Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Sú mladí, no nepracujú ani sa nevzdelávajú. Rezort sociálnych vecí im venuje osobitnú pozornosť

Ivana Forraiová Ekonomika Poslať

Podiel mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov, ktorí nepracujú, nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave, takzvaných NEET (z anglického neither in employment nor in education or training), na Slovensku v uplynulom roku dosiahol 12,3 %, čo predstavuje historické minimum. Stále to však nestačí aspoň na dorovnanie sa priemeru Európskej únie (EÚ), ktorý aktuálne dosahuje podiel 11,7 %. Nelichotivým porovnaním je, že horšie ako u nás sú na tom len v siedmich krajinách EÚ. Vyplýva to z aktuálnych údajov Eurostatu.

Mladí ľudia

Foto: Unsplash

 

Ženy a muži na tom nie sú rovnako

Miera nezamestnanosti mladých v rámci EÚ sa pritom pohybuje v rozmedzí od 4,2 % v Holandsku do 19,8 % v Rumunsku. V porovnaní so Slovenskom majú nepriaznivejšie výsledky, okrem spomínaného Rumunska, ešte aj v Taliansku, Grécku, na Cypre, v Chorvátsku a Španielsku. Európska únia si stanovila ambiciózny cieľ, a to znížiť podiel NEET mladých ľudí pod 9 % a taktiež zmierniť priepastné rozdiely medzi členskými krajinami už do roku 2030.

Z podrobnejších údajov Európskeho štatistického úradu v rámci EÚ taktiež vyplýva, že najohrozenejšie sú osoby s nízkou úrovňou vzdelania, pričom v tejto skupine je podiel nezamestnaných na úrovni 13,6 %. Medzi osobami so strednou úrovňou vzdelania bola miera nezamestnanosti na úrovni 12 %.

82421

Najlepšie výsledky v tomto porovnaní dosiahla skupina s najvyšším vzdelaním, kde miera nezamestnanosti bola vyčíslená na 8 %. V porovnaní pohlaví vykázali lepšie výsledky zamestnanosti mladí muži (10,5 %) oproti ženám (13,1 %).

Príčiny nezamestnanosti mladých ľudí

Mladí ľudia sú jednou z najzraniteľnejších skupín na trhu práce. Školský systém ich dostatočne nepripravil na reálne potreby zamestnávateľov, nemajú žiadnu relevantnú prax a niektorí ani osobnostnú zrelosť zvládať vypäté situácie na pracovisku. Z dát, ktoré vyhodnotil Eurostat, taktiež vyplýva, že trendom u mladšej generácie je tendencia meniť zamestnanie častejšie (či už dobrovoľne, alebo z nevyhnutnosti), čo predlžuje čas na zastabilizovanie sa na trhu práce.

Osobitnou kapitolou je, aj napriek miernemu uvoľňovaniu v posledných rokoch, spoločenský tlak na mladé ženy v oblasti ich participácie v rodinnom živote, najmä z pohľadu rodičovstva, ale aj starostlivosti o odkázaných členov rodiny. Na Slovensku je tiež diskutovanou témou nízka miera integrácie zdravotne ťažko postihnutých ľudí.

68307

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) za najčastejšie príčiny statusu NEET vo všeobecnosti považuje predčasné ukončenie školskej dochádzky, nepriaznivú sociálnu a ekonomickú situáciu a nesúlad vzdelania a zručností s potrebami trhu práce. V novom programovom období preto rezort práce pripravuje opatrenia s cieľom získať bližšie informácie o štruktúre NEET na Slovensku, ktoré by mali pomôcť vytipovať adresnejšie riešenia.

Ženy sú nezamestnanosťou ohrozené viac

Na Slovensku v skupine NEET prevažujú ženy. Inak to nie je ani v drvivej väčšine ostatných európskych krajín. Výnimkami, ktoré potvrdzujú pravidlo, sú len štyri krajiny: Belgicko, Estónsko, Fínsko a Luxembursko.

Zamestnanosť žien je v porovnaní so zamestnanosťou mužov nižšia najmä v dôsledku starostlivosti o maloleté dieťa alebo o odkázanú osobu. Prístup žien k trhu práce komplikujú aj limitované kapacity zariadení starostlivosti o deti do troch rokov, vysoké náklady na služby starostlivosti o závislé osoby a nedostatočný záujem zamestnávateľov o flexibilné formy zamestnávania. Ďalšou príčinou nižšej zamestnanosti žien je aj nesúlad zručností a dopytu na trhu práce, nízka úroveň digitálnych zručností a nízka účasť v celoživotnom vzdelávaní. Zároveň pozorujeme nízku zamestnanosť žien z marginalizovaných rómskych komunít,“ vysvetľuje riaditeľka odboru trhu práce MPSVR SR Katarína Lanáková.

Šesť rád, čo všetko musia urobiť mladí ľudia po ukončení štúdia, kým začnú pracovať

Eurostat vo svojej správe upozorňuje aj na stále pretrvávajúci jav diskriminácie zo strany zamestnávateľov. Mladé ženy sú, napriek zakotveným legislatívnym obmedzeniam, vystavované diskriminácii pre potenciálnu absenciu v práci v zamestnaní kvôli tehotenstvu a následnej starostlivosti o maloleté deti. Nemalý podiel na tomto stave zohráva fakt, že len málo zamestnávateľov vytvára komplexné pracovné podmienky umožňujúce vyššiu mieru zosúladenia pracovného a rodinného života.

Nesúlad vzdelania a zručností absolventov s potrebami trhu práce

Nedá sa poprieť súvislosť medzi nastavením vzdelávacieho systému a možnosťou zamestnať sa u absolventov. Je to dlhodobý problém, ktorý negatívne ovplyvňuje schopnosť absolventov uplatniť sa na trhu práce bezprostredne po ukončení formálneho vzdelávania. MPSVR SR spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) na zmiernení tohto javu. Aplikovanie výsledkov ich spoločných aktivít do praxe je však komplikované, pretože si vyžaduje reformy školstva vo vyššom rozsahu. Jednou z prvotných úloh, ktoré by sa mali zrealizovať v najbližšom období, bude vytvorenie komplexného systému trasovania absolventov škôl s cieľom získať informácie o ich uplatnení sa na trhu práce.

Kľúčovou pre zamestnanosť je absolventská prax

Dá sa teda konštatovať, že problematika skupiny mladých ľudí NEET je veľmi rozmanitá a príčina ich statusu rôzna. Táto špecifická kategória v sebe zahŕňa osoby úplne vylúčené z trhu práce, tie, ktoré pracovať nechcú dobrovoľne, ale aj tie, ktoré sú síce v hľadaní zamestnania aktívne, nie však úspešné. Keďže situácia každého uchádzača o zamestnanie je individuálna, MPSVR SR odporúča využiť osobné individuálne poradenstvo na príslušných úradoch práce, ktoré je zamerané na riešenie konkrétnej situácie jednotlivca.

Čo sa týka podpory mladých ľudí, doteraz sa realizovalo viacero opatrení, ktoré uľahčujú ich vstup, návrat a zotrvanie na trhu práce. Medzi nimi napríklad Úspešne na trhu práce, Chyť sa svojej šance, Praxou k zamestnaniu, rekvalifikačný kurz REPAS+, kompetenčný kurz KOMPAS+ a iné.

Ambíciou týchto opatrení je podporovať nezamestnané osoby v adaptovaní ich zručností a vedomostí pre potreby neustále sa vyvíjajúceho trhu práce, a to najmä prostredníctvom rekvalifikácie a vzdelávania. Práve kontinuálne vzdelávanie a možnosť rekvalifikácie sa ukazujú ako efektívny spôsob, ktorým možno prispieť k preklenutiu rozdielov medzi dopytom a ponukou na trhu práce.

81017

Za hlavný nástroj podpory zamestnanosti mladých na Slovensku sa v tejto oblasti stále považuje absolventská prax. Z analýzy Inštitútu sociálnej politiky (ISP) vyplýva, že účasť na absolventskej praxi zvyšuje zamestnanosť účastníkov oproti nezamestnaným, ktorí sa jej nezúčastnili.

„Analýza dokazuje, že miera uplatnenia sa účastníkov absolventskej praxe na trhu práce bola oproti veľmi podobným nezamestnaným, ktorí sa opatrenia nezúčastnili, vyššia približne o 5 až 6 percentuálnych bodov. Pozitívne efekty absolventskej praxe sa prejavili na všetkých skúmaných podskupinách absolventov,“ uvádza MPSVR SR.

Čo pripravuje rezort sociálnych vecí v súčasnosti

MPSVR SR v súčasnosti pripravuje aj nové národné programy a výzvy pre cieľovú skupinu NEET, ktoré sa budú implementovať z Programu Slovensko 2021 – 2027. Ich spoločným menovateľom je snaha zintenzívniť prácu s mládežou, a to napríklad aj vytvorením jednotných kontaktných miest pre mladých ľudí. Tento cieľ sa má naplniť aj podporou individualizovaného poradenstva zameraného na potreby jednotlivca, mentorovania a sprevádzania, ďalšieho vzdelávania a rozvoja a hodnotenia zručností (najmä digitálnych, zelených a podnikateľských), podpory vytvárania pracovných miest prostredníctvom poskytovania finančných príspevkov, vykonávania absolventskej praxe a samozamestnania.

logo
Prečítajte si tiež:
15.2.2024 Redakcia FinReport

Zamestnanosť klesá, mnoho ľudí odišlo do dôchodku alebo začalo podnikať

Zamestnanosť na Slovensku priebežne klesá. V roku 2023 Štatistický úrad SR zaregistroval medziročný úbytok zamestnancov už piaty rok po ...

7.2.2024 Redakcia FinReport

Rezort práce má na projekt pre neaktívnych nezamestnaných pripravených 25 miliónov eur

Rezort práce vyhlásil výzvu o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Krok za krokom II. V rámci neho je možné žiadať o ...

1.2.2024 Správy

Ústredie práce zaviedlo novinku pre súkromných sprostredkovateľov práce

1.2.2024 (SITA.sk) - Pre agentúry dočasného zamestnávania, agentúry podporovaného zamestnávania a sprostredkovateľov zamestnania za úhradu ...

26.1.2024 Správy

V južných mestách Únie nie je ľahké si nájsť prácu. Ako je na tom Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ?

26.1.2024 (SITA.sk) - Mestá sú bezpochyby centrami zamestnanosti vo všetkých krajinách a poskytujú prácu ľuďom žijúcim v meste a mnohým ...

25.1.2024 Miloslava Némová

Študentom sa najviac oplatí študovať informatiku, ale aj stavebníctvo, strojárstvo a medicínu

Najväčší záujem na trhu práce je o absolventov z oblasti informačných technológií, stavebníctva, strojárstva, ale aj lekárskych a ...

24.1.2024 Správy

Zamestnávatelia na Slovensku prijímajú do práce čoraz viac cudzincov, vlani ich pribudlo cez 12-tisíc

24.1.2024 (SITA.sk) - Na konci minulého roka na Slovensku pracovalo viac ako 100-tisíc cudzincov. V porovnaní s koncom roka 2022 bolo na ...

31.12.2023 Redakcia FinReport

Tradičný model života sa postupne mení, pribúdajú nové výzvy

Ľudský život je tradične rozdelený na tri fázy – mladosť, prácu a dôchodok. Priemerná dĺžka života na Slovensku však za posledné ...

21.12.2023 Redakcia FinReport

Na Slovensku je menej nezamestnaných ako pred vypuknutím pandémie

November priniesol na Slovensku ďalší pokles nezamestnanosti. Počet ľudí bez práce, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na ...

17.12.2023 Redakcia FinReport

Z Profesie sa stáva Alma Career, no jej web si zachová pôvodný názov

Premenovanie spoločnosti Profesia na Alma Career Slovakia sa stane realitou od 1. januára nasledujúceho roku. Pracovný portál ...

24.11.2023 Správy

Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku nepretržite stúpa, v októbri prekonal magickú hranicu

24.11.2023 (SITA.sk) - Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku prekonal magickú 100-tisícovú hranicu. V októbri tohto roka na Slovensku ...

4.11.2023 Správy

Rezort práce ide riešiť rovnosť mužov a žien na trhu práce, chystá nový špeciálny zákon

4.11.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí pracuje na príprave návrhu zákona o zlepšení rodovej vyváženosti medzi ...

3.11.2023 Správy

Analýza ukázala, o ktoré pracovné pozície sa zaujímame najviac a o ktoré najmenej

3.11.2023 (SITA.sk) - Na portáli Profesia.sk reagujú uchádzačky a uchádzači o prácu denne v priemere na 4 221 pracovných ponúk. Analýza ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay