Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

FinGO: Vpred nás poháňa investovanie do komplexnosti

Robert Juriš Lídri Poslať

Uplynulé štyri roky boli pre finančných agentov naozaj náročné. Reagovať museli na pandémiu koronavírusu, ktorá zásadne zmenila spôsob ich podnikania. V súčasnosti je pre nich veľkou výzvou rast úrokových sadzieb, ktorý spôsobil významný pokles predaja hypotekárnych úverov, s čím súvisí aj spomalenie trhu s realitami. Ako týmito úskaliami prechádza jeden z najväčších finančných maklérov na slovenskom trhu, sme sa zhovárali so zakladateľom a majiteľom skupiny FinGO Lukášom Novákom (na snímke vľavo) a s generálnym riaditeľom spoločnosti FinGO.sk Rolandom Dvořákom.

Lukáš Novák a Roland Dvořák

Zdroj: FinGo

Ako sa mení finančný trh

Spoločnosť FinGO je číslom päť na slovenskom trhu finančných sprostredkovateľov. Znamená to pre vás úspech alebo výzvu na ďalšie obdobie?

Lukáš Novák (LN): Byť piatym najväčším hráčom na maklér­skom trhu je skvelé, zvlášť za taký krátky čas. Razíme si svoju vlastnú cestu, ktorá je v mnohých ohľadoch unikátna. Chceme byť určite väčší a atakovať aj najvyš­šie priečky rebríčka finančných maklérov.

Roland Dvořák (RD): Na piatej priečke sme už druhý rok po sebe a verím, že sa budeme posúvať aj na vyššie pozície. Makroekonomická situácia síce pribrzdila rast našej spoločnosti, no logicky aj kon­kurencie. V každom prípade sa teším, že rastie aj naša centrála a stále máme priestor investovať do nových projektov a rozvíjať sa.

Ročné tržby spoločnosti vlani predstavovali viac ako 21 miliónov eur. Ste významným hráčom v hypotékach, no trh sa zmenil. Ako výrazne to ovplyvní vaše tržby za rok 2023?

RD: V tejto chvíli je predčasné predikovať konkrétne čísla, vý­sledky vždy uzatvárame v prvom kvartáli nasledujúceho roku. Situácia na trhu nie je ideálna, ale hypotekárny útlm sme očakávali a vopred sa naň pripravovali. Aj vďaka tomu sme už na sklonku roka 2022 rástli rýchlejším tem­pom v investíciách aj v poistení. Tie aj počas tohto roka pokračujú v dvojcifernom raste.

68942

LN: Okrem tržieb je kľúčový aj zisk, vďaka ktorému môžeme FinGO naďalej rozvíjať. V roku 2022 sme dosiahli zisk takmer 3 milióny eur a patríme medzi najziskovejšie spoločnosti na trhu. Tieto prostriedky dokážeme reinvestovať do ďalšieho rozvoja a projektov v prospech našich maklérov.

V roku 2021 ste boli najrýchlejšie rastúcou sprostredkovateľskou spoločnosťou na Slovensku. Platí to stále?

LN: Tempo, akým FinGO vyrástlo, dokazuje, že náš model maklérom aj klientom dáva zmysel. Ukazuje sa to teraz aj v Česku, kde aktu­álne rastieme najrýchlejšie. Na Slovensku je pre nás teraz dôle­žitejšie to, akým smerom sa rozví­jame, čo nové a jedinečné maklé­rom prinášame. Samozrejme, aj naďalej plánujeme rásť a je to pre nás dôležité, ale zároveň chceme realizovať synergické projekty, vrátane realitnej platformy či in­vestícií do fotovoltiky.

9

RD: Už vlani boli na trhu men­šie spoločnosti, ktoré mali per­centuálny nárast tržieb vyšší. Podstatné pre maklérov je, aby cí­tili našu podporu, boli u nás spo­kojní, aby mali chuť s nami na­ďalej napredovať. Profesionálna kvalitná podpora a poctivé vzťahy s maklérmi sú pre nás dôležité.

Jediný vlastník spoločnosti

Spomenuli ste FinGO v Česku. Ako sa darí sprostredkovateľskému biznisu u našich západných susedov.

LN: Vo FinGO.cz máme už 600 viazaných poradcov a stovky ďal­ších spolupracovníkov, najnovšie aj realitných maklérov. Naša vízia je postavená na rovnakých zák­ladoch, aké má FinGO.sk, a naše manažmenty úzko spolupracujú. Aj vďaka tomu rýchlo rastie­me. Potrebné je podotknúť , že v Česku bol vplyv útlmu hy­poték na trh ešte výraznejší ako na Slovensku, ale napriek tomu FinGO.cz dosahuje výbor­né výsledky a ciele, ktoré sme si stanovili.

60904

Zaujala nedávna informácia o tom, že ste kúpili naspäť menšinový podiel vo svojej spoločnosti, ktorý ste pred dvomi rokmi predali investičnému fondu Enterprise Investors. Čo sa stalo, prečo ste sa rozhodli pre zmenu?

LN: Mojím cieľom je posúvať FinGO vpred vo všetkých segmen­toch, ktorým sa venujeme. Naše aktivity siahajú aj nad finančný sektor a bude jednoduchšie po­kračovať v budovaní najkom­plexnejšieho makléra po svojej vlastnej osi. Aj vďaka tomu, že zo­stávam jediným majiteľom FinGO, môžeme sa naplno sústrediť na ďalší rozvoj v rámci slovenského a českého trhu. Chceme, aby naši makléri mali jasnú konkurenč­nú výhodu a poskytovali klien­tom skutočne kompletný servis. S voľnejšími rukami sa môže­me intenzívnejšie venovať aj reCloudu a dokážeme rýchlej­šie rozbehnúť aj prepojenie s fotovoltikou.

89021

S dôrazom na vzdelávanie

Za posledné dva roky sa situácia na hypotekárnom trhu radikálne zmenila. Ktoré segmenty sú v súčasnosti pre vás kľúčové a prečo?

RD: Už počas roku 2022 sme naši­mi kampaňami smerom k maklé­rom aj klientom cielene posilni­li poistné sektory aj investície. Odrazilo sa to aj vo výsledkoch. Zároveň stále vyvíjame aktivity, ktorými zvyšujeme komplexnosť maklérov. Vďaka nášmu špičko­vému tímu produktových ria­diteľov a špecialistov aj ďalších odborníkov v centrále, sa nám v tomto darí.

LN: Myslím si, že práve v tomto roku sa vyselektovali makléri, ktorí chcú naozaj pomôcť klien­tom kompletne so všetkým, čo by mohli potrebovať. Naša sieť agentov na Slovensku aj v Česku si uvedomuje, že práve komplex­nosť je správna cesta.

Ako ste sa vyrovnali s nevyhnutným preprogramovaním agentov z úverov na iné finančné produkty?

RD: Hoci si niekto myslí, že bro­ker pooly maklérov nevzdeláva­jú, u nás je opak pravdou. Či už naši sprostredkovatelia pôsobia v biznise kratšie a majú menej skúseností alebo sú to harcov­níci s dlhoročnou praxou, každý z nich si v našom systéme vzde­lávania nájde to, čo potrebuje. Okrem produktových školení a konferencií agentom pomáha­me aj s rozvojom obchodných a predajných zručností, učíme ich ako rozbehnúť cross-sell na existujúcich aj nových klientoch, ponúkame im praktické worksho­py aj tréningy šité na mieru ich potrebám.

57316

Vašu sprostredkovateľskú spoločnosť ste v jednom z našich dávnejších rozhovorov nazvali hybridnou. Ako takýto netradičný model funguje?

LN: Nejde len o to, že si klienti na webe vyklikajú ponuku pois­tenia či úverov a že ich spojíme s finančným maklérom. Ideme viac do hĺbky, s klientmi pra­cujeme aj ďalej a aj s tými, kto­rých sme nedokázali pretaviť do obchodu „na prvú”. Zbierame kontakty, robíme na klientov kampane, motivujeme ich, aby sa obrátili na FinGO aj neskôr. Vďaka tomu sme už niekoľko ro­kov najväčším digitálnym maklé­rom na trhu.

RD: Nezabudnime ani na rastú­ce interné kontaktné centrum, ktoré je významnou posilou nášho ekosystému. Špecialistky call centra absolvujú produkto­vé školenia aj odborné vzdelá­vanie zastrešené NBS a mnohé zmluvy dokážu uzavrieť sami. Call centrum pomáha aj našim maklérom, či už potrebujú obvo­lať klientov na stretnutie alebo servisovať ich výročia zmlúv.

Digitálne riešenia

Aký podiel digitálneho a finančného sprostredkovania máte v súčasnosti a kam smeruje trend do budúcnosti?

RD: Podiel online klientov sa u nás každý rok zvyšuje. V súčas­nosti naše call centrum mesačne kontaktuje vyše 10-tisíc leadov a maklérom posúva overené ob­chodné príležitosti na úvery, po­istenie aj investície.

LN: Sila internetu je obrovská a bola by škoda ju nevyužiť. Do rozvoja Trhoviska investujeme naďalej, rovnako ako do pokroči­lých marketingových kampaní na podporu online biznisu.

Vaším silným digitálnym partnerom je spoločnosť Positive. Vďaka tomu majú vaši makléri prístup k vždy aktuálnemu poisteniu pre klientov, ako aj k špecia-lizovaným ponukám, ktoré spoločne prinášate. Ako sa tieto finančné nástroje osvedčili v praxi?

RD: Naši sprostredkovatelia denne používajú kalkulačky neživotného poistenia, spoloč­ne pracujeme na exkluzívnych ponukách, vylepšujeme online rozhranie pre agentov aj klien­tov a máme tiež vlastnú nad­stavbu na generovanie obchodu pre maklérov. Som rád, že naša spolupráca s Positive je vzájomne prínosná.

Čo všetko si môžu vaši klienti „vyklikať“ v aplikáciách sami a na aké činnosti bude aj v budúcnosti nevyhnutne potrebná fyzická účasť agentov?

RD: Uzatváranie poistných a investičných zmlúv online je u nás samozrejmosťou už dlhšie. Aktuálne už s maklérmi testuje­me aj vlastný unikátny zjednávač životného poistenia, ktorý na trhu nebude mať obdobu. Naše IT oddelenie práve dokončilo veľkú aktualizáciu systémov, čo nám v blízkej budúcnosti umožní spustenie množstva no­vých funkcionalít a pripravených aplikácií.

Reality a energetika

Vráťme sa k hypotékam. Kvôli synergickému efektu hypoték a realít ste založili aj platformy FinGO Reality a reCloud. Ako sa im darí v súčasnosti, keď realitný trh je už takmer rok na bode mrazu?

LN: Práve počas náročného ob­dobia vieme realitným maklérom ponúknuť priestor, aby mohli zís­kať ďalšie peniaze za svoju prácu. Máme pre nich špičkové nástroje, vďaka ktorým nestagnujú, ale na­opak, dokážu svoj biznis posúvať vpred, hoci je to ťažšie. ReCloud pokrýva kompletné potreby rea­litných maklérov a kancelárií, ale aj ich klientov.

Realitní makléri u nás využíva­jú moderné služby ako je home staging, home lifting, výkup nehnuteľností, máme pre nich unikátny informačný systém. Samozrejmosťou je pomoc s mar­ketingom a inzerciou. Do reClou­du sa len od leta zapojilo už viac ako sto realitných maklérov na Slovensku aj v Česku, čo hodno­tíme veľmi pozitívne.

RD: Aj cez podporu realitné­ho biznisu sa opäť dostávame k našim finančným maklérom. Naša obchodná sieť realitným maklérom dodáva klientov, kto­rí aj v dnešnej dobe chcú kúpiť alebo predať nehnuteľnosť, oni nám zas na oplátku posúvajú kupujúcich, ktorí potrebujú rie­šiť financovanie bývania. Tento synergický efekt prináša benefity obom stranám.

Investovali ste tiež v oblasti energetiky, do spoločnosti, ktorá sa venuje fotovoltike. Aký s ňou máte zámer?

LN: Kúpili sme podiel v etablo­vanej českej spoločnosti, ktorá sa venuje obnoviteľným zdro­jom energie a momentálne vstupuje aj na slovenský trh. Sústreďujeme sa na financova­nie týchto riešení. V Česku sme už rozbehnutí, banky ho vo veľ­kej miere podporujú. Prínosom fotovoltiky pre maklérov nie je len úverovanie, ale aj poistenie budov s fotovoltickými elek­trárňami. Teším sa, že už čoskoro fotovoltiku naplno spustíme aj na Slovensku.

RD: Pre našich agentov to bude ďalšia pridaná hodnota. V tom­to smere sa pre zmenu môžeme inšpirovať od našich českých kolegov.

Kde vidíte slovenské FinGO v budúcnosti?

RD: Bolo by skvelé vyšplhať sa v rebríčku maklérov až na vr­chol. FinGO má k tomu správ­ne našliapnuté.  Nemáme len prázdne reči, ale každý deň pracujeme na tom, aby sme zvyšo­vali komfort agentov aj klientov.

LN: Chcel by som, aby sa FinGO stalo prvou voľbou pre klientov. Aby bolo pre ľudí spoľahlivým partnerom, na ktorého sa radi obrátia či už budú riešiť býva­nie, poistku auta, domu alebo budú chcieť výhodne investo­vať. Verím, že sa nám to podarí v priebehu nasledujúcich troch rokov. Myslím si, že aj vďaka na­šej vízii postavenej na komplex­nosti sa môžeme stať jednotkou

logo
Prečítajte si tiež:
14.4.2024 Redakcia FinReport

E-commerce: V centre pozornosti sú umelá inteligencia a personalizované zážitky

Pre slovenské e-shopy bol minulý rok priaznivým rokom. Viac ako tri štvrtiny z nich zaznamenali vlani rast, alebo boli na tom porovnateľne ako v ...

14.4.2024 Redakcia FinReport

Predaje nehnuteľností sa rozbiehajú, ceny sa pomaly opäť zvyšujú

Realitný trh a predaje nehnuteľností sa postupne rozbiehajú. Keďže Slováci radi bývajú vo vlastnom, od kúpy bytu alebo rodinného domu ich ...

13.4.2024 Redakcia FinReport

Ako plánovať financie v partnerskom vzťahu, a ktorým chybám sa radšej vyhnúť

Peniaze patria k najčastejším dôvodom sporov a hádok v manželstve či spolužití. Kým niekto hospodári sám, má to jednoduchšie, pretože ...

13.4.2024 Redakcia FinReport

Až 93 % Slovákov žije vo vlastnom byte alebo rodinnom dome

Až 93 % občanov Slovenska býva vo vlastnom byte alebo rodinnom dome. V tejto štatistike nás predbiehajú už len Rumuni, kde je vlastníctvo ...

12.4.2024 Robert Juriš

Finanční agenti musia zvýšiť minimálny limit svojho poistného krytia o 20 %

Každý samostatný finančný agent aj finančný poradca by mal byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť pri ...

12.4.2024 Martin Jamnický

Prognóza: Kryptomeny rekordne rastú, no do roku 2028 spomalia na slabučké 4 %

Kryptomenám sa v súčasnosti darí ako nikdy doteraz. Bitcoin aj ethereum dosahujú historické cenové maximá za token a viaceré tokeny rastú ...

12.4.2024 Redakcia FinReport

Tomáš Braverman: Nový riaditeľ zážitkového portálu Slevomat

Novým šéfom portálu Slevomat sa v lete tohto roku stane bývalý šéf skupiny Heureka Group Tomáš Braverman. Na pozícii vystrieda Ladislava ...

10.4.2024 Redakcia FinReport

Tewfik Sabongui sa stal novým výkonným riaditeľom spoločnosti Colliers pre Slovensko

Spoločnosť Colliers, ktorá pôsobí aj v oblasti investičného manažmentu, oznámila, že jej súčasný managing partner v Českej republike ...

9.4.2024 Redakcia FinReport

Miroslav Boublík: Na čele Across Private Investments vystriedal Petra Jakubičku

Na uvoľnenú pozíciu Chief Executive Officer spoločnosti Across Private Investments nastúpil Miroslav Boublík. Tento manažér s ...

5.4.2024 Redakcia FinReport

Citibank vymenovala Jana Melichara za nového generálneho riaditeľa pre Slovenskú republiku

Citibank Europe vymenovala Jana Melichara do funkcie Citi Country Officer (CCO) and Banking Head pre Slovensko a do funkcie Branch Manager pre ...

4.4.2024 Redakcia FinReport

Zakladateľa kryptoburzy Thodex Fatiha Ozera odsúdili na 11 196 rokov väzenia

Bývalý šéf neúspešnej tureckej kryptomenovej burzy Thodex Faruk Fatih Ozer (30) nastúpil na doživotný trest odňatia slobody po tom, ako bol ...

29.3.2024 Redakcia FinReport

Pav Gill: Whistleblower z kauzy Wirecard spustil novú oznamovaciu platformu Confide

Muž, ktorý pomohol odhaliť machinácie predchádzajúc „strate“ 1,9 miliardy eur a krachu nemeckej finančnej spoločnosti Wirecard, má nový ...

19.3.2024 Redakcia FinReport

Novou členkou predstavenstva bratislavského Volkswagenu je Agnieszka Olendereková

Trojčlenné predstavenstvo spoločnosti Volkswagen Slovakia má novú tvár. Posilou je Poľka Agnieszka Olendereková. Na pozícii členky ...

13.3.2024 Redakcia FinReport

Šéfom spoločnosti Coca-Cola pre Česko a Slovensko sa stal Martin Binder

Novým generálnym riaditeľom spoločnosti Coca-Cola pre Českú republiku a Slovensko sa stal Martin Binder. Vo funkcii nahradil Zbyňka Kovářa. ...

11.3.2024 Robert Juriš

Christine Lagardová: Úrokové sadzby možno znížime v júni 2024

Napriek poklesu inflácie v dvadsiatke krajín eurozóny na úroveň 2,6 %, čo už je blízko dlhodobému dvojpercentnému cieľu, ECB naďalej ...

6.3.2024 Redakcia FinReport

Rezort dopravy hľadá top manažérov do štátnych podnikov

Ministerstvo dopravy vypísalo výberové konania na popredné pozície v štátnych podnikoch, ktoré má vo svojej gescii. Tým najexponovanejším ...

5.3.2024 Redakcia FinReport

Elon Musk už nie je najbohatší na svete, predbehol ho Jeff Bezos

Na čele rebríčka najbohatších ľudí na svete je poriadna tlačenica. Až traja muži dokázali nahonobiť majetok, ktorého hodnota dosahuje ...

5.3.2024 Miloslava Némová

Spolumajiteľ značky Hermès chce odkázať svoj miliardový majetok bývalému záhradníkovi

Potomok zakladateľa spoločnosti Hermès z piatej generácie Nicolas Puech v poslednom čase púta pozornosť tým, že si plánuje oficiálne ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay