Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Exekúcia: Na čo pri nej musíte pamätať a na čo nesmiete nezabudnúť?

Ivana Forraiová Financie Poslať

Exekúcia patrí medzi tie skúsenosti, ktorým by sa určite každý rád oblúkom vyhol. Príčinou je totiž dlh alebo nesplnená povinnosť. Pokiaľ ide o peniaze, každý veriteľ – či už je to fyzická osoba, podnikateľ, banka, alebo verejná inštitúcia, chce mať svoje pohľadávky zaplatené v plnej výške a načas. Na strane druhej, dlžníci sa často neocitnú v zlej finančnej situácii iba vlastnou nezodpovednosťou. Nevydarené podnikanie, strata zamestnania, problémový partner, alebo snaha pomôcť blízkym, môžu spôsobiť finančné ťažkosti, ktoré sa stanú nezvládnuteľnými. Keďže život prináša situácie, ktoré sa nedajú úplne predvídať, je dobré mať prehľad a vedieť, čo robiť a čomu sa vyhnúť, ak sa staneme účastníkmi exekučného konania.

exekúcia súd

Zdroj: Freepik

Čo je to exekúcia?

Každá exekúcia má svoj vážny dôvod a je dôsledkom nesplnenia si povinností. Medzi najčastejšie príčiny patria peňažné dlhy voči fyzickým osobám, právnickým osobám, bankovým alebo iným peňažným inštitúciám. Dlhy môžu vzniknúť aj voči verejným inštitúciám ako nedoplatky na poistnom do zdravotnej alebo Sociálnej poisťovne či daňové nedoplatky.

Exekučný poriadok pripúšťa exekúciu na podklade rozhodnutí súdov, zmierov, platobných výmerov, výkazov nedoplatkov, prípadne na podklade notárskych zápisníc, alebo aj bloku na nezaplatenú pokutu. Tieto dokumenty sú označované ako „exekučný titul“.

80466

Ak bola v exekučnom titule uložená peňažná povinnosť, alebo iná povinnosť, a povinný ju dobrovoľne nesplní, je možné podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh sa podáva iba elektronicky, a to do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica.

Exekútor nie je „ten zlý“

Exekútor nie je „ten zlý“, naopak, chráni záujmy oprávneného. Z pohľadu zákona má dokonca postavenie verejného činiteľa. Bohužiaľ, môže sa stať, že účastníkom konania sa postup exekútora nejaví správny, pretože neodpovedá na otázky, je ťažko zastihnuteľný, prípadne nekomunikuje vôbec. V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti postupu exekútora existuje možnosť podať návrh na prešetrenie na Slovenskú komoru exekútorov.

76693

Dlhy a povinnosti sa oplatí riešiť čím skôr. Ak už dôjde k začatiu exekúcie, nevymáhajú sa len pôvodný dlh a úroky z omeškania, ale aj trovy exekúcie. Tie spočívajú v odmene exekútora, náhrade vynaložených výdavkov a náhrade za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty, trovy sa navyšujú aj o DPH.

Kto je oprávnený a kto je povinný?

Účastníkmi exekučného konania sú oprávnený povinný – najčastejšie v postavení veriteľ a dlžník. Účastníkom konania je aj manžel povinného alebo bývalý manžel povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM). Vo všeobecnosti platí, že ak je v zmluve o úvere alebo pôžičke uvedený iba jeden z manželov, druhý z manželov síce nie je spoludlžníkom, v prípade exekúcie je však povinný strpieť urovnanie dlhu z majetku v BSM. Ak povinný počas exekúcie zomrie, exekúcia sa nekončí. Exekútor iba odloží exekúciu do skončenia dedičského konania. V exekúcii sa potom pokračuje s dedičmi.

Ako prebieha exekúcia

Exekútor môže získať peniaze rôznymi spôsobmi. Najčastejšie sa exekúcia vykonáva zrážkami zo mzdy (a iných príjmov) a prikázaním pohľadávky z účtu v banke. O exekúcii na peňažné plnenie sa zvyčajne povinný dozvie tak, že jeho účet v banke je zablokovaný. Až následne je doručené upovedomenie o začatí exekúcie. Je to logické vzhľadom na to, že peniaze je možné rýchlo vybrať z účtu, a tým zmariť účel exekúcie. Ak je účet zablokovaný, povinný má nárok na jednorazové odblokovanie sumy 165 eur.

Ak sa exekútor rozhodne pre finančné zrážky zo mzdy, za každých okolností povinnému musí zostať časť zodpovedajúca životnému minimu. Konkrétna suma závisí od toho, aký druh pohľadávok sa v exekúcii rieši. Prednostné pohľadávky sú napríklad pohľadávky výživného, pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, či na poistnom pri zdravotnom a sociálnom poistení.

Finančné zrážky zo mzdy či iných príjmov sa vykonávajú takzvaným tretinovým systémom. Odpočítajú vám nezraziteľnú sumu na vás (100 % životného minima), na vášho manžela či manželku aj na ďalšie vyživované osoby (na každú 50 % životného minima). Zvyšok sa rozdelí na tretiny. Bežné pohľadávky sa splácajú len z jednej tretiny, zvyšné dve tretiny vám zostanú. Ak ide o takzvané prednostné pohľadávky, budú vám ich zrážať až z dvoch tretín,“ vysvetľuje Slovenská komora exekútorov spôsob, ako sa realizujú zrážky zo mzdy.

Čo sa týka predaja hnuteľných vecí, často sa speňažujú šperky, umelecké diela, zberateľské predmety, prípadne automobil (ak neslúži na individuálnu prepravu zdravotne ťažko postihnutého člena rodiny). Z exekúcie je však vylúčené napríklad nevyhnutné vybavenie domácnosti, ošatenie a obuv, domáce zvieratá, snubný prsteň a obrúčka, hotovosť do 165 eur, študijná literatúra, hračky a iné.

65259

Zaujímavosťou, čo sa elektrických spotrebičov týka, je, že exekútor si môže zobrať televízor či DVD prehrávač, musí však v obydlí povinného nechať rádio, práčku a chladničku. Okrem predaja hnuteľných vecí je exekútor oprávnený speňažiť aj cenné papiere, predať nehnuteľnosť, alebo predať podnik. Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom, exekútor môže rozhodnúť aj o zadržaní vodičského preukazu.

Exekučný titul „na nepeňažné plnenie“

Vedeli ste, že exekúcia sa netýka len „dlžníkov“? Aj keď s pojmom exekúcie máme spojené predovšetkým vymáhanie peňažného plnenia, nemusí zákonite ísť o peňažný dlh, ktorý je predmetom exekúcie.

Ak súd rozhodol o vyprataní bytu pri problémoch s nájomníkmi, exekútor môže pomôcť s ich deložovaním. Taktiež ak sa spoluvlastníci nevedeli dohodnúť na majetkovom vyrovnaní a súd rozhodol o rozdelení (napríklad pozemku), opäť je možnosť kontaktovať exekútora, ak proces „niekde viazne“. Rozhodol súd, že čiernu stavbu, ktorú sused postavil na vašom pozemku, je potrebné odstrániť? V prípade, že si sused svoju povinnosť dobrovoľne nesplní, potrebné je osloviť exekútora.

Ak ste v pozícii veriteľa, ktorý je nútený vymáhať svoje peniaze:

  • konajte čím skôr,
  • nenechajte narásť dlžnú sumu do závratných výšok,
  • zachovajte si zdravú mieru benevolentnosti,
  • poraďte sa s advokátom, exekútorom alebo v príslušných inštitúciách.

Čo robiť, ak ste v pozícii dlžníka?

1) Komunikujte s veriteľom. Možno pristúpi na úľavy, odpustenie úrokov z omeškania alebo splátkový kalendár. Pokiaľ sa zamlčíte, stratíte možnosť vyrokovať si priaznivejšie podmienky.

2) Komunikujte s exekútorom a poskytnite mu plnú súčinnosť. Ak hráte „mŕtveho chrobáka“, zbytočne predlžujete trvanie exekúcie a koledujete si o komplikácie v podobe zvyšovania trov, alebo aj prípadne o poriadkovú pokutu.

3) Preberajte zásielky – či už poštové, alebo tie v elektronickej schránke. To, že ich neprevezmete, neznamená, že zmiznú do stratena. Naopak, platí fikcia doručenia, teda po uplynutí lehoty na prevzatie nastávajú právne účinky ustanovení v zásielke. A vy sa o nich ani nedozviete. Pripravíte sa o možnosť právnej obrany.

4) Informujte sa. Ak sú vám postupy nejasné, neváhajte sa obrátiť na príslušné úrady, orgány a inštitúcie – exekútora, advokáta alebo Bezplatné dlhové poradne, Centrum právnej pomoci.

5) Zaujímajte sa. Ak sa chcete v situácii zorientovať, uistite sa, že čítate aktuálne zákony a aktuálne články. Zákony sa totiž neustále menia, a to, čo platilo včera, nemusí platiť aj dnes.

6) K veriteľom a exekútorom sa správajte férovo – nesnažte sa zatajovať príjmy, skresľovať majetkové pomery a špekulatívne sa zbavovať majetku. Nevypláca sa to, naopak, hrozí pokuta!

Osobný bankrot

Ak už neviete, ako sa vymotať z dlhov, existuje spôsob oddlženia známy pod názvom osobný bankrot. Základné podmienky, ktoré umožňujú požiadať o osobný bankrot, sú, že dlžník musí byť platobne neschopný a musí mať minimálne jednu exekúciu trvajúcu dlhšie ako jeden rok. Dôležitý je tiež takzvaný poctivý zámer dlžníka.

82428

Dlžníka pri oddlžení môže zastupovať jedine Centrum právnej pomoci. Dlhové poradne upozorňujú, že na Slovensku pôsobia sprostredkovatelia oddlženia, ktorí za odmenu ponúkajú súčinnosť pri kompletizácii podkladov na účely osobného bankrotu. Tento medzikrok je však úplne zbytočný a predstavuje len nezmyselné zvýšenie nákladov. Všetky žiadosti na osobný bankrot musia totiž prejsť Centrom právnej pomoci, kde je celý proces od A po Z bezplatný.

Pozor na premlčané pohľadávky

Pozor však, pretože na Slovensku legálne pôsobia subjekty, ktoré sa snažia vymáhať aj také pohľadávky, ktoré sú premlčané, teda v tomto čase ich už nie je nutné zaplatiť. Zároveň však platí, že prijatie plnenia, ktoré je premlčané, sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie sa.

Boli zaznamenané prípady, keď dlžníkom boli doručené písomnosti, ktoré sa podobali na úradné zásielky a evokovali, že môže ísť o predžalobnú výzvu alebo dokonca priamo o exekúciu. Na Slovensku pôsobia podľa Exekučného poriadku súdni exekútori a daňoví exekútori, ktorí vymáhajú daňové pohľadávky. Žiadne iné subjekty sa nesmú zo zákona označovať ako exekútori.

66156

Napriek tomu písomnosti, ktoré boli zasielané, obsahovali spisovú značku, vyčíslený dlh, aj benevolentný splátkový kalendár a obsahovali ustanovenia, ktoré upozorňovali, že ak si dlžník nesplní povinnosť, dôjde k nútenému výkonu rozhodnutia. Ak dostanete takúto zásielku, ignorujte ju, pretože takýto dokument nie je exekučným titulom a nejde ani o exekúciu. V prípade pochybností sa pre istotu poraďte s právnikom.

logo
Prečítajte si tiež:
17.7.2024 Redakcia FinReport

Alex Henriksen: Nový generálny riaditeľ Tetra Pak pre východnú Európu

Už o dva týždne s platnosťou od 1. augusta 2024 nahradí na čele spoločnosti Tetra Pak s pôsobnosťou pre východnú Európu doterajšiu ...

17.7.2024 Redakcia FinReport

Cena zlata dosiahla rekordných 2 482 dolárov za uncu

Cena zlata sa dostala na svoje nové historické maximum, ktoré predstavuje 2 482 dolárov za troyskú uncu. Pri ceste nahor mu opäť raz pomohli ...

17.7.2024 Robert Juriš

Index bohatstva národov 2024: Najlepšie je na tom Írsko, Slovensko skončilo na 30. mieste

Podľa Indexu bohatstva národov Varšavského podnikového inštitútu najbohatšími krajinami na svete pre rok 2024 sú Írsko, Švajčiarsko a ...

17.7.2024 Martin Jamnický

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa obmedzuje falošné recenzie aj umelé navyšovanie cien

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2024, prináša zmeny, ktoré sa dotknú aj nakupovania cez internet. ...

17.7.2024 Mário Špilberger

Povolené prečerpanie: Kedy vám môže pomôcť a kedy uškodiť?

Možnosť ísť na bežnom účte do mínusu je na Slovensku dlhodobým a stabilným trendom. Povolené prečerpanie však má vysoké úročenie a ...

17.7.2024 Redakcia FinReport

V druhom štvrťroku 2024 stúpol počet bankrotov o 30 %

Počas prvého polroka tohto roka zbankrotovalo na Slovensku 4 688 dlžníkov. Takmer dve tretiny z nich (64 %) boli muži, zvyšných 36 % ...

16.7.2024 Roland Régely

Finanční agenti: Kto si najviac polepšil a kto pohoršil oproti predchádzajúcemu roku?

Poznáme poradie najúspešnejších finančných agentov na Slovensku za uplynulý rok. Po zverejnení účtovných závierok väčšiny ...

15.7.2024 Redakcia FinReport

Daniari varujú pred podvodnými SMS správami

Podvodníci si stále nedajú pokoj. Finančná správa SR opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Tentoraz im ...

12.7.2024 Redakcia FinReport

Rast reálnych miezd pokračuje. V ktorých odvetviach sa zvyšujú najrýchlejšie?

Rast reálnych miezd na Slovensku je realitou už niekoľko posledných mesiacov. Počas mája 2024 si najviac prilepšili zamestnanci v doprave so ...

12.7.2024 Robert Juriš

V prvej polovici tohto roka pribudlo v druhom pilieri takmer 70-tisíc sporiteľov

Počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri každý mesiac stúpa. Tomuto trendu nezabránilo ani znevýhodnenie podmienok sporenia znížením ...

8.7.2024 Redakcia FinReport

Študenti, brigádujete na dohodu? Požiadajte zamestnávateľa o odvodovú úľavu a zarobíte viac

Mnoho študentov si počas letných prázdnin hľadá brigádu. Ak so svojim zamestnávateľom uzavriete dohodu o brigádnickej práci študentov, ...

6.7.2024 Redakcia FinReport

Najnižšie ceny v rámci EÚ majú východoeurópske štáty, aj Slovensko je pod priemerom Únie

Mohlo by sa zdať, že ceny tovarov a služieb v jednotlivých krajinách Európy by si mali byť viac-menej podobné. Ceny sa však líšia, a to ...

2.7.2024 Redakcia FinReport

Záujem mužov o rodičovskú dovolenku stúpol päťnásobne

Záujem slovenských mužov čerpať rodičovskú dovolenku extrémne vzrástol. V porovnaní s minulosťou predstavuje nárast o 480 %. ...

1.7.2024 Redakcia FinReport

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi klesol, no na dávkach sa vypláca viac peňazí

Počas tohtoročného mája klesol počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi na 63 204 osôb. Je to najmenej od septembra 2022, pričom tieto ...

30.6.2024 Redakcia FinReport

Top 8 rád, ako narábať s peniazmi počas leta a dovoleniek

Leto je fajn obdobím pre masový exodus ľudí za oddychom a dovolenkami. Spája sa s ním aj zvýšená snaha o míňanie ťažko zarobených ...

28.6.2024 Redakcia FinReport

Na podanie daňového priznania máte už len niekoľko hodín

Koniec júna je termínom na podanie daňového priznania pre tie daňové subjekty, ktoré si do tohto dátumu predĺžili lehotu na podanie. ...

27.6.2024 Martin Jamnický

Ako ovplyvní dôchodky zmena životného minima platná od 1. júla 2024

Od 1. júla 2024 sa mení suma životného minima z 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. Táto zmena na pohľad nepatrná okrem iného ovplyvní aj ...

21.6.2024 Redakcia FinReport

Každý tretí Slovák poberá od štátu nejakú dôchodkovú dávku, je to najviac v EÚ

Každý tretí obyvateľ Slovenska poberá od štátu dôchodok v rámci sociálnej ochrany. Poberatelia dôchodkov tvoria približne 33,2 % ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay