Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Jednorazová dávka v núdzi

Tým členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, je možné poskytnúť aj jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Tá je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov, najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, školských potrieb, mimoriadnych liečebných nákladov a nevyhnutného základného vybavenia domácnosti. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu obce, ktorá zároveň rozhoduje o tom, komu sa jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytne a komu nie. Obec, ktorá o dávkach rozhoduje, je tá, v ktorej majú členovia domácnosti trvalý pobyt.[1]
Obsah

Žiadosť o dávku

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi sa dá získať na úrade príslušnej obce alebo mesta alebo na ich webových stránkach.[2]

 

Aké prílohy musí žiadosť obsahovať

To, aké prílohy musí žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi obsahovať, si takisto určuje každá obec alebo mesto samostatne. Často sú však tieto požiadavky podobné, niekedy až zhodné. Môže tam patriť napr. potvrdenie o uplatnení si hmotnej núdze na ÚPSVaR, potvrdenia o finančných príjmoch všetkých členov domácnosti, o rôznych prídavkoch, príspevkoch... Ďalej tam môže patriť napríklad potvrdenie o pravidelnej školskej dochádzke maloletých detí, alebo potvrdenie, že osoba nemá ku dňu podania žiadosti žiadne nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch, atď.[3][4]

 

Čo je potrebné uviesť v žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi

V žiadosti je potrebné uviesť dôvod podania žiadosti, účel, na ktorý bude jednorazová pomoc použitá, ďalej náklady domácnosti, vecí osobných potrieb, potrieb maloletých detí a i.[5]

 

Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Opakovaná priznaná jednorazová dávka v tom istom kalendárnom roku nesmie spolu taktiež presiahnuť túto sumu.[6]

 

 

Zdroje:

[1] [2] [5] [6] MPSVAR SR, [online], 2022. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi. [cit. 2022-06-14]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/davky-hmotnej-nudzi/jednorazova-davka-hmotnej-nudzi/.

[3] BLAŠKOVÁ, M. 2016. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi. Ako postupovať pri uplatnení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. In Puchov.sk, 2022. [cit. 2022-06-14]. Dostupné z: https://www.puchov.sk/jednorazova-davka-v-hmotnej-nudzi.html.

[4] Mesto Trnava. 2022. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka pre rodiny s deťmi, [online]. In Trnava.sk, 2022. [cit. 2022-06-14]. Dostupné z: https://www.trnava.sk/sk/zivotna-situacia/jednorazova-davka-v-hmotnej-nudzi-a-mimoriadna-davka-pre-rodiny-s-detmi.

Aplikácia

 1. 1.
  V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat
 2. 2.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 3. 3.
  Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje
 4. 4.
  Čo nám na jesenné večery pripravili streamovacie spoločnosti Netflix a HBO Max?
 5. 5.
  Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu