Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Takáto je aktuálna výška peňažných príspevkov pre ŤZP osoby, od augusta budú niektoré z nich vyššie

Zuzana Fryč Financie Poslať

Ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby síce majú možnosť od štátu získať rôzne finančné príspevky, no viaceré z nich dlhodobo zostávajú na tej istej úrovni a nereagujú na vysokú infláciu, rastúce ceny stavebných materiálov či ďalších tovarov a služieb. Preto prinášame aktuálny prehľad o týchto peňažných príspevkoch, ako aj sumár zmien, ktoré začnú platiť od začiatku augusta tohto roku.

Niektoré príspevky pre osoby s ŤZP budú od augusta vyššie

Foto: Shutterstock

Na kúpu osobného motorového vozidla

Súčasný zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia určuje, že maximálna hodnota majetku, ktorú môže ŤZP osoba vlastniť popri poberaní peňažných príspevkov, je 39 833 eur. Zároveň stanovuje maximálne výšky alebo sadzby jednotlivých peňažných príspevkov.

Aktuálne najvyšší možný peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla pre ŤZP je najviac 6 638,79 eura, pričom pri vozidlách s automatickou prevodovkou je maximálna suma 8 298,48 eura.

Výška peňažného príspevku na kúpu auta sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Cena tohto vozidla môže byť v súčasnosti najviac 13 277,57 eura.

Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • na kúpu, nácvik používania a úpravu pomôcky,
 • na opravu pomôcky,
 • na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
 • na kúpu osobného motorového vozidla,
 • na úpravu osobného motorového vozidla,
 • na prepravu,
 • na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
 • na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie,
 • na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
 • na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
 • na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom,
 • na opatrovanie.

Ako a kde podať žiadosť o peňažný príspevok

Žiadosť o priznanie ktoréhokoľvek peňažného príspevku pre ŤZP sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa a musí obsahovať odôvodnenie. Nárok na príspevok si ŤZP osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom.

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok ŤZP osoby, pričom lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku.

Na úpravu bytu a rodinného domu alebo garáže

Maximálna suma príspevku na úpravu bytu a rodinného domu pre ŤZP je v súčasnosti nastavená na rovnakú sumu 6 638,79 eura. Okrem toho, súčasná maximálna suma príspevku na úpravu garáže je 1 659,70 eura. Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej na úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

82112

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Výška príspevku na osobného asistenta zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie je aktuálne 5,52 eura. Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a môže byť najviac 7 300 hodín ročne. Výška príspevku sa pritom znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, no iný príjem osoby s ŤZP nemá vplyv na výšku príspevku.

Na kúpu pomôcky, na nácvik používania a úpravu pomôcky

Výška tohto peňažného príspevku je najviac 8 630,42 eura. Zároveň platí, že výška peňažného príspevku určeného na kúpu:

 • druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura,
 • druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 eura,
 • druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura.

Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky, ceny nácviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP, a určuje sa pre každú osobu s ŤZP z prislúchajúcej časti obstarávacej ceny v prípade, ak jednu pomôcku kupujú spoločne viaceré osoby s ŤZP.

Na opravu pomôcky a kúpu zdvíhacieho zariadenia

Tento peňažný príspevok slúži na opravu pomôcky pre ŤZP, opravu úpravy pomôcky, opravu úpravy osobného motorového vozidla a opravu zdvíhacieho zariadenia. Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa poskytuje najviac vo výške 11 617,88 eura. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

81900

Na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP a na úpravu osobného motorového vozidla pre možnosť viesť osobné motorové vozidlo alebo ho využívať na prepravu.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 eura. Je možné poskytnúť ho aj viackrát na rôzne úpravy osobného motorového vozidla, pričom celkový súčet poskytnutých príspevkov nesmie presiahnuť v období siedmich rokov sumu 6 638,79 eura.

Výška príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na prepravu

Tento príspevok slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo od 1. júla 2023 do 30. júna 2024 predstavuje 137,19 eura. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.

Na kompenzáciu výdavkov na diétne stravovanie

Výška tohto peňažného príspevku je mesačne:

 • 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo predstavuje 49,91 eura – pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v I. skupine,
 • 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo predstavuje 24,96 eura – pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v II. skupine,
 • 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 14,98 eura – pre choroby a poruchy uvedené v III. skupine.

Na hygienu či opotrebované oblečenie

Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením hygieny sú výdavky na bežnú osobnú hygienu a hygienu domácnosti uvedené v prílohe č. 6. zákona. Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sú výdavky spojené s obnovou a s nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby uvedené v prílohe č. 7 zákona.

Výška peňažného príspevku je v súčasnosti mesačne 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo predstavuje 24,96 eura.

Na prevádzku osobného motorového vozidla

Príspevok je určený na zvýšené výdavky na pohonné látky slúžiace na prevádzku osobného motorového vozidla, ktorým sa prepravuje osoba s ŤZP. Výška peňažného príspevku je mesačne 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo predstavuje 44,91 eura. Príspevok sa neposkytuje, ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok životného minima, teda 806,64 eura mesačne.

Na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom

Tento príspevok slúži na výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom a výška peňažného príspevku je stanovená mesačne na 22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 59,88 eura.

Peňažný príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Tento príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku, od júla tohto roka sa základná výška peňažného príspevku pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP zvýšila mesačne na 569 eur a pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP na sumu 756,80 eura mesačne. Ak opatrovanie vykonáva dôchodca, mesačný príspevok pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP tvorí 426,75 eura a pri dvoch a viacerých osobách je to 567,60 eura

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania ani nepoberá dávky dôchodkového poistenia.

Aké zmeny nastanú v príspevkoch

Novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá po podpise prezidentky Zuzany Čaputovej začína platiť od 1. augusta 2023, prináša niekoľko zásadných zmien. Napríklad maximálna hodnota majetku, ktorú môže ŤZP osoba vlastniť popri poberaní peňažných príspevkov, sa zo súčasných 39 833 eur zvyšuje na 50-tisíc eur.

Zároveň sa zdvojnásobia sumy peňažných príspevkov na kúpu osobného motorového vozidla, ako aj suma peňažného príspevku na úpravu bytu a rodinného domu.

Peňažný príspevok pre ŤZP na kúpu osobného motorového vozidla s manuálnou prevodovkou bude podľa novely predstavovať maximálne 13 280 eur. Pri vozidlách s automatickou prevodovkou sa maximum navyšuje z aktuálnych 8 298,48 eura na 16 600 eur. Na dvojnásobok sa zvyšuje aj výška príspevku pre ŤZP na úpravu bytu a rodinného domu, a to zo súčasnej sumy 6 638,79 eura na 13 280 eur.

logo
Prečítajte si tiež:
14.4.2024 Redakcia FinReport

E-commerce: V centre pozornosti sú umelá inteligencia a personalizované zážitky

Pre slovenské e-shopy bol minulý rok priaznivým rokom. Viac ako tri štvrtiny z nich zaznamenali vlani rast, alebo boli na tom porovnateľne ako v ...

14.4.2024 Redakcia FinReport

Predaje nehnuteľností sa rozbiehajú, ceny sa pomaly opäť zvyšujú

Realitný trh a predaje nehnuteľností sa postupne rozbiehajú. Keďže Slováci radi bývajú vo vlastnom, od kúpy bytu alebo rodinného domu ich ...

13.4.2024 Redakcia FinReport

Ako plánovať financie v partnerskom vzťahu, a ktorým chybám sa radšej vyhnúť

Peniaze patria k najčastejším dôvodom sporov a hádok v manželstve či spolužití. Kým niekto hospodári sám, má to jednoduchšie, pretože ...

13.4.2024 Redakcia FinReport

Až 93 % Slovákov žije vo vlastnom byte alebo rodinnom dome

Až 93 % občanov Slovenska býva vo vlastnom byte alebo rodinnom dome. V tejto štatistike nás predbiehajú už len Rumuni, kde je vlastníctvo ...

12.4.2024 Redakcia FinReport

Ceny benzínu stúpajú, približujú sa k minuloročným maximám

Ceny oboch druhov benzínov predávaných na Slovensku neprestali rásť ani po veľkonočných sviatkoch. Už niekoľko týždňov za sebou ...

12.4.2024 Redakcia FinReport

ECB sa obáva návratu zvýšenej inflácie, úrokové sadzby drží na úrovni 4,5 %

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky na svojom poslednom rokovaní rozhodla, že podrží doterajšie kľúčové úrokové sadzby na ...

12.4.2024 Robert Juriš

Finanční agenti musia zvýšiť minimálny limit svojho poistného krytia o 20 %

Každý samostatný finančný agent aj finančný poradca by mal byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť pri ...

12.4.2024 Redakcia FinReport

NBS ohlásila vydanie striebornej desaťeurovky s mníchom Cypriánom

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila vydanie novej striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti ...

12.4.2024 Redakcia FinReport

Nominálne mzdy rastú vo všetkých odvetviach, v niektorých však klesá zamestnanosť

Nominálne mzdy na Slovensku rastú naprieč všetkými odvetviami. Dvojciferným tempom sa zvyšujú v troch z nich. Reálny rast miezd zaznamenalo ...

12.4.2024 Martin Jamnický

Prognóza: Kryptomeny rekordne rastú, no do roku 2028 spomalia na slabučké 4 %

Kryptomenám sa v súčasnosti darí ako nikdy doteraz. Bitcoin aj ethereum dosahujú historické cenové maximá za token a viaceré tokeny rastú ...

11.4.2024 Martin Jamnický

Pozor na falošné aplikácie, dokážu preniknúť až do mobilného bankovníctva

Vynaliezavosť podvodníkov s financiami nepozná hraníc. V poslednom čase sú čoraz častejšie sofistikované podvody prostredníctvom ...

11.4.2024 Redakcia FinReport

Slovenskí penzisti žijúci mimo EÚ musia do 15. apríla 2024 doručiť potvrdenie o žití

Dôchodcovia, ktorí žijú v krajinách mimo Európskej únie, respektíve Európskeho hospodárskeho spoločenstva, musia do pondelka 15. apríla ...

10.4.2024 Redakcia FinReport

Pozor na podvodné SMS. Na linky neklikajte a nikomu nič neplaťte!

Snahy podvodníkov vylákať od dôverčivých ľudí peniaze sa stupňujú. Ministerstvo dopravy SR upozornilo na ďalšiu takúto aktivitu, ktorá ...

10.4.2024 Redakcia FinReport

Unikátnu sadu mincí vydali pri príležitosti 20. výročia vstupu do EÚ

Mincovňa Kremnica a Česká mincovňa predstavili novú sériu obehových mincí v českej aj európskej mene. Stalo sa tak pri príležitosti 20. ...

8.4.2024 Redakcia FinReport

Finančná správa SR zverejnila elektronický formulár o cezhraničných platbách

Finančná správa SR zverejnila elektronický formulár pre nahlasovanie údajov do Centrálneho elektronického systému platobných informácií ...

8.4.2024 Robert Juriš

NBS: Banky poskytujú menej hypoték, no viac spotrebiteľských úverov ako v minulosti

Banky v súčasnosti poskytujú o tretinu menej hypoték ako v minulosti. Stále je to však mierne viac ako predstavuje priemer EÚ. Dobrou správou ...

8.4.2024 Redakcia FinReport

Rezort práce pripravuje rodinnú kartu na pomoc rodinám s deťmi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje ďalšie sociálne opatrenie pre rodiny s deťmi. Minister Erik Tomáš ohlásil príchod ...

8.4.2024 Redakcia FinReport

Štátny rozpočet je na tom ku koncu marca 2024 o 40 % horšie ako vlani

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu prvého štvrťroku tohto roku deficit vo výške 2,181 miliardy eur. Podľa rezortu financií to znamená ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay