Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Toto sú najdôležitejšie otázky súvisiace s rodičovským dôchodkom a odpovede na ne

Martin Jamnický Financie
SK
EN
Poslať

Koncom roku 2022 poslanci parlamentu schválili novelu zákona o sociálnom poistení. Podľa nej okrem iného od začiatku tohto roku vznikol množstvu obyvateľov Slovenska nárok na rodičovský dôchodok. Ako táto sociálna pomoc rodičom funguje v praxi?

image

Foto: Shutterstock

Finančná pomoc rodičom

Vďaka rodičovskému dôchodku môžu pracujúce deti finančne pomôcť svojim rodičom. Cieľom tejto legislatívnej úpravy je podľa rezortu práce snaha odstrániť nespravodlivosť pri vyplácaní dôchodkov rodičom, ktorí vychovali svoje deti, a práve za toto obdobie majú krátenú výšku svojho dôchodku. Rodičovský dôchodok je tak ďalší príjem, ktorí môžu seniori poberať popri starobnom dôchodku.

V súvislosti s touto novou sociálnou dávkou si „deti“ aj ich rodičia kladú množstvo otázok. V našom materiáli vám sprostredkúvame tie najfrekventovanejšie a zároveň aj najdôležitejšie otázky pre pochopenie legislatívnej novinky a odpovede na ne spracované Sociálnou poisťovňou.    

Niekoľko základných informácií

Odkedy vzniká nárok na rodičovský dôchodok?  

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023. V prvom roku, teda v roku 2023, rozhodne Sociálna poisťovňa o nároku na rodičovský dôchodok najneskôr do konca septembra 2023. Sociálna poisťovňa rozhodne iba v prípade, ak poberateľovi nárok na rodičovský dôchodok vznikne a zašle mu o tom písomné rozhodnutie.

Pre koho je určený rodičovský dôchodok v roku 2023?

Nárok na rodičovský dôchodok majú poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku v prípade, ak dieťa takéhoto poberateľa odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni.

Je potrebné žiadať o rodičovský dôchodok?

Nie, pretože rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná Sociálna poisťovňa automaticky. Výnimkou je situácia, ak si dieťa neželá, aby bol priznaný rodičovský dôchodok jednému alebo obom biologickým rodičom/osvojiteľom. V týchto prípadoch o tom zašle do 28. februára 2023 Sociálnej poisťovni vyplnený formulár.

Ako doručím formulár do Sociálnej poisťovne?

1) Osobne: Klient vyplní vyhlásenie na webe Sociálnej poisťovne, vytlačí ho a s prípadnými prílohami (právoplatný rozsudok súdu o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) odovzdá v pobočke Sociálnej poisťovne, kde tlačivo pred zamestnancom pobočky podpíše.

2) Prostredníctvom pošty: Podpis oprávnenej osoby (klienta) na vyhlásení overuje notár, respektíve matrika, pričom klient vyplnený a vytlačený formulár odosiela na adresu: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava 1.

 3) Cez portál (s autentifikáciou cez eID): klient vyplní vyhlásenie v počítači, uloží si ho a spolu s prílohami odošle Sociálnej poisťovni cez portál Slovensko.sk. Prílohy prikladá len v prípade, ak chce poukázať rodičovský dôchodok osobe, ktorej bol zverený do starostlivosti – v tom prípade ide o kópiu rozhodnutia súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Čo ak si neželám...

Ako mám Sociálnej poisťovni oznámiť, že chcem zasielať rodičovský dôchodok len jednému z mojich rodičov?

Urobíte to prostredníctvom Vyhlásenia/formulára, v ktorom vyplníte údaje len o jednom rodičovi, ktorému si rodičovský dôchodok neželáte zasielať. Ak budete vyhlásenie posielať poštou, nezabudnite na overenie svojho podpisu na matrike alebo u notára. Tlačivo je potrebné do Sociálnej poisťovne doručiť do 28. februára 2023.

Čo mám urobiť, ak chcem, aby rodičovský dôchodok nedostávali moji biologickí rodičia, ale rodičia, ktorí si ma vzali do náhradnej starostlivosti?

Rovnako je potrebné vyplniť Vyhlásenie/formulár o tom, aby biologickým rodičom nevznikol nárok na rodičovský dôchodok a zároveň vo vyhlásení uviesť osobu/y, ktorej/ktorým ste boli zverený do náhradnej starostlivosti a priložiť k nemu príslušné rozhodnutie súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov. Formulár treba do Sociálnej poisťovne doručiť do 28. februára 2023. Opäť nezabudnite na overenie svojho podpisu.

Koľko ma to bude stáť

Budem musieť platiť na odvodoch do Sociálnej poisťovne viac, aby mohli moji rodičia dostávať rodičovský dôchodok? Nezníži sa mi v budúcnosti kvôli tomu dôchodok?

Nie, odvody na dôchodkové poistenie zostávajú rovnaké. Priznanie rodičovského dôchodku neznamená ani zvýšenie poistného a ani zníženie dôchodkových dávok v budúcnosti. Rodičovský dôchodok vyplatený vašim rodičom nezníži váš budúci dôchodok.

Ako dlho bude nárok na rodičovský dôchodok trvať? Budú rodičia stále dostávať rovnakú sumu rodičovského dôchodku?

Ak nárok na rodičovský dôchodok vznikol v roku 2023, Sociálna poisťovňa bude každý ďalší kalendárny rok posudzovať, či sú naďalej splnené podmienky nároku na rodičovský dôchodok a určovať jeho sumu z vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov.

Od čoho závisí výška rodičovského dôchodku? Musel som odvádzať poistné celý rok 2021, aby rodičia tento dôchodok dostávali?

Zjednodušene, do úvahy sa berú vymeriavacie základy (hrubé príjmy) dieťaťa spred dvoch rokov. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie. Čiže započítavajú sa všetky príjmy v danom roku – nie je nevyhnutné, aby dieťa bolo zamestnané celých 12 mesiacov.

Je výška rodičovského dôchodku nejako ohraničená? Koľko maximálne môže rodič od dieťaťa dostávať?

Áno, je ohraničená – v roku 2023 bude maximálna výška rodičovského dôchodku predstavovať sumu 21,80 eura mesačne. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma úhrnu rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.

Môžu nastať aj špecifické situácie

Môžem rozdeliť rodičovský dôchodok medzi viaceré osoby, napríklad medzi rodičov a starých rodičov, u ktorých som vyrastal?

Áno, je to možné. Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna výška rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.

Môžem si zmeniť percento odvodov svojvoľne, alebo dať celé 3 % len matke, ktorá sa o nás starala a otec sa o našu výchovu nezaujímal?

Nie. Výška rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov – v roku 2023 bude táto hodnota 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.

Môžem sa kedykoľvek v priebehu roka rozhodnúť, že nechcem, aby z mojich odvodov bol vyplácaný rodičovský dôchodok?

Podať vyhlásenie na účely nároku na rodičovský dôchodok je možné len raz ročne. Teraz prvýkrát do 28. februára 2023 a nasledujúce kalendárne roky vždy do konca augusta. Toto vyhlásenie bude platné nasledujúcich päť rokov. Ak napríklad do konca augusta roku 2024 Sociálnej poisťovni oznámite, že si neželáte zasielať rodičovský dôchodok jednému alebo obom rodičom, nárok na rodičovský dôchodok zanikne od 1. januára 2028.

Čo sa stane v prípade, ak dieťa napríklad tento rok (2022) nezarába, teda neplatí odvody na dôchodkové poistenie, ale v roku 2021 pracovalo a odvody odvádzalo?

Ak v roku 2023 vznikne rodičovi nárok na rodičovský dôchodok, pretože jeho dieťa splnilo v roku 2021 podmienky na jeho výplatu, ale v roku 2022 bolo dieťa bez príjmu, nárok rodičovi v roku 2024 nezanikne, ale sa pozastaví jeho výplata. V prípade, že v roku 2023 bude dieťa opätovne zamestnané s odvodmi na dôchodkové poistenie, výplata rodičovského dôchodku bude pokračovať od januára 2025. 

Keď príde čas výplaty

Akým spôsobom sa bude vyplácať rodičovský dôchodok?

Rodičia dostanú rodičovský dôchodok rovnakým spôsobom, ako dostávajú svoj dôchodok. Teda buď v hotovosti prostredníctvom pošty, alebo na bankový účet, respektíve do zariadenia sociálnych služieb. Ak dieťa do 28. februára 2023 nevyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, čiže nedoručí žiadne vyhlásenie, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na tento dôchodok automaticky najneskôr do 30. septembra 2023 a sumu rodičovského dôchodku za rok 2023 vyplatí jednorazovo. V ďalších rokoch budú dôchodcovia dostávať rodičovský dôchodok v rovnakých mesačných výplatných termínoch, ako dostávajú svoj dôchodok.

Bude sa každý rok valorizovať aj rodičovský dôchodok?

Nie. Rodičovský dôchodok sa valorizovať nebude. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

Ak budem celý rok nezamestnaný, tak rodičovský príspevok pre mojich rodičov zanikne na rok?

Ak ste boli evidovaný nezamestnaný počas celého roku 2021, nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu v roku 2023 nevznikne. Na rok 2024 sa znova posúdi nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu podľa vašej situácie v roku 2022. Ak ste boli v roku 2021 zamestnaný, nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 vznikne. V prípade, že sa vaša situácia v roku 2022 zmenila a boli ste po celý rok nezamestnaný, nárok v roku 2024 nezanikne, len sa na rok pozastaví vyplácanie rodičovského dôchodku. V prípade, že sa vaša situácia v roku 2023 zmení a opätovne sa zamestnáte, od januára 2025 sa znova začne vyplácať rodičovský dôchodok.

Aj toto by vás mohlo zaujímať

Je určená minimálna suma, od ktorej sa odvíja nárok na výplatu rodičovského dôchodku?

Minimálnu sumu, od ktorej vznikne nárok na výplatu rodičovského dôchodku, zákon nestanovuje.

Je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný osobe, ktorá získala dieťa do starostlivosti sobášom bez rozhodnutia súdu?

Nie, bez rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov nie je možné, aby bol rodičovský dôchodok priznaný.

Môžem prispievať na rodičovský dôchodok, keď som odpracoval len časť roka 2021?

Áno, stačí ak bolo dieťa v roku 2021 poistené len jeden deň.

V prípade iba jedného žijúceho rodiča, môže mu dieťa určiť celé 3 %?

Nie. Suma rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov. V roku 2023 bude táto hodnota 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.

Ak má niekto štyri deti, dostanú rodičovský bonus obaja rodičia a od všetkých detí?

Ak majú rodičia štyri pracujúce deti, ktoré neurobia vyhlásenie o neprispievaní na rodičovský dôchodok, rodičovský dôchodok dostanú obaja rodičia a od všetkých štyroch detí.

Ak dieťa na základe rozhodnutia súdu vychovávali starí rodičia, ale v rozsudku je uvedené, že dieťa sa zveruje do výchovy len starej matke, môže dieťa požiadať o zasielanie rodičovského dôchodku aj starému otcovi?

Nie je to možné, ak starému otcovi nebolo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozsudku súdu.

Bude mať rodičovský dôchodok vplyv na výšku 13. a 14. dôchodku rodiča?

Nie. Rodičovský dôchodok nebude mať vplyv na sumu 13. a 14. dôchodku rodiča. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

Môže dieťa prispievať rodičovi, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku?

Áno, rodičovi, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku, môže vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok, podmienkou je však dovŕšenie dôchodkového veku.

Môže prispievať mojim rodičom aj manžel, pretože jeho rodičia už nežijú a on sám má vyšší príjem?

Nie, právna úprava toto neumožňuje.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
3.10.2023 Robert Juriš

Cena zlata sa prepadla, je najnižšia za posledných sedem mesiacov

Krach niekoľkých amerických bánk na začiatku tohto roku vyhnal cenu zlata výrazne nahor. V polovici marca sa dostala nad úroveň 1 900 ...

3.10.2023 Redakcia FinReport

Ikonický červený sveter princeznej Diany s ovečkami vydražili za viac ako milión dolárov

Ešte nebola princeznou, keď si ho po prvý raz obliekla. Stalo sa to niekoľko mesiacov pred svadbou v roku 1981. Dnes, po viac ako štyroch ...

3.10.2023 Redakcia FinReport

K dispozícii je 36-miliónový nenávratný finančný príspevok pre veľké podniky

Veľké podniky z vybraných okresov Trenčianskeho a Košického kraja môžu žiadať o nenávratný finančný príspevok na transformáciu. ...

3.10.2023 Redakcia FinReport

Novým podpredsedom predstavenstva UniCredit Bank je Slavomír Beňa

Novým podpredsedom predstavenstva a námestníkom generálneho riaditeľa UniCredit Bank je doterajší riaditeľ firemného bankovníctva Slavomír ...

3.10.2023 Redakcia FinReport

Prieskum odhalil zhoršujúcu sa finančnú situáciu slovenských spotrebiteľov

Až tri štvrtiny (76 %) spotrebiteľov na Slovensku každý mesiac minú celý svoj príjem, alebo siahajú na úspory, či idú do dlhu. Až ...

3.10.2023 Roland Régely

Swiss Life Select Slovensko: Rekordné tržby a nová posila pre korporátne služby

Spoločnosť Swiss Life Select Slovensko v minulom roku opäť vylepšila svoje hospodárske výsledky. Firme narástol obrat na 19,8 milióna eur, ...

3.10.2023 Redakcia FinReport

mBank spustila test na zvýšenie povedomia o online bezpečnosti

Digitálna mBank pokračuje v aktivitách voči kybernetickým podvodom. Pripravila test bezpečnosti, vďaka ktorému si návštevníci jej stránky ...

2.10.2023 Zuzana Fryč

Aké poistenie je najvhodnejšie u prenajatého bytu, aby chránilo vlastníka, nájomcu aj suseda?

Počas bývania v prenajatom rodinnom dome či byte môže dôjsť k rôznym škodám, či už na strane prenajímateľa bytu, alebo nájomcu, ktorý ...

2.10.2023 Redakcia FinReport

Pod hrozbou bankrotu v USA schválili zákon o núdzovom financovaní federálnej vlády

Krach Spojených štátov sa síce na sklonku mája 2023 na poslednú chvíľu podarilo odvrátiť, no problémy ešte zďaleka zažehnané nie sú. ...

29.9.2023 Ivana Forraiová

Exekúcia: Na čo pri nej musíte pamätať a na čo nesmiete nezabudnúť?

Exekúcia patrí medzi tie skúsenosti, ktorým by sa určite každý rád oblúkom vyhol. Príčinou je totiž dlh alebo nesplnená povinnosť. ...

29.9.2023 Redakcia FinReport

Prognóza: Ako konsolidovať verejné financie, aby nedošlo k recesii

Slovenská ekonomika v tomto roku zvoľní svoje tempo, keď tvorba hrubého domáceho produktu stúpne len o 1,3 %. Trh práce by však mal zostať ...

28.9.2023 Miloslava Némová

Na aké príspevky majú maminy nárok bezprostredne po narodení dieťaťa?

Na Slovensku majú matky po narodení dieťaťa nárok na štyri príspevky od štátu. Sú to príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac ...

28.9.2023 Redakcia FinReport

Nedajte sa nachytať na podvodný e-mail z adresy podobnej Finančnej správe SR

Neznámi páchatelia na svoje podvodné aktivity najnovšie zneužili aj meno slovenských daniarov. V mene Finančnej správy SR totiž rozposielali ...

27.9.2023 Martin Jamnický

Takmer 75-tisíc SZČO sa čoskoro dozvie, aké budú ich odvody

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2022 do konca júna 2023, ...

27.9.2023 Robert Juriš

Takto sa od 1. októbra 2023 zvýšia príspevky pomoci v hmotnej núdzi

V minulosti sme boli zvyknutí, že väčšina dávok a sociálnych príspevkov sa menila s príchodom nového roka. Dnes je situácia iná. Dávky ...

26.9.2023 Robert Juriš

NBS: Trh s nehnuteľnosťami sa výrazne ochladil a spomaľuje sa aj trh s úvermi

Na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami nastalo výrazné ochladenie, spomalil sa tiež trh s úvermi, no banky aj naďalej zostávajú kapitálovo ...

26.9.2023 Redakcia FinReport

Stravné aj hodnota gastrolístka sa zvyšujú už tretí raz v tomto roku

Stravné pre zamestnancov sa od 1. októbra 2023 zvýši už po tretí raz v tomto roku. Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa zo súčasnej ...

25.9.2023 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad SR udelil za uzatvorenie kartelovej dohody 7,2-miliónovú pokutu

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) uložil pokuty v súhrnnej výške vyše 7,2 milióna eur štyrom podnikateľom za uzatvorenie ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay