Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Zmeny v zákone o dani z príjmov: Vylepšený daňový bonus na deti či dohovor namiesto pokuty

Roland Régely Financie
SK
EN
Poslať

Parlament začiatkom jesene posunul do druhého čítania viacero noviel zákonov. Po novom by sa s účinnosťou od budúceho roka mal meniť aj zákon o dani z príjmov. Ten prinesie niekoľko zásadnejších noviniek týkajúcich sa rodičov, ale aj optimalizácie nákladov pre podnikateľov. Po novom by tiež daniari mohli v niektorých prípadoch namiesto pokuty daňovníkovi umožniť nápravu formou dohovoru.

image

Foto: Shutterstock

Daňový bonus po novom

Ak poslanci parlamentu schvália pripravovanú novelu zákona o dani z príjmu, pri uplatňovaní daňového bonusu na nezaopatrené deti bude možné zohľadniť príjem oboch rodičov. 

Rodič, ktorý si vzhľadom na výšku svojho čiastkového základu dane nemohol počas roka uplatniť plnú sumu daňového bonusu, tak bude môcť urobiť pri podaní daňového priznania, v ktorom uvedie aj čiastkový základ dane druhého rodiča zo spoločnej domácnosti. 

„Návrh zákona obsahuje aj možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napríklad rodičov) do úhrnu príjmov na účely uplatnenia tohto daňového bonusu,“ uvádza Ministerstvo financií SR.

Obmedzia úrokové náklady

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov by mala zaviesť aj nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov. Cieľom tejto úpravy je obmedziť praktiky, ktoré podnikatelia používajú na umelé znižovanie základu dane z príjmov, respektíve využívajú nadmerné dlhové financovanie.

Úrokové náklady by sa po novom mohli posudzovať podľa ich výšky, čo rozdelí firmy do dvoch kategórií. Definícia hovorí, že čistý úrokový náklad získame za predpokladu, že úrokové náklady prevyšujú úrokové výnosy.

Firmy s čistým úrokovým nákladom nižším ako tri milióny eur ročne budú môcť daňovo odpočítať do maximálnej výšky 25 % EBITDA (výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a dlhopisov). Zároveň platí, že úroky voči tretím stranám nebudú podliehať tomuto limitu a takisto neodpočítateľné úroky nebude možné započítať v budúcich daňových rokoch.

Pre firmy s čistým úrokovým nákladom vyšším ako tri milióny eur ročne platí, že by si mohli daňovo odpočítať úrokové náklady maximálne do výšky 30 % EBITDA. Tieto firmy by si mohli odpočítať takzvané neodpočítateľné úroky od základu dane v najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Podľa pripravovanej novely zákona o dani z príjmov v tomto prípade platí široká definícia úroku. V praxi to znamená, že aj náklady, ktoré sú ekonomicky rovnocenné úroku (výdavky, poplatky atď.), sa považujú za úrok. Okrem iného sa to týka aj finančného prenájmu či dlhopisov.

Druhá šanca pre daňovníkov bez pokuty

Ďalšia novinka sa týka ukladania pokút Finančnou správou SR. Novela počíta so systémom takzvanej druhej šance. Správca dane pokutu, ktorú je možné určiť v rámci intervalového rozpätia, neuloží, ale vyzve na splnenie povinnosti s upozornením, že pri ďalšom porušení už bude uložená pokuta. Daňovníci najčastejšie dostávajú pokutu za nedodržanie zákonom stanovenej lehoty na podanie či zaplatenie dane. Po novom by sa ani tieto delikty nemuseli končiť finančným postihom.

Zmena transferového oceňovania

Návrh zákona spresňuje a dopĺňa aj pravidlá transferového oceňovania. Ide najmä o úpravu a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie, doplnenie významnej kontrolovanej transakcie (bezpečný prístav) či doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území Slovenska.

Novinkou v tejto oblasti bude zavedenie nového výpočtu na určenie ekonomicky prepojených osôb. Podiely blízkych osôb – napríklad manžel a manželka, sa budú po novom spočítavať a ak súčet ich podielov bude najmenej 25 %, budú sa subjekty považovať za ekonomicky prepojené

Pôjde najmä o také situácie, v ktorých má napríklad manžel podiel 100 % v jednej spoločnosti a 15 % v ďalšej spoločnosti a jeho manželka v nej má takisto podiel 15 %. Podľa doterajšieho znenia ustanovenia spoločnosti tieto firmy neboli prepojené, na základe nového ustanovenia ekonomicky prepojených osôb sa už považujú za prepojené spoločnosti.

Novela dopĺňa definíciu významnej kontrolovanej transakcie, za ktorú sa považuje právny alebo iný vzťah, na základe ktorého závislá osoba dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10-tisíc eur. Za významný sa v tomto prípade považuje aj úver alebo pôžička s istinou nad 50-tisíc eur.

Preventívna reštrukturalizácia

Rezort financií v pripravovanej novele zákona dopĺňa tiež postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Pôjde o legislatívnu úpravu takzvaného zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok, podľa ktorej bude daňovník postupovať pri zániku pohľadávky alebo záväzku vrátane odpustenia dlhu, ako aj pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam.

Zmena registrácie k dani

Ak poslanci schvália novelu zákona, od 1. januára 2023 sa má zmeniť spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. 

Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zapísaných do obchodného registra a živnostenského registra a podľa oznámenia finančného riaditeľstva zverejneného na jeho webe.

Nový limit pre hazard

Plénum Národnej rady SR tiež začiatkom októbra posunulo do druhého čítania novelu zákona o dani z príjmov z dielne nezaradeného poslanca Martina Čepčeka. Podľa nej by sa malo zaviesť oslobodenie od dane z príjmu pre výhry z hazardných hier len do hodnoty neprevyšujúcej 350 eur.

Ďalšie zásadné novely iných zákonov

Do druhého čítania sa v parlamente dostalo niekoľko ďalších pripravovaných noviel.

  • Dôchodky: Všetci súčasní sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri narodení po roku 1968, ktorí si na penziu sporia v inom ako indexovom dôchodkovom fonde, sa majú od júla budúceho roka presúvať do indexových fondov. 
  • Zdravotné poistenie: Prerozdeľovací mechanizmus medzi zdravotnými poisťovňami sa má rozšíriť o nové indexy rizika. Tie majú lepšie zachytiť predpokladané budúce náklady na zdravotnú starostlivosť, a tak vyrovnať rozdiely medzi poistnými kmeňmi jednotlivých zdravotných poisťovní.
  • Daň z pridanej hodnoty: Novela kopíruje potreby Eurosmernice, ktorá zavádza lepšie pravidlá na boj proti daňovým podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu. Dotkne sa vybranej skupiny poskytovateľov platobných služieb, ktorým pridá povinnosť viesť za každý kalendárny štvrťrok dostatočne podrobné záznamy o príjemcoch platieb a o cezhraničných platbách v súvislosti s platobnými službami, ktoré poskytujú po dobu 3 rokov. 
  • Účtovníctvo: Novelou zákona sa má pre vybrané účtovné jednotky s cezhraničným aspektom, ktoré prekročia určitú veľkosť, zaviesť povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov a uložiť ju v registri účtovných závierok.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
24.3.2023 Robert Juriš

365.bank dostala od Finančnej spravodajskej jednotky pokutu 2 milióny eur, jej závery odmieta

Finančná spravodajská jednotka Prezídia policajného zboru uložila 365.bank pokutu vo výške dva milióny. Informuje o tom Polícia SR na ...

24.3.2023 Redakcia FinReport

Ceny pohonných látok znovu začali klesať a benzín je opäť lacnejší ako nafta

Čerpacie stanice po krátkom období stagnácie opäť začali prepisovať cenovky pohonných látok. V uplynulom týždni to bolo smerom nadol. ...

24.3.2023 Roland Régely

Investori sa vracajú k dlhopisom. Prinášajú im lepšie zhodnotenie ako pred rokom či dvomi

Centrálne banky v boji proti inflácii pokračujú v sprísňovaní menovej politiky, čo sa prejavuje zvyšovaním úrokových sadzieb a ...

24.3.2023 Redakcia FinReport

NBS zverejnila klimatickú správu o uhlíkovej stope svojho investičného portfólia

Zanedbaná ochrana životného prostredia si vyberá svoju daň, a preto je trendom doby sledovanie uhlíkovej stopy jednotlivých rozhodnutí a ...

24.3.2023 Redakcia FinReport

Prognóza: Tri scenáre, ako by sa mohli kryptomeny vyvíjať v roku 2023

Kryptomeny sa vyznačujú enormnou volatilitou svojej hodnoty. Vlani sa o tom presvedčil každý, kto vlastní alebo sa aspoň zaujíma o ...

24.3.2023 Redakcia FinReport

Rezort práce navrhuje zvýšenie stravného aj minimálnej hodnoty stravnej poukážky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zvýšiť sumy stravného pre zamestnancov. Reaguje tým na vývoj indexu cien jedál a ...

24.3.2023 Redakcia FinReport

Výkonnosť nákladnej dopravy na Slovensku klesá už siedmy mesiac za sebou

Osobnej doprave na Slovensku sa na začiatku tohto roku darí. Počty cestujúcich v autobusoch, vlakoch a MHD rastú. Naopak, nákladná doprava už ...

23.3.2023 Redakcia FinReport

Daniari pre svoju e-kasu predĺžili spoluprácu s firmou Allexis za 1,2 milióna eur

Finančná správa SR na ďalší rok predĺžila spoluprácu so spoločnosťou Allexis, ktorá sa stará o podporu prevádzky jej e-kasy. ...

23.3.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa už v apríli pošle pracujúcim dôchodcom vyššie dôchodky za rok 2022

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 156-tisíc starobných a predčasných starobných dôchodkov. Polepšia si tí dôchodcovia, ktorí v roku ...

23.3.2023 Zuzana Fryč

Sporenie v treťom pilieri sa oplatí tým zamestnancom, ktorým naň prispieva aj zamestnávateľ

Spoliehanie sa výhradne na štátom vyplácaný dôchodok môže v budúcnosti priniesť viac smútku ako úžitku. Je preto dobré hľadať ...

22.3.2023 Martin Jamnický

Daniari predlžujú úradné hodiny, posilňujú call centrum a spustili online poradňu

Už len niečo viac ako týždeň zostáva na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Finančná správa SR preto vychádza v ústrety svojim ...

22.3.2023 Redakcia FinReport

Generálny pardon: Sociálna poisťovňa uľahčuje cestu k oddlženiu sa

Sociálna poisťovňa už začala s uplatňovaním generálneho pardonu. Toto opatrenie sa týka tých dlžníkov, ktorí splnili stanovené ...

21.3.2023 Martin Jamnický

Dôchodkové správcovské spoločnosti sa obávajú jednorazových výberov úspor z druhého piliera

Poslanci parlamentu sa aktuálne venujú aj novelizácii zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Asociácia dôchodkových správcovských ...

21.3.2023 Eva Sadovská

Inflácia vplýva na financie troch štvrtín mladých Slovákov, no ich investičná gramotnosť je slabá

Aktuálne (20. až 26. marec 2023) na celom svete prebieha Global Money Week, teda Globálny týždeň peňazí. Cieľom každoročnej kampane je ...

21.3.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa začína rozposielať prvé rozhodnutia o nároku na rodičovský dôchodok

Sociálna poisťovňa začína vydávať a rozposielať prvé rozhodnutia o nároku na rodičovský dôchodok. Ako prví prišli na rad noví ...

20.3.2023 Redakcia FinReport

NBS začína s predajom zberateľskej desaťeurovky s motívom portrétu Viktora Kubala a jeho filmov

Najnovšia strieborná zberateľská desaťeurovka z dielne Národnej banky Slovenska je venovaná stému výročiu narodenia legendárneho ...

20.3.2023 Redakcia FinReport

Na podporu trhu práce a sociálnu oblasť je v eurofondoch na tento rok 464 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 ‒2020 vyčerpalo viac ako 80 % alokácie ...

18.3.2023 Redakcia FinReport

Každý dvanásty Slovák poberá invalidný dôchodok. Až v 97 % prípadov je príčinou choroba

Štatistiky uvádzajú, že každý 12-ty Slovák v produktívnom veku poberá invalidný dôchodok. V porovnaní s priemernou mzdou sa jeho výška ...

Mobilná aplikácia