Hľadaj

Robert Krause: Zamestnávateľ by mal viac počúvať svojich zamestnancov a vnímať ich ako partnerov

Ivana Brillová Ekonomika Poslať

Zamestnanci čoraz viac pracujú digitálne, sedavá práca prináša viac fyzických problémov a ľudia nevedia zvládať stresové situácie. Ako sa so stresom vyrovnať a ako by sa mali správať zamestnávatelia k svojim zamestnancom? Pre magazín Financial Report odpovedá a radí neuropsychológ Dr. Robert Krause.

image

Foto: archív Roberta Krauseho

Nie zamestnanec, ale spolupracovník

Chcú zamestnanci viac peňazí, alebo väčší komfort v práci?
Je dôležité, aby zamestnávateľ bral do úvahy potreby svojich zamestnancov, čo si však vyžaduje jeho zvýšenú pozornosť. Často sa vo svojej praxi stretávam s tým, že zamestnanci by ocenili prémie alebo zvýšenie platu, ale v dlhodobej perspektíve výskumné výsledky naznačujú, že len samotné zvýšenie platu nerobí zamestnancov v práci spokojnými. 

V rámci pracovného jazyka odporúčam taktiež pracovať aj so zmenou slova zamestnanec na slovo spolupracovník. Pre človeka je aj v pracovnom prostredí významné, aby mal uspokojené potreby, ktoré mu umožnia efektívnejšie fungovanie, pričom mám na mysli najmä potrebu vypočutia, istoty a bezpečia. Zamestnávateľ by mohol preto viac počúvať svojich zamestnancov a vnímať ich ako partnerov, ktorí pomáhajú napĺňať spoločné ciele firmy. Zamestnávateľ by mal taktiež ísť príkladom svojim zamestnancom, pretože šéf má takých ľudí, akých si zaslúži, a ľudia majú takého šéfa, akého si zaslúžia. Taktiež by mal šéf-líder budovať svojich zamestnancov, a tým zvýšiť pravdepodobnosť toho, že aj jeho zamestnanci sa budú vo významnejšej miere spolupodieľať na budovaní firmy.

„Výskumné výsledky naznačujú, že len samotné zvýšenie platu nerobí zamestnancov v práci spokojnými.“

Ak sa má zamestnanec cítiť spokojný, čo všetko vplýva na jeho výkon? 
Na samotný výkon vplývajú rôzne premenné. Na jednej strane hovoríme o vnútornej motivácii zamestnancov, ktorá vychádza z hodnôt a presvedčení jednotlivcov. Zároveň hovoríme aj o externých faktoroch, ako napríklad pracovný kolektív, finančné ohodnotenie či prostredie, v ktorom sa jednotlivci nachádzajú. Na výkon pôsobia aj interpersonálne vzťahy na pracovisku, a preto je nemenej významné im venovať taktiež zvýšenú pozornosť. 

Existuje v dnešnej rýchlej dobe univerzálny návod na správne vyváženie voľného času a práce?
Samotné spojenie „work-life balance“ je pre zamestnancov nezrozumiteľné a nevedia, ako s uvedeným pojmom naložiť. Pod týmto pojmom môžeme rozumieť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. To znamená, že ak chce človek podať dobrý pracovný výkon, bolo by ťažké tak urobiť, ak by bol zdravotne indisponovaný alebo nemal dostatok energie. Kľúčové tiež môže byť zadefinovanie toho, čo pre nás znamená šťastie a úspech. Je často mylná predstava, že úspech nás urobí šťastným, ale častejšie nás šťastie urobí úspešnými, a to najmä v dlhodobej perspektíve. 

Je veľa prípadov, keď človek nevie skĺbiť osobný a pracovný život a viac sa venuje práci. Ako sa dá rozpoznať priveľké pracovné nasadenie, kým nie je neskoro?
Keďže každý človek je jedinečný, nedá sa všeobecne určiť hranica, ktorá by určovala intenzitu pracovného nasadenia. Ak však jednotlivec venuje priveľké množstvo energie určitým pracovným úkonom, tak môže po určitom čase dôjsť k pracovnému vyčerpaniu, najmä ak nemá dostatočnú spätnú väzbu, ocenenie alebo motiváciu, respektíve dostatočné potvrdenie, že to, čo robí, robí dobre. V tomto prípade môže dôjsť k vyhoreniu. Ak však jednotlivec pozná jasný zmysel svojej práce a objavil vnútorné dôvody, ktoré ho motivujú k danej činnosti, je vyššia pravdepodobnosť, že sa vyhoreniu vyhne. 

Viac sa venovať blízkemu okoliu ako digitálnemu svetu

Čoraz viac ľudí pracuje hlavou a nie rukami. Doba sa zrýchľuje, od pracovníkov sa očakáva, že budú neustále na telefóne. Čo treba robiť pre to, aby sa s tým človek vyrovnal? 
Práve práca na telefóne urýchľuje mnoho procesov. Je doba digitálna, keď dochádza k dematerializácii. V minulosti sme mali kalendáre na stoloch, teraz ich máme v smartfónoch. Papierovú mapu nahradila digitálna mapa v smartfóne. V tomto kontexte sa hodí prirovnanie ,,dobrý sluha, zlý pán.“ V súčasnosti mnohí jednotlivci, ktorí pracujú digitálne, oberajú svoj mozog a zmysly, čo z neuropsychologického hľadiska negatívne pôsobí na jednotlivé štruktúry nášho mozgu.
Je potrebné, aby jednotlivci brali do úvahy fakt, že nie všetko, čo je digitálne, musí byť pre človeka aj užitočné a prospešné. Vďaka médiám sme dokázali prekonať vzdialenosti (telekonferencie, videokonferencie), ale to, čo nám médiá nepomohli vytvoriť, je blízkosť. 
Upriamil by som pozornosť na to, aby sme sa viac venovali práve ľudom, ktorí sú v našom okolí a ktorí nás významne ovplyvňujú a často aj omnoho viac, ako ľudia na druhej strane zemegule. 

Doba digitálna so sebou priniesla aj sedavú prácu. Aké sú najčastejšie činnosti, ktoré ľudia robia vo voľnom čase na odreagovanie a čo odporúčate vy, ako psychológ? 
Forma psychohygieny je veľmi dôležitá, pretože ak jednotlivec nemá možnosť dočerpať palivo, tak je prirodzené, že na svojom „aute“ sa ďaleko nedostane. Vo väčšine prípadov je pre mentálne pracujúcich ľudí relaxom fyzická aktivita, a naopak, pre manuálne pracujúcich ľudí mentálna aktivita.
To, čo však pomáha druhým ľuďom, automaticky neznamená, že to musí pomáhať aj nám, a preto by si mal jednotlivec nájsť svoje smerovanie, ktoré mu dodá dostatok energie.

„Pri riadení ľudí by mal ten, kto riadi, vedieť riadiť v prvom rade seba samého.“

Čo je z pohľadu psychológa najdôležitejšie pri riadení ľudí? Chcem byť čo najefektívnejší, no chcem aj fungujúce prostredie pre zamestnancov. Čo si mám všímať?
Všímavosť posilňuje a nevšímavosť oslabuje. To, čomu venujem svoju pozornosť, tak to rastie, a čomu svoju pozornosť nevenujem, tak to klesá. V rodinnom prostredí, ak venujem čas svojej manželke, tak vzťah rastie, ale ak jej čas nevenujem, náš vzťah upadá. To isté platí aj v pracovnom prostredí. Ak zamestnávateľ venuje svoj čas zamestnancovi, tak vzťahy na pracovisku rastú. 
Je dôležité, aby zamestnávatelia nevnímali len seba ako osobnosť firmy, ale práve aby budovali seba a svojich kolegov, keďže ľudia sú nosným prvkom firiem. Ak sa zamestnanci cítia byť súčasťou niečoho, inými slovami majú uspokojenú potrebu patriť niekam, tak dokážu podávať omnoho lepšie výkony, ako keď vykonávajú prácu stereotypne. Pri riadení ľudí by mal ten, kto riadi, vedieť riadiť v prvom rade seba samého.

Ak sa majú zamestnanci cítiť ako súčasť firmy a malo by vo firme pôsobiť rodinné prostredie, ako riešiť konflikty na pracovisku konštruktívne? 
Konflikty sú dobré, lebo napĺňajú naše potreby, ale z konfliktov niekedy pramení boj, a ten už taký konštruktívny nie je, lebo pri boji sa striedajú pocity menejcennosti s pocitmi nadradenosti. Konflikt ako taký je v základnej terminológii nesúlad medzi minimálne dvomi stranami s opačným nábojom. Pri riešení konfliktov je dôležité udržiavať si odstup a využívať emócie k jednaniu a nejednať pod ich vplyvom.

Poznať zmysel práce

Existuje návod, ako by mal zamestnávateľ správne ohodnotiť zamestnanca tak, aby sa necítil podhodnotený?
Aj zamestnanci potrebujú cítiť svoju hodnotu. V jednej zahraničnej firme bola veľká fluktuácia ľudí. Tak si firma najala psychológov, ktorí zistili, že ľudia nepoznajú zmysel svojej práce. Išlo o fabriku, kde ľudia sedeli za strojom a vyrábali súčiastky, ktoré po niekoľkých úpravách končili v kardiostimulátoroch. Následne psychológovia prišli do firmy a pýtali sa zamestnancov, či vedia, kde končia súčiastky, ktoré vyrábajú. Zamestnanci však odpoveď nepoznali, a preto vo firme vznikol slogan „Zachraňujeme ľudské životy“. 

Na pracovisku prichádza človek aj do mnohých stresových situácií, ktoré nevie riešiť. Ako sa so stresom vieme vyrovnať? 
Jednotlivec by v prvom rade nemal bojovať so stresom, ale mal by sa ho naučiť zvládať a zároveň lepšie rozumieť sebe samému. Namiesto bojovania so stresom odporúčam ľuďom viac pracovať so stresovými reakciami a najmä s poznaním seba samého a toho, čo im stres vytvára. Nie je dôležité to, čo sa v živote jednotlivcom deje, ale to, akým štýlom zareagujú na dané situácie. Metaforicky napísané, nejde o to, aké karty dostaneme, ale o to, ako s nimi hráme. Z pohľadu racionálno-emočne-behaviorálneho prístupu sú veci neutrálne, a len my im prisudzujeme význam. 

Ako sa prejavujú dôsledky toho, že človek už pracuje za hranicami svojich síl, a čo by mal vtedy robiť?
Čím viac človek tlačí na pílu, tým viac je pravdepodobné, že píla môže prasknúť. Ak jednotlivci prekračujú svoje hranice, tak ich môžu prekročiť až natoľko, že sa budú cítiť diskomfortne a budú mať viac starostí než radostí. Jednotlivec by si mal preto vyčleniť čas na vlastnú psychohygienu, ale aj na kontakt so sebou samým, pretože pri preceňovaní síl môže dôjsť k vyčerpaniu organizmu, ale aj k rôznym iným zdravotným komplikáciám. Najlepšou intervenciou je však prevencia, a preto ak sa jednotlivci nebudú venovať sebe samým a budú to čakať od druhých ľudí, môžu byť veľmi frustrovaní.

Robert Krause

Štúdiu psychológie sa začal venovať pred viac než 10 rokmi. Počas vysokej školy napísal dve knihy a niekoľko vedeckých článkov. Pracoval ako dobrovoľník na detskej onkológii a taktiež s telesne a mentálne postihnutými deťmi. Pôsobil aj ako dobrovoľník Svetovej organizácie UNICEF a viedol prednášky pre projekt Školy pre Afriku. V roku 2015 bol vybraný medzi TOP 5 podnikateľov zo Slovenska, ktorí popri štúdiu podnikajú, a to ako jediný zástupca z oblasti vzdelávania. Vyškolil niekoľko tisíc ľudí z 13 národností. V súčasnosti zastrešuje predmet Behaviorálna psychológia v Španielsku a vedecký modul aplikácie neuropsychológie v Montessori metóde v Mexiku, Španielsku a v Afrike. Ako odborníka ho oslovujú rôzne slovenské a zahraničné televízne, rozhlasové, ale aj printové médiá. 

 

Ready Made Maklér
Staňte sa samostatným
finančným agentom už dnes.
Robte biznis,
byrokraciu nechajte na nás.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
17.1.2021 Redakcia FinReport

Inflácia sa v minulom roku vyšplhala k 2 %. V tomto roku si priplatíme za potraviny, ale ušetríme na energiách

Inflácia v uplynulom roku bola nižšia ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Kým v rokoch 2018 a 2019 celkový rast cien tovarov a služieb ...

17.1.2021 Redakcia FinReport

TOP 5 trendov z oblasti o bezpečnosti platieb v roku 2021. Všetky oči sa upierajú na Európu

V roku 2020 sa zdalo, akoby sa zastavil čas, ale nebola to pravda. Kvôli pandémii koronavírusu sa globálna ekonomika zásadne zmenila. ...

16.1.2021 Dominik Horváth

Hľadáte investičné príležitosti? Cez ETF fondy pretekajú miliardy dolárov

Čoraz populárnejšie ETF fondy zažili turbulentný rok. Po prvotnom prepade na začiatku roka 2020 sa dokázali postupne stabilizovať, a v ...

16.1.2021 Redakcia FinReport

Pandémia pomohla objaviť výhody opakovaného eReceptu. Lekárom šetrí prácu, pacientom zase zdravie

Pandémia nového koronavírusu, s ktorou Slovensko bojuje od marca minulého roka, sa podpísala aj pod zvýšenie počtu predpísaných ...

15.1.2021 Redakcia FinReport

Komodity ťažia z nádeje na skorý koniec pandémie, pre zlato by to mohol byť ďalší úspešný rok

Komoditný trh pokračuje v raste aj s príchodom nového roka. Dôvodom je synergický efekt vyplývajúci zo súhry viacerých faktorov. Okrem ...

15.1.2021 Andrea Tittelová

LIVE STREAM s dvoma Kanaďankami, ktoré riadia biznis v odvetviach so silnou prevahou mužov

Financial Report prinesie exkluzívny LIVE rozhovor s dvoma ženami, ktoré riadia firmy v kanadskom Edmontone v oceliarskom, respektíve stavebnom ...

15.1.2021 Zuzana Mecková

Vlk z Wall Street: Aké to bolo stať sa jedným z najbohatších maklérov na Wall Street v 90. rokoch?

Dráma Vlk z Wall Street zachytáva život odvážneho a nenásytného newyorského burzového makléra Jordana Belforta. Toho vo filme nestvárňuje ...

13.1.2021 Dominik Horváth

Podarí sa vakcíne proti koronavírusu zachrániť nielen životy, ale aj krachujúci cestovný priemysel?

Cestovnému priemyslu, jednému z najpostihnutejších odvetví, ktoré zasiahla pandémia, začalo svitať na lepšie časy. Hlavným spúšťačom ...

11.1.2021 Roland Régely

Kritizoval čínsku vládu, potom záhadne zmizol. Poznáte príbeh Jacka Maa, jedného z najbohatších ľudí na svete?

Zakladateľ technologického koncernu Alibaba už niekoľko mesiacov nevystúpil na verejnosti, nekomunikuje na sociálnych sieťach, a nikto nevie s ...

10.1.2021 Redakcia FinReport

Prieskum: Rok 2020 sklamal najmä tých, ktorí na jeho začiatku mali príliš odvážne očakávania

Dve tretiny Slovákov (67 %) považujú práve skončený rok 2020 za horší, ako pôvodne očakávali. Až polovica z nich ho vníma dokonca ako ...

9.1.2021 Redakcia FinReport

Zakázali nám piť v podnikoch, nalievame si doma. Vlani každý z nás vypil v priemere 12 litrov čistého alkoholu

Lockdowny zatvárajú nielen ekonomiku, ale menia aj správanie sa obyvateľov štátu. Napríklad Slováci znížili príjem alkoholu v podnikoch, ...

6.1.2021 Zuzana Mecková

Bude zdieľaná ekonomika, aj napriek koronakríze, ekonomikou budúcnosti?

Podnikanie formou zdieľanej ekonomiky je v posledných rokoch čoraz obľúbenejšou voľbou mladých či začínajúcich podnikateľov. ...

3.1.2021 Redakcia FinReport

Robotizácia pohltí milióny pracovných miest, ale vytvorí aj množstvo nových pozícií

Pandémia koronavírusu urýchľuje robotizáciu vo svete. V dôsledku toho by do dvoch rokov mali zaniknúť milióny súčasných pracovných ...

1.1.2021 Redakcia FinReport

Analytici predpokladajú, že ekonomika sa z koronašoku v roku 2021 zotaví rekordne rýchlo

Máme za sebou mimoriadne turbulentný a náročný rok. Viacerí ekonomickí analytici predpokladajú, že globálna ekonomika by v roku 2021 mala ...

23.12.2020 Správy

Ministerstvo financií poslalo plán obnovy Európskej komisii, konečnú podobu ešte budú dolaďovať

23.12.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR dnes posiela komplexný návrh plánu obnovy Európskej komisii. Prioritami plánu, ktorý ...

21.12.2020 Redakcia FinReport

Dobré správy pre spotrebiteľov – ceny rastú len veľmi pomaly a inflácia je nízka

Táto informácia určite poteší ľudí, ktorí pred Vianocami nakupujú množstvo darčekov a, samozrejme, aj potravín. Celkový rast cien ...

20.12.2020 Redakcia FinReport

Apple chce na budúci rok zvýšiť produkciu iPhonov o 30 % a zrejme aj ich cenu

Akcie spoločnosti Apple sa v poslednom predvianočnom týždni posilnili o 6 %. Dôvodom sú ambiciózne plány spoločnosti na výrobu a predaj ...

19.12.2020 Redakcia FinReport

Pandémia koronavírusu siahla na príjmy najmä nízkopríjmovým zamestnancom

Koronakríza a následný hospodársky prepad v dôsledku protipandemických opatrení viedli k zníženiu pracovných miest a okresávaniu platov. ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Vojenskú agendu budú po novom robiť všetky súdy, živé spisy z Trenčína prejdú do Trnavy
 2. 2.
  Banská Bystrica spustila komunitné testovanie, zaregistrovali sa už tisícky ľudí
 3. 3.
  INESS navrhuje tretiu vlnu privatizácie, mohlo by to pomôcť nakopnúť ekonomiku
 4. 4.
  Inflácia sa v minulom roku vyšplhala k 2 %. V tomto roku si priplatíme za potraviny, ale ušetríme na energiách
 5. 5.
  TOP 5 trendov z oblasti o bezpečnosti platieb v roku 2021. Všetky oči sa upierajú na Európu