Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi prinesie množstvo zmien. Kritici v nej márne hľadajú systém

Zuzana Fryč Financie
SK
EN
Poslať

Návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa stále nachádza vo fáze príprav a aktuálne sa čaká na vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania. V hre je viacero možných zmien spočívajúcich vo zvyšovaní dávky a príspevkov, v posudzovaní príjmov členov domácností vrátane jednotlivých druhov prémií, bonusov a dávok, či v zavedení elektronického systému preukazovania dočasnej pracovnej neschopnosti.

image

Foto: Shutterstock

Pre lepšiu adresnosť aj efektívnosť vyplácania dávky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) očakáva, že zákon by mohol byť zaradený na rokovanie vlády koncom septembra a následne doručený do Národnej rady SR. Novela by mohla vstúpiť do účinnosti od 1. januára 2023 s výnimkou ustanovenia, ktoré upravuje neuplatnenie valorizačného mechanizmu v roku 2022.

Hlavným účelom novely je úprava podmienok poskytovania pomoci v hmotnej núdzi tak, aby bola pomoc poskytovaná čo najadresnejšie a aby jej zabezpečenie bolo administratívne menej náročné. Konkrétne ide najmä o zmeny spočívajúce:

 • v posudzovaní príjmu členov domácnosti,
 • vo vylúčení osobitného príspevku zo systému pomoci v hmotnej núdzi,
 • v zmene vo výške a štruktúre dávky a jednotlivých príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • v zavedení elektronického systému preukazovania dočasnej pracovnej neschopnosti.

Hmotná núdza je definovaná zákonom

Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi – hmotná núdza predstavuje stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje životné minimum ustanovené osobitným predpisom, a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť alebo zvýšiť príjem.

Zároveň platí, že ak je domácnosť v hmotnej núdzi, pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje iba do výšky nárokov stanovenej v zákone o pomoci v hmotnej núdzi, nie do výšky životného minima. Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm platných od 1. júla 2022:

234,42 eura mesačne – ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

163,53 eura mesačne – ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

107,03 eura mesačne – ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Nové posudzovanie príjmu v domácnosti

Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. Novela zákona prináša viacero zmien v prvom rade v tom, čo možno a čo nemožno považovať za príjem.

„Na účely pomoci v hmotnej núdzi sa po novom nebudú považovať za príjem žiadne príspevky poskytované v rámci aktívnych opatrení trhu práce v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Jedinou výnimkou bude aktívne opatrenie trhu práce zamerané na podporu opätovného začlenenia a udržania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu práce,“ uvádza advokátka advokátskej spoločnosti Vojčík & Partners Dagmara Balogová.

Súčasne sa podľa návrhu na účely posudzovania hmotnej núdze za príjem nebude považovať ani tehotenská dávka. Naopak, do príjmu sa po novom bude započítavať zamestnanecká prémia a daňový bonus na dieťa. „Dôvodom je zvýšenie daňového bonusu na dieťa, ktorým sa výrazne otvárajú rozdiely medzi zamestnanými a odkázanými na pomoc,“ uvádza tlačový odbor ÚPSVaR.

Vyššie dávky v hmotnej núdzi a príspevkoch

Novela zákona má priniesť zmenu vo výške mesačnej dávky, ako aj v kategórii adresátov. Momentálne zákon o pomoci v hmotnej núdzi určuje šesť odlišných výšok dávky, v závislosti od počtu členov domácnosti. Po novom by však mohli existovať len tri kategórie dávok.

Navrhovaná nová výška dávky v hmotnej núdzi:

76,80 eura mesačne – na jednu plnoletú fyzickú osobu alebo maloletého rodiča,

38,40 eura mesačne – na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu alebo maloletého rodiča,

43,70 eura mesačne – na spoločne posudzované nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa, najviac na päť detí.

Navrhovaná výška ochranného príspevku/Aktivačný príspevok:

75,70 eura mesačne – na jednu plnoletú fyzickú osobu.

Navrhovaný príspevok na bývanie v rámci pomoci v hmotnej núdzi:

63,90 eura mesačne – ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,

101,90 eura mesačne – ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

Nezapočítava sa všetok majetok

Novela zákona by mala priniesť zmenu aj v tom, že do majetku by sa po novom nemal započítavať taký majetok, pri ktorom si domácnosť výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k nemu nemôže zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. „V praxi pôjde o majetok, ktorý napríklad nie je možné predať, prenajať či požičať. To znamená, že osobám, ktoré síce vlastnia určitý majetok, ktorý však nespĺňa kritériá reálnej využiteľnosti, novela uľahčí prístup k pomoci v hmotnej núdzi,“ dodáva advokátka.

Môže ísť napríklad o nehnuteľnosť, ktorá podlieha exekúcii, nevyrovnaný majetok manželov po rozvode či staré vozidlá, ktorých sa vzhľadom na poplatky za zošrotovanie nedá zbaviť.

Zmeny v pomoci pre tehotné ženy

Keďže tehotenská dávka by sa podľa novely mala vypustiť z definície príjmov pri posudzovaní nároku na dávku v hmotnej núdzi, pre kategóriu tehotných žien ide o pozitívnu správu. Znamená to, že po tejto zmene tehotné ženy môžu poberať tehotenské a zároveň majú vyššiu pravdepodobnosť, že im vznikne nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ak sa nachádzajú v zložitejšej finančnej situácii.

Vo vzťahu k tehotným ženám však advokátka D. Balogová poukazuje aj na ďalšiu možnú zmenu, podľa ktorej nárok na ochranný príspevok nevznikne tehotnej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva ani rodičovi dieťaťa mladšieho ako jeden rok. Dôvodom je zavedenie dávky tehotenské a tehotenské štipendium.

„Na druhej strane má tehotná žena možnosť od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva splniť podmienky nároku na aktivačný príspevok a zvýšiť tak sumu pomoci v hmotnej núdzi. Keďže kategóriu tehotných žien zasiahnu viac i menej pozitívne zmeny, je pomerne nejasné, či v konečnom dôsledku priaznivé vplyvy navrhovaných zmien prevýšia tie negatívne,“ približuje advokátka.

Ďalšie navrhované zmeny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vymenúva ďalšie potenciálne zmeny, ktoré sa aktuálne stále vyhodnocujú. Medzi najzásadnejšie z nich patria tieto návrhy:

a) U nového okruhu členov domácnosti, ktorými sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu, sa nebude skúmať možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.

b) Pri poskytovaní pomoci u osamelého rodiča s malým dieťaťom do jedného roku sa nebude posudzovať možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou u člena domácnosti.

c) Navrhuje sa tiež zvýhodniť len toho žiaka, alebo študenta dennej formy štúdia, ktorý je nezaopatreným dieťaťom.

d) Ochranný príspevok a rovnako aj aktivačný príspevok je v návrhu stanovený v jednej sume.

e) Zámerom je vypustiť osobitný príspevok, keďže nedokáže zabezpečiť dlhodobejšie ukotvenie dlhodobo nezamestnaných na trhu práce. Podľa štatistík až 78 % z nich končí po ukončení poskytovania osobitného príspevku späť v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

f) Umožniť poskytnutie jednorazovej dávky aj domácnostiam, ktorým sa pomoc v hmotnej núdzi neposkytuje z dôvodu, že úhrn súm príjmu domácnosti prevyšuje úhrn súm pomoci v hmotnej núdzi, na ktoré má domácnosť podľa zákona nárok.

g) Rozšírenie možnosti zúčtovania priznaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úrazovej renty, dávky garančného poistenia alebo dávky v nezamestnanosti s poskytovanou pomocou v hmotnej núdzi, nielen v prípade príjemcu pomoci, ale aj v prípade ostatných členov domácnosti.

h) Rozšírenie možnosti zúčtovania aj na ďalšie dávky sociálneho poistenia, ako napríklad pozostalostné dávky.

Chýba systémovosť a komplexnosť

Hoci cieľom novely zákona je docieliť adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v praxi, advokátka D. Balogová nevidí komplexnú, systémovú a revíznu úpravu pomoci v hmotnej núdzi.

„Svedčí o tom aj veľké množstvo pripomienok vznesených v pripomienkovom konaní. Pripomienky smerujú najmä voči zmene kategórií žiadateľov o dávku v hmotnej núdzi, keďže v prípade málopočetných domácností (jednotlivec alebo dvojica s jedným dieťaťom) sa prijatými zmenami výsledná pomoc v hmotnej núdzi oproti aktuálnemu stavu zníži,“ hodnotí D. Balogová.

Rovnako negatívne vníma aj nedoriešenú bytovú otázku, keďže príspevok na bývanie ostal naviazaný na dávku v hmotnej núdzi a nebol zavedený samostatný príspevok na bývanie, čo podľa nej nereaguje na enormný nárast nákladov na bývanie a nájomné.

Na druhej strane môžu byť prínosné opatrenia, ako zvýšenie dávky a niektorých príspevkov, zavedenie elektronického potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti, či spojenie viacerých príspevkov do jedného.

logo
Prečítajte si tiež:
30.9.2022 Redakcia FinReport

Finančná správa SR vypína aplikáciu Pokladnica

Finančná správa SR k 1. októbru tohto roka odstráni aplikáciu na evidenciu tržieb Pokladnica v Google play. Z jej strany je to prvý krok k ...

30.9.2022 Magdaléna Švančarková

Lídrami digitalizácie sú banky, ostatné oblasti za nimi zaostávajú, no o päť rokov má byť všetko inak

Digitalizácia, využívanie umelej inteligencie a automatizácia procesov dostali počas pandémie koronavírusu krídla. Stále však v mnohých ...

30.9.2022 Redakcia FinReport

Pohonné látky jemne zlacneli, vodiči si to ani nevšimnú

Ceny pohonných látok v 38. týždni zaznamenali nový trend, ktorý sme na Slovensku už dlhšie nemali. Všetky tri najpredávanejšie pohonné ...

30.9.2022 Redakcia FinReport

Prieskum: Ako sa Slováci (ne)pripravujú na šetrenie vo svojich domácnostiach?

Energie sú horúcou témou posledných mesiacov, a určite ňou ešte dlhšie aj zostanú. Niet divu, že s prichádzajúcou jeseňou čoraz viac ...

30.9.2022 Robert Juriš

Tretí pilier: Štát chce zefektívniť jeho hospodárenie, dôchodkové spoločnosti hovoria o likvidácii

Aktuálna schôdza poslancov parlamentu prináša viacero finančných tém, ktoré vyvolávajú nesúhlas u tých, ktorých sa týkajú najviac. ...

29.9.2022 Redakcia FinReport

Bezplatné dlhové poradne spájajú sily s európskou organizáciou na boj s dlhmi

Na mape Slovenska je aktuálne 42 miest, kde sa ľudia môžu obrátiť o pomoc pri problémoch so zvládaním dlhov. Od začiatku roka v ...

29.9.2022 Dominik Horváth

Môžu obnoviteľné zdroje zabrániť ďalšej eskalácii energetickej krízy?

S ruskou inváziou na Ukrajinu a následnými ekonomickými sankciami zo strany Západu zaznamenali ceny ropy, elektriny a zemného plynu závratný ...

29.9.2022 Redakcia FinReport

Príspevok za ubytovanie odídencov sa zvýši, preplácať sa bude do konca februára 2023

Vláda SR rozhodla o predĺžení vyplácania príspevku za ubytovanie odídencov pre majiteľov hotelov, penziónov či ubytovní, ktorého ...

29.9.2022 Robert Juriš

Zdražovanie hypoték pokračuje. Takto banky zvyšovali úrokové sadzby v septembri 2022

September 2022 bol na zvyšovanie úrokov v bankách pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu mimoriadne pestrý. Spúšťačom sa stalo ...

28.9.2022 Zuzana Fryč

Na dotovanie obnovy starších rodinných domov je vyčlenených 30 miliónov eur. Čo všetko potrebujete vedieť?

O príspevok na rekonštrukciu domu z plánu obnovy a odolnosti bude možné požiadať už od 17. októbra 2022. Slovenská agentúra životného ...

27.9.2022 Redakcia FinReport

Podvodník: Sľuboval výhru a od oslovených si pýtal čísla účtov

Podvodníci na Slovensku sú čoraz sofistikovanejší a pravdepodobne už neexistuje inštitúcia, ktorú by nezneužili na pokus o vylákanie ...

26.9.2022 Redakcia FinReport

Do parlamentu smeruje novela zákona zvyšujúca tohtoročný štátny rozpočet o 1,5 miliardy eur

Vláda na svojom mimoriadnom zasadnutí schválila novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2022. Príjmy aj výdavky rozpočtu sa zvýšia o 1,5 ...

26.9.2022 Redakcia FinReport

Nezabudnite na odložené daňové priznania, už je čas len do konca septembra 2022

Koniec septembra je termínom na podanie odloženého daňového priznania. Túto povinnosť si bude musieť ešte splniť 17 582 daňovníkov, ...

26.9.2022 Redakcia FinReport

Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur

Členovia vlády SR na svojom mimoriadnom zasadnutí schválili ďalšiu finančnú pomoc pre seniorov v podobe vyplatenia takzvaného 14. dôchodku, ...

22.9.2022 Redakcia FinReport

Kontrolóri odhalili daňový podvod. Podnikateľ vykázal fiktívne náklady na likvidačné práce v baniach

O tom, že podvádzať sa nevypláca, sa presvedčil aj daňový subjekt podnikajúci v oblasti zabezpečovacích a likvidačných prác v baniach. ...

20.9.2022 Robert Juriš

Obchodník s cennými papiermi Finax spúšťa celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP) odštartoval svoju finančnú púť na Slovensku. Občania pracujúci alebo podnikajúci v ...

20.9.2022 Redakcia FinReport

Predkladanie výkazov finančnými agentmi Národnej banke Slovenska sa zmení

Predkladanie výkazov finančnými agentmi Národnej banke Slovenska čakajú zmeny. Centrálna banka zverejnila predbežnú informáciu o ...

19.9.2022 Redakcia FinReport

Počas tohtoročných prázdnin si na dohodu privyrobilo viac študentov ako vlani

Počas tohtoročných letných prázdnin pracovalo na dohody o brigádnickej práci študentov viac mladých ľudí ako vlani. Sociálna poisťovňa ...

Aplikácia

 1. 1.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 2. 2.
  Zdražovanie hypoték pokračuje. Takto banky zvyšovali úrokové sadzby v septembri 2022
 3. 3.
  Lídrami digitalizácie sú banky, ostatné oblasti za nimi zaostávajú, no o päť rokov má byť všetko inak
 4. 4.
  Energie lámu slovenský priemysel. Problémy sú všade a podnikatelia otvorene hovoria o krachu
 5. 5.
  Prieskum: Ako sa Slováci (ne)pripravujú na šetrenie vo svojich domácnostiach?