Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Druhý pilier

Druhý pilier bol na Slovensku zavedený v roku 2004. Vstup do druhého piliera pre osoby mladšie ako 35 rokov je dobrovoľný.[1] Predstavuje jednu z možností, ako sa aspoň čiastočne poistiť pred neistotou budúcich dôchodkov. Sporiť si v druhom pilieri je možné podpísaním účastníckej zmluvy s konkrétnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.[2]
Obsah

Ako funguje druhý pilier

Do druhého piliera sa presúva časť odvodov, ktoré inak platíte štátu (do Sociálnej poisťovne). Z dôchodkového poistenia, ktoré tvorí 18 % z hrubej mzdy, sa v súčasnosti do druhého piliera presúva 5,5 %, pričom toto percento sa každý rok bude zvyšovať, až do roku 2024, kedy dosiahne 6 %. Suma, ktorá bude mesačne prichádzať na váš osobný dôchodkový účet, sa tak bude postupne zvyšovať. Úspory v druhom pilieri sa navyše zhodnocujú v dôchodkových fondoch.[3]

 

Aké sú výhody druhého piliera

Výhodou druhého piliera je, že aj v čase výkyvov na finančnom trhu dokáže zabezpečiť zhodnotenie vkladov sporiteľov. Navyše výnosy ani nepodliehajú zdaneniu. Výhodou je aj dedenie úspor. Oproti prvému pilieru, kde sa majetok nededí, v druhom pilieri sú investované peniaze a výnosy predmetom dedenia.[4]

 

Ďalej sa po viac ako jednom roku sporenia a investovania začínajú úročiť aj samotné úroky z vkladov, čo je typické pre dlhodobé formy zhodnocovania financií. Sympatickým atribútom sú tiež nízke poplatky. Druhý pilier má za správu usporených peňazí najnižšie poplatky na Slovensku, a to v porovnaní s ostatnými podobnými produktmi sporenia a investovania na finančnom trhu.[5]

 

Aké sú nevýhody druhého piliera

Nevýhodou sú pomerne časté zásahy politikov v podobe opakovaných legislatívnych úprav. Častá novelizácia zákona o druhom dôchodkovom pilieri sa spája s neistotou podmienok v budúcnosti. V minulosti sa napríklad menila výška príspevkov do dôchodkových správcovských spoločností (DSS) alebo aj automatický prechod do dlhopisových fondov. Ak sporiteľ nereagoval na výzvu prostredníctvom listu, mohol byť dlhšiu dobu v horších podmienkach, než aké si v druhom pilieri mohol sám nastaviť.[6]

 

Sporiť si v druhom pilieri je rozumné, ale podľa najnovších prognóz sa ukazuje, že to na dôstojný dôchodok nebude stačiť. Potrebné je myslieť aj na ďalšie alternatívy a sporiť si vo vlastnej réžii, napríklad investovaním do ETF (indexových) fondov. Ich výhodou je to, že po 12 mesiacoch je výnos z nich oslobodený od dane.[7]

 

Komu sa oplatí druhý pilier

Druhý pilier sa oplatí najmä mladým ľuďom, ktorým do dôchodku zostávajú ešte desiatky rokov. Podľa demografického vývoja bude v budúcnosti na jedného dôchodcu pripadať menej pracujúcich ľudí, ktorí platia odvody. Môže sa tak stať, že štát nebude mať k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na vyplatenie dôchodkov a na to, aby dôchodky z prvého piliera zostali na súčasnej úrovni.[8]

 

Druhý pilier sa oplatí aj pre ľudí s nadpriemerným zárobkom, ktorých príjem presahuje 1,25-násobok priemernej slovenskej mzdy. V druhom pilieri sa im dôchodok vypočíta na základe skutočného platu, z ktorého si platili odvody, teda nebude sa im krátiť ako sa to deje v prvom pilieri (čiže pri bežnom dôchodku). V prípade prvého piliera Sociálne poisťovňa zohľadňuje maximálne trojnásobok priemerného platu, hoci keď odvody sa platia až z jeho päťnásobku.[9]

 

 

Zdroje:

[1] ADSS. Druhý pilier. In Adss.sk. [cit. 2022-10-20]. Dostupné z: https://www.adss.sk/druhy-pilier.

[2] [8] [9] FK. Porovnaj dôchodok. In Financnykompas.sk. [cit. 2022-10-20]. Dostupné z: https://www.financnykompas.sk/dochodok-2-pilier.

[3] TB. Starobné dôchodkové sporenie SDS - II. pilier. In Tatrabanka.sk. [cit. 2022-10-20]. Dostupné z: https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/dochodok/starobne-dochodkove-sporenie-sds-ii-pilier/.

[4] [5] [6] [7] VÚB Banka. 2022. Druhý pilier: Ako funguje, ako ho založiť a aké má výhody? In Vubbanka.sk, 2022. [cit. 2022-10-20]. Dostupné z: https://www.vub.sk/jednovubky/druhy-pilier/.

 

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay