Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Aké zmeny v dôchodkoch a dôchodkovom poistení nás čakajú v roku 2023

Robert Juriš Financie Poslať

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 prináša viacero zásadných noviniek. Dôchodky sa budú zvyšovať o takmer 12 %. Valorizovať sa budú aj minimálne dôchodky. Deti sa svojim rodičom začnú „skladať“ na takzvaný rodičovský dôchodok. Pripravených je tiež viacero ďalších noviniek, a my vám prinášame ich prehľad.

dôchodky v roku 2023

Foto: Shutterstock

 

Ako sa zvýšia dôchodky

Sociálna poisťovňa v roku 2023 valorizuje dôchodky o 11,8 %. Urobí to automaticky a dôchodcovia ju o to vôbec nemusia žiadať. O zvýšení dostanú písomné vyrozumenie a dôchodky vo vyššej sume po prvý raz dostanú v januárovom výplatnom termíne.

Zvyšovať sa budú všetky druhy dôchodkových dávok – starobné, invalidné, pozostalostné a starobné predčasné dôchodky. Výšku valorizácie si dôchodcovia môžu vypočítať na informatívnej webovej kalkulačne Sociálnej poisťovne.

Dôchodky by sa mali v priemere zvýšiť o 69 eur zo súčasných 516 eur na 585 eur. Zvyšovanie dôchodkov s cieľom dobehnúť vysokú infláciu bude stáť štát takmer miliardu eur. Keďže dvojciferná inflácia by na Slovensku mala byť aj v nasledujúcom roku, podobné zvýšenie výdavkov na valorizáciu dôchodkov by malo vzniknúť aj v roku 2024.

Ako funguje valorizácia dôchodkov

Valorizačný mechanizmus pre dôchodkové dávky zohľadňuje rast spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov za prvý polrok predchádzajúceho roka. Napríklad od 1. januára 2022 sa dôchodky valorizovali len o 1,3 %, no od 1. januára 2023 sa budú zvyšovať až o 10,5 %.

Valorizácia minimálnych dôchodkov

Pre valorizáciu minimálnych dôchodkov platí osobitný mechanizmus. Ak dôchodok bude aj po valorizácii nižší ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok na sumu minimálneho dôchodku.

Keďže suma minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2023 nemení, dôchodca bude aj naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej výške, presnejšie bude dostávať minimálny dôchodok, ktorý je pre neho aj po valorizácii dôchodku stále finančne výhodnejší.

Ak však bude dôchodok po valorizácii vyšší ako minimálny dôchodok, nárok na minimálny dôchodok dôchodcovi zanikne a Sociálna poisťovňa mu bude vyplácať nový dôchodok vo vyššej sume. Inak povedané Sociálna poisťovňa vypláca dôchodcovi ten dôchodok, ktorý je preňho výhodnejší.

Ako to bude vyzerať v praxi

Dôchodca k 31. decembru 2022 poberal minimálny dôchodok 334,30 eura, pričom suma jeho starobného dôchodku bola 333,30 eura. Od 1. januára 2023 sa mu zvýšil jeho starobný dôchodok o 39,40 eura na 372,70 eura. Táto suma je vyššia ako suma minimálneho dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný dôchodok vo výške 372,70 eura.

Pribudol rodičovský dôchodok

Novela zákona o sociálnom poistení prináša nový inštitút v podobe rodičovského dôchodku. Sociálna poisťovňa ho prizná poberateľovi starobného, invalidného a výsluhového dôchodku vyplácaných po dovŕšení dôchodkového veku.

Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca sa automaticky prizná bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhlásenie. Dieťaťu sa týmto nezvyšujú jeho odvody do Sociálnej poisťovne a ani neznižuje jeho budúci dôchodok.

Ak dieťa nevyhlási, že nesúhlasí so vznikom nároku na rodičovský dôchodok, Sociálna poisťovňa o jeho vzniku rozhodne automaticky a sumu za rok 2023 vyplatí jednorazovo. V ďalších rokoch sa bude vyplácať ako súčasť pravidelnej mesačnej výplaty dôchodku.

Najskorší odchod do predčasného dôchodku

Od 1. januára 2023 platí, že poistenec môže odísť do predčasného dôchodku najskôr po odpracovaní 40 rokov. Po ich odpracovaní mu vznikne nárok na predčasný starobný dôchodok, ak suma jeho predčasného starobného dôchodku bude vyššia ako 1,6-násobok životného minima – 375,10 eura mesačne.

Ak poistenec odpracoval najmenej 40 rokov, suma jeho predčasného dôchodku, a to bez ohľadu na to, koľko rokov mu chýba do dôchodkového veku, bude znížená o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Zmena aktuálnej dôchodkovej hodnoty

Aktuálna dôchodková hodnota je jednou zo zásadných veličín, ktoré sa používajú na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. V nasledujúcom roku stúpne zo súčasných 15,13 eura na 16,4764 eura. Zvyšovanie aktuálnej dôchodkovej hodnoty bývalo naviazané na nárast priemernej hrubej mzdy na Slovensku. Po novom však bude predstavovať 95 % priemernej mesačnej mzdy z tretieho štvrťroku. 

Dôchodkový vek sa naviaže na strednú dĺžku života

Dôchodkový vek aj v roku 2023 zostáva rovnaký. Hranica 64 rokov sa nemení a až do ročníka narodenia 1966 sa uplatňuje podľa tabuľky Sociálnej poisťovne. Zároveň platí, že dôchodkový vek sa poistencovi znižuje o šesť mesiacov za každé vychované dieťa. Najviac však za tri deti, a teda o 18 mesiacov.

Zmena nastane od roku 2024, keď od ročníka narodenia poistenca v roku 1967 sa zvyšovanie dôchodkového veku opätovne naviaže na strednú dĺžku života. Právna úprava týkajúca sa zníženia dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, zostáva zachovaná.

Vdovské a vdovecké dôchodky sa budú poberať dlhšie

Vdove alebo vdovcovi, ktorí vychovali jedno dieťa, sa od 1. januára 2023 zníži veková hranica opätovného vzniku nároku na výplatu na pozostalostný dôchodok z doterajšieho dovŕšenia dôchodkového veku na vek 57  rokov. Zároveň sa im predĺži poberanie vdovského a vdoveckého dôchodku. Poistenci, ktorí splnia zákonné podmienky, budú poberať dávku o rok dlhšie ako doteraz, teda dva roky.

Zohľadnia českú dobu poistenia

Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa zohľadňovať aj takzvanú českú dobu poistenia, ktorú poistenec získal pred 1. januárom 1993. Zámerom je odstránenie diskriminácie slovenských občanov, ktorí v čase rozdelenia spoločného štátu pracovali pre české firmy.

Na Slovensku totiž platia skoršie termíny odchodu do dôchodku než v Česku. Ak takýto žiadateľ odišiel do dôchodku, musel následne čakať mesiace až roky, kým získal nárok na dôchodok aj z Česka. Po novom to už platiť nebude.

Poistencami štátu sa stanú ďalšie kategórie fyzických osôb

Novela zákona o sociálnom poistení po novom rozšíri rozsah poistencov štátu na dôchodkové poistenie o členov cirkví, reholí a charitatívnych spoločenstiev vykonávajúcich pracovnú činnosť bez nároku na príjem. V roku 2023 tak budú v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistené aj fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku, na ktoré sa vzťahuje toto opatrenie.

logo
Prečítajte si tiež:
31.10.2023 Redakcia FinReport

Vyplácanie 13. dôchodkov sa začína od štvrtka 2. novembra 2023

November je okrem iného mesiacom, počas ktorého sa dôchodcom vyplácajú 13. dôchodky. S výplatou sa začína hneď od štvrtka 2. novembra ...

27.10.2023 Redakcia FinReport

Na odložené daňové priznanie pre SZČO je čas už len do 8. novembra 2023

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. júna ...

16.10.2023 Redakcia FinReport

Na uplatnenie si odvodovej úľavy majú potravinári čas už len do piatka 20. októbra 2023

Ak si chcú potravinári uplatniť odvodovú úľavu, musia Sociálnej poisťovni doručiť príslušné vyhlásenia. Čas majú už len do konca ...

7.8.2023 Redakcia FinReport

Od 1. septembra sa končí vyplácanie pandemického ošetrovného

Sociálna poisťovňa v nasledujúcom mesiaci ukončí vyplácanie pandemického ošetrovného. Ani školy už nebudú musieť nahlasovať ...

28.7.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa ide prehodnocovať percentá invalidity, no invalidné dôchodky sa znižovať nebudú

Sociálna poisťovňa bude najbližšie dva roky prehodnocovať percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť niektorých ...

27.7.2023 Redakcia FinReport

Ceny priemyselných výrobcov pre domáci aj zahraničný trh sú vyššie ako vlani

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júni 2023 medziročne vyššie o 14,5 %, medzimesačne klesli o 0,5 %. Rast výrobných cien ...

3.7.2023 Redakcia FinReport

Štátny rozpočet je za prvých šesť mesiacov 2023 v takmer trojmiliardovom deficite

Štátny rozpočet v prvom polroku tohto roku dosiahol schodok takmer 2,8 miliardy eur, čo je približne jedna tretina deficitu naplánovaného na ...

30.6.2023 Miloslava Némová

Hranica životného minima sa zvyšuje. Ktorí poberatelia dávok a príspevkov si prilepšia?

Už zajtra, teda od začiatku júla sa zvyšuje výška životného minima. Podľa nového výpočtu sa táto suma odvíja od rastu cien tovarov a ...

29.6.2023 Redakcia FinReport

Od 1. júla 2023 sa zvyšujú dôchodky. Vypočítajte si, o koľko stúpne ten váš

Od 1. júla tohto roku sa všetky dôchodkové dávky zvyšujú o 10,6 %. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Poberatelia dôchodkov ...

23.6.2023 Redakcia FinReport

Investičné aktivity medziročne vzrástli, najviac v oblasti priemyselnej výroby a nehnuteľností

Objem investícií počas prvých troch mesiacov tohto roka medziročne vzrástol v bežných cenách o viac ako pätinu. Naďalej tiež platí, že ...

8.6.2023 Redakcia FinReport

Maximálna dávka v nezamestnanosti od júla 2023 stúpne na 1 329,10 eura

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia, ktoré svojim poistencom priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa, bude od 1. ...

7.6.2023 Zuzana Fryč

Takto sa od 1. júla 2023 zvýšia penzie dôchodcom podľa počtu odpracovaných rokov

Už onedlho, od 1. júla 2023, vstúpi do účinnosti novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa zvýši priemerný starobný dôchodok ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay