnom čase, by si rodina mala sadnúť, zistiť, v akom stave má financie – to je evokácia. Porozprávať sa o očakávaniach a myslieť aj na to, čo nás asi čaká v najbližšom čase – to je uvedomenie. Na základe toho sa rozhodnúť, či sú dôležitejšie bohaté dary na Vianoce, alebo si radšej odložiť do budúcnosti a uskromniť sa teraz – to je reflexia.

Nemusíme sa rozhodovať sami, žijeme v dobe, keď už takmer každá rodina môže využiť služby finančného poradcu. Starostlivo vybraného. Treba sledovať finančné portály aj tlačené médiá a iné zdroje, ktorým veríme, aby sme získali informácie z viacerých strán. A potom si vybrať, kto nám poradí.

Čo môže spôsobiť nedostatok kritického myslenia?

Napríklad neschopnosť prebrať osobnú zodpovednosť za svoje činy. Tá zas prináša očakávania, že problémy niekto za nás vyrieši, že nám niekto pomôže, že sa štát o nás postará... K samostatnosti, k zodpovednosti za seba a za svoje rozhodovanie aj vo finančnej oblasti, k tomu by mal smerovať rozvoj kritického myslenia. Ľudia by mali zodpovedne a vedome hľadať odpovede na základné otázky – ako získať príjem, ako vyjsť s určitou sumou, ako si vybrať poradcu napríklad pri hypotekárnom úvere, poistení či v investovaní. A učiť to aj potomkov. Uvedomiť si, že to, ako rodičia riešia finančné otázky, má zásadný vplyv na budúce finančné rozhodnutia ich detí. Ak sa finančný problém nerieši racionálne, nepozerá sa dopredu, ale rýchlo sa obehá rodina a znova sa napožičiava, ak sa splatenie dlhu rieši ďalším zadlžením, deti to zrejme budú robiť v dospelosti tiež.

Existuje jednoduché pravidlo, ako sa podobným problémom vyhnúť?

Budem čerpať z múdrosti našich predkov – dôveruj, ale preveruj... Jednoduché, však? A pritom je v tom zahrnutá celá podstata kritického myslenia! Všetkým želám, aby sa nám darilo túto životnú pravdu zakomponovať do našich každodenných rozhodnutí tak, nech nám ďalší život prináša to, čo potrebujeme!

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
16.1.2021 Dominik Horváth

Hľadáte investičné príležitosti? Cez ETF fondy pretekajú miliardy dolárov

Čoraz populárnejšie ETF fondy zažili turbulentný rok. Po prvotnom prepade na začiatku roka 2020 sa dokázali postupne stabilizovať, a v ...

16.1.2021 Redakcia FinReport

Pandémia pomohla objaviť výhody opakovaného eReceptu. Lekárom šetrí prácu, pacientom zase zdravie

Pandémia nového koronavírusu, s ktorou Slovensko bojuje od marca minulého roka, sa podpísala aj pod zvýšenie počtu predpísaných ...

15.1.2021 Redakcia FinReport

Komodity ťažia z nádeje na skorý koniec pandémie, pre zlato by to mohol byť ďalší úspešný rok

Komoditný trh pokračuje v raste aj s príchodom nového roka. Dôvodom je synergický efekt vyplývajúci zo súhry viacerých faktorov. Okrem ...

15.1.2021 Andrea Tittelová

LIVE STREAM s dvoma Kanaďankami, ktoré riadia biznis v odvetviach so silnou prevahou mužov

Financial Report prinesie exkluzívny LIVE rozhovor s dvoma ženami, ktoré riadia firmy v kanadskom Edmontone v oceliarskom, respektíve stavebnom ...

15.1.2021 Zuzana Mecková

Vlk z Wall Street: Aké to bolo stať sa jedným z najbohatších maklérov na Wall Street v 90. rokoch?

Dráma Vlk z Wall Street zachytáva život odvážneho a nenásytného newyorského burzového makléra Jordana Belforta. Toho vo filme nestvárňuje ...

14.1.2021 Redakcia FinReport

Spľasne ďalšia bublina na finančných trhoch? A možno ich úspešná vakcinácia vystrelí ešte vyššie

Najprv informácie o existencii vakcíny, a potom aj začatie očkovania proti koronavírusu priniesli zásadné oživenie na finančných trhoch. No ...

21.12.2020 HABERL Wealth Management

Filip Rybár: V HABERL Wealth Management meníme príležitosť na hodnotu

Filip Rybár je zakladateľom moderného obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management. Na trhu pôsobia 8 rokov a ich riadené ...

21.12.2020 Andrea Tittelová

Vik Maraj: Líder potrebuje odvahu hovoriť priamo a prestať predstierať, že všetkému rozumie (VIDEO)

Vik Maraj je kanadský konzultant a kouč. Spolupracoval s lídrami zo spoločnosti Google, lululemon, GLOBSEC a v našom regióne s vedúcimi ...

23.11.2020 Andrea Tittelová

Katherine Longhiová: Trump bol stroj na propagáciu samého seba, od Bidena sa očakáva boj s koronavírusom (VIDEO)

Víťazstvo Joe Bidena v bitke o prezidentské kreslo by pre USA malo priniesť podstatný obrat v domácej aj svetovej politike. O amerických ...

9.11.2020 Zuzana Mecková

Joe Biden: Šéfom USA na tretí pokus. Aká bola jeho cesta do prezidentského kresla?

Joe Biden sa na tretí pokus stane 46. prezidentom Spojených štátov amerických. Má za sebou dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v Senáte v ...

20.10.2020 Robert Juriš

Vladimír Pikora: Najlepším receptom na koronakrízu sú pot a slzy, ale ľuďom sa musí oplatiť pracovať

Hovorí, že v ekonomickom boji s koronakrízou by pomohlo znižovanie daní. Zároveň striktne nesúhlasí, aby ľudia dostávali pomoc bez ...

14.10.2020 Jana Schochmann

Marek Dudáš: Dobré veci fungujú vďaka inováciám

Marek Dudáš bol spoluzakladateľom vôbec prvého porovnávača PZP na Slovensku „Superpoistenie“. Bol novátorom, ale podnikateľský zámer ...

29.9.2020 Robert Juriš

Martin Lancz: Myslím si, že investičná skupina Arca napokon skončí v konkurze

Slovenská investičná skupina Arca je v problémoch. Dlhuje investorom, ktorí vložili svoje financie do jej zmeniek či dlhopisov, dlhuje ...

16.9.2020 Robert Juriš

Ivan Mikloš: Fico povedal, že sme v r... Ja hovorím, že sme sa ocitli v pasci stredných príjmov

Bol podpredsedom slovenskej vlády, dvojnásobným ministrom financií, ministrom privatizácie. Na Ukrajine robil poradcu dvom premiérom a dvom ...

9.9.2020 Robert Juriš

Andrej Deďo: Vďaka moderným technológiám Winners Group mení finančné sprostredkovanie na Slovensku

Na Slovensku pôsobí 12 rokov. Radí sa medzi TOP 5 finančných sprostredkovateľov na domácom trhu. Patrí k lídrom vo využívaní finančných ...

20.8.2020 Dominik Horváth

Dr. Yung-Lin Wang pre Financial Report: To najhoršie z ekonomickej krízy nás ešte len čaká

Pochádza z Taiwanu a momentálne prednáša na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii. Špecializuje sa na makroekonómiu a ekonómiu ...

12.8.2020 Robert Juriš

Nový riaditeľ Generali: Sme najdigitálnejšia poisťovňa na trhu

Generali patrí k najinovatívnejším poisťovniam na slovenskom poistnom trhu. Všetky typy poistení dokáže uzatvoriť bez kontaktu s klientom. ...

15.7.2020 Robert Juriš

Veronika Remišová: Tritisíc štátnych IT systémov spolu nekomunikuje, chceme to zmeniť

Po februárových voľbách začala ako podpredsedníčka vlády, dnes má pod palcom vlastné ministerstvo. Má množstvo ambicióznych plánov. ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Bratislavské Staré Mesto spravilo výnimku a dočasne pre koronavírus umožní vstup autom aj do pešej zóny
 2. 2.
  Banská Bystrica spustila komunitné testovanie, zaregistrovali sa už tisícky ľudí
 3. 3.
  Nitra zaznamenala menej COVID-19 pozitívnych ako pred týždňom, otestovali viac ľudí
 4. 4.
  Vlk z Wall Street: Aké to bolo stať sa jedným z najbohatších maklérov na Wall Street v 90. rokoch?
 5. 5.
  Hľadáte investičné príležitosti? Cez ETF fondy pretekajú miliardy dolárov