Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka poskytovaná z invalidného poistenia. Cieľom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem aj v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.[1]
Obsah

Kedy ide o invalidného človeka

Poistenec je invalidný vtedy, ak pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou.[2]

 

Nárok na invalidný dôchodok

Nárok na invalidný dôchodok má ten poistenec, ktorý[3]

- je invalidný,

- získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia,

- ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

 

Nárok na invalidný dôchodok môže za osobitne stanovených podmienok vzniknúť aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou pred skončením povinnej školskej dochádzky alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Za osobitných podmienok môže tiež vzniknúť nárok na invalidný dôchodok aj doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia.[4]

 

Uplatnenie nároku na invalidný dôchodok

Konanie a neskoršie priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby – žiadateľa, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a jeho výplatu. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti potvrdzujúce nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.[5]

 

Výška invalidného dôchodku

K máju 2022 dosahovala výška invalidného dôchodku (vrátane čiastočne invalidných) v priemere 297,63 eura. Poistencom s priznanou invaliditou pod 70 % to vychádzalo v priemere na 229,93 eura a poistencom s priznanou invaliditou nad 70 % na 416,08 eura.[6]

 

Zníženie dávky na polovicu

Poistenec dostane len polovicu invalidného dôchodku, ak sa stal invalidným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok.[7]

 

 

Zdroje:

[1] [3] [4] [5] SP. 2022. Invalidný dôchodok, [online]. In Sociálna poisťovňa, 2022. [cit. 2022-06-30]. Dostupné z: https://www.socpoist.sk/invalidny-dochodok/1288s.

[2] [7] SLOVENSKO. 2013. Invalidný dôchodok, [online]. In Slovensko.sk, 2013. [cit. 2022-06-30]. Dostupné z: https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_invalidny-dochodok.

[6] SP. 2022. Priemerná výška vyplácaných dôchodkov (v mesiacoch), [online]. In Sociálna poisťovňa, 2022. [cit. 2022-06-30]. Dostupné z: https://www.socpoist.sk/priemerna-vyska-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-/1600s.

Aplikácia

 1. 1.
  V prvom pilieri nastali zmeny, novinkou je rodičovský bonus a dôchodkový automat
 2. 2.
  Vláda schválila vyplatenie 14. dôchodkov, na ktoré v novembri pôjde 207 miliónov eur
 3. 3.
  Rodičovský príspevok sa od začiatku roku 2023 opäť zvyšuje
 4. 4.
  Čo nám na jesenné večery pripravili streamovacie spoločnosti Netflix a HBO Max?
 5. 5.
  Energetická kríza: Čo je potrebné urobiť na jej elimináciu