Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Čo všetko potrebujete vedieť o daňovej povinnosti k motorovým vozidlám?

Zuzana Mecková Financie
SK
EN
Poslať

Daňová povinnosť za využívanie motorových vozidiel na podnikateľské účely sa pomaly blíži. Posledný termín na podanie daňového priznania za aktuálny kalendárny rok je 31. január 2022. Pozrime sa teda bližšie na to, na koho sa táto povinnosť vzťahuje, čo všetko zahŕňa a na čo pri nej nesmieme zabudnúť.

image

Foto: Shuterstock

Vozidlo využívané na podnikanie

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, k akým osobám a vozidlám sa táto povinnosť zo zákona viaže. Do kategórie vozidiel, za ktoré je povinnosť podať daňové priznanie za kalendárny rok 2021, patrí každé vozidlo z kategórie M, N, O alebo L, ktoré sa súčasne využíva na podnikateľské účely. Platí to aj pre tie automobily, ktoré sa používali na tento účel čo i len časť kalendárneho roka. Informáciu o kategórii nájdu majitelia vozidiel v Osvedčení o evidencii vozidla.

Ktoré osoby majú povinnosť odviesť daň?

 • Fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná ako držiteľ v technickom preukaze.
 • Zamestnávateľ, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.
 • Fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa na podnikanie vozidlo, v doklade ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená.
 • Fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.
 • Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku.

Daň z elektromobilov sa neplatí

Ročnú sadzbu dane stanovuje zákon o dani z motorových vozidiel, v ktorom sa rozlišuje zvlášť pre osobné a úžitkové vozidlá v nadväznosti na základ dane. Pri samotnom výpočte daňovej povinnosti je potrebné upraviť sadzbu dane najprv podľa počtu mesiacov, ktoré uplynuli od mesiaca prvej evidencie vozidla na Slovensku. Výnimkou sú iba úžitkové vozidlá kategórie O4, pri ktorých sa ročná sadzba dane paušálne zníži o 60 % bez ohľadu na vek vozidla.

V zákone sa prihliada aj na ekologickú stránku vozidiel. To znamená, že následne je možné už upravenú sadzbu dane ešte znížiť o 50 % podľa typu pohonu automobilu v prípade, že ide o hybridné motorové a hybridné elektrické vozidlá, vozidlá s pohonom na stlačený alebo skvapalnený zemný plyn (CNG alebo LNG) a vozidlá na vodíkový pohon. Hybridné vozidlá majú dva zdroje energie, teda spaľovací motor a elektromotor.

Najvýhodnejšia sadzba dane však patrí elektromobilom, u ktorých je zo zákona stanovená nulová ročná sadzba dane. „Ide o vozidlá kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina, pričom daň z nich sa neplatí. No aj takéto vozidlá sa vykazujú v daňovom priznaní. Základom dane je výkon motora v kW a ročná sadzba dane je nulová,“ približuje daňová riaditeľka advokátskej kancelárie Accace Slovensko Katarína Balogová.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel sa viaže na prvý deň mesiaca, v ktorom bolo vozidlo použité na podnikateľské účely.

 Použitie na podnikanie prakticky znamená:

 • skutočné používanie vozidla na podnikanie,
 • účtovanie o vozidle,
 • evidovanie vozidla v daňovej evidencii,
 • uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla,
 • používanie zamestnaneckého vozidla na podnikanie, alebo vozidla, ktoré má v technickom preukaze ako držiteľa inú osobu.

Naopak, k zániku daňovej povinnosti dochádza posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo napríklad k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie, ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, vydaniu potvrdenia orgánom policajného zboru o odcudzení vozidla či zmene držiteľa vozidla. Samotný dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti sa uvádza v daňovom priznaní.

„Pokiaľ v priebehu roka nastanú skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti, napríklad podnikateľ počas roka kúpi osobné motorové vozidlo, alebo ho predá, čo znamená, že ho používa na podnikanie iba časť roka, platí daň iba v pomernej výške,“ vysvetľuje K. Balogová.

Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie.

Podľa jej slov, ak by u podnikateľa došlo k prerušeniu používania vozidla evidovaného na Slovensku z dôvodu jeho opravy, v tomto prípade nepoužívanie vozidla nespôsobí prerušenie samotnej podnikateľskej činnosti a vozidlo je predmetom dane aj počas opravy.

Príklad výpočtu dane z motorových vozidiel

„Spoločnosť počas výkonu svojej podnikateľskej činnosti kúpila v priebehu roku 2021, napríklad 15. júla 2021, nové vozidlo kategórie M1 so zdvihovým objemom valcov motora 1 500 cm3. Vozidlo je evidované v SR. Spoločnosti, ako novému majiteľovi vozidla, vzniká daňová povinnosť 1. júla 2021. Vznik či zánik daňovej povinnosti spoločnosť nemusí osobitne oznamovať správcovi dane, no dátum vzniku či zániku daňovej povinnosti uvádza v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie,“ opisuje K. Balogová.

Ročná sadzba dane sa určuje na základe prílohy č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Keďže v danom príklade má vozidlo kategórie M1 zdvihový objem valcov motora 1 500 cm3, vychádza sa z ročnej sadzby dane 115 eur. „Tú ďalej upravíme podľa času, ktorý uplynul od prvej evidencie vozidla. Podľa § 7/1 a) pri vozidlách M1 sa počas prvých 36 mesiacov ročná sadzba dane znižuje o 25 % na hodnotu 86,25 eura,“ vysvetľuje odborníčka.  

Ak by v danom príklade išlo o hybridné motorové vozidlo, upravená ročná sadzba by sa ešte znížila o ďalšiu polovicu na hodnotu 43,12 eura. Napokon sa berie do úvahy skutočnosť, že vozidlo bolo v kalendárnom roku 2021 používané na podnikanie iba šesť mesiacov (od júla do decembra 2021). Konečná výška dane za rok 2021 za dané vozidlo sa platí v pomernej výške, a to 21,56 eura na základe spoločnosťou podaného daňového priznania za rok 2021. Daňové priznanie sa podáva v termíne do 31. januára 2022 a v danej lehote je daň aj splatná. Daň, pomerná časť dane, aj ročná sadzba dane znížená alebo zvýšená podľa § 7, sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Výsledná daň závisí od zaplatených preddavkov

Pri výpočte konečnej daňovej povinnosti je zároveň potrebné zohľadniť aj preddavky na daň, ktoré sa určujú na základe výšky predpokladanej dane na ďalšie zdaňovacie obdobie. Môže ísť buď o štvrťročné, mesačné, alebo prípadne nulové preddavky.

Hranice pre určenie preddavkov

 • Ak predpokladaná daň nepresiahne sumu 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.
 • Ak predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň.
 • Ak je predpokladaná daň vyššia ako 8 300 eur, daňovník platí mesačné preddavky na daň.

V daňovom priznaní za rok 2021, ktorého lehota na podanie je do 31. januára 2022, daňovník vyčísli konečnú výšku dane za rok 2021, a to rozdielom medzi sumou konečnej dane a sumou už zaplatených preddavkov na daň,“ dodáva K. Balogová.

V prípade, že je suma konečnej dane vyššia ako suma zaplatených preddavkov, daňovník zaplatí rozdiel. Ak je suma konečnej dane nižšia, vzniká daňovníkovi preplatok a môže požiadať správcu dane o jeho vrátenie.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
25.1.2022 Redakcia FinReport

V rámci plánu obnovy a odolnosti na nás v tomto roku čaká 1,302 miliardy eur

V polovici júna 2021 Brusel schválil slovenský plán obnovy a odolnosti. Predseda vlády Eduard Heger to označil za veľký deň pre Slovensko. ...

20.1.2022 Redakcia FinReport

Najväčšou hrozbou podnikania v roku 2022 sú kybernetické riziká

Kybernetické riziká sú v roku 2022 podľa prieskumu Allianz Risk Barometer najväčšou hrozbou podnikania. Hrozba ransomvérových útokov, únik ...

17.1.2022 Roland Régely

TOP 10 daňových noviniek pre podnikateľov v roku 2022

Začiatkom tohto roka nadobudlo účinnosť niekoľko legislatívnych zmien v oblasti výberu daní. Podnikateľom tak v novom roku pribudnú ...

16.1.2022 Redakcia FinReport

TOP 9 predsavzatí, ktoré vám v roku 2022 zlepšia finančnú situáciu

Na rozdiel od novoročných cieľov týkajúcich sa napríklad chudnutia či športovania, ktoré si vyžadujú výraznú námahu s otáznym efektom, ...

14.1.2022 Naďa Černá

Koniec byrokracie. Po novom už tieto dokumenty nemusíte predkladať na úradoch

Rok 2022 prináša množstvo noviniek. Jednou z nich je takzvaná antibyrokratická reforma, vďaka ktorej občania už nemusia predkladať na ...

11.1.2022 Redakcia FinReport

Firmy sú pre rok 2022 mierne optimistické, no obávajú sa, čo im prinesie omikron

Rok 2022 bude pre mnohé firmy opäť veľkou zaťažkávacou skúškou. Ako ukazuje analýza Coface, hoci spoločnosti na Slovensku tento rok ...

11.1.2022 Roland Régely

Štyri banky v novom roku ohlásili zmeny vo svojich cenníkoch služieb. Za čo všetko si priplatíme?

Mnohé banky na Slovensku s príchodom nového roka upravujú svoje cenníky služieb. Niekedy ide o bezvýznamné zmeny, inokedy sa nové poplatky ...

9.1.2022 Redakcia FinReport

Mastercard: Rok 2022 v znamení posilňovania digitalizácie a návratu k zážitkovej ekonomike

Onedlho to budú dva roky od vypuknutia pandémie koronavírusu. Inštitút ekonomických štúdií spoločnosti Mastercard (Mastercard Economics ...

7.1.2022 Redakcia FinReport

Ako dodržať sporiace predsavzatia a kam investovať v roku 2022?

„Konečne si budem sporiť”, alebo „budem si sporiť viac”, prípadne „začnem investovať”. Aj takto znejú finančné predsavzatia, ...

6.1.2022 Redakcia FinReport

Najväčšie hrozby roka 2022: Energetická kríza, inflácia, geopolitika a COVID-19

Medzi najvýznamnejšie riziká roku 2022 patrí energetická kríza v súvislosti s prudko rastúcou globálnou infláciou, pnutie medzi USA a ...

4.1.2022 Redakcia FinReport

Aký bude rok 2022? V centre pozornosti zostane pandémia, ale čakajú nás aj lepšie správy

Už takmer dva roky zápasíme s pandémiou koronavírusu. Rok 2021 priniesol síce široko dostupné vakcíny, no kvôli nízkemu záujmu o ...

28.12.2021 Naďa Černá

Najvýznamnejšie zmeny v sociálnom poistení, ktoré na vás čakajú v roku 2022

Nový rok zvykne prinášať zmeny, a hneď v niekoľkých oblastiach. Jednou z nich je aj sociálne poistenie. Vyššie dôchodky, nové ...

Aplikácia

 1. 1.
  Juraj Fehervari: Keď je etika v podnikaní „zisková“
 2. 2.
  Podriadení finanční agenti pribúdajú, aktuálne je ich viac ako 16-tisíc
 3. 3.
  Cena nehnuteľností v roku 2021 rástla najrýchlejšie od veľkej finančnej krízy v roku 2008
 4. 4.
  Regulácia obsahu na internete: To, čo je nezákonné offline, musí byť nezákonné aj online
 5. 5.
  Rodičovský príspevok aj prídavok na dieťa budú vyššie