Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Dlhopisy Arca Capital pripravili klientov Kooperativy o výnos zo životného poistenia. Ako sa chrániť pred podobnou situáciou?

Roland Régely Investovanie Poslať

Insolvencia finančnej skupiny Arca Capital prekvapila okrem jej obchodných partnerov aj bežných ľudí so životnými poistkami. Konkrétne poisťovňa Kooperativa investovala do dlhopisov Nova Green Finance a niektorým klientom vyplatila až o dve tretiny menej peňazí, než čakali. Ako je to možné? Zákon o poisťovníctve totiž nezakazuje investovanie do rizikovejších aktív a časť „viny“ tak nesú aj nepozorní klienti. Na druhej strane Kooperativa už vyplatila výnosy aj nad rámec zmlúv uzatvorených s klientmi.

firemné dlhopisy

Foto: Shutterstock

Čo sa vlastne stalo

Týždenníku Trend sa ozval poškodený klient poisťovne Kooperativa, ktorý si v roku 2017 kúpil investičné životné poistenie a ku dňu splatnosti poistky získal späť len 30 % zo svojej investície. K svojim peniazom v hodnote 60-tisíc eur očakával výnos približne 8-tisíc eur, no poisťovňa mu vyplatila len 20-tisíc eur. 

Klient prišiel o svoje peniaze, pretože poisťovňa investovala do dlhopisov akciovej spoločnosti Nova Green Finance (NGF), za ktoré ručila skupina Arca Capital. Tá v septembri 2020 prehovorila o svojich finančných problémoch a insolvencii, a prestala plniť záväzky voči svojim klientom. Firma sa v súčasnosti nachádza v reštrukturalizácii a doteraz nesplatila ani spomínané dlhopisy.

Doposiaľ nie je známe, koľko klientov s životným poistením naviazaným na dlhopisy Nova Green Finance takto prišlo o svoje peniaze. Poisťovňa hovorí o jednotkách, respektíve o veľmi úzkej skupine klientov, a Národná banka Slovenska (NBS) tvrdí, že v tomto ohľade nemôže zverejňovať konkrétne údaje.

Ako funguje investičné životné poistenie?

Klient môže s cieľom budúcich výnosov využiť pomerne širokú ponuku investičných produktov na trhu. Ak si zvolí investičné životné poistenie, poisťovňa rozdelí časť platieb klienta na životné poistenie a s druhou časťou pracuje v rámci zvolenej investičnej stratégie. Ak ste si investičné životné poistenie zakladali pred rokom 2018, mali ste len veľmi všeobecné informácie, do čoho investujete. Približne od konca roku 2017 je už prílohou každej zmluvy investičného životného poistenia aj podrobný rozpis investičnej stratégie a tiež to, do ktorej oblasti smerujú vklady klienta. Vyberá sa z troch stratégií: konzervatívnej, vyváženej alebo dynamickej. O tom, kam putujú investície, rozhoduje len poisťovňa, no riziko a výnos či stratu znáša najmä klient.

NBS nesleduje rizikovosť

Po vypuknutí problému s dlhopismi Nova Green Finance sa začala verejnosť legitímne pýtať, či sa takéto riziko môže týkať každého investičného poistenia. Podľa vyjadrení Národnej banky Slovenska môže poisťovňa peniaze klientov z investičného životného poistenia investovať kamkoľvek, pretože jej to umožňuje zákon o poisťovníctve. 

Centrálna banka produkty investičného životného poistenia neschvaľuje, a sú teda v plnej kompetencii finančnej inštitúcie, ktorá peniaze spravuje. Pokojne sa tak môže stať, že poisťovňa nediverzifikuje, respektíve nerozdelí rovnomerne riziko investovaných peňazí do viacerých odvetví, a tak peniaze klientov môžu skončiť aj v podnikových dlhopisoch jedinej firmy. To sa udialo v prípade Kooperativy a dlhopisov Nova Green Finance.

Podľa vyjadrení finančných odborníkov však ide skôr o anomáliu, ako o vzorec správania. „V žiadnom prípade by sa nemalo stať, že celá investícia bude smerovať len do jedného investičného titulu, v tomto prípade do dlhopisov jednej firmy,“ komentuje M. Búlik z OVB Allfinanz Slovensko. Podľa neho je takéto počínanie vysoko riskantné a absolútne nezodpovedné bez ohľadu na to, aký rating alebo dôveru mala dovtedy daná firma. 

Ako predísť prípadným problémom?

  • Čítajte si informácie k finančnému produktu, aj keď sú niekedy písané na viacerých stranách.
  • Pri licencovaných subjektoch musí mať každý fond či investícia svoj prospekt.
  • Každé investičné životné poistenie musí mať okrem všeobecných poistných podmienok aj dokument s kľúčovými informáciami a uvedením podkladového fondu.

Tam, kde nemalo byť riziko

Podľa nami oslovených finančných odborníkov prípad podhodnotených výnosov životného poistenia od Kooperativy nezachytáva štandardný postup zo strany poisťovne. Vyčítajú jej, že investovala príliš rizikovo v rámci produktu investičnej životnej poistky, ktorá nemá byť veľmi riziková. „Aj keď poisťovňa v tomto prípade formálne neporušila zákon a v súlade s podmienkami zmluvy vyplatila istinu podľa reálnej straty, nevyvážená a jednostranná investícia je jednoznačne chyba jej portfóliových manažérov,“ komentuje M. Búlik.

Dôvera v poisťovníctve sa podľa neho buduje roky, ale veľmi ľahko sa stráca, a táto situácia rozhodne celému sektoru nepomôže. „Pritom poisťovňa môže mať za dlhé roky k dispozícii desiatky produktov, ktoré by pri dožití, respektíve splatnosti, priniesli klientom pekný výnos,“ dopĺňa analytik. Zároveň však chybu v prípade dlhopisov NGF urobili aj finanční sprostredkovatelia, ktorí ich klientom predali, a tiež samotní poistenci, pretože si dostatočne nepreštudovali, čo v balíčku investičného životného poistenia kupujú.

Ako nekúpiť „mačku vo vreci“

Prípad spomenutého produktu by nemal byť dôvodom hodiť cez palubu široké rozloženie investičného portfólia s viacerými druhmi aktív, podielových fondov z rôznych sektorov a ETF fondov. Bolo by to nerozumné, pretože práve široko rozložené portfólio znižuje rizikovosť investície. Rozloženie portfólia by malo mať jasnú filozofiu a zdôvodnenie, aké druhy aktív a prečo odporúča odborník kombinovať. Následne sa dá na stránkach správcov dohľadať, ako sú jednotlivé fondy vyskladané. Ak už sa k akciovým investíciám dopĺňajú dlhopisové, malo by ísť o štátne dlhopisy. Naopak, firemné dlhopisy by mali byť zastúpené minimálne, aj to len v prípadoch, keď za ne ručí priamo kapitálovo silná firma, ktorá už splatila viacero emisií bez meškania a v plnej výške, a nie je neprimerane zadlžená. 

Slabá informovanosť

Problém podľa finančných odborníkov tkvie aj v tom, že ľudia ako investori majú len málo informácií o tom, kam ich peniaze putujú, a mnohí sa o to ani nezaujímajú, očakávajú len aký-taký sľúbený výnos. ​​Prax podľa nich jasne ukazuje, že pri investovaní ľudia v skutočnosti nechcú počuť o možných rizikách, aj keď o nich dostanú informáciu. 

Aj v tomto prípade klient určite podpísal oboznámenie sa s podmienkami produktu, čo je nutnosť pred uzavretím samotnej zmluvy. „Aj keď to znie tvrdo, platí klasické pravidlo ,neznalosť neospravedlňuje´. Jednoducho klienti si musia pri dôležitých rozhodnutiach, ako je uzavretie poistnej zmluvy alebo prvotné nastavenie investovania, vyhradiť dosť času na to, aby si prečítali podklady a získali odpovede na svoje otázky,“ vysvetľuje M. Búlik.

Podľa neho klienti nevenujú dostatočne veľa času zmluvám ani pri iných produktoch, čo môže mať fatálne následky. Aj keď je vyskladanie portfólia podielového fondu ako samostatného alebo podkladového produktu zodpovednosťou správcu, v konečnom dôsledku s ním klient musí súhlasiť, čo potvrdí podpisom zmluvy. 

Informácia o tom, kam klient investuje, je uvedená v infoliste, ktorý je súčasťou návrhu poistnej zmluvy, pričom obsahuje informácie o dlhopise, emitentovi a ručiteľovi. Súčasťou infolistu sú aj upozornenia na riziko spojené s investíciou.

Čo si všímať pri investičnom životnom poistení

Finančný analytik M. Búlik odporúča sledovať v podkladoch od poisťovne alebo na stránke správcu najmä to, do akých aktív daný fond investuje. Osobitne podľa neho treba zbystriť pozornosť, ak má investícia smerovať do firemných dlhopisov. „Je to riziková investícia, určená na financie rozvojových projektov alebo akvizícií firiem, keď firma nečerpá financovanie od banky, ale berie si od investorov výrazne drahší úver. Pri tom treba vždy spozornieť, lebo takéto dlhopisy sú rizikové a často ich vydáva malá eseročka s minimálnym majetkom,“ varuje analytik. Hoci poisťovňa patrí k takzvaným zabezpečeným veriteľom, aj tak pri problémoch danej firmy väčšinou nezíska späť ani vložené peniaze. Túto stratu potom musí znášať klient.

Kooperativa sa problémov nezľakla

Keď Kooperativa pred štyrmi rokmi kupovala dlhopisy Nova Green Finance, skupina Arca Capital ešte nejavila žiadne znaky problémov a poisťovňa to podľa svojich vyjadrení robila s najlepším úmyslom.

Treba tiež podotknúť, že v čase zakúpenia podkladových aktív patrila finančná skupina Arca Capital k finančným inštitúciám so stabilným postavením na trhu a ponúkala rôzne finančné produkty a služby v rámci regiónu strednej Európy v odvetviach s kvalitným investičným potenciálom. Firma umožňovala investície do oblastí, ako zelené energie, realitný development, rekreačné služby, personálne služby, oblasť automotive, maloobchod a podobne.

Poisťovňa síce neponúkala svojim klientom priamo produkty finančnej skupiny Arca Capital, ale tieto tvorili podkladové aktívum dvoch produktov investičného životného poistenia.

V júni 2020 však prišli finančné problémy a Arca Capital požiadala o dočasnú ochranu pred veriteľmi, ktorú umožňoval zákon „Lex corona“. Po prevalení kauzy sa Kooperativa snažila zistiť skutočnú cenu dlhopisu NGF, ale nepodarilo sa jej to ani po viacerých pokusoch. Potvrdila nám to hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová: „Následne sme dané dlhopisy ponúkli na predaj ich emitentom, ktorí však neprejavili záujem o ich spätné odkúpenie.“  

Pri tomto type investičného poistenia znášajú riziko platobnej neschopnosti emitenta a s tým spojené riziko nevyplatenia plnenia obidve strany – poistník aj poistený. Platí však, že klient znáša riziko investovania a poisťovňa len riziko úmrtia poisteného. „O uvedenej skutočnosti boli naši klienti riadne informovaní,“ dopĺňa hovorkyňa poisťovne.

Čo ďalej s peniazmi klientov?

Kooperativa hovorí, že s dotknutými klientmi je v kontakte a písomne ich informuje o aktuálnom vývoji vzniknutej situácie, ako aj o ďalšom plánovanom postupe s cieľom minimalizovať jej dôsledky. „Ich pohľadávky sme prihlásili a zároveň ich zastupujeme v procese reštrukturalizácie,“ opisuje hovorkyňa.

Uvádza tiež, že pre výnimočnú situáciu, v ktorej sa poisťovňa spolu s úzkou skupinou klientov ocitla, došlo k vyplateniu značnej sumy z nominálnej hodnoty dlhopisov nad rámec povinností poisťovne. „Navyše sme neštandardne pristúpili k vyplateniu plnej výšky výnosov, ktoré Kooperativa získala z kupónov počas rokov, keď bolo do dlhopisov investované.“

V prípade získania peňažných prostriedkov z reštrukturalizácie poisťovňa sľubuje doplatiť finančné prostriedky do výšky nárokov dotknutých klientov. „Do dnešného dňa takmer 90 % našich klientov, ktorých sa situácia s finančnou skupinou Arca Capital týka, s týmto prístupom riešenia situácie súhlasilo.“

Problémové dlhopisy môžu pribúdať

Po problémoch slovenskej Arca Capital prednedávnom „otriasla“ mediálnym priestorom vo svete podobná kauza, no tentoraz z opačného konca sveta. Zadlžený čínsky devoloperský gigant Evergrande sa dostal do finančných problémov, čo malo za následok nesplatenie úrokov z jeho dlhových cenných papierov. Dlh skupiny Evergrande presahuje 300 miliárd dolárov a firme už vypršal termín na uhradenie svojich záväzkov.

Tieto a podobné situácie však môžu mať na Slovensko aj pozitívny vplyv, myslí si odborník na investovanie a generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Sophistic Pro finance Radoslav Valko. „Retailoví investori si musia uvedomiť, že korporátny dlhopis je len obyčajný úver. To znamená, že ak firma zbankrotuje, o peniaze, respektíve o drvivú väčšinu z nich, prídu,“ komentuje R. Valko.

Keď sú si podľa neho ľudia tohto faktu vedomí, a aj napriek tomu chcú investovať do firemných dlhopisov, mali by si o danej spoločnosti zistiť čo najviac informácií. „Miera rizika je iná pri podniku, ktorý má len 15-percentné zadlženie a zároveň veľký majetok, ako pri firme, ktorá nevlastní takmer nič a zároveň to, čo vlastní, je z 90 % na dlh,“ dopĺňa investičný odborník.

Problém je podľa neho tiež v tom, ako sú korporátne dlhopisy prezentované širokej verejnosti: „No ako skutočne výnosná, tutová a garantovaná investícia rozhodne nie sú.“ Inštitucionálny investor totiž podľa neho o ich rizikách vie, bežný občan nie.

Diverzifikácia ako cesta

Podľa odborníkov na financie téma investičného poistenia vo všeobecnosti nie je vôbec jednoduchá. V prípade záujmu odporúčajú poradiť sa so skúseným finančným sprostredkovateľom. Ešte vhodnejšie je podľa nich nechať si vypracovať finančný plán a poistiť sa osobitne cez rizikové životné poistenie a pravidelne investovať do podielových a ETF fondov. Kľúčovým záujmom bežného človeka pri investícii by totiž nemalo byť dosiahnuť čo najvyšší výnos, ale prekonať infláciu a nad jej úrovňou si zabezpečiť čo najstabilnejšie dlhodobé zhodnotenie svojich finančných vkladov.

logo
Prečítajte si tiež:
24.5.2024 Jana Schochmann

Rastislav Havran: Spochybňovanie status quo ma posúva vpred

Rastislav Havran pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti UNIQA necelý rok. Pred nástupom do najvyššej pozície riadil rezort ...

23.5.2024 Martina Staňová

Hypotéku na Slovensku môžu získať aj občania pracujúci v zahraničí

Za hranicami pracujú desaťtisíce Slovákov. Ak sa rozhodnú kúpiť si nehnuteľnosť na Slovensku, môžu ju financovať pomocou hypotekárneho ...

23.5.2024 Redakcia FinReport

Slovákov láka digitálne nomádstvo, potrebné je však myslieť aj na poistenie

V súčasnosti žije na svete v režime digitálneho nomádstva približne 40 miliónov ľudí. Toto číslo rapídne vzrástlo počas a po pandémii ...

23.5.2024 Robert Juriš

Viac ako 7 % Európanov pracuje dlho, hoci trendom je skracovanie pracovného času

Všeobecným trendom v oblasti zamestnávania a zamestnanosti je zvyšovanie efektivity práce a s tým súvisiace skracovanie počtu odpracovaných ...

23.5.2024 Redakcia FinReport

Vodiči stále nechápu, že pri nehode pod vplyvom alkoholu im poistenie nepomôže

Alkohol za volant na Slovensku jednoducho nepatrí. Napriek tomu sú niektorí vodiči doslova nepoučiteľní. Len Allianz – Slovenská ...

23.5.2024 Redakcia FinReport

Životné minimum sa od 1. júla 2024 zvýši na 273,99 eura

Životné minimum bude opäť o niečo vyššie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo nové opatrenie, ktoré túto sumu ...

22.5.2024 Redakcia FinReport

NBS začína s predajom novej striebornej desaťeurovky

Zberatelia pamätných mincí by opäť mali zbystriť pozornosť. Práve dnes (22. mája 2024) prichádza do predaja strieborná zberateľská ...

22.5.2024 Martin Jamnický

Slovenské matky sporia svojim deťom viac ako českí muži

Rodičov, ktorí investujú peniaze pre svoje deti, postupne pribúda. Na Slovensku dokonca o niečo rýchlejšie než v susednom Česku. Kým u nás ...

21.5.2024 Robert Juriš

V treťom pilieri je viac ako milión sporiteľov a vklady dosahujú takmer 3,8 miliardy eur

Jedným zo spôsobov, ako sa pripraviť na roky, ktoré strávime v penzii, je doplnkové dôchodkové sporenie, alebo tretí dôchodkový pilier. ...

20.5.2024 Redakcia FinReport

Americký Dow Jones index po prvý raz v histórii prekonal hranicu 40-tisíc bodov

Akciový trh v USA pokračuje v raste a v uplynulom týždni sa mu podarilo dosiahnuť hneď dva nové rekordy. Kľúčový americký index Dow Jones ...

20.5.2024 Martin Jamnický

Zlato prelomilo ďalší historický rekord, keď sa priblížilo k hranici 2 450 dolárov za uncu

Cena zlata opäť prelomila svoj doterajší historický rekord, keď sa v pondelok 20. mája 2024 sa dostala na dotyk k hranici 2 450 dolárov za ...

16.5.2024 Robert Juriš

Za prvé štyri mesiace tohto roka pribudlo v druhom pilieri viac ako 58-tisíc sporiteľov

Druhý dôchodkový pilier sa rozrastá. Ani znevýhodnenie podmienok sporenia znížením percenta finančných príspevkov neodradilo tisíce ...

13.5.2024 Robert Juriš

Čo to znamená, keď vláda povie, že chce vydávať štátne dlhopisy pre bežných občanov

Predseda vlády Robert Fico nedávno prišiel s nápadom vydávať štátne dlhopisy pre občanov, vďaka čomu by získal prostriedky na ...

10.5.2024 Redakcia FinReport

Apríl na trhoch: Akciová rely s kladnými mesačnými výnosmi sa skončila

Päťmesačná akciová rely s kladnými mesačnými výnosmi sa skončila. V apríli 2024 globálna hodnota akcií klesla o 3,9 %. Pravdepodobnou ...

2.5.2024 Martin Jamnický

Aukcia: Zbierku mincí vydražili za 6,25 milióna eur, najdrahší 10-dukát z nej za 780-tisíc eur

Celoživotná zbierka mincí významného zberateľa MUDr. Václava Brunu bola vydražená za viac ako 6,25 milióna eur. Numizmatická zbierka, ...

30.4.2024 Redakcia FinReport

V roku 2023 vstúpilo do druhého piliera rekordných takmer 95-tisíc ľudí

Druhému pilieru, ako príprave financií na dôchodok, sa darí. Napriek tohtoročnému zníženiu príspevkov si v ňom sporí takmer 1,9 milióna ...

25.4.2024 Martin Jamnický

Investori začali dávať prednosť ETF fondom pred podielovými fondmi

Slováci zmenili preferencie pri investovaní. Potvrdzuje to nová štatistika Preferencie Slovákov pri investičných rozhodnutiach prechádzajú ...

24.4.2024 Martin Jamnický

Pri investovaní si dávajte pozor na neuveriteľne výhodné ponuky aj na falošné garancie

Investičné podvody najčastejšie cielia na finančne menej zdatných občanov. Ich najčastejším príznakom je snaha o rýchle a extrémne ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay