Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Takto plánuje Slovensko hospodáriť v roku 2022

Redakcia FinReport Ekonomika
SK
EN
Poslať

Poslanci parlamentu v polovici decembra 2021 schválili štátny rozpočet na nasledujúci rok. Peniaze, ktoré štát získa z daní, odvodov, fondov alebo nedaňových príjmov, potom rozdeľuje ďalej. Financial Report sa preto podrobnejšie pozrel na to, ako ich plánuje použiť na svoj chod a zabezpečenie služieb pre občanov v roku 2022.

image

Foto: Shutterstock

Kam putuje najviac peňazí

Podľa informácií Ministerstva financií SR najviac peňazí z verejných financií v roku 2022 poputuje do sociálnej oblasti (13,4 miliardy eur). V tejto položke sú zahrnuté všetky dôchodky, materské, nemocenské, ošetrovné a ďalšie dávky či výdavky na rodinnú politiku.

Druhá oblasť s najvyššími výdavkami sú verejné služby. Pod týmto názvom sa „skrývajú“ výdavky na samosprávy, okresné úrady, regionálne školstvo či dopravné podniky. Na rok 2022 sú v tejto oblasti naplánované aj peniaze na zabezpečenie volieb do obcí a vyšších územných celkov, ktoré sa budú prvýkrát konať spoločne v jeden deň.

Pre oblasť financií je vyčlenených 7,7 miliardy eur. Sú v nej zahrnuté výdavky na výkon funkcií finančnej správy, výdavky na informačné systémy riadenia verejných financií, ako aj výdavky kapitoly Všeobecná pokladničná správa – napríklad rezervy, finančné vzťahy súvisiace s rozpočtom Európskej únie či výdavky spojené so správou štátneho dlhu.

Rozpočet ráta s navýšením výdavkov najmä v školstve, zdravotníctve a sociálnej oblasti. V súvislosti s nástupom tretej vlny pandémie a pretrvávajúcim nepriaznivým vplyvom pandémie COVID-19 je v rozpočte zabezpečená rezerva v sume 717 miliónov eur.

Rezort zdravotníctva

V roku 2022 sa zvýšia výdavky na zdravotníctvo o 411 miliónov eur na celkových 6,4 miliardy eur. Ide o najvyšší medziročný nárast za predchádzajúce roky. Výdavky v oblasti zdravotníctva sa použijú aj na:

zákonnú valorizáciu platov zdravotníkov (91 miliónov eur),

okamžité opatrenie na zvýšenie počtu sestier (11 miliónov eur),

zrušenie doplatkov za lieky pre vybrané skupiny obyvateľstva a zabezpečenie inovatívnej liečby (nárast o 56,6 milióna eur),

dobeh zdravotnej starostlivosti, ktorá bola odložená počas pandémie (100 miliónov eur),

dofinancovanie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR (125 miliónov eur),

budovanie novej siete nemocníc, rekonštrukciu existujúcich nemocníc, výstavbu a obnovu staníc záchrannej zdravotnej služby a iné (219,9 milióna eur).

Vzdelávanie, veda, výskum a šport

Výdavky na vzdelávanie, vedu, výskum a šport medziročne rastú o 459 miliónov eur (zvýšenie o 13 % na 4 miliardy eur). V uvedenom zvýšení sú premietnuté výdavky najmä na:

financovanie z plánu obnovy a odolnosti v sume 390 miliónov eur určených aj na dostupnosť, rozvoj a kvalitu inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch v regionálnom školstve,

zvýšenie výdavkov na povinné predprimárne vzdelávanie (10,9 milióna eur),

financovanie športovej infraštruktúry prostredníctvom Fondu na podporu športu (11,5 milióna eur),

modernizáciu budov a internátov VŠ,

tehotenské štipendium pre SŠ a VŠ študentky (výška tehotenského štipendia 200 eur na mesiac),

financovanie výdavkov na asistentov učiteľa v regionálnom školstve.

Sociálna oblasť

Na túto oblasť ide až 13,4 miliardy eur, čo je najviac v rámci rozpočtu. V kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zaznamenaný medziročný nárast v celkovej výške 171 miliónov eur. V rámci sociálnej oblasti, ako aj kapitoly tohto ministerstva, sa financuje aj:

podpora rodiny – valorizácia rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a iné (33 miliónov eur),

podpora budúcich matiek vo forme tehotenských dávok, ktoré budú slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve (15 % z denného vymeriavacieho základu),

kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP – zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu (46,7 milióna eur),

nárast výdavkov na poistné za osoby, za ktoré platí štát (19,6 milióna eur),

zvýšenie výdavkov na dávky sociálneho poistenia o 30,1 milióna eur, najmä v súvislosti s vyššími výdavkami na invalidné dôchodky z mladosti,

zvýšenie príspevkov v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou (14,3 milióna eur),

stavba a rekonštrukcia zariadení sociálnych služieb, ako aj vybavenie a infraštruktúra týchto objektov (39,5 milióna eur).

Doprava a podpora bývania

Výdavky na rozvoj a prevádzku dopravy sa medziročne zvýšia o 585 miliónov eur (20 % nárast na 3,7 miliardy eur). Najviac prostriedkov bude smerovať na:

pokračujúce investičné projekty v doprave za 503 miliónov eur,

výdavky na údržbu ciest I. triedy a pokračujúce veľkoplošné opravy za 90,5 milióna eur,

zvýšenie bežného transferu pre ZSSK o 98,6 milióna eur,

celkové výdavky na podporu rozvoja bývania na rok 2022 sú vo výške 313 miliónov eur vrátane výdavkov Štátneho fondu rozvoja bývania,

zvýšené výdavky v sume 175 miliónov eur z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti určené na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, na reformu verejnej osobnej dopravy, na rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy či na podporu ekologickej osobnej dopravy.

Životné prostredie

V oblasti životného prostredia budú priority financované najmä zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti. Celkovo pôjde do oblasti 815 miliónov eur, čo predstavuje 35 % medziročný nárast. Peniaze sa použijú aj na:

dekarbonizáciu priemyslu, pričom bude podporené zavádzanie najlepších aktuálnych dostupných technológií vo výrobe a procesoch (105 miliónov eur),

obnovu budov a energetickú hospodárnosť rodinných domov (83,6 milióna eur),

ochranu prírody a krajiny – zmapovanie biotopov a druhov európskeho významu, ekosystémových služieb a prehodnotenie chránených území (20,4 milióna eur),

renaturáciu vodných tokov a mokradí, čím sa zvýši schopnosť krajiny zadržiavať vodu a zabezpečí sa protipovodňová ochrana (3,6 milióna eur).

Ďalšie rozpočtové priority

Výdavky pôdohospodárstva pôjdu aj na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach – zelená nafta (30 miliónov eur), 8 miliónov eur na národné podpory (napríklad chránený chov plemien koní a iné) a 27,5 milióna eur najmä na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe, odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych zvierat, poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve a ďalšie úlohy súvisiace s podporou pôdohospodárstva.

Prostredníctvom rozpočtu kapitoly Ministerstva vnútra SR sa realizuje aj boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí. Na tento účel sa medziročne zvýšili výdavky o takmer 68 miliónov eur. V návrhu rozpočtu Ministerstva vnútra SR sú zvýšené aj kapitálové výdavky na investičnú výstavbu, rekonštrukcie a modernizáciu v sume 7,7 milióna eur.

V rámci výdavkov Ministerstva spravodlivosti SR sú rozpočtované výdavky z plánu obnovy a odolnosti určené na reorganizáciu súdov a renovácie budov, ako aj na digitalizáciu a analytické kapacity a tiež na digitalizáciu procesov insolvenčného konania v sume 66,1 milióna eur.

Vo výdavkoch Ministerstva hospodárstva SR sú zohľadnené výdavky zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti v celkovej sume 120 miliónov eur a zvýšenie výdavkov na útlm uhoľného baníctva v sume 5,8 milióna eur.

Z rozpočtu Ministerstva kultúry SR sa bude financovať napríklad rekonštrukcia a modernizácia Slovenskej národnej galérie, rekonštrukcia Štátnej opery Banská Bystrica, obnova a revitalizácia hradu Krásna Hôrka a zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu. Na rok 2022 sa počíta s peniazmi na reformu zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR v sume 3,7 milióna eur.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
25.1.2022 Redakcia FinReport

V rámci plánu obnovy a odolnosti na nás v tomto roku čaká 1,302 miliardy eur

V polovici júna 2021 Brusel schválil slovenský plán obnovy a odolnosti. Predseda vlády Eduard Heger to označil za veľký deň pre Slovensko. ...

20.1.2022 Redakcia FinReport

Najväčšou hrozbou podnikania v roku 2022 sú kybernetické riziká

Kybernetické riziká sú v roku 2022 podľa prieskumu Allianz Risk Barometer najväčšou hrozbou podnikania. Hrozba ransomvérových útokov, únik ...

17.1.2022 Roland Régely

TOP 10 daňových noviniek pre podnikateľov v roku 2022

Začiatkom tohto roka nadobudlo účinnosť niekoľko legislatívnych zmien v oblasti výberu daní. Podnikateľom tak v novom roku pribudnú ...

16.1.2022 Redakcia FinReport

TOP 9 predsavzatí, ktoré vám v roku 2022 zlepšia finančnú situáciu

Na rozdiel od novoročných cieľov týkajúcich sa napríklad chudnutia či športovania, ktoré si vyžadujú výraznú námahu s otáznym efektom, ...

14.1.2022 Naďa Černá

Koniec byrokracie. Po novom už tieto dokumenty nemusíte predkladať na úradoch

Rok 2022 prináša množstvo noviniek. Jednou z nich je takzvaná antibyrokratická reforma, vďaka ktorej občania už nemusia predkladať na ...

11.1.2022 Redakcia FinReport

Firmy sú pre rok 2022 mierne optimistické, no obávajú sa, čo im prinesie omikron

Rok 2022 bude pre mnohé firmy opäť veľkou zaťažkávacou skúškou. Ako ukazuje analýza Coface, hoci spoločnosti na Slovensku tento rok ...

11.1.2022 Roland Régely

Štyri banky v novom roku ohlásili zmeny vo svojich cenníkoch služieb. Za čo všetko si priplatíme?

Mnohé banky na Slovensku s príchodom nového roka upravujú svoje cenníky služieb. Niekedy ide o bezvýznamné zmeny, inokedy sa nové poplatky ...

9.1.2022 Redakcia FinReport

Mastercard: Rok 2022 v znamení posilňovania digitalizácie a návratu k zážitkovej ekonomike

Onedlho to budú dva roky od vypuknutia pandémie koronavírusu. Inštitút ekonomických štúdií spoločnosti Mastercard (Mastercard Economics ...

7.1.2022 Redakcia FinReport

Ako dodržať sporiace predsavzatia a kam investovať v roku 2022?

„Konečne si budem sporiť”, alebo „budem si sporiť viac”, prípadne „začnem investovať”. Aj takto znejú finančné predsavzatia, ...

6.1.2022 Redakcia FinReport

Najväčšie hrozby roka 2022: Energetická kríza, inflácia, geopolitika a COVID-19

Medzi najvýznamnejšie riziká roku 2022 patrí energetická kríza v súvislosti s prudko rastúcou globálnou infláciou, pnutie medzi USA a ...

4.1.2022 Redakcia FinReport

Aký bude rok 2022? V centre pozornosti zostane pandémia, ale čakajú nás aj lepšie správy

Už takmer dva roky zápasíme s pandémiou koronavírusu. Rok 2021 priniesol síce široko dostupné vakcíny, no kvôli nízkemu záujmu o ...

28.12.2021 Naďa Černá

Najvýznamnejšie zmeny v sociálnom poistení, ktoré na vás čakajú v roku 2022

Nový rok zvykne prinášať zmeny, a hneď v niekoľkých oblastiach. Jednou z nich je aj sociálne poistenie. Vyššie dôchodky, nové ...

Aplikácia

 1. 1.
  Juraj Fehervari: Keď je etika v podnikaní „zisková“
 2. 2.
  Podriadení finanční agenti pribúdajú, aktuálne je ich viac ako 16-tisíc
 3. 3.
  Cena nehnuteľností v roku 2021 rástla najrýchlejšie od veľkej finančnej krízy v roku 2008
 4. 4.
  Regulácia obsahu na internete: To, čo je nezákonné offline, musí byť nezákonné aj online
 5. 5.
  Rodičovský príspevok aj prídavok na dieťa budú vyššie