Hľadaj

Martin Lancz: Myslím si, že investičná skupina Arca napokon skončí v konkurze

Robert Juriš Lídri Poslať

Slovenská investičná skupina Arca je v problémoch. Dlhuje investorom, ktorí vložili svoje financie do jej zmeniek či dlhopisov, dlhuje Poštovej banke, dlhuje... Príbeh je plný nejasností a otázok. Financial Report sa zhovára s predsedom predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Martinom Lanczom, ktorý sa pokúsi vysvetliť niektoré sporné momenty prípadu a jeho vplyv na finančné sprostredkovanie na Slovensku.

image

Foto: Tomáš Griger

Produkt je v poriadku, chýbajú však informácie

V čom je problém kauzy spoločnosti Arca? Je v predaji rizikových dlhových cenných papierov, presnejšie vysokoúročených zmeniek s krátkou trojmesačnou splatnosťou či firemných dlhopisov, alebo v samotnom biznis modeli spoločnosti Arca?
V prípade Arcy nejde len o aktuálnu zlú finančnú situáciu vo firme s množstvom veriteľov, ktorým spoločnosť dlhuje rádovo stovky miliónov eur. Ide o celkovú vysokú rizikovosť biznis modelu, v ktorom je nákup dlhodobých investícií financovaný krátkodobými cudzími zdrojmi.

Takže samotný finančný produkt, často kritizované vysokoúročené zmenky a dlhopisy s krátkou splatnosťou sú ako také v poriadku?
Určite si myslím, že krátke zmenky aj podnikové dlhopisy sú v poriadku. Ale len pre investorov, ktorí si k nim vedia získať relevantné informácie, urobiť analýzu a posúdiť riziko takejto investície. Sú legitímny investičný nástroj, ktorý sa využíva všade na svete, ale nie na financovanie dlhodobých projektov.


Krátke zmeny a podnikové dlhopisy sú v poriadku, ale nie na financovanie dlhodobých projektov.

V čom je teda problém?
Problém je, keď sa tieto krátkodobé cenné papiere používajú na refinancovanie a splácanie dlhodobých záväzkov. Navyše investori pri tomto druhu investícií nemajú dostatok relevantných informácií. Ak voľné finančné prostriedky investujete cez podielový fond, jeho povinnosťou zo zákona je reportovanie o svojom portfóliu, o pohyboch v ňom, fond má svojho depozitára, a ten má svoje úlohy. Čiže musí informovať potenciálneho investora o všetkom, čo pre uzatvorenie svojho biznisu potrebuje vedieť. V prípade financovania prostredníctvom emitovania zmeniek takéto povinnosti pre emitenta neplatia. Je to podstatne voľnejšie.

Čo by pomohlo, aby sa predišlo podobným situáciám znamenajúcich poškodenie investorov?
Potrebné je sprísniť existujúcu legislatívu pri emisiách dlhových cenných papierov, najmä povinnosti emitentov poskytovať pravidelne viac informácií. Cieľom zmien v zákone by mala byť najmä ochrana drobných retailových investorov tak, aby pri investovaní mimo podielového fondu nemohlo dôjsť k ich poškodeniu.

Kto alebo čo je na vine – COVID-19 alebo biznis model?

Arca tvrdí, že príčinou jej finančných problémov je nástup pandémie vírusu COVID-19 a následná koronakríza. Je to naozaj tak, alebo by sme tie dôvody mali hľadať skôr v jej biznis modeli a finančných praktikách v rokoch minulých? 
Problém bol časový nesúlad medzi dĺžkou projektov a dĺžkou zdrojov, z ktorých boli financované, čo extrémne vygradovalo v poslednom období do trojmesačných zmeniek.

Napriek tomu COVID-19 sa napokon stal nielen spúšťačom problémov, ako to tvrdí Arca, ale zároveň aj jej ochranou pred veriteľmi. 
Vôbec nechápem, prečo je Arca Investments pod ochranou súdu pred veriteľmi z dôvodu pandémie koronavírusu. To je absurdné. Žiadna iná správcovská spoločnosť či iná investičná skupina s podobným portfóliom finančných produktov o takúto možnosť ochrany ani nepožiadala.  

Pri rozhovoroch so súčasným vedením Arcy vysvitlo, že nikto ani netuší, aké veľké dlhy, ale tiež aktíva firmy, vlastne sú. Je to v poriadku?
To určite nie je. Pamätám si, že pred niekoľkými rokmi deklarovali, že aktíva pod správou spoločnosti predstavujú 200 miliónov eur. Na jar tohto roka sami tvrdili, že spravujú aktíva viac ako dve miliardy eur. A pred niekoľkými dňami predseda predstavenstva Arcy Rastislav Velič vyhlásil, že je to už „len“ miliarda eur. A nielen ja sa pýtam, kam sa tá druhá miliarda stratila?


A nielen ja sa pýtam, kam sa tá druhá miliarda stratila?

S pasívami Arcy je to podobné...
Jednoduchá otázka znie, ako sú rozdelené pasíva firmy na vlastný kapitál a cudzie zdroje. A Arca mlčí. V konsolidovanej závierke z roku 2018 prezentuje, že vlastný kapitál majú vo výške 60 miliónov eur. Zvyšok, do výšky jednej až dvoch miliárd, nikto presne nevie, predstavujú cudzie zdroje, dlhopisy a zmenky, ktoré sú úročené. Pritom výšku týchto úrokov nedokážu pokryť výnosmi zo všetkých investícií, ktoré kedy urobili, a preto sa každým dňom posúvajú do väčšej a väčšej zadlženosti.

Nie je predsa možné, aby firma nemala presný prehľad o svojich financiách. Alebo je?
Nie je to možné. V rámci skupiny v zmysle zákona musia viesť účtovníctvo v reálnom čase. Neverím, že to nerobia. Napokon, sú to finančníci. Iná vec je, či to chcú zverejniť.

Čo je podľa vás potrebné urobiť, aby sa kauza mohla pohnúť z miesta?
Najférovejšie by bolo, keby nezávislý audítor urobil k 30. júnu 2020 konsolidovanú závierku celej skupiny, a to nad rámec, ktorý požaduje zákon. V tejto krízovej situácii by bolo naozaj správne vedieť, čo v rámci firemných aktív vlastne je k dispozícii. Veď v rámci Arcy je problém nájsť aj tých 150 spoločností, o ktorých hovoria, že ich majú vo svojom portfóliu.

Arca aktuálne deklaruje, že čaká na strategického investora, ktorý by ju zachránil pred konkurzom. Otázka znie, či bude riešením návrh spoločnosti Gomanold s J&T bankou, ktorí však nehovoria o záchrane Arcy, ale o pomoci investorom, ktorým spoločnosť dlhuje peniaze.
Jednotlivé kroky na seba nadväzujú. Keď budeme vedieť viac o aktívach a dlhoch spoločnosti, potom sa môžeme zamyslieť nad tým, či vôbec existuje investor, v ktorého záujme je to, že je tu firma s portfóliom v trhovej hodnote asi 200 – 300 miliónov eur, v účtovnej hodnote spolu s pohľadávkami za približne miliardu eur, pričom je potrebné vyplatiť dlhy spoločnosti tiež za miliardu. A ja sa pýtam, kto pôjde do takéhoto biznisu a z akého dôvodu?

Veľké maklérske spoločnosti dlhové cenné papiere skupiny Arca nepredávali

Má táto kauza vplyv na sprostredkovanie finančných produktov na Slovensku? Ak áno, tak aký?
Veľké distribučné siete finančných produktov už pred niekoľkými rokmi analyzovali biznis model Arcy a vyhodnotili ho ako rizikový. Aj preto sa jej firemné dlhopisy ani zmenky neobjavili v distribúcii žiadnej veľkej siete, presnejšie siete, ktorú Arca nevlastní. Preto kredibilita veľkých sietí distribuujúcich finančné produkty na Slovensku zostala nedotknutá.

Je to možno aj preto, že väčšina rizikových derivátov Arcy sa predávala v Česku? 
Pozorne sledujem túto situáciu a z informácií zverejnených v českých médiách je známe, že až 80 % dlhov Arcy na finančných produktoch sa nachádza v Českej republike. Inak povedané, toto by nemalo mať až taký dramatický vplyv na situáciu na Slovensku.

Minulý rok však Arca kúpou podielu vstúpila do poprednej maklérskej spoločnosti na Slovensku. A to už je vec, ktorá sa týka aj vás, pretože ste šéfom Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov na Slovensku.
Ide o spoločnosť Finportal, ktorá nie je členom AFISP, a ktorá bezprostredne po vstupe Arcy, napriek našim upozorneniam, začala s distribúciou rizikových finančných produktov. Pre koronakrízu ich však nestihla masívne rozdistribuovať medzi slovenských investorov.

Národná banka Slovenska nemá dostatočné páky

Regulátor finančného trhu Národná banka Slovenska (NBS) je známa svojimi intervenciami do konania finančných inštitúcií v prospech klienta. V prípade Arcy sa však NBS vôbec nespomína. Prečo? 
V tomto prípade sa zastanem NBS. Mám informácie, že situáciu pozorne a dlhodobo monitoruje. Na Slovensku však neexistuje legislatívny rámec, vďaka ktorému by mohla priamo zasiahnuť.


Ak je na tejto kauze niečo pozitívne tak to, že sa nezametá pod koberec.

Čo vlastne môže NBS robiť?
V rámci platnej legislatívy len schvaľuje prospekt emitenta, čo je iba formálna záležitosť. Keďže má akoby zviazané ruky, tak aspoň iniciuje stretnutie s celým finančným trhom. Cieľom je zmena legislatívneho rámca tak, aby sa takéto situácie viac neopakovali.

Aký ďalší vývin v kauze predpokladáte? V hre je vstup strategického investora do Arcy, reštrukturalizácia spoločnosti, ale tiež konkurzné konanie. Ktoré z riešení je podľa vás najreálnejšie?
Neverím, že by mohlo dôjsť k reštrukturalizácii firmy, ktorá sa nachádza v takomto stave. Arca by totiž na Slovensku musela mať na výplatu aspoň 50 % svojich dlhov. Tieto prostriedky však k dispozícii nemá. Vychádzam z predpokladu, ktorý som už spomenul, aj keď informácie o presnom stave aktív Arcy dnes neexistujú. Preto skôr tipujem, že Arca skončí v konkurze a J&T, ako veľký zabezpečený veriteľ, bude chrániť aj záujmy drobných investorov, keďže niektorí z nich sú aj klientmi J&T. Je to v ich záujme, v záujme ochrany ich vlastnej reputácie.

Nájdete na tejto kauze aspoň niečo pozitívne?
Ak, tak potom to, že sa nezametá pod koberec. A ja verím, že sa kauzu podarí vyriešiť principiálne transparentne a s ohľadom na práva a záujmy investorov. Verím tiež, že sa podarí prijať legislatívu, ktorá stanoví lepší legislatívny rámec na ochranu minoritných investorov. A dúfam, že z nej vyplynie aj ponaučenie, že takto sa biznis nerobí.

Kto je Martin Lancz

Martin LanczŠtudoval na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Podnikať v poisťovníctve, sprostredkovateľských a poradenských službách začínal pred devätnástimi rokmi. Počas svojej profesionálnej kariéry spoluzakladal niekoľko spoločností a pôsobí v ich vrcholovom manažmente na rôznych riadiacich pozíciách.

Vybudoval medzinárodný holding sprostredkovateľských firiem UMD Group, ktorého súčasťou je UNIVERSAL maklérsky dom, Finvia holding, UMD Network a ďalšie. Od roku 2017 zastáva funkciu predsedu predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a poradcov (AFISP), ktorá združuje 25 členov a zastupuje vyše 10-tisíc finančných poradcov pôsobiacich na Slovensku. Prioritne sa venuje rozvíjaniu medzinárodných vzťahov, pripomienkovaniu našej i európskej legislatívy, zastupovaniu záujmov sektora na najvyššej odbornej úrovni a skvalitňovaniu podnikateľského prostredia.

Čo všetko Arca vlastní?

 • Obchodný reťazec Delia

 • Bratislavská poliklinika Mýtna

 • Elektrárne na biomasu TEHO v Bardejove a Topoľčanoch

 • Distribútor elektrickej energie Twinlogy

 • Personálna agentúra Manuvia

 • Niekoľko developerských projektov

 • Dodávateľ komponentov do automobilov AAH Plastics

 • Turistické stredisko v Liptovskej osade Gothal

 • Technológia pre vernostné karty Card-Net

 • Producent a predajca betónových prefabrikátov Prefa-Stav

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
19.1.2021 Redakcia FinReport

Dôchodkové a investičné spoločnosti AXA sa premenovali na Uniqa, poisťovne to ešte len čaká

V polovici januára 2021 sa zvŕšila ďalšia etapa integrácie spoločnosti AXA do Uniqa. Dokončilo sa preznačenie kontaktných miest a budov ...

19.1.2021 Redakcia FinReport

Každý tretí človek je ochotný za protihodnotu poskytnúť svoje citlivé údaje a každý šiesty to už urobil

Dátum narodenia, adresa, informácie o zdravotnom stave alebo nákupné správanie – to všetko sú osobné údaje, ktoré sú ľudia ochotní za ...

18.1.2021 Redakcia FinReport

Koronakríza urýchlila investície do digitalizácie. Máme síce kvalitných odborníkov, ale musíme spolupracovať

Firmy zo strednej a východnej Európy prežívajú zložitú ekonomickú situáciu. Napriek tomu považujú investície do digitalizácie za ...

18.1.2021 Roland Régely

Monopolné postavenie Googlu, Facebooku, Apple či Amazonu je ohrozené. Bidenovi demokrati si na ne brúsia zuby

V roku 2021 zrejme dôjde k „skroteniu“ dominantného postavenia niektorých internetových firiem. Firmy ako Google, Facebook, Apple či Amazon ...

17.1.2021 Redakcia FinReport

Inflácia sa v minulom roku vyšplhala k 2 %. V tomto roku si priplatíme za potraviny, ale ušetríme na energiách

Inflácia v uplynulom roku bola nižšia ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Kým v rokoch 2018 a 2019 celkový rast cien tovarov a služieb ...

17.1.2021 Redakcia FinReport

TOP 5 trendov z oblasti o bezpečnosti platieb v roku 2021. Všetky oči sa upierajú na Európu

V roku 2020 sa zdalo, akoby sa zastavil čas, ale nebola to pravda. Kvôli pandémii koronavírusu sa globálna ekonomika zásadne zmenila. ...

2.1.2021 Vladimír Pisár

Renáta Taligová: Keď sa dieťa nenaučí kriticky myslieť, nezvládne ani prácu s financiami

Renáta Taligová je učiteľka, koučka, lektorka, motivátorka a kariérna poradkyňa. Snaží sa otvárať prirodzený potenciál svojich klientov ...

21.12.2020 HABERL Wealth Management

Filip Rybár: V HABERL Wealth Management meníme príležitosť na hodnotu

Filip Rybár je zakladateľom moderného obchodníka s cennými papiermi HABERL Wealth Management. Na trhu pôsobia 8 rokov a ich riadené ...

21.12.2020 Andrea Tittelová

Vik Maraj: Líder potrebuje odvahu hovoriť priamo a prestať predstierať, že všetkému rozumie (VIDEO)

Vik Maraj je kanadský konzultant a kouč. Spolupracoval s lídrami zo spoločnosti Google, lululemon, GLOBSEC a v našom regióne s vedúcimi ...

23.11.2020 Andrea Tittelová

Katherine Longhiová: Trump bol stroj na propagáciu samého seba, od Bidena sa očakáva boj s koronavírusom (VIDEO)

Víťazstvo Joe Bidena v bitke o prezidentské kreslo by pre USA malo priniesť podstatný obrat v domácej aj svetovej politike. O amerických ...

9.11.2020 Zuzana Mecková

Joe Biden: Šéfom USA na tretí pokus. Aká bola jeho cesta do prezidentského kresla?

Joe Biden sa na tretí pokus stane 46. prezidentom Spojených štátov amerických. Má za sebou dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v Senáte v ...

20.10.2020 Robert Juriš

Vladimír Pikora: Najlepším receptom na koronakrízu sú pot a slzy, ale ľuďom sa musí oplatiť pracovať

Hovorí, že v ekonomickom boji s koronakrízou by pomohlo znižovanie daní. Zároveň striktne nesúhlasí, aby ľudia dostávali pomoc bez ...

14.10.2020 Jana Schochmann

Marek Dudáš: Dobré veci fungujú vďaka inováciám

Marek Dudáš bol spoluzakladateľom vôbec prvého porovnávača PZP na Slovensku „Superpoistenie“. Bol novátorom, ale podnikateľský zámer ...

16.9.2020 Robert Juriš

Ivan Mikloš: Fico povedal, že sme v r... Ja hovorím, že sme sa ocitli v pasci stredných príjmov

Bol podpredsedom slovenskej vlády, dvojnásobným ministrom financií, ministrom privatizácie. Na Ukrajine robil poradcu dvom premiérom a dvom ...

9.9.2020 Robert Juriš

Andrej Deďo: Vďaka moderným technológiám Winners Group mení finančné sprostredkovanie na Slovensku

Na Slovensku pôsobí 12 rokov. Radí sa medzi TOP 5 finančných sprostredkovateľov na domácom trhu. Patrí k lídrom vo využívaní finančných ...

20.8.2020 Dominik Horváth

Dr. Yung-Lin Wang pre Financial Report: To najhoršie z ekonomickej krízy nás ešte len čaká

Pochádza z Taiwanu a momentálne prednáša na Nottingham Trent University vo Veľkej Británii. Špecializuje sa na makroekonómiu a ekonómiu ...

12.8.2020 Robert Juriš

Nový riaditeľ Generali: Sme najdigitálnejšia poisťovňa na trhu

Generali patrí k najinovatívnejším poisťovniam na slovenskom poistnom trhu. Všetky typy poistení dokáže uzatvoriť bez kontaktu s klientom. ...

15.7.2020 Robert Juriš

Veronika Remišová: Tritisíc štátnych IT systémov spolu nekomunikuje, chceme to zmeniť

Po februárových voľbách začala ako podpredsedníčka vlády, dnes má pod palcom vlastné ministerstvo. Má množstvo ambicióznych plánov. ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Anketa: Ako sa masívny nástup digitalizácie premietol do konania lídrov a riadenia finančných spoločností
 2. 2.
  Dôchodkové a investičné spoločnosti AXA sa premenovali na Uniqa, poisťovne to ešte len čaká
 3. 3.
  Rodinný dom v Dubnici nad Váhom zachvátil požiar, hasičom komplikovalo prácu počasie
 4. 4.
  Každý tretí človek je ochotný za protihodnotu poskytnúť svoje citlivé údaje a každý šiesty to už urobil
 5. 5.
  Podriadený alebo viazaný finančný finančný agent, na ktorého sa mám obrátiť?