Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Aké zmeny v dôchodkoch a dôchodkovom poistení nás čakajú v roku 2023

Robert Juriš Financie
SK
EN
Poslať

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 prináša viacero zásadných noviniek. Dôchodky sa budú zvyšovať o takmer 12 %. Valorizovať sa budú aj minimálne dôchodky. Deti sa svojim rodičom začnú „skladať“ na takzvaný rodičovský dôchodok. Pripravených je tiež viacero ďalších noviniek, a my vám prinášame ich prehľad.

image

Foto: Shutterstock

 

Ako sa zvýšia dôchodky

Sociálna poisťovňa v roku 2023 valorizuje dôchodky o 11,8 %. Urobí to automaticky a dôchodcovia ju o to vôbec nemusia žiadať. O zvýšení dostanú písomné vyrozumenie a dôchodky vo vyššej sume po prvý raz dostanú v januárovom výplatnom termíne.

Zvyšovať sa budú všetky druhy dôchodkových dávok – starobné, invalidné, pozostalostné a starobné predčasné dôchodky. Výšku valorizácie si dôchodcovia môžu vypočítať na informatívnej webovej kalkulačne Sociálnej poisťovne.

Dôchodky by sa mali v priemere zvýšiť o 69 eur zo súčasných 516 eur na 585 eur. Zvyšovanie dôchodkov s cieľom dobehnúť vysokú infláciu bude stáť štát takmer miliardu eur. Keďže dvojciferná inflácia by na Slovensku mala byť aj v nasledujúcom roku, podobné zvýšenie výdavkov na valorizáciu dôchodkov by malo vzniknúť aj v roku 2024.

Ako funguje valorizácia dôchodkov

Valorizačný mechanizmus pre dôchodkové dávky zohľadňuje rast spotrebiteľských cien v domácnostiach dôchodcov za prvý polrok predchádzajúceho roka. Napríklad od 1. januára 2022 sa dôchodky valorizovali len o 1,3 %, no od 1. januára 2023 sa budú zvyšovať až o 10,5 %.

Valorizácia minimálnych dôchodkov

Pre valorizáciu minimálnych dôchodkov platí osobitný mechanizmus. Ak dôchodok bude aj po valorizácii nižší ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok na sumu minimálneho dôchodku.

Keďže suma minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2023 nemení, dôchodca bude aj naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej výške, presnejšie bude dostávať minimálny dôchodok, ktorý je pre neho aj po valorizácii dôchodku stále finančne výhodnejší.

Ak však bude dôchodok po valorizácii vyšší ako minimálny dôchodok, nárok na minimálny dôchodok dôchodcovi zanikne a Sociálna poisťovňa mu bude vyplácať nový dôchodok vo vyššej sume. Inak povedané Sociálna poisťovňa vypláca dôchodcovi ten dôchodok, ktorý je preňho výhodnejší.

Ako to bude vyzerať v praxi

Dôchodca k 31. decembru 2022 poberal minimálny dôchodok 334,30 eura, pričom suma jeho starobného dôchodku bola 333,30 eura. Od 1. januára 2023 sa mu zvýšil jeho starobný dôchodok o 39,40 eura na 372,70 eura. Táto suma je vyššia ako suma minimálneho dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný dôchodok vo výške 372,70 eura.

Pribudol rodičovský dôchodok

Novela zákona o sociálnom poistení prináša nový inštitút v podobe rodičovského dôchodku. Sociálna poisťovňa ho prizná poberateľovi starobného, invalidného a výsluhového dôchodku vyplácaných po dovŕšení dôchodkového veku.

Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca sa automaticky prizná bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhlásenie. Dieťaťu sa týmto nezvyšujú jeho odvody do Sociálnej poisťovne a ani neznižuje jeho budúci dôchodok.

Ak dieťa nevyhlási, že nesúhlasí so vznikom nároku na rodičovský dôchodok, Sociálna poisťovňa o jeho vzniku rozhodne automaticky a sumu za rok 2023 vyplatí jednorazovo. V ďalších rokoch sa bude vyplácať ako súčasť pravidelnej mesačnej výplaty dôchodku.

Najskorší odchod do predčasného dôchodku

Od 1. januára 2023 platí, že poistenec môže odísť do predčasného dôchodku najskôr po odpracovaní 40 rokov. Po ich odpracovaní mu vznikne nárok na predčasný starobný dôchodok, ak suma jeho predčasného starobného dôchodku bude vyššia ako 1,6-násobok životného minima – 375,10 eura mesačne.

Ak poistenec odpracoval najmenej 40 rokov, suma jeho predčasného dôchodku, a to bez ohľadu na to, koľko rokov mu chýba do dôchodkového veku, bude znížená o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Zmena aktuálnej dôchodkovej hodnoty

Aktuálna dôchodková hodnota je jednou zo zásadných veličín, ktoré sa používajú na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. V nasledujúcom roku stúpne zo súčasných 15,13 eura na 16,4764 eura. Zvyšovanie aktuálnej dôchodkovej hodnoty bývalo naviazané na nárast priemernej hrubej mzdy na Slovensku. Po novom však bude predstavovať 95 % priemernej mesačnej mzdy z tretieho štvrťroku. 

Dôchodkový vek sa naviaže na strednú dĺžku života

Dôchodkový vek aj v roku 2023 zostáva rovnaký. Hranica 64 rokov sa nemení a až do ročníka narodenia 1966 sa uplatňuje podľa tabuľky Sociálnej poisťovne. Zároveň platí, že dôchodkový vek sa poistencovi znižuje o šesť mesiacov za každé vychované dieťa. Najviac však za tri deti, a teda o 18 mesiacov.

Zmena nastane od roku 2024, keď od ročníka narodenia poistenca v roku 1967 sa zvyšovanie dôchodkového veku opätovne naviaže na strednú dĺžku života. Právna úprava týkajúca sa zníženia dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, zostáva zachovaná.

Vdovské a vdovecké dôchodky sa budú poberať dlhšie

Vdove alebo vdovcovi, ktorí vychovali jedno dieťa, sa od 1. januára 2023 zníži veková hranica opätovného vzniku nároku na výplatu na pozostalostný dôchodok z doterajšieho dovŕšenia dôchodkového veku na vek 57  rokov. Zároveň sa im predĺži poberanie vdovského a vdoveckého dôchodku. Poistenci, ktorí splnia zákonné podmienky, budú poberať dávku o rok dlhšie ako doteraz, teda dva roky.

Zohľadnia českú dobu poistenia

Od 1. januára 2023 bude Sociálna poisťovňa zohľadňovať aj takzvanú českú dobu poistenia, ktorú poistenec získal pred 1. januárom 1993. Zámerom je odstránenie diskriminácie slovenských občanov, ktorí v čase rozdelenia spoločného štátu pracovali pre české firmy.

Na Slovensku totiž platia skoršie termíny odchodu do dôchodku než v Česku. Ak takýto žiadateľ odišiel do dôchodku, musel následne čakať mesiace až roky, kým získal nárok na dôchodok aj z Česka. Po novom to už platiť nebude.

Poistencami štátu sa stanú ďalšie kategórie fyzických osôb

Novela zákona o sociálnom poistení po novom rozšíri rozsah poistencov štátu na dôchodkové poistenie o členov cirkví, reholí a charitatívnych spoločenstiev vykonávajúcich pracovnú činnosť bez nároku na príjem. V roku 2023 tak budú v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistené aj fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku, na ktoré sa vzťahuje toto opatrenie.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
23.3.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa už v apríli pošle pracujúcim dôchodcom vyššie dôchodky za rok 2022

Sociálna poisťovňa zvyšuje viac ako 156-tisíc starobných a predčasných starobných dôchodkov. Polepšia si tí dôchodcovia, ktorí v roku ...

15.3.2023 Redakcia FinReport

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa v roku 2023 zvýšila na 26,08 eura

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet výšky úrazových dávok, v tomto roku predstavuje 26,08 eura. V predchádzajúcom roku to bolo ...

10.3.2023 Martin Jamnický

Vyplácanie aktivačného príspevku ľuďom bez práce čakajú zásadné zmeny

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi prináša novinky v oblasti príspevkov pre nezamestnaných. Tieto príspevky sú v súčasnosti vyplácané ...

9.3.2023 Redakcia FinReport

Vyplácanie aktivačného príspevku ľuďom bez práce sa od 1. apríla 2023 zmení

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi prináša novinky v oblasti príspevkov pre nezamestnaných. Tieto príspevky sú v súčasnosti vyplácané ...

2.3.2023 Redakcia FinReport

Zraniteľní odberatelia môžu do konca marca 2023 zmeniť dodávateľa elektriny a plynu

Odberatelia, ktorí majú v roku 2023 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, môžu požiadať svojho ...

23.2.2023 Redakcia FinReport

O rodičovský dôchodok pre penzistov poberajúcich dôchodok z cudziny je potrebné požiadať

Nárok na rodičovský dôchodok majú aj rodičia – poberatelia dôchodkov z cudziny. Platí to v prípade, ak ich dieťa v roku 2021 pracovalo na ...

21.2.2023 Redakcia FinReport

Prezidentka podpísala novelu zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Jej súčasťou sú aj obedy pre deti zadarmo

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala nedávno schválenú novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej súčasťou je aj opätovné ...

12.2.2023 Redakcia FinReport

ECB v najbližších mesiacoch očakáva „veľmi silný“ rast miezd

Európska centrálna banka (ECB) v roku 2023 očakáva silný rast miezd, a to v celej eurozóne. Nárast platov by mal byť podľa nej ...

12.2.2023 Redakcia FinReport

Prognóza: Jeden z najpodceňovanejších sektorov na Slovensku bude rásť aj v roku 2023

Za posledné dve desaťročia zažilo Slovensko dynamický rast počtu centier zdieľaných a podnikových služieb. Svoje zastúpenie majú u nás ...

10.2.2023 Zuzana Fryč

Návrh kontroverzného zákazu nedeľného predaja poslanci vrátili na dopracovanie

Národná rada SR nedávno otvorila diskusiu k návrhu novely Zákonníka práce. Skupina poslancov v nej navrhuje, aby boli obchody na Slovensku ...

10.2.2023 Redakcia FinReport

Slovenský priemysel skončil minulý rok v červených číslach. Dostane sa z nich v roku 2023?

Slovenský priemysel sa trápi. Jeho produkcia priebežne klesala počas celého minulého roku. Tá z decembra 2022 bola dokonca najnižšia od ...

2.2.2023 Zuzana Fryč

Aké sú trendy v životnom poistení pre rok 2023? V ponuke sú nové produkty aj výhodnejšie podmienky pre klientov

Hoci v porovnaní so zahraničím je u nás miera životného poistenia stále nízka, záujem o životné poistenie má v posledných rokoch ...

Mobilná aplikácia