Hľadaj

Robert Krause: Zamestnávateľ by mal viac počúvať svojich zamestnancov a vnímať ich ako partnerov

Ekonomika Poslať

Zamestnanci čoraz viac pracujú digitálne, sedavá práca prináša viac fyzických problémov a ľudia nevedia zvládať stresové situácie. Ako sa so stresom vyrovnať a ako by sa mali správať zamestnávatelia k svojim zamestnancom? Pre magazín Financial Report odpovedá a radí neuropsychológ Dr. Robert Krause.

image

Foto: archív Roberta Krauseho

Nie zamestnanec, ale spolupracovník

Chcú zamestnanci viac peňazí, alebo väčší komfort v práci?
Je dôležité, aby zamestnávateľ bral do úvahy potreby svojich zamestnancov, čo si však vyžaduje jeho zvýšenú pozornosť. Často sa vo svojej praxi stretávam s tým, že zamestnanci by ocenili prémie alebo zvýšenie platu, ale v dlhodobej perspektíve výskumné výsledky naznačujú, že len samotné zvýšenie platu nerobí zamestnancov v práci spokojnými. 

V rámci pracovného jazyka odporúčam taktiež pracovať aj so zmenou slova zamestnanec na slovo spolupracovník. Pre človeka je aj v pracovnom prostredí významné, aby mal uspokojené potreby, ktoré mu umožnia efektívnejšie fungovanie, pričom mám na mysli najmä potrebu vypočutia, istoty a bezpečia. Zamestnávateľ by mohol preto viac počúvať svojich zamestnancov a vnímať ich ako partnerov, ktorí pomáhajú napĺňať spoločné ciele firmy. Zamestnávateľ by mal taktiež ísť príkladom svojim zamestnancom, pretože šéf má takých ľudí, akých si zaslúži, a ľudia majú takého šéfa, akého si zaslúžia. Taktiež by mal šéf-líder budovať svojich zamestnancov, a tým zvýšiť pravdepodobnosť toho, že aj jeho zamestnanci sa budú vo významnejšej miere spolupodieľať na budovaní firmy.

„Výskumné výsledky naznačujú, že len samotné zvýšenie platu nerobí zamestnancov v práci spokojnými.“

Ak sa má zamestnanec cítiť spokojný, čo všetko vplýva na jeho výkon? 
Na samotný výkon vplývajú rôzne premenné. Na jednej strane hovoríme o vnútornej motivácii zamestnancov, ktorá vychádza z hodnôt a presvedčení jednotlivcov. Zároveň hovoríme aj o externých faktoroch, ako napríklad pracovný kolektív, finančné ohodnotenie či prostredie, v ktorom sa jednotlivci nachádzajú. Na výkon pôsobia aj interpersonálne vzťahy na pracovisku, a preto je nemenej významné im venovať taktiež zvýšenú pozornosť. 

Existuje v dnešnej rýchlej dobe univerzálny návod na správne vyváženie voľného času a práce?
Samotné spojenie „work-life balance“ je pre zamestnancov nezrozumiteľné a nevedia, ako s uvedeným pojmom naložiť. Pod týmto pojmom môžeme rozumieť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. To znamená, že ak chce človek podať dobrý pracovný výkon, bolo by ťažké tak urobiť, ak by bol zdravotne indisponovaný alebo nemal dostatok energie. Kľúčové tiež môže byť zadefinovanie toho, čo pre nás znamená šťastie a úspech. Je často mylná predstava, že úspech nás urobí šťastným, ale častejšie nás šťastie urobí úspešnými, a to najmä v dlhodobej perspektíve. 

Je veľa prípadov, keď človek nevie skĺbiť osobný a pracovný život a viac sa venuje práci. Ako sa dá rozpoznať priveľké pracovné nasadenie, kým nie je neskoro?
Keďže každý človek je jedinečný, nedá sa všeobecne určiť hranica, ktorá by určovala intenzitu pracovného nasadenia. Ak však jednotlivec venuje priveľké množstvo energie určitým pracovným úkonom, tak môže po určitom čase dôjsť k pracovnému vyčerpaniu, najmä ak nemá dostatočnú spätnú väzbu, ocenenie alebo motiváciu, respektíve dostatočné potvrdenie, že to, čo robí, robí dobre. V tomto prípade môže dôjsť k vyhoreniu. Ak však jednotlivec pozná jasný zmysel svojej práce a objavil vnútorné dôvody, ktoré ho motivujú k danej činnosti, je vyššia pravdepodobnosť, že sa vyhoreniu vyhne. 

Viac sa venovať blízkemu okoliu ako digitálnemu svetu

Čoraz viac ľudí pracuje hlavou a nie rukami. Doba sa zrýchľuje, od pracovníkov sa očakáva, že budú neustále na telefóne. Čo treba robiť pre to, aby sa s tým človek vyrovnal? 
Práve práca na telefóne urýchľuje mnoho procesov. Je doba digitálna, keď dochádza k dematerializácii. V minulosti sme mali kalendáre na stoloch, teraz ich máme v smartfónoch. Papierovú mapu nahradila digitálna mapa v smartfóne. V tomto kontexte sa hodí prirovnanie ,,dobrý sluha, zlý pán.“ V súčasnosti mnohí jednotlivci, ktorí pracujú digitálne, oberajú svoj mozog a zmysly, čo z neuropsychologického hľadiska negatívne pôsobí na jednotlivé štruktúry nášho mozgu.
Je potrebné, aby jednotlivci brali do úvahy fakt, že nie všetko, čo je digitálne, musí byť pre človeka aj užitočné a prospešné. Vďaka médiám sme dokázali prekonať vzdialenosti (telekonferencie, videokonferencie), ale to, čo nám médiá nepomohli vytvoriť, je blízkosť. 
Upriamil by som pozornosť na to, aby sme sa viac venovali práve ľudom, ktorí sú v našom okolí a ktorí nás významne ovplyvňujú a často aj omnoho viac, ako ľudia na druhej strane zemegule. 

Doba digitálna so sebou priniesla aj sedavú prácu. Aké sú najčastejšie činnosti, ktoré ľudia robia vo voľnom čase na odreagovanie a čo odporúčate vy, ako psychológ? 
Forma psychohygieny je veľmi dôležitá, pretože ak jednotlivec nemá možnosť dočerpať palivo, tak je prirodzené, že na svojom „aute“ sa ďaleko nedostane. Vo väčšine prípadov je pre mentálne pracujúcich ľudí relaxom fyzická aktivita, a naopak, pre manuálne pracujúcich ľudí mentálna aktivita.
To, čo však pomáha druhým ľuďom, automaticky neznamená, že to musí pomáhať aj nám, a preto by si mal jednotlivec nájsť svoje smerovanie, ktoré mu dodá dostatok energie.

„Pri riadení ľudí by mal ten, kto riadi, vedieť riadiť v prvom rade seba samého.“

Čo je z pohľadu psychológa najdôležitejšie pri riadení ľudí? Chcem byť čo najefektívnejší, no chcem aj fungujúce prostredie pre zamestnancov. Čo si mám všímať?
Všímavosť posilňuje a nevšímavosť oslabuje. To, čomu venujem svoju pozornosť, tak to rastie, a čomu svoju pozornosť nevenujem, tak to klesá. V rodinnom prostredí, ak venujem čas svojej manželke, tak vzťah rastie, ale ak jej čas nevenujem, náš vzťah upadá. To isté platí aj v pracovnom prostredí. Ak zamestnávateľ venuje svoj čas zamestnancovi, tak vzťahy na pracovisku rastú. 
Je dôležité, aby zamestnávatelia nevnímali len seba ako osobnosť firmy, ale práve aby budovali seba a svojich kolegov, keďže ľudia sú nosným prvkom firiem. Ak sa zamestnanci cítia byť súčasťou niečoho, inými slovami majú uspokojenú potrebu patriť niekam, tak dokážu podávať omnoho lepšie výkony, ako keď vykonávajú prácu stereotypne. Pri riadení ľudí by mal ten, kto riadi, vedieť riadiť v prvom rade seba samého.

Ak sa majú zamestnanci cítiť ako súčasť firmy a malo by vo firme pôsobiť rodinné prostredie, ako riešiť konflikty na pracovisku konštruktívne? 
Konflikty sú dobré, lebo napĺňajú naše potreby, ale z konfliktov niekedy pramení boj, a ten už taký konštruktívny nie je, lebo pri boji sa striedajú pocity menejcennosti s pocitmi nadradenosti. Konflikt ako taký je v základnej terminológii nesúlad medzi minimálne dvomi stranami s opačným nábojom. Pri riešení konfliktov je dôležité udržiavať si odstup a využívať emócie k jednaniu a nejednať pod ich vplyvom.

Poznať zmysel práce

Existuje návod, ako by mal zamestnávateľ správne ohodnotiť zamestnanca tak, aby sa necítil podhodnotený?
Aj zamestnanci potrebujú cítiť svoju hodnotu. V jednej zahraničnej firme bola veľká fluktuácia ľudí. Tak si firma najala psychológov, ktorí zistili, že ľudia nepoznajú zmysel svojej práce. Išlo o fabriku, kde ľudia sedeli za strojom a vyrábali súčiastky, ktoré po niekoľkých úpravách končili v kardiostimulátoroch. Následne psychológovia prišli do firmy a pýtali sa zamestnancov, či vedia, kde končia súčiastky, ktoré vyrábajú. Zamestnanci však odpoveď nepoznali, a preto vo firme vznikol slogan „Zachraňujeme ľudské životy“. 

Na pracovisku prichádza človek aj do mnohých stresových situácií, ktoré nevie riešiť. Ako sa so stresom vieme vyrovnať? 
Jednotlivec by v prvom rade nemal bojovať so stresom, ale mal by sa ho naučiť zvládať a zároveň lepšie rozumieť sebe samému. Namiesto bojovania so stresom odporúčam ľuďom viac pracovať so stresovými reakciami a najmä s poznaním seba samého a toho, čo im stres vytvára. Nie je dôležité to, čo sa v živote jednotlivcom deje, ale to, akým štýlom zareagujú na dané situácie. Metaforicky napísané, nejde o to, aké karty dostaneme, ale o to, ako s nimi hráme. Z pohľadu racionálno-emočne-behaviorálneho prístupu sú veci neutrálne, a len my im prisudzujeme význam. 

Ako sa prejavujú dôsledky toho, že človek už pracuje za hranicami svojich síl, a čo by mal vtedy robiť?
Čím viac človek tlačí na pílu, tým viac je pravdepodobné, že píla môže prasknúť. Ak jednotlivci prekračujú svoje hranice, tak ich môžu prekročiť až natoľko, že sa budú cítiť diskomfortne a budú mať viac starostí než radostí. Jednotlivec by si mal preto vyčleniť čas na vlastnú psychohygienu, ale aj na kontakt so sebou samým, pretože pri preceňovaní síl môže dôjsť k vyčerpaniu organizmu, ale aj k rôznym iným zdravotným komplikáciám. Najlepšou intervenciou je však prevencia, a preto ak sa jednotlivci nebudú venovať sebe samým a budú to čakať od druhých ľudí, môžu byť veľmi frustrovaní.

Robert Krause

Štúdiu psychológie sa začal venovať pred viac než 10 rokmi. Počas vysokej školy napísal dve knihy a niekoľko vedeckých článkov. Pracoval ako dobrovoľník na detskej onkológii a taktiež s telesne a mentálne postihnutými deťmi. Pôsobil aj ako dobrovoľník Svetovej organizácie UNICEF a viedol prednášky pre projekt Školy pre Afriku. V roku 2015 bol vybraný medzi TOP 5 podnikateľov zo Slovenska, ktorí popri štúdiu podnikajú, a to ako jediný zástupca z oblasti vzdelávania. Vyškolil niekoľko tisíc ľudí z 13 národností. V súčasnosti zastrešuje predmet Behaviorálna psychológia v Španielsku a vedecký modul aplikácie neuropsychológie v Montessori metóde v Mexiku, Španielsku a v Afrike. Ako odborníka ho oslovujú rôzne slovenské a zahraničné televízne, rozhlasové, ale aj printové médiá. 

 

bezpecnykurier
bezpecnykurier
bezpecnykurier Chráňte
vašu komunikáciu
bezpecnykurier Dôverné informácie
zabezpečte heslom
bezpecnykurier Diskrétnosť požadujte
aj od vašich partnerov

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
8.4.2020 Zuzana Mecková

Desať tipov, ako efektívne pracovať z domu

Zamestnanci mnohých firiem na celom svete pracujú z domu, aby čo najviac zabránili šíreniu koronavírusu. Home office je riešenie, ktoré ...

8.4.2020 Redakcia FinReport

Štát rozširuje pomoc pre zamestnávateľov a SZČO

Vláda v stredu oznámila rozšírenie pomoci pre zamestnávateľov a SZČO. Zamestnávateľom, ktorí majú povinne zatvorené prevádzky z ...

7.4.2020 Magdaléna Švančarková

Bez zmluvy s poisťovňou Dôvera je 1 800 ambulancií

Bez zmluvy so zdravotnou poisťovňou Dôvera je aktuálne 1 800 ambulancií. Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) a Dôvera už minulý ...

6.4.2020 Marek Mittaš

Zmeny v daniach z príjmov od roku 2020 sa dotknú najmä menších podnikateľov

Mnoho podnikateľov vďaka novele zákona o dani z príjmov čaká zmeny k lepšiemu. Polepšia si najmä ...

5.4.2020 Redakcia FinReport

Žiadosti zamestnávateľov a SZČO o príspevok štátu začínajú od pondelka

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak predstavil v nedeľu priebeh žiadosti o príspevok pre zamestnávateľov a SZČO. V ...

4.4.2020 Marek Mittaš

Investovaniu nedôverujeme, podielové fondy sú však ziskové

Podielové fondy predstavujú pre bežného človeka najjednoduchší a najlacnejší spôsob, ako si siahnuť na svet finančných trhov. Mnoho ...

4.4.2020 Zuzana Mecková

Normálne by zmena limitu bezkontaktných platieb trvala polroka, teraz sa zvýši za týždeň

Platba kartou je vzhľadom na epidémiu koronavírusu v súčasnosti na dennom poriadku. Vláda SR oznámila, že súčasťou druhej pomoci ľuďom v ...

2.4.2020 Redakcia FinReport

Blackout by znamenal kolaps podnikateľského sektora, tvrdia zamestnávatelia

Predseda vlády Igor Matovič v stredu na tlačovej besede predstavil návrh na „vypnutie Slovenska“ na niekoľko týždňov. Takzvaný ...

24.3.2020 Redakcia FinReport

Slovenská ekonomika sa výrazne prepadne, o prácu by mohlo prísť až 100-tisíc ľudí

Slovenská ekonomika, ktorá je otvorená a exportne-orientovaná, v tomto roku pravdepodobne dočasne poklesne o takmer 5 percent. Riziko ...

24.3.2020 Redakcia FinReport

Slováci minuli na potraviny počas karantény viac ako 48 miliónov eur

Slováci sa počas karantény začali čoraz viac predzásobovať, a to predovšetkým potravinami, ktoré nakupujú aj online. Ako vyplynulo z ...

25.2.2020 Magdaléna Švančarková

Parkovacia politika v Bratislave. Ako to funguje v zahraničí?

Mnohé európske mestá svoje problémy s preťaženou dopravou vyriešili už pred niekoľkými, ba aj desiatkami rokov. Na rade je konečne ...

20.2.2020 Magdaléna Švančarková

Z európskych peňazí najviac zhltla doprava, čerpanie je však stále nízke

Za posledných šesť rokov využilo Slovensko v rámci svojich 12 operačných programov zhruba 4 miliardy eur z fondov Európskej únie. To je len ...

13.2.2020 Zuzana Mecková

Len ďalší sľub? Alebo bude diaľnica naprieč Slovenskom hotová do roku 2026

Najdlhšia slovenská diaľnica medzi Bratislavou a Košicami mala byť dokončená už v roku 2010. Nestihlo sa. Termín posunula vláda SR o 6 ...

10.2.2020 Dominik Hapl

Desať sociálnych balíčkov v predvolebnom roku

Vláda v predvolebnom roku 2019 vynaložila viac ako 500 miliónov eur zo štátneho rozpočtu na takzvané sociálne opatrenia, ktoré majú ...

30.1.2020 Dominik Hapl

Ekonomika eurozóny naďalej potrebuje pomocné kolieska

Tradičné zasadnutie Európskej centrálnej banky (ECB) sa konalo 23. januára, na ktorom rada guvernérov rozhodla o nastavení monetárnej ...

8.1.2020 Dominik Hapl

Slovenská ekonomika v roku 2019

Na začiatku nového roka vždy prichádza obdobie bilancovania a hodnotenia toho, aké úspechy či neúspechy naša ekonomika dosiahla v tom ...

18.12.2019 Magdaléna Švančarková

Lacné letenky možno skončia, EÚ chce daň na letecké palivo

V novembri sa stretli deviati ministri financií členských krajín Európskej únie a vyzvali Európsku komisiu, aby zaviedla dane z leteckého ...

6.12.2019 Marek Mittaš

Elektrina a plyn od nového roku zdražejú

Elektrina a plyn budú pre domácnosti od januára 2020 výrazne drahšie. Domácnosti za plyn zaplatia priemerne viac o 3,95 %, za elektrinu bude ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Žiadosti zamestnávateľov a SZČO o príspevok štátu začínajú od pondelka
 2. 2.
  Ako a kedy sa dostanú zamestnávatelia a SZČO k príspevkom od štátu
 3. 3.
  Fabrika v Partizánskom vyrobila už 150 000 rúšok, garantuje dodanie kuriérovi do 24 hodín
 4. 4.
  Banky podporili odklad splátok úverov až na 9 mesiacov, dlžníkov v registri uvádzať nebudú
 5. 5.
  Kaviareň prišla o 70 percent tržieb, prežíva vďaka finančným rezervám a predaju cez okienko