Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Príspevky a prídavky na dieťa

Prídavok na dieťa je mesačne vyplácaná štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Táto dávka zároveň slúži na čiastočnú pomoc pri plnení školských povinností dieťaťa. Prídavok sa vypláca najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ktoré však musí zároveň spĺňať podmienku nezaopatrenosti.[1]
Obsah

Za nezaopatrené dieťa sa na tieto účely považuje dieťa, ktoré:[2]

 

a) sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia,
b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
c) je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
d) sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo
e) je podľa posudku dlhodobo neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť,  to však platí najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto dieťaťa.

 

Žiadosť o prídavok na dieťa

Oprávnená osoba si nárok na prídavok uplatňuje osobne, a to podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov). Prípadne to môže spraviť zaslaním poštou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny či elektronicky cez webovú stránku www.slovensko.sk (vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis), alebo e-mailom na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.[3]

 

Výška prídavku

Výška prídavku na dieťa v roku 2022 je 25,88 eura. Táto suma sa zvýši o 106,33 eura za kalendárny mesiac, ale len na nezaopatrené dieťa, ktoré prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. Suma prídavku na dieťa sa upravuje vždy od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravila suma životného minima a zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent.

 

Sumu prídavku na dieťa vyhlási Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením, ktorého úplné znenie sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka.[4] 

 

Zánik nároku

Žiadateľ si môže uplatniť nárok na prídavok spätne najviac za obdobie šiestich mesiacov.[5]

 

Príplatok k prídavku na dieťa

Príplatok k prídavku na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe k prídavku na dieťa na výchovu a výživu dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus. Tento príplatok sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa. Výška príplatku k prídavku na dieťa v roku 2022 je 12,14 eura. Táto suma sa mení rovnakým spôsobom a v rovnakom čase ako prídavok na dieťa.[6]

 

Medzi ďalšie príspevky, o ktoré môže oprávnená osoba žiadať patrí napr. príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa.

 

 

Zdroje:

[1] [2] [4] [5] MPSVAR, [online], 2022. Prídavok na dieťa. [cit. 2022-06-10]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/prispevok-starostlivost-dieta/.

[3] UPSVR, [online], 2022. Prídavok na dieťa. [cit. 2022-06-10]. Dostupné z: https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/pridavok-na-dieta-a-priplatok-k-pridavku-na-dieta.html?page_id=712069.

[6] MPSVAR, [online], 2022. Príplatok k prídavku na dieťa. [cit. 2022-06-10]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/priplatok-k-pridavku-dieta/.

Aplikácia

 1. 1.
  V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat
 2. 2.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 3. 3.
  Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje
 4. 4.
  Čo nám na jesenné večery pripravili streamovacie spoločnosti Netflix a HBO Max?
 5. 5.
  Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu