Hľadaj

Na predvolebné kampane idú milióny eur, medzi stranami sú obrovské rozdiely

Zuzana Mecková Lídri Poslať

Na rýchle zmeny v zákone o predvolebnej kampani, ktorý parlament odsúhlasil len osem mesiacov pred prichádzajúcimi parlamentnými voľbami, reagovala i prezidentka Zuzana Čaputová. Súčasná koalícia zrýchlene odsúhlasila viaceré novinky, ako napríklad maximálny povolený limit na volebnú kampaň v sume tri milióny eur, zrušila podporu tretích strán v politickej kampani, upravila pokuty pri nedodržaní limitov, či obmedzila jeden členský príspevok na maximálnych 10-tisíc eur. Okrem toho v prieskume o najtransparentnejšiu kampaň sa na prvých priečkach umiestnili koalícia Progresívne Slovensko/Spolu a strana SaS. Na konci rebríčka transparentnosti kampane sa ocitla Vlasť a tesne nad ňou aj Smer - SD.

image

Foto: Facebook Národná rada SR

Na kampaň maximálne tri milióny

Podľa novely zákona o volebnej kampani, ktorá platí od júla minulého roka, nesmú politické strany minúť na predvolebnú kampaň viac ako tri milióny eur, vrátane dane z pridanej hodnoty. Všetky náklady na kampaň musia politické strany hradiť len z finančných prostriedkov na osobitnom platobnom účte. Musí byť zriadený pre každú volebnú kampaň samostatne.

Strany majú naďalej zákonnú povinnosť počas celého priebehu politickej kampane verejne „zdieľať“ príspevky a platby na ich transparentnom účte. Tam môže verejnosť vidieť majiteľa účtu, aktuálny stav, pohyby na účte, prispievateľov, ale aj prehľad odchádzajúcich platieb. Údaje sú podľa zákona nepretržite a bezplatne dostupné tretím osobám, teda nám všetkým.

Dnes ich už poskytujú viaceré slovenské banky. Medzi prvými bola Slovenská sporiteľňa s webom www.transparentneucty.sk, kde si voliči môžu pozrieť verejné osobitné účty jednotlivých strán. Podľa zákona musí byť transparentný účet založený najneskôr v deň vykonania prvej platby na predvolebnú kampaň.

Miliónové rozdiely na transparentných účtoch

Na základe zverejnených transparentných účtov jednotlivých politických strán financie na samotnú predvolebnú kampaň plynú z veľkej časti z ich vlastných prostriedkov. Na osobitné účty strán pristávajú i sumy od darcov, ale aj priaznivcov iných strán s jednocentovou sumou a rôznymi výsmešnými heslami.

Medzi jednotlivými stranami sú vo financiách na predvolebnú kampaň obrovské rozdiely. Suverénne najvyššiu sumu 2,5 milióna eur má na svojom transparentnom účte zatiaľ Smer – SD, z ktorých minul už 1,5 milióna eur, zatiaľ čo ostatné strany majú stavy na svojich účtoch podstatne nižšie. S druhou najvyššou sumou je PS-Spolu s vyše 1,5 milióna eur, z ktorej už vyčerpali takmer 1,4 milióna. Strana Za ľudí, ktorá sa radí medzi opozičných lídrov, momentálne disponuje o niečo nižšou sumou okolo 750-tisíc eur. Najmenej na kampaň, 508-tisíc eur, má na účte zatiaľ ĽSNS.

Všetky informácie o použití prostriedkov na predvolebnú kampaň musia viesť jednotlivé strany v osobitnej evidencii a v zákone stanovenom členení. Príkladom sú náklady na predvolebné prieskumy, platenú inzerciu alebo reklamu, vysielanie politickej reklamy či na výrobu volebných plagátov. Politické strany musia evidovať aj cestovné výdavky členov strany, viesť prehľad darov a iných bezodplatných plnení. Evidencie sa následne zverejnia v záverečnej správe o prostriedkoch na volebnú kampaň jednotlivých strán na webe Ministerstva vnútra SR na nasledujúcich päť rokov.

Príjmy a výdavky strán na predvolebnú kampaň k 28. januáru 2020

Príjmy a výdavky strán na predvolebnú kampaň

Tretie strany už nemôžu financovať kampaň

Novela zákona o volebnej kampani zrušila financovanie volebných kampaní prostredníctvom sympatizantov politických strán, tzv. tretích strán. Pôvodný zákon výslovne predpokladal, že volebnú kampaň môžu okrem politických strán, koalícií politických strán a kandidátov viesť aj tzv. tretie strany. Pritom zavedenie tretích strán v kampaniach predstavovalo jednu z najvýznamnejších zmien v roku 2014.

Tretiu stranu definoval zákon ako fyzickú osobu, vrátane podnikateľov, alebo právnickú osobu, ktorá bola zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Ide o veľkú zmenu, keďže pred novelou sa tieto osoby mohli zaregistrovať a slobodne podporovať politickú stranu prostredníctvom transparentného účtu. Tie mali pred schválenou novelou možnosť vynaložiť na predvolebnú kampaň maximálnu sumu 100-tisíc eur.

Koaliční poslanci, ktorí predložili novelu zákona o volebnej kampani v dôvodovej správe, píšu: „Vo voľbách by sa mali politické strany uchádzať o dôveru voličov predovšetkým svojím programom, politickou činnosťou a cieľmi tejto činnosti; nielen vynakladaním finančných prostriedkov na volebnú kampaň využívaním moderných marketingových nástrojov a obchádzaním ustanoveného limitu na volebnú kampaň prostredníctvom tzv. tretích strán.“ Predkladatelia ďalej odôvodňujú návrh novely tým, že tretie strany podľa ich názoru neplnia ciele, pre ktoré boli ustanovené. Vzniká tu možnosť narušenia rovnakých súťažných podmienok strán tým, že každá politická strana môže byť podporovaná tretími stranami v odlišnej miere.

Nič to nemení na tom, že schválenie novely v júni minulého roka prebehlo v zrýchlenom konaní. Pri bežnom postupe sa novela prijíma minimálne na dvoch parlamentných schôdzach. K skrátenému konaniu sa podľa rokovacieho poriadku pristupuje za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. K tomu dodala prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti, že takéto závažné legislatívne zmeny sa neprijímajú v skrátenom legislatívnom konaní, bez možnosti pripomienok, a zvlášť nie tak krátko pred voľbami.

Najtransparentnejšiu kampaň má PS/Spolu

Podľa januárového prieskumu Transparency International Slovensko má dosiaľ najtransparentnejšiu kampaň koalícia Progresívne Slovensko/Spolu (PS/Spolu) s najlepšou známkou 1. Druhou stranou je SaS so známkou 1,65. Iba lídri týchto dvoch zoskupení boli ochotní vyplniť podrobné majetkové priznania Transparency a doložiť ich kópiami svojich daňových priznaní. Dokumenty sú zverejnené na stránke venovanej monitoringu parlamentných volieb: www.volby.transparency.sk/parlament2020/. Na opačnej strane rebríčka s najmenej transparentnou kampaňou skončila v prieskume Vlasť a pred ňou tesne aj Smer – SD. Hlavné oblasti hodnotenia transparentnosti strán boli: transparentný účet, príjmy strany a lídra, výdavky pred kampaňou, organizácia kampane a webové kampane. Stupnica známok od 1 až 5 pripomínala tú školskú, kde známka 1 znamená najtransparentnejšiu kampaň. Jednotlivé oblasti boli hodnotené samostatne, známky sa spriemerovali do výsledného hodnotenia.

Transparentnosť volebných kampaní politických strán k 29 januáru 2020

Transparentnosť volebných kampaní politických strán k 29 januáru 2020

Odkiaľ majú politické strany príjmy

Nie je tajomstvom, že politické strany sú podporované viacerými príspevkami zo štátneho rozpočtu. Prvý príspevok je pre strany, ktoré vo voľbách získajú viac ako 3 % zo všetkých odovzdaných platných hlasov. Za každý prijatý hlas dostanú strany príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v slovenskom hospodárstve v roku predchádzajúcom pred konaním parlamentných volieb. To znamená, ak by strana prekročila minimálnu hranicu 3 % a získala napríklad 10 % hlasov, čo by predstavovalo napr. 100 000 hlasov – a súčasne na základe odhadovanej priemernej mesačnej nominálnej mzdy v roku 2019 v hodnote 1 068 eur, príspevok strany by bol 1 068 000 eur. Tieto príspevky hradí ministerstvo financií po oznámení počtu získaných hlasov jednotlivých strán do 30 dní od predloženia záverečnej správy, ktorú musí politická strana predložiť. Ak by sa strana zúčastnila volieb v koalícii s inou politickou stranou, príspevok sa vypláca až po predložení dohody medzi stranami, podľa ktorej sa rozhodne, v akom pomere má byť príspevok za hlasy vyplatený.

Ďalšie peniaze, ktoré zinkasujú politické strany zo štátneho rozpočtu, pochádzajú z príspevku na činnosť. Ten dostáva automaticky strana, ktorá získala aj príspevok za hlasy. Výška tohto príspevku na činnosť sa počíta z celkovej sumy príspevku za hlasy pre jednu stranu, ktorá sa rozdelí na 48 podielov. Tieto podiely sa postupne vyplácajú politickej strane v roku konania volieb, v celom volebnom období a v roku konania nasledujúcich volieb. Na rozdiel od novo kandidujúcich strán, príspevok na činnosť môže byť značnou výhodou pre parlamentné strany, ktoré majú z čoho čerpať prostriedky na predvolebnú kampaň. V prípade, že by strana dostala za 100 000 získaných hlasov ako príspevok za hlasy vyššie uvedených 1 068 000 eur a rozdelili by sa podľa zákona na 48 častí, tak by vo štvorročnom období každý mesiac postupne dostávala príspevok na činnosť v sume 22 250 eur.

Na základe toho, koľko kresiel alebo mandátov získa strana vo voľbách do Národnej rady SR, získava tretiu formu príspevku od štátu – príspevok na mandát. V praxi to znamená, že za každý získaný mandát dostane strana príspevok v sume tridsaťnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy za rok predchádzajúci voľbám. To platí pri prvých dvadsiatich získaných mandátoch vo voľbách. Za každý ďalší mandát sa strane vypláca dvadsaťnásobok priemernej mzdy. Na účely vedenia týchto príspevkov zo štátneho rozpočtu majú strany povinnosť zriadiť si osobitný platobný účet vedený v Štátnej pokladnici. Prakticky, ak by sme rátali s priemernou mesačnou nominálnou mzdou za predchádzajúci kalendárny rok 2019 v sume 1 068 eur a strana by vo voľbách získala presne 20 mandátov, výsledný príspevok na mandát pre túto stranu by bol vo výške 640 800 eur. V prípade, že by ich získala 25, pri rovnakej mzde by bol príspevok už vo výške 747 600 eur.

Ďalšie príjmy politických strán tvoria členské príspevky. Príspevok nad 100 eur môže strana prijať, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu. Strana môže od jedného člena v jednom kalendárnom roku podľa novely zákona prijať členský príspevok najviac v celkovej sume 10-tisíc eur.

Nové obmedzenia financovania strán

Novela zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorá platí od júla minulého roka, priniesla zmenu vo financovaní politických strán počas ich štvorročného volebného obdobia. Po novom budú môcť prijať dary, pôžičky a členské príspevky spolu v priebehu štyroch rokov v maximálnom limite 3,5 milióna eur. Jeden člen bude môcť po novom prispieť strane formou členského príspevku maximálnou sumou 10-tisíc eur. Strany môžu prijať dary, ale suma od jedného darcu je po novom obmedzená na 300-tisíc eur v jednom kalendárnom roku. Podľa návrhu koalície sa zavedením tohto limitu zabezpečí väčšia transparentnosť vo financovaní politických strán.

Politický analytik Ján Baránek sa k novele vyjadruje s pochybnosťami: „Neviem, či sa v parlamente nesnažia novým stranám znepríjemniť financovanie. Parlamentné strany majú z čoho financovať svoje kampane, majú peniaze zo štátneho rozpočtu za percentá vo voľbách. Tie sa nedávajú naraz, uvoľňujú sa postupne.“ Pripomína mu to skrytý ťah na nové strany, keďže je možné, že súčasná vláda skončí a tieto kroky by mohli byť prípravou, ako novým stranám sťažiť financovanie.

Novelou sa sprísnili i pokuty v rozmedzí 10-tisíc až 100-tisíc eur. Po novom, ak strana prekročí finančný limit na kampaň, mala by zaplatiť dvojnásobok sumy, o ktorú by strop prekročila. V prípade, že by strana prijala členský príspevok, dar alebo iné bezodplatné plnenie v rozpore so zákonom, Štátna komisia uloží strane pokutu v sume dvojnásobku príjmu z členského príspevku, daru alebo z iného bezodplatného plnenia.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
12.5.2021 Magdaléna Švančarková

Banky pracujú na digitálnych hypotékach. Zostáva im doriešiť niekoľko dôležitých „detailov“

Trendom tohto roka v bankovníctve je snaha bánk o dokončenie online hypotekárneho úveru, respektíve o finalizáciu čo najväčšieho počtu ...

12.5.2021 Redakcia FinReport

Prieskum: Svetová ekonomika sa otriasa z pandemického útlmu, ale prichádzajú obavy z inflácie

Dôvera v globálnu ekonomiku je na pozitívnej vlne. Najnovší ekonomický prieskum medzinárodnej asociácie ACCA (The Association of Chartered ...

12.5.2021 Redakcia FinReport

Tatra-Leasing kúpila konkurenčnú spoločnosť a prepracovala sa medzi tri najväčšie lízingovky na slovenskom trhu

Spoločnosť Tatra-Leasing podpísala zmluvu o kúpe spoločnosti Impuls-Leasing Slovakia a jej dcérskej spoločnosti Impuls-Leasing Services. ...

11.5.2021 Zuzana Mecková

Skúsenosť s pandémiou nás núti prehodnotiť svoj vzťah k životnému poisteniu. Trh sa prispôsobuje potrebám ľudí

Pandémia koronavírusu priniesla množstvo opatrení, ktoré väčšine ľudí zmenili každodenný život a prinútili ich prehodnotiť spotrebu, ...

11.5.2021 Redakcia FinReport

Už len dva dni majú veritelia Arca Capital Slovakia na prihlásenie svojich pohľadávok

Veritelia, ktorí si voči spoločnosti Arca Capital Slovakia chcú uplatniť svoje pohľadávky, majú najvyšší čas na ich prihlásenie. ...

10.5.2021 Arian Ali

Chystá sa ďalšia novela zákona o finančnom sprostredkovaní. Makléri žiadajú menej papierovania a viacej vzdelávania

Ministerstvo financií SR pripravuje novelu zákona o finančnom sprostredkovaní. Samo však nemá jasno v tom, čo by mala táto legislatívna ...

8.5.2021 Dominik Horváth

Waltonovci: Najbohatšia rodina na svete, ktorá založila sieť obchodov Walmart, zamestnáva 2 milióny ľudí

Zakladateľ Walmartu Samuel Walton finančne pomáhal svojej rodine už ako dieťa. Neskôr sa vďaka jeho šikovnosti a revolučným obchodným ...

4.5.2021 Redakcia FinReport

Agata Aniela Przygoda a Juraj Dlhopolček sa stali novými členmi predstavenstva Allianz SDSS

Novými členmi predstavenstva v Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) sa stali Agata Aniela Przygoda a Juraj ...

3.5.2021 Redakcia FinReport

Novým generálnym riaditeľom PPSS a DSS Poštovej banky je Gabriel Balog

Prvá penzijná správcovská spoločnosť (PPSS) Poštovej banky a Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) Poštovej banky majú nového ...

1.5.2021 Dominik Horváth

Bernie Madoff: Marketingový čarodejník „namotal“ exkluzívnu klientelu, ktorú pripravil o 65 miliárd dolárov

Odborník na finančné trhy, riaditeľ burzy NASDAQ a finančný mág. Tak poznala verejnosť Bernarda Madoffa. Okrem toho bol však aj tvorcom ...

24.4.2021 Dominik Horváth

Bernard Arnault: Vlk v kašmírovom kabáte – vďaka svojej bezohľadnosti je druhým najbohatším človekom na svete

Svoju kariéru začínal v spoločnosti svojho otca. Neskôr sa mu podarilo kúpiť legendu módneho priemyslu – značku Christian Dior. Známym sa ...

15.4.2021 Robert Juriš

Radim Foltýn: Najlepším ambasádorom značky McDonald´s v regióne je šikovný podnikateľ

Niektorými milovaná, inými zatracovaná. Svetovo preslávená a masovo obľúbená značka s nálepkou symbolu konzumnej spoločnosti v čase ...

10.4.2021 Dominik Horváth

Richard Branson: Ako sa z dyslektika stal miliardár, rytier a priekopník komerčných letov do vesmíru

Kvôli svojej túžbe podnikať odišiel zo školy už v 16-tich rokoch. Presadil sa v hudobnom priemysle. Neskôr presedlal na lietadlá, a jeho ...

3.4.2021 Dominik Horváth

Bill Gates: Závidel Jobsovi, bál sa konkurencie a rozprávkovo zbohatol na podnikaní v IT biznise

Jedným z najznámejších podnikateľov na svete je bezpochyby spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates. Svoju programátorskú kariéru začal už v ...

1.4.2021 Roland Régely

Federica Barberis: Českí zákazníci IKEA si potrpia na praktickosť, Slovákom ide viac o vzhľad domácnosti

Nábytkársky gigant IKEA mení štýl podnikania v strednej Európe. Počas uplynulého roka firma rozšírila online služby a rozbieha nové ...

29.3.2021 Redakcia FinReport

Zahynul český miliardár Petr Kellner. Osudným sa mu stal let vrtuľníkom na adrenalínovú lyžovačku

Český miliardár, podnikateľ a jeden z najvplyvnejších ľudí v Česku aj na Slovensku Petr Kellner zahynul pri páde vrtuľníka na Aljaške. ...

25.3.2021 Redakcia FinReport

Novým šéfom skupiny Wüstenrot na Slovensku sa stal domáci manažér Marián Hrotka

Wüstenrot poisťovňa a Wüstenrot stavebná sporiteľňa majú nového generálneho riaditeľa. Tento týždeň na pozíciu CEO nastúpil Marian ...

23.3.2021 Andrea Tittelová

Ľubica Ragulová: Energetický systém sa tu formoval desiatky až stovky rokov a my ho chceme zreformovať za jedinú dekádu

Európska únia (EÚ) kladie čoraz väčší dôraz na zelenšiu a udržateľnejšiu budúcnosť členských štátov. Dôkazom je nová Európska ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Čaputová prevzala záštitu nad EYOF 2022, Banská Bystrica chce podujatie pripraviť na kvalitnej úrovni
 2. 2.
  Anketa: Poisťovne smerujú k poskytovaniu komplexných riešení za asistencie najmodernejších technológií
 3. 3.
  Na každých tisíc Slovákov pripadá aktuálne 56 firiem, rebríček vedie Bratislavský kraj
 4. 4.
  Banky pracujú na digitálnych hypotékach. Zostáva im doriešiť niekoľko dôležitých „detailov“
 5. 5.
  Chystá sa ďalšia novela zákona o finančnom sprostredkovaní. Makléri žiadajú menej papierovania a viacej vzdelávania