Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Skládkovanie odpadu bude od roku 2023 drahšie ako jeho premena na teplo a elektrinu

Eva Sadovská Ekológia Poslať

Slovenské odpadové hospodárstvo prechádza v posledných rokoch významnými zmenami. To prinieslo aj zásadné úpravy cien za nakladanie s odpadom. Najväčšie zdražovanie sa týka skládkovania, ktoré je preferované až na 80 % územia Slovenska. Dosahy týchto zmien majú priamy vplyv na peňaženky väčšiny Slovákov a Sloveniek. Ďalšou zlou správou je, že práve skládkovanie odpadu má mimoriadne negatívny vplyv na životné prostredie, keďže produkuje nebezpečný metán, ktorý je jedným z hlavných vinníkov klimatických zmien. Ako sa za posledné roky zmenili ceny za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu, aké budú už v najbližších rokoch a ako to pociťujú vo svojich rozpočtoch slovenské domácnosti?

skládka odpadu

Foto: Shutterstock

Skládkovanie je drahé

Prehľad o cenách bežných tovarov a služieb máme väčšinou dobrý. Naopak, v prípade cien odpadu zväčša ani len netušíme, koľko obce a mestá či samotné domácnosti likvidácia odpadu stojí. Zmesový komunálny odpad mnoho rokov končil prevažne na skládkach a náklady boli stabilné.

Tomu však „odzvonilo“ a od roku 2019 sme svedkami prudkého zvyšovania cien za takéto zneškodňovanie odpadu. Dôvodom je fakt, že slovenské odpadové hospodárstvo prechádza v posledných rokoch významnými zmenami, ktoré majú samosprávy a ich obyvateľov inšpirovať k ekologickejšiemu nakladaniu s odpadmi.

Zdražovať sa začalo v roku 2019

Priemerné náklady samospráv na skládkovanie narástli zo 40 eur v roku 2018 za tonu na 76 eur v roku 2021. Ako k tomuto prudkému nárastu prišlo? Cena za skládkovanie komunálneho odpadu sa skladá z dvoch zložiek: samotnej ceny za uloženie na skládku a poplatku, ktorý sa odvádza do Environmentálneho fondu (tzv. Envirofond).

Priemerná cena za uloženie jednej tony zmesového komunálneho odpadu na skládku sa do roku 2018 pohybovala na úrovni okolo 35 eur. Poplatok pre Envirofond bol do roku 2018 stanovený na približne 5 eur. Spolu teda obec alebo mesto platili za skládkovanie odpadu približne 40 eur za tonu.

Prvé zdražovanie pocítili rozpočty miest a obcí už v roku 2019. Nárast cien za ukladanie odpadu na skládkach však pokračoval aj v rokoch 2020 a 2021. Dôvodom bolo zvyšovanie poplatkov pre Envirofond z 5 eur na 7 až 17 eur (v roku 2019), 8 až 26 eur (v roku 2020) a 11 až 33 eur (v roku 2021), a to v závislosti od toho, ako obce a mestá dokážu odpad triediť.

V praxi platí, že čím viac obce a mestá dokážu triediť, tým menej by mali platiť za skládkovanie. Na zdražovanie skládkovania však počas posledných rokov vplývali aj iné faktory. Išlo najmä o nárast samotného poplatku za skládkovanie, nárast cien pohonných látok, vyššie náklady na servis a údržbu mechanizmov, ale aj o nárast minimálnej mzdy.

Za štyri roky nastalo dvojnásobné zdraženie

Pri porovnaní 40 eur v roku 2018 za tonu a 76 eur v roku 2021 je zrejmé, že vlani bolo skládkovanie pre samosprávy takmer dvojnásobne drahšie ako v roku 2018. Ide o prepočet, v ktorom suma za tonu smerujúca majiteľovi skládky vzrástla na 54 eur, pričom obec dokázala vytriediť komunálny odpad aspoň na úrovni 40 %, čo je priemerný podiel triedenia komunálneho odpadu na Slovensku, a teda sa jej týkal poplatok pre Envirofond na úrovni 22 eur.

Rast cien sa nezastaví

Zdražovanie ukladania komunálneho odpadu na skládky bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Hlavným dôvodom je zavedenie povinnej úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku a z toho plynúce náklady na prevádzku zariadení, v ktorých bude k tejto úprave prichádzať.

Od roku 2023 má dôjsť k zosúladeniu slovenského zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a príslušných vyhlášok s európskou smernicou o skládkovaní odpadov. Odhadujeme, že táto povinná úprava zvýši náklady miest a obcí na odpady, ktoré majú skončiť na skládke, minimálne o 35 až 45 eur za tonu upravovaného odpadu. To znamená, že samosprávy, ktoré vlani a tento rok skládkujú s výdavkami 65 až 75 eur za tonu, môžu nákladovo narásť až na úroveň 100 až 120 eur za tonu.

Ďalšie zvyšovanie nákladov za skládkovanie, ktoré dnes nie je možné presnejšie špecifikovať, bude spojené s nárastom cien v dôsledku postupného znižovania kapacít skládok. Ciele Európskej únie totiž jednotlivým krajinám prikazujú znížiť skládkovanie do roku 2035 maximálne na 10 % z celkového množstva komunálneho odpadu.

Stále skládkujeme priveľa odpadu

V roku 2020 Slovensko skládkovalo ešte stále 48 % komunálneho odpadu. Plánovaný pokles počtu skládok okrem iného spôsobí, že mestám a obciam narastú náklady spojené s prepravou odpadu, keďže odpadárske vozidlá budú musieť pri odvoze na skládku prekonávať dlhšie vzdialenosti.

Zdražovať sa bude aj naďalej

Je nemysliteľné, aby tieto cenové zmeny nepocítili vo svojich peňaženkách aj bežní ľudia v oblastiach, kde odpad končí výhradne na skládkach. Hovoríme o približne 80 % územia Slovenska, teda o takmer všetkých regiónoch s výnimkou Bratislavského a Košického regiónu, v ktorých sa zmesový komunálny odpad namiesto skládkovania spracúva v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO), kde sa z neho vyrába elektrina a teplo.

Len pre zaujímavosť podľa údajov Štatistického úradu SR, slovenské domácnosti platia v súčasnosti za zber smetí v priemere o 31 % viac ako v roku 2018, čo znamená, že samosprávy na občanov prenášajú len časť nákladov spojených s rastom cien za skládkovanie. Zvyšná časť je hradená z rozpočtu samosprávy, obciam a mestám teda skládkovanie negatívne ovplyvňuje bilanciu nákladov a príjmov. Predpokladáme, že vzhľadom na pretrvávajúcu masívnosť skládkovania na Slovensku bude zvyšovanie poplatkov za odpad pre občanov pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Blíži sa bod zlomu

Ďalšou možnosťou nakladania s nerecyklovateľným zmesovým komunálnym odpadom je jeho energetické zhodnocovanie. Premena jednej tony odpadu na elektrinu a teplo v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO) pritom na Slovensku dlhodobo vychádzala na približne 76 eur.

Aj cena tejto formy zhodnocovania komunálneho odpadu síce v posledných rokoch rástla, ale nie takým rýchlym tempom ako neekologickejšie ukladanie odpadu na skládky. Rast ceny za energetické zhodnotenie odpadu bude aj v najbližších rokoch kopírovať mieru inflácie bez zásadnejších externých vplyvov.

Predpokladáme, že priemerná cena za zhodnotenie odpadu v ZEVO tak v roku 2023 dosiahne cenu 84 eur za tonu. V porovnaní s predpokladanou cenou za skládkovanie na úrovni viac ako 100 eur tak budeme svedkami javu, ktorému sa hovorí „roztvárajúce sa nožnice“. Zatiaľ čo tento jav sa zvykne spomínať pri hodnotách príjmovej nerovnosti obyvateľstva, my ho budeme vidieť práve pri porovnaní cien za skládkovanie odpadu na skládke a jeho zhodnotení v ZEVO.

logo
Prečítajte si tiež:
24.6.2024 Redakcia FinReport

Byrokracia v EÚ bujnie, nárasty sú v stovkách percent

Od prijatia Maastrichtskej zmluvy (od 1. januára 1994 do 1. januára 2024) sa počet právnych predpisov EÚ zvýšil o 729 % a od prijatia ...

24.6.2024 Redakcia FinReport

Dotácia na stravu pokračuje, žiadatelia o ňu musia splniť dve povinnosti

Zabezpečiť jedlo pre deti v školských zariadeniach, viesť ich k zdravým stravovacím návykom a odbremeniť rodičov od nadmerných ...

24.6.2024 Redakcia FinReport

Ekonomická situácia sa zlepšuje, odhady rastu sú čoraz optimistickejšie

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad tohtoročného rastu slovenskej ekonomiky na 2,7 %. Odvoláva sa pritom na nižšiu infláciu a ...

24.6.2024 Robert Juriš

Katastrofické scenáre o nesplácaní hypoték sa nenaplnili, objem poskytnutých úverov začal rásť

Trh s hypotékami pomaly opäť začína ožívať. Jeden zo samostatných finančných agentov pôsobiacich na slovenskom trhu tvrdí, že za menej ...

24.6.2024 Redakcia FinReport

NKÚ: Slovensko zaostáva v strategickom riadení aj vo vyvodzovaní osobnej zodpovednosti

Slovensko potrebuje jasnú stratégiu smerovania, lebo na súčasnej ceste dlhodobého udržateľného rozvoja sa čoraz viac potáca, zraňuje a ...

24.6.2024 Mário Špilberger

Ponúk na skrátený úväzok je málo. Ako sa na ňom dohodnúť so zamestnávateľom?

Ženy s malými deťmi, študenti či seniori často túžia po práci na skrátený úväzok. Momentálne sú vo výhode tí, ktorí hľadajú menej ...

10.3.2024 Redakcia FinReport

ECB zintenzívňuje svoje klimatické aktivity s dôrazom na ekologickú transformáciu

Rastúci vplyv klimatickej krízy na hospodárstvo a finančný systém si vyžaduje podniknutie ráznejších krokov aj na polici európskeho ...

18.2.2024 Redakcia FinReport

Podiel obnoviteľných zdrojov energie je v slovenskom energetickom mixe podhodnotený

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vyzvala Ministerstvo hospodárstva SR, aby prehodnotilo klimatické ciele stanovené v ...

9.2.2024 Eva Sadovská

Obnoviteľné zdroje energií využívame len na 17 %. Prečo zaostávame za Európou?

Eurostat v závere uplynulého roka zverejnil údaje za rok 2022 o podieloch energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) v jednotlivých ekonomikách ...

29.1.2024 Redakcia FinReport

Postavili najväčšiu výletnú loď na svete, ktorá je zároveň obrovským producentom skleníkových plynov

Z amerického prístavu v Miami vyplávala na svoju prvú plavbu najväčšia výletná loď na svete. Kapacita 20-poschodového a 365 metrov dlhého ...

6.11.2023 Martin Jamnický

Nová výzva finančne podporujúca používanie obnoviteľných zdrojov energií je na svete

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila novú výzvu k projektu Zelená domácnostiam, na ktorú je vyčlenených spolu 151,6 ...

9.7.2023 Redakcia FinReport

Podiel elektriny pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov je čoraz vyšší

Využívanie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov je v súvislosti s aktuálne obmedzenými dodávkami a energetickou krízou čoraz ...

5.7.2023 Eva Sadovská

Slováci už dva roky triedia kuchynský bioodpad. Ako sa im to darí?

Na jedného Slováka ročne pripadá 83 kilogramov potravinového odpadu, z ktorého až 78 % vzniká v domácnostiach. Slovenské domácnosti majú ...

21.4.2023 Eva Sadovská

Každý z nás denne vyprodukuje 1,4 kilogramu smetí a vyše 40 % z nich končí na skládkach

Odpad patrí medzi najväčších znečisťovateľov Zeme. A to nielen čo sa týka jeho výskytu v prírode, v riekach či v moriach, ale aj kvôli ...

27.3.2023 Redakcia FinReport

Fotovoltika je v čase energetickej krízy žiadaná. Ako je to so spotrebnými daňami, ktoré s ňou súvisia?

Každá osoba, či už podnikateľ, alebo domácnosť, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie v solárnom zariadení ...

6.2.2023 Eva Sadovská

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku stagnuje na úrovni 17 %. Prečo zaostávame?

Európsky štatistický úrad Eurostat pred niekoľkými dňami zverejnil údaje za rok 2021 o podieloch energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) v ...

1.2.2023 Eva Sadovská

Na jedného Slováka ročne pripadá 83 kilogramov potravinového odpadu. Jeho zber sprevádzajú problémy

Na jedného Slováka pripadá ročne 83 kilogramov potravinového odpadu. Až 78 % z neho pochádza z domácností, zvyšných 22 % vzniká pri ...

28.12.2022 Eva Sadovská

Poplatky za komunálny odpad sú výrazne vyššie. Ktorých občanov a obcí sa týkajú najviac?

Samosprávy v súčasnosti čelia výraznému zvyšovaniu nákladov na plyn, teplo či elektrinu. Ich rozpočty však zaťažujú aj náklady ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay