Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Exekúcia: Na čo pri nej musíte pamätať a na čo nesmiete nezabudnúť?

Ivana Forraiová Financie Poslať

Exekúcia patrí medzi tie skúsenosti, ktorým by sa určite každý rád oblúkom vyhol. Príčinou je totiž dlh alebo nesplnená povinnosť. Pokiaľ ide o peniaze, každý veriteľ – či už je to fyzická osoba, podnikateľ, banka, alebo verejná inštitúcia, chce mať svoje pohľadávky zaplatené v plnej výške a načas. Na strane druhej, dlžníci sa často neocitnú v zlej finančnej situácii iba vlastnou nezodpovednosťou. Nevydarené podnikanie, strata zamestnania, problémový partner, alebo snaha pomôcť blízkym, môžu spôsobiť finančné ťažkosti, ktoré sa stanú nezvládnuteľnými. Keďže život prináša situácie, ktoré sa nedajú úplne predvídať, je dobré mať prehľad a vedieť, čo robiť a čomu sa vyhnúť, ak sa staneme účastníkmi exekučného konania.

exekúcia súd

Zdroj: Freepik

Čo je to exekúcia?

Každá exekúcia má svoj vážny dôvod a je dôsledkom nesplnenia si povinností. Medzi najčastejšie príčiny patria peňažné dlhy voči fyzickým osobám, právnickým osobám, bankovým alebo iným peňažným inštitúciám. Dlhy môžu vzniknúť aj voči verejným inštitúciám ako nedoplatky na poistnom do zdravotnej alebo Sociálnej poisťovne či daňové nedoplatky.

Exekučný poriadok pripúšťa exekúciu na podklade rozhodnutí súdov, zmierov, platobných výmerov, výkazov nedoplatkov, prípadne na podklade notárskych zápisníc, alebo aj bloku na nezaplatenú pokutu. Tieto dokumenty sú označované ako „exekučný titul“.

80466

Ak bola v exekučnom titule uložená peňažná povinnosť, alebo iná povinnosť, a povinný ju dobrovoľne nesplní, je možné podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh sa podáva iba elektronicky, a to do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica.

Exekútor nie je „ten zlý“

Exekútor nie je „ten zlý“, naopak, chráni záujmy oprávneného. Z pohľadu zákona má dokonca postavenie verejného činiteľa. Bohužiaľ, môže sa stať, že účastníkom konania sa postup exekútora nejaví správny, pretože neodpovedá na otázky, je ťažko zastihnuteľný, prípadne nekomunikuje vôbec. V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti postupu exekútora existuje možnosť podať návrh na prešetrenie na Slovenskú komoru exekútorov.

76693

Dlhy a povinnosti sa oplatí riešiť čím skôr. Ak už dôjde k začatiu exekúcie, nevymáhajú sa len pôvodný dlh a úroky z omeškania, ale aj trovy exekúcie. Tie spočívajú v odmene exekútora, náhrade vynaložených výdavkov a náhrade za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty, trovy sa navyšujú aj o DPH.

Kto je oprávnený a kto je povinný?

Účastníkmi exekučného konania sú oprávnený povinný – najčastejšie v postavení veriteľ a dlžník. Účastníkom konania je aj manžel povinného alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM). Vo všeobecnosti platí, že ak je v zmluve o úvere alebo pôžičke uvedený iba jeden z manželov, druhý z manželov síce nie je spoludlžníkom, v prípade exekúcie je však povinný strpieť urovnanie dlhu z majetku v BSM. Ak povinný počas exekúcie zomrie, exekúcia sa nekončí. Exekútor iba odloží exekúciu do skončenia dedičského konania. V exekúcii sa potom pokračuje s dedičmi.

Ako prebieha exekúcia

Exekútor môže získať peniaze rôznymi spôsobmi. Najčastejšie sa exekúcia vykonáva zrážkami zo mzdy (a iných príjmov) a prikázaním pohľadávky z účtu v banke. O exekúcii na peňažné plnenie sa zvyčajne povinný dozvie tak, že jeho účet v banke je zablokovaný. Až následne je doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Je to logické vzhľadom na to, že peniaze je možné rýchlo vybrať z účtu, a tým zmariť účel exekúcie. Ak je účet zablokovaný, povinný má nárok na jednorazové odblokovanie sumy 165 eur.

Ak sa exekútor rozhodne pre finančné zrážky zo mzdy, za každých okolností povinnému musí zostať časť zodpovedajúca životnému minimu. Konkrétna suma závisí od toho, aký druh pohľadávok sa v exekúcii rieši. Prednostné pohľadávky sú napríklad pohľadávky výživného, pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, či na poistnom pri zdravotnom a sociálnom poistení.

Finančné zrážky zo mzdy či iných príjmov sa vykonávajú takzvaným tretinovým systémom. Odpočítajú vám nezraziteľnú sumu na vás (100 % životného minima), na vášho manžela či manželku aj na ďalšie vyživované osoby (na každú 50 % životného minima). Zvyšok sa rozdelí na tretiny. Bežné pohľadávky sa splácajú len z jednej tretiny, zvyšné dve tretiny vám zostanú. Ak ide o takzvané prednostné pohľadávky, budú vám ich zrážať až z dvoch tretín,“ vysvetľuje Slovenská komora exekútorov spôsob, ako sa realizujú zrážky zo mzdy.

Čo sa týka predaja hnuteľných vecí, často sa speňažujú šperky, umelecké diela, zberateľské predmety, prípadne automobil (ak neslúži na individuálnu prepravu zdravotne ťažko postihnutého člena rodiny). Z exekúcie je však vylúčené napríklad nevyhnutné vybavenie domácnosti, ošatenie a obuv, domáce zvieratá, snubný prsteň a obrúčka, hotovosť do 165 eur, študijná literatúra, hračky a iné.

65259

Zaujímavosťou, čo sa elektrických spotrebičov týka, je, že exekútor si môže zobrať televízor či DVD prehrávač, musí však v obydlí povinného nechať rádio, práčku a chladničku. Okrem predaja hnuteľných vecí je exekútor oprávnený speňažiť aj cenné papiere, predať nehnuteľnosť, alebo predať podnik. Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, exekútor môže rozhodnúť aj o zadržaní vodičského preukazu.

Exekučný titul „na nepeňažné plnenie“

Vedeli ste, že exekúcia sa netýka len „dlžníkov“? Aj keď s pojmom exekúcie máme spojené predovšetkým vymáhanie peňažného plnenia, nemusí zákonite ísť o peňažný dlh, ktorý je predmetom exekúcie.

Ak súd rozhodol o vyprataní bytu pri problémoch s nájomníkmi, exekútor môže pomôcť s ich deložovaním. Taktiež ak sa spoluvlastníci nevedeli dohodnúť na majetkovom vyrovnaní a súd rozhodol o rozdelení (napríklad pozemku), opäť je možnosť kontaktovať exekútora, ak proces „niekde viazne“. Rozhodol súd, že čiernu stavbu, ktorú sused postavil na vašom pozemku, je potrebné odstrániť? V prípade, že si sused svoju povinnosť dobrovoľne nesplní, potrebné je osloviť exekútora.

Ak ste v pozícii veriteľa, ktorý je nútený vymáhať svoje peniaze:

  • konajte čím skôr,
  • nenechajte narásť dlžnú sumu do závratných výšok,
  • zachovajte si zdravú mieru benevolentnosti,
  • poraďte sa s advokátom, exekútorom alebo v príslušných inštitúciách.

Čo robiť, ak ste v pozícii dlžníka?

1) Komunikujte s veriteľom. Možno pristúpi na úľavy, odpustenie úrokov z omeškania alebo splátkový kalendár. Pokiaľ sa zamlčíte, stratíte možnosť vyrokovať si priaznivejšie podmienky.

2) Komunikujte s exekútorom a poskytnite mu plnú súčinnosť. Ak hráte „mŕtveho chrobáka“, zbytočne predlžujete trvanie exekúcie a koledujete si o komplikácie v podobe zvyšovania trov, alebo aj prípadne o poriadkovú pokutu.

3) Preberajte zásielky – či už poštové, alebo tie v elektronickej schránke. To, že ich neprevezmete, neznamená, že zmiznú do stratena. Naopak, platí fikcia doručenia, teda po uplynutí lehoty na prevzatie nastávajú právne účinky ustanovení v zásielke. A vy sa o nich ani nedozviete. Pripravíte sa o možnosť právnej obrany.

4) Informujte sa. Ak sú vám postupy nejasné, neváhajte sa obrátiť na príslušné úrady, orgány a inštitúcie – exekútora, advokáta alebo Bezplatné dlhové poradne, Centrum právnej pomoci.

5) Zaujímajte sa. Ak sa chcete v situácii zorientovať, uistite sa, že čítate aktuálne zákony a aktuálne články. Zákony sa totiž neustále menia, a to, čo platilo včera, nemusí platiť aj dnes.

6) K veriteľom a exekútorom sa správajte férovo – nesnažte sa zatajovať príjmy, skresľovať majetkové pomery a špekulatívne sa zbavovať majetku. Nevypláca sa to, naopak, hrozí pokuta!

Osobný bankrot

Ak už neviete, ako sa vymotať z dlhov, existuje spôsob oddlženia známy pod názvom osobný bankrot. Základné podmienky, ktoré umožňujú požiadať o osobný bankrot, sú, že dlžník musí byť platobne neschopný a musí mať minimálne jednu exekúciu trvajúcu dlhšie ako jeden rok. Dôležitý je tiež takzvaný poctivý zámer dlžníka.

82428

Dlžníka pri oddlžení môže zastupovať jedine Centrum právnej pomoci. Dlhové poradne upozorňujú, že na Slovensku pôsobia sprostredkovatelia oddlženia, ktorí za odmenu ponúkajú súčinnosť pri kompletizácii podkladov na účely osobného bankrotu. Tento medzikrok je však úplne zbytočný a predstavuje len nezmyselné zvýšenie nákladov. Všetky žiadosti na osobný bankrot musia totiž prejsť Centrom právnej pomoci, kde je celý proces od A po Z bezplatný.

Pozor na premlčané pohľadávky

Pozor však, pretože na Slovensku legálne pôsobia subjekty, ktoré sa snažia vymáhať aj také pohľadávky, ktoré sú premlčané, teda v tomto čase ich už nie je nutné zaplatiť. Zároveň však platí, že prijatie plnenia, ktoré je premlčané, sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie sa.

Boli zaznamenané prípady, keď dlžníkom boli doručené písomnosti, ktoré sa podobali na úradné zásielky a evokovali, že môže ísť o predžalobnú výzvu alebo dokonca priamo o exekúciu. Na Slovensku pôsobia podľa Exekučného poriadku súdni exekútori a daňoví exekútori, ktorí vymáhajú daňové pohľadávky. Žiadne iné subjekty sa nesmú zo zákona označovať ako exekútori.

66156

Napriek tomu písomnosti, ktoré boli zasielané, obsahovali spisovú značku, vyčíslený dlh, aj benevolentný splátkový kalendár a obsahovali ustanovenia, ktoré upozorňovali, že ak si dlžník nesplní povinnosť, dôjde k nútenému výkonu rozhodnutia. Ak dostanete takúto zásielku, ignorujte ju, pretože takýto dokument nie je exekučným titulom a nejde ani o exekúciu. V prípade pochybností sa pre istotu poraďte s právnikom.

logo
Prečítajte si tiež:
28.11.2023 Eva Sadovská

Aj tohtoročné Vianoce budú drahšie ako tie minuloročné

Blíži sa december, počas ktorého Slováci kvôli vianočným sviatkom nakupujú najviac v rámci celého roku. Decembrové tržby obchodníkov ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Chceme riešiť klimatické zmeny, ale len paralelne so sociálnymi a ekonomickými nerovnosťami

Až dve tretiny Slovákov sa domnievajú, že prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa budú súčasne ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Dopravné nehody: Rizikové sú najmä pondelky, letné mesiace a sivé vozidlá

Škodovosť vozidiel narastá. V roku 2023 sa podarilo prekonať aj najvyššie čísla spred vypuknutia pandémie koronavírusu. Najnehodovejším ...

28.11.2023 Robert Juriš

Minimálna mzda sa v nasledujúcom roku zvýši na 750 eur. Čo všetko to ovplyvní?

Minimálna hrubá mesačná mzda sa od začiatku nasledujúceho roka zvýši z dnešných 700 na rovných 750 eur. Na sklonku augusta tohto roku sa ...

28.11.2023 Robert Juriš

Neživotné poistenie rýchlo rastie, pomohla mu vysoká inflácia

Životné poistenie po pandémii koronavírusu už druhý rok za sebou rastie. Nárast je síce len mierny, no trend je pozitívny. Vzostup je ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Online podvody: Každý druhý človek sa už stretol s podvodníkom

Počet online podvodov významne rastie. Len za posledné necelé tri roky sa zvýšil o 530 %. Metódy podvodníkov sú sofistikované. Sú veľmi ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa začne s výplatou 300-eurového príspevku už v piatok 1. decembra 2023

Mimoriadny jednorazový príspevok vo výške 300 eur, ktorý schválili poslanci Národnej rady SR k pôvodnému 13. dôchodku, začne Sociálna ...

27.11.2023 Robert Juriš

Agentúra Moody´s ponechala Slovensku pôvodný rating A2 s negatívnym výhľadom

Medzinárodná ratingová agentúra Moody´s opäť prehodnocovala rating Slovenskej republiky. Tentoraz sa rozhodla ponechať ho na pôvodnej ...

27.11.2023 Redakcia FinReport

Bitcoin sa dostal nad hranicu 38-tisíc dolárov a pôjde vyššie

Kryptomeny zvyknú mávať silný a úspešný koniec roka. Inak to nie je ani v súčasnosti, keď sa cena bitcoinu vyšplhala nad úroveň ...

27.11.2023 Redakcia FinReport

Zlato je opäť drahšie ako 2-tisíc dolárov za uncu

Cena zlata opäť vystúpila nad hranicu 2-tisíc dolárov za troyskú uncu a jej súčasná hodnota je najvyššia od mája tohto roku. ...

27.11.2023 Andrej Vida

Čo všetko musíte spĺňať, aby ste mali nárok na získanie hypotekárneho úveru

Na slovenskom realitnom trhu nastal v poslednom období útlm. Predaj nehnuteľností klesol skokovo vtedy, keď naše banky začali zdvíhať ...

26.11.2023 Redakcia FinReport

Lacno na webe, draho na faktúre. Aké sú úskalia nákupov zo zahraničia?

Prišli ste pri nákupoch na internete na to, že v zahraničí majú vami vybraný produkt výrazne lacnejší ako na našom trhu? Alebo zháňate ...

26.11.2023 Redakcia FinReport

Sedem chýb, ktoré najčastejšie robíme pri sporení

O Slovákoch je známe, že si dokážu odkladať a šetriť peniaze na horšie časy. Väčšina z nich to však robí neefektívne. Aktuálne máme ...

25.11.2023 Redakcia FinReport

Na úspory siahame len mierne, obmedzili sme spotrebu

Slovenské domácnosti napriek vysokej inflácii v uplynulých mesiacoch siahali na svoje úspory iba mierne. Podľa dát Národnej banky Slovenska ...

24.11.2023 Martin Jamnický

Black Friday: Dajte si pozor na falošné e-shopy aj podvodné sms

Najbližšie dni nám prinesú najväčšiu zľavovú udalosť roka – takzvaný Black Friday. Veci vrátane vianočných darčekov sa budú dať ...

24.11.2023 Robert Juriš

Sprostredkovateľské spoločnosti Simplea a Swell spájajú sily

Dve mladé a dravé finančno-poradenské spoločnosti sa sfúzujú. Samostatný finančný agent Simplea Financial Services po dvoch rokoch ...

23.11.2023 Redakcia FinReport

Dôchodcovia dostanú k 13. dôchodku aj 300-eurový príplatok

Dôchodcovia si v decembri 2023 prilepšia. K 13. dôchodku vyplatenému počas tohtoročného novembra dostanú jednorazový 300-eurový príplatok. ...

23.11.2023 Redakcia FinReport

Prieskum: Koncoročné odmeny by mal dostať každý druhý zamestnanec

Kým 13. či 14. plat sú nárokovateľné zložky mzdy, pretože sú uvedené v pracovnej či kolektívnej zmluve, koncoročné odmeny firmy môžu ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay