Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Slabinou verejných financií na Slovensku je dlhodobá udržateľnosť

Ivana Forraiová Financie Poslať

Časy, ktoré žijeme, odborníci bez zveličovania nazývajú krízovými. Dôsledky pandémie koronavírusu, energetická kríza, pretrvávajúca vojna na Ukrajine, vysoká inflácia, ale aj prudký nárast cien nehnuteľností spôsobili, že verejné aj rodinné rozpočty sa otriasajú v základoch. Ide o faktory, ktoré si vyžiadali masívnu intervenciu štátu v podobe mnohých plošných opatrení. Časť opatrení bola jednorazová, niektoré z nich majú dočasný charakter, problémom sú nesystémové opatrenia, ktoré tvoria trvalo vysokú záťaž pre verejné financie.

Dlh

Foto: Freepik

 

Najhorší v rámci eurozóny

Deficitný štátny rozpočet sa zostavuje prakticky vo všetkých vyspelých krajinách. Pre tento rok sa odhadovaný deficit štátneho rozpočtu na Slovensku pohybuje až na úrovni približne 6,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je najhorší výsledok v rámci krajín eurozóny.

Je to skok oproti minulému roku, keď celkový deficit verejnej správy Slovenskej republiky podľa Ministerstva financií SR dosiahol 2,23 miliardy eur, čo predstavovalo 2,04 % HDP. Dlh verejnej správy v roku 2022 dosiahol 63,38 miliardy eur, čo predstavuje 57,8 % HDP. V rámci krajín eurozóny ide o 13. najvyšší dlh. 

77625

Súčasť maastrichtských kritérií

Tieto údaje samy osebe nevyznievajú zvlášť dramaticky, pokiaľ porovnáme aktuálne hospodárenie Slovenska s lídrami dlhovej tabuľky. Podľa ekonomických prognóz až 11 štátov eurozóny nedodrží limit štátneho dlhu pod hranicou 60 % HDP, ktorý je jedným z maastrichtských kritérií.

S najvyšším štátnym dlhom, až vo výške 161,6 % HDP, bude bojovať Grécko. Nasleduje Taliansko, kde predikovaná úroveň štátneho dlhu pre tento rok dosahuje hodnotu 144,6 % HDP. V Španielsku očakávajú, že sa štátny dlh vyšplhá na úroveň 113,3 % HDP

Slabinou je udržateľnosť verejných financií

V medzinárodnom porovnaní je osobitnou kategóriou udržateľnosť verejných financií, ktorá zostáva zásadnou slabinou slovenskej ekonomiky. Národná banka Slovenska informuje, že „indikátor S2 podľa Európskej komisie indikuje najvyššie riziko dlhovej udržateľnosti v EÚ, ktoré ďalej narastá. Tieto riziká súvisia najmä s rapídne starnúcou populáciou, neudržateľným nastavením dôchodkového systému a so súčasnou voľnou fiškálnou politikou. Ozdravenie verejných financií tak predstavuje zásadnú výzvu pre slovenskú ekonomiku“. 

Zaostávame za ekonomickými lídrami EÚ

Udržať verejné financie v relatívne dobrej kondícii v súčasných podmienkach je extrémne náročnou úlohou. Aj napriek tomu je zrejmé, že kým južanské národy Európy balansujú na hrane, západné krajiny Európskej únie sa s aktuálnymi výzvami pasujú lepšie

Čo sa týka Slovenska, Národná banka Slovenska vo svojej poslednej správe – Štrukturálne výzvy 2023, upozorňuje, že dobiehanie vyspelejších krajín EÚ z našej strany stagnuje a rozdiel sa počas krízových rokov ešte mierne navýšil. Trend spomaľovania rýchlosti konvergencie, teda približovania sa k najsilnejším európskym ekonomikám, je dlhodobý a jeho zvrátenie si bude vyžadovať zásadné štrukturálne reformy.

Tie by mali odvrátiť aj klesajúcu konkurencieschopnosť Slovenska či problém nízkej produktivity práce. Nízka produktivita práce sa totiž priamo premieta do relatívne nízkych príjmov zamestnancov. V nadväznosti na rast spotrebiteľských cien, ktoré sa už približujú k európskemu priemeru, klesá kúpyschopnosť obyvateľstva. 

Prečo je dôležité udržať zdravú mieru štátneho dlhu?

Z ekonomickej teórie je známe, že optimálnym stavom je mierny deficit štátneho rozpočtu. Slovensko je podľa európskych kritérií povinné podľa metodiky takzvaného maastrichtského dlhu udržať štátny dlh do výšky maximálne 60 % HDP.

V účinnosti však máme ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti (Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti), ktorý za maximálny prípustný horný limit dlhu verejnej správy, takzvanú dlhovú brzdu, ustanovil hranicu 50 % HDP.

K určeniu prísnejšieho limitu, ktorý oddeľuje bezpečnú úroveň dlhu od kritických hodnôt, sa pristúpilo, pretože malé a otvorené ekonomiky, medzi ktoré sa zaraďuje aj tá slovenská, sú viac závislé od výkyvov na finančných trhoch. V súčasnosti je slovenský dlh v piatom, teda najvyššom pásme dlhovej brzdy, a mali by sa aplikovať všetky sankčné a korekčné mechanizmy.

Únikové klauzuly umožňujú uplatňovať výnimky

Len vďaka zakotveniu takzvaných únikových klauzúl v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti sa uplatňujú výnimky, takže zatiaľ nemuselo dôjsť k viacerým najprísnejším povinnostiam, ako sú napríklad:

  • neuskutočnilo sa hlasovanie o vyslovení dôvery vláde, 
  • neplatí povinnosť predložiť vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet verejnej správy, 
  • zostáva otvorená možnosť poskytovať prostriedky z rezervy predsedu vlády a z rezervy vlády.

Ministerstvo financií SR je však povinné viazať 3 % z celkových výdavkov štátneho rozpočtu schválených zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok znížených o výdavky na správu štátneho dlhu, o prostriedky Európskej únie, prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, odvody do Európskej únie, transfery Sociálnej poisťovne a o výdavky na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami.

Ministerstvo financií SR je tiež povinné zasielať Národnej rade SR písomné zdôvodnenie výšky dlhu vrátane návrhu opatrení na jeho zníženie. Vláda je povinná predkladať na rokovanie Národnej rady SR návrh opatrení, ktorými navrhuje zabezpečiť zníženie dlhu. Pre prípad, že dlh verejnej správy presiahne horný limit pre príslušný rozpočtový rok, ex lege, čiže priamo zo zákona, sa znižujú platy členov vlády na úroveň ich platov v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Táto sankcia je uplatňovaná s účinnosťou od 1. máju 2022. Ministerské platy sa odvtedy nevalorizovali, ale ostávajú zmrazené.

79107

Dlh ako ukazovateľ reputácie krajiny

Výška štátneho dlhu je jedným z ukazovateľov reputácie krajiny a priamo ovplyvňuje správanie sa zahraničných investorov a veriteľov. Predstavuje tiež jedno z najdôležitejších kritérií pri udeľovaní ratingu ratingovými agentúrami.

Ratingové agentúry prideľujú krajinám (vrátane miestnych samospráv) úverové ratingy, ktoré predstavujú ich hodnotenie schopnosti danej krajiny alebo organizácie riadne si plniť svoje povinnosti voči veriteľom a splácať záväzky vyplývajúce z vydaných obligácií (štátne dlhopisy) a iných dlhových nástrojov.

Vytvorený dlh sa totiž časom navyšuje o úroky, pričom môže dosiahnuť takú vysokú úroveň, keď už nebude ochota krajine ďalej požičiavať, a tá bude nútená vyhlásiť bankrot. Ak by sa naplnil tento scenár, vláda by musela pristúpiť k úsporným opatreniam, čo by znamenalo zníženie životnej úrovne obyvateľstva. Svedkami kolapsu krajiny v priamom prenose sme boli v prípade Grécka. Pojem „grécka cesta“ zľudovel a je synonymom šafárenia s verejnými prostriedkami, v dôsledku čoho sa drasticky znížil životný štandard obyvateľstva

Štátny dlh rovnako priamo ovplyvňuje úrokovú politiku Európskej centrálnej banky. Tento aspekt sa pretavuje aj do výšky úrokov komerčných bánk. Výška štátneho dlhu vplýva tiež na výšku úrokov, za ktoré si požičiava aj samotný štát. Ak nehospodári rozumne, prejaví sa to v podobe rizikovej prirážky na štátny dlh, čiže štát si požičia za vyšší úrok.

82953

Ako zlepšiť stav verejných financií

V horších časoch sa zvykne hovoriť o uťahovaní si opaskov. V prípade verejných financií je šetrenie významným prvkom, no nemôže byť jedinou cestou k ich ozdraveniu. „Pomôcť môže okrem iného zlepšenie výberu daní, adresnejšie nastavenie sociálnej politiky, posilňovanie princípov hodnoty za peniaze a pokračovanie implementácie výdavkových limitov v rozpočtovom procese. Zároveň je dôležité efektívnejšie čerpanie prostriedkov z EÚ a plánu obnovy, ktoré by mohli poskytnúť významný rozvojový impulz pre našu ekonomiku. Tieto fondy by však nemali nahrádzať verejné investície z národných zdrojov, ale mali by prispieť k dodatočným investíciám zameraným na zníženie zaostávania krajiny v najproblematickejších oblastiach,“ konštatuje NBS. 

Dlhodobo sa hovorí taktiež o nevyhnutnosti zlepšenia podnikateľského prostredia, ktoré môže mať pozitívny vplyv na zamestnanosť v mikroregiónoch. Okrem toho, že by si štát eventuálne prilepšil výberom dane z príjmov, pri vyššej zamestnanosti a efektivite práce stúpa spotreba, čo sa môže prejaviť na vyššom výbere DPH. Stimulácia podnikateľského prostredia je možná len znížením byrokratickej záťaže, zjednodušením legislatívnych povinností, digitalizáciou verejnej správy či zabezpečením lepšej vymožiteľnosti práva.

78308

Starnutie obyvateľstva je možné preklenúť otvorením trhu práce a prispôsobením sa prílevu pracovnej sily zo zahraničia. Aj na to je však nevyhnutné vytvoriť priestor a pripraviť politiku inklúzie zameranú na integráciu zahraničných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov.

V neposlednom rade bude potrebné uskutočniť reformy školstva a zdravotníctva, aby reflektovali demografický vývoj. Nielen vládu, ktorá vzíde zo septembrových volieb, ale na každú nasledujúcu tak bude kladená požiadavka extrémnej zodpovednosti v riešení vážnych celospoločenských zmien.

logo
Prečítajte si tiež:
21.7.2024 Redakcia FinReport

Investície do ochrany životného prostredia v EÚ vlani dosiahli 67 miliárd eur

Európsky štatistický úrad Eurostat odhaduje, že v roku 2023 krajiny Európskej únie investovali do ochrany životného prostredia 67 miliárd ...

21.7.2024 Redakcia FinReport

Počet smrteľných nehôd na Slovensku je alarmujúci, najčastejšou príčinou sú mobily

Podľa Európskej komisie patrí Slovensko aktuálne v rámci Európskej únie k piatim krajinám, ktoré majú nadpriemerný počet úmrtí pri ...

20.7.2024 Redakcia FinReport

Daňové priznania: Malé a stredné podniky ich podávali naposledy bez daňových licencií

V tomto roku podávali malé a stredné podniky daňové priznanie posledný raz bez toho, aby museli zohľadňovať daňové licencie. Tie síce ...

20.7.2024 Redakcia FinReport

Firemné vklady na bežných účtoch klesajú, no podnikatelia sú pri investovaní stále mimoriadne opatrní

Slovenskému podnikovému sektoru sa darí – aspoň z pohľadu objemu peňazí, ktoré majú uložené v bankách. Celkové vklady nefinančných ...

19.7.2024 Mário Špilberger

Ako si v zahraničí vybrať hotovosť čo najvýhodnejšie?

Aby sme mali prístup k svojim financiám na dovolenke, je dobré mať so sebou hotovosť v mene danej krajiny, ktorú si môžeme zvyčajne zameniť ...

19.7.2024 Martin Jamnický

Aké zmeny čakajú na živnostníkov a SZČO počas tohtoročného leta

Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Futbalové Euro prinieslo masívny nárast tržieb v nemeckých reštauráciách, najviac v Dortmunde

Každé veľké športové podujatie prináša aj ekonomický rozmach daného regiónu napríklad v podobe zvýšených tržieb pre poskytovateľov ...

19.7.2024 Robert Juriš

Priemerná cena bytov ponúkaných v Bratislave prekročila hranicu 5-tisíc eur za meter štvorcový

Trh s bytmi v hlavnom meste pomaly ožíva – pribúdajú nové byty a rastú aj ich predaje. Cena bytov ponúkaných v Bratislave po prvý raz ...

19.7.2024 Redakcia FinReport

Štátnemu rozpočtu má pomôcť nová daň z bankových prevodov

Schyľuje sa k ďalšej dani, na ktorú by sa mali poskladať všetci občania Slovenska. Podľa Denník N vláda chystá zdanenie všetkých ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Ako sa zvýši stravné na pracovných cestách a hodnota gastrolístkov?

Zamestnanci, ktorí sa stravujú v reštauráciách a iných stravných zariadeniach, budú od začiatku septembra tohto roka dostávať od svojich ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Daňové priznania v tomto roku prinesú do štátneho rozpočtu 3,9 miliardy eur

Finančná správa SR tento rok prijala historicky najviac 1,31 milióna daňových priznaní v celkovom objeme 3,9 miliardy eur. V porovnaní s ...

18.7.2024 Robert Juriš

Čoraz viac občanov sa u NBS sťažuje na finančné inštitúcie

Jedným zo spôsobov, ako sa domôcť spravodlivosti vo svete financií, je obrátiť sa na orgán dohľadu nad finančným trhom, teda na Národnú ...

16.7.2024 Roland Régely

Finanční agenti: Kto si najviac polepšil a kto pohoršil oproti predchádzajúcemu roku?

Poznáme poradie najúspešnejších finančných agentov na Slovensku za uplynulý rok. Po zverejnení účtovných závierok väčšiny ...

15.7.2024 Redakcia FinReport

Daniari varujú pred podvodnými SMS správami

Podvodníci si stále nedajú pokoj. Finančná správa SR opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Tentoraz im ...

12.7.2024 Redakcia FinReport

Rast reálnych miezd pokračuje. V ktorých odvetviach sa zvyšujú najrýchlejšie?

Rast reálnych miezd na Slovensku je realitou už niekoľko posledných mesiacov. Počas mája 2024 si najviac prilepšili zamestnanci v doprave so ...

12.7.2024 Robert Juriš

V prvej polovici tohto roka pribudlo v druhom pilieri takmer 70-tisíc sporiteľov

Počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri každý mesiac stúpa. Tomuto trendu nezabránilo ani znevýhodnenie podmienok sporenia znížením ...

8.7.2024 Redakcia FinReport

Študenti, brigádujete na dohodu? Požiadajte zamestnávateľa o odvodovú úľavu a zarobíte viac

Mnoho študentov si počas letných prázdnin hľadá brigádu. Ak so svojim zamestnávateľom uzavriete dohodu o brigádnickej práci študentov, ...

6.7.2024 Redakcia FinReport

Najnižšie ceny v rámci EÚ majú východoeurópske štáty, aj Slovensko je pod priemerom Únie

Mohlo by sa zdať, že ceny tovarov a služieb v jednotlivých krajinách Európy by si mali byť viac-menej podobné. Ceny sa však líšia, a to ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay