Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Čo všetko potrebujete vedieť o daňovej povinnosti k motorovým vozidlám?

Zuzana Fryč Financie Poslať

Daňová povinnosť za využívanie motorových vozidiel na podnikateľské účely sa pomaly blíži. Posledný termín na podanie daňového priznania za aktuálny kalendárny rok je 31. január 2022. Pozrime sa teda bližšie na to, na koho sa táto povinnosť vzťahuje, čo všetko zahŕňa a na čo pri nej nesmieme zabudnúť.

služobné autá

Foto: Shuterstock

Vozidlo využívané na podnikanie

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, k akým osobám a vozidlám sa táto povinnosť zo zákona viaže. Do kategórie vozidiel, za ktoré je povinnosť podať daňové priznanie za kalendárny rok 2021, patrí každé vozidlo z kategórie M, N, O alebo L, ktoré sa súčasne využíva na podnikateľské účely. Platí to aj pre tie automobily, ktoré sa používali na tento účel čo i len časť kalendárneho roka. Informáciu o kategórii nájdu majitelia vozidiel v Osvedčení o evidencii vozidla.

Ktoré osoby majú povinnosť odviesť daň?

 • Fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná ako držiteľ v technickom preukaze.
 • Zamestnávateľ, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.
 • Fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa na podnikanie vozidlo, v doklade ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená.
 • Fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.
 • Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku.

Daň z elektromobilov sa neplatí

Ročnú sadzbu dane stanovuje zákon o dani z motorových vozidiel, v ktorom sa rozlišuje zvlášť pre osobné a úžitkové vozidlá v nadväznosti na základ dane. Pri samotnom výpočte daňovej povinnosti je potrebné upraviť sadzbu dane najprv podľa počtu mesiacov, ktoré uplynuli od mesiaca prvej evidencie vozidla na Slovensku. Výnimkou sú iba úžitkové vozidlá kategórie O4, pri ktorých sa ročná sadzba dane paušálne zníži o 60 % bez ohľadu na vek vozidla.

V zákone sa prihliada aj na ekologickú stránku vozidiel. To znamená, že následne je možné už upravenú sadzbu dane ešte znížiť o 50 % podľa typu pohonu automobilu v prípade, že ide o hybridné motorové a hybridné elektrické vozidlá, vozidlá s pohonom na stlačený alebo skvapalnený zemný plyn (CNG alebo LNG) a vozidlá na vodíkový pohon. Hybridné vozidlá majú dva zdroje energie, teda spaľovací motor a elektromotor.

Najvýhodnejšia sadzba dane však patrí elektromobilom, u ktorých je zo zákona stanovená nulová ročná sadzba dane. „Ide o vozidlá kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina, pričom daň z nich sa neplatí. No aj takéto vozidlá sa vykazujú v daňovom priznaní. Základom dane je výkon motora v kW a ročná sadzba dane je nulová,“ približuje daňová riaditeľka advokátskej kancelárie Accace Slovensko Katarína Balogová.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel sa viaže na prvý deň mesiaca, v ktorom bolo vozidlo použité na podnikateľské účely.

 Použitie na podnikanie prakticky znamená:

 • skutočné používanie vozidla na podnikanie,
 • účtovanie o vozidle,
 • evidovanie vozidla v daňovej evidencii,
 • uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla,
 • používanie zamestnaneckého vozidla na podnikanie, alebo vozidla, ktoré má v technickom preukaze ako držiteľa inú osobu.

Naopak, k zániku daňovej povinnosti dochádza posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo napríklad k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie, ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, vydaniu potvrdenia orgánom policajného zboru o odcudzení vozidla či zmene držiteľa vozidla. Samotný dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti sa uvádza v daňovom priznaní.

„Pokiaľ v priebehu roka nastanú skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti, napríklad podnikateľ počas roka kúpi osobné motorové vozidlo, alebo ho predá, čo znamená, že ho používa na podnikanie iba časť roka, platí daň iba v pomernej výške,“ vysvetľuje K. Balogová.

Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie.

Podľa jej slov, ak by u podnikateľa došlo k prerušeniu používania vozidla evidovaného na Slovensku z dôvodu jeho opravy, v tomto prípade nepoužívanie vozidla nespôsobí prerušenie samotnej podnikateľskej činnosti a vozidlo je predmetom dane aj počas opravy.

Príklad výpočtu dane z motorových vozidiel

„Spoločnosť počas výkonu svojej podnikateľskej činnosti kúpila v priebehu roku 2021, napríklad 15. júla 2021, nové vozidlo kategórie M1 so zdvihovým objemom valcov motora 1 500 cm3. Vozidlo je evidované v SR. Spoločnosti, ako novému majiteľovi vozidla, vzniká daňová povinnosť 1. júla 2021. Vznik či zánik daňovej povinnosti spoločnosť nemusí osobitne oznamovať správcovi dane, no dátum vzniku či zániku daňovej povinnosti uvádza v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie,“ opisuje K. Balogová.

Ročná sadzba dane sa určuje na základe prílohy č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Keďže v danom príklade má vozidlo kategórie M1 zdvihový objem valcov motora 1 500 cm3, vychádza sa z ročnej sadzby dane 115 eur. „Tú ďalej upravíme podľa času, ktorý uplynul od prvej evidencie vozidla. Podľa § 7/1 a) pri vozidlách M1 sa počas prvých 36 mesiacov ročná sadzba dane znižuje o 25 % na hodnotu 86,25 eura,“ vysvetľuje odborníčka.  

Ak by v danom príklade išlo o hybridné motorové vozidlo, upravená ročná sadzba by sa ešte znížila o ďalšiu polovicu na hodnotu 43,12 eura. Napokon sa berie do úvahy skutočnosť, že vozidlo bolo v kalendárnom roku 2021 používané na podnikanie iba šesť mesiacov (od júla do decembra 2021). Konečná výška dane za rok 2021 za dané vozidlo sa platí v pomernej výške, a to 21,56 eura na základe spoločnosťou podaného daňového priznania za rok 2021. Daňové priznanie sa podáva v termíne do 31. januára 2022 a v danej lehote je daň aj splatná. Daň, pomerná časť dane, aj ročná sadzba dane znížená alebo zvýšená podľa § 7, sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Výsledná daň závisí od zaplatených preddavkov

Pri výpočte konečnej daňovej povinnosti je zároveň potrebné zohľadniť aj preddavky na daň, ktoré sa určujú na základe výšky predpokladanej dane na ďalšie zdaňovacie obdobie. Môže ísť buď o štvrťročné, mesačné, alebo prípadne nulové preddavky.

Hranice pre určenie preddavkov

 • Ak predpokladaná daň nepresiahne sumu 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.
 • Ak predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň.
 • Ak je predpokladaná daň vyššia ako 8 300 eur, daňovník platí mesačné preddavky na daň.

V daňovom priznaní za rok 2021, ktorého lehota na podanie je do 31. januára 2022, daňovník vyčísli konečnú výšku dane za rok 2021, a to rozdielom medzi sumou konečnej dane a sumou už zaplatených preddavkov na daň,“ dodáva K. Balogová.

V prípade, že je suma konečnej dane vyššia ako suma zaplatených preddavkov, daňovník zaplatí rozdiel. Ak je suma konečnej dane nižšia, vzniká daňovníkovi preplatok a môže požiadať správcu dane o jeho vrátenie.

logo
Prečítajte si tiež:
20.8.2022 Redakcia FinReport

Nástup prváka do školy bude drahší ako doteraz, rodičia zaplatia viac ako 200 eur

Rekordná inflácia zasahuje do všetkých oblastí finančného života a nevyhne sa ani nástupu žiakov do školy. Náklady na základnú výbavu ...

11.8.2022 Správy

Gastrosektor a cestovný ruch môžu žiadať o podporu aj za január a február, podmienky sa nemenia

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Oprávnení záujemcovia v cestovnom ruchu a gastronómii budú môcť žiadať o podporu štátu na zmiernenie vplyvov ...

1.7.2022 Redakcia FinReport

Od 1. júla 2022 sa mení daňový bonus, prídavky na deti, životné minimum aj odvody pre živnostníkov

Dnešný deň, 1. júl 2022, je zaujímavý dátum z pohľadu viacerých zmien, ktoré prinesie do života mnohých obyvateľov Slovenska. Mení sa ...

29.6.2022 Monika Jakábová

Viaceré banky chystajú zmeny v cenníkoch svojich služieb, klienti si priplatia

Drahšie vklady, doručenie výpisov poštou či služby v pobočkách. Mnohé banky menia s príchodom letných mesiacov svoje cenníky. Zmeny ...

27.6.2022 Redakcia FinReport

Parlament schválil veľkú novelu zákona o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach

Poslanci parlamentu schválili návrh zákona o energetike. Jeho úlohou je najmä transponovanie európskej legislatívy v oblasti vnútorného trhu ...

19.6.2022 Správy

Minimálna hodnota gastrolístkov má od septembra opäť stúpnuť, zvýšil sa index jedál a nealko nápojov

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Minimálna hodnota stravných lístkov sa má pre státisíce zamestnancov po krátkom čase opäť zvýšiť. Od 1. ...

27.5.2022 Redakcia FinReport

Dvojtýždňovú otcovskú dovolenku nebude hradiť zamestnávateľ, ale Sociálna poisťovňa

Vláda schválila dva týždne plateného voľna pre otcov, hoci matka poberá súčasne materský alebo rodičovský príspevok. Novinku prináša ...

27.5.2022 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 spúšťa elektronickú PN

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytne novú službu – elektronickú PN (ePN) – aj pre zamestnávateľov. Komunikácia a výmena údajov ...

26.5.2022 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v nemocenskom poistení platné od 1. júna 2022

Sociálna poisťovňa pripomína poistencom legislatívne úpravy v krátkodobých dávkach, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. júna 2022. Zmeny ...

17.5.2022 Správy

Penzisti dostanú 13. dôchodok už v júli, reakciu na infláciu odobrila aj prezidentka

18.5.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes podpísala šesť zákonov, vrátane novely zákona o 13. dôchodku. Informoval o ...

13.5.2022 Zuzana Fryč

Ako mení novela zákona o sociálnom poistení podmienky pre dlhodobo nezamestnaných?

Do platnosti vstúpila ďalšia novela zákona o sociálnom poistení. Jej prínos spočíva najmä v zmene týkajúcej sa dlhodobo nezamestnaných ...

4.5.2022 Redakcia FinReport

Dôchodcovia dostanú 13. dôchodok v plnej výške už v júli tohto roku

Dôchodcovia sú v čase prudko rastúcej inflácie mimoriadne ohrozenou skupinou obyvateľstva. Aj preto sa vláda rozhodla, že im pomôže ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay