Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Záujem o poistenie právnej ochrany stúpa, poisťovne reagujú rozširovaním svojej ponuky

Zuzana Fryč Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Poistenie právnej ochrany získava čoraz väčšie povedomie medzi ľuďmi a záujem oň rastie najmä v rámci práva v susedských sporoch či sporoch o náhradu škôd. Prípadov z praxe je mnoho, preto možnosť právnej ochrany pre svojich klientov poskytuje čoraz viac poisťovní. Naposledy sa k nim pridala poisťovňa Union, ktorej Národná banka Slovenska (NBS) povolila rozšírenie poistných aktivít práve o tento druh poistenia.

image

Foto: Shutterstock

 

Susedské spory a náhrada škôd

Približne pred polrokom využívanie poistenia právnej ochrany analyzovala poisťovňa Wüstenrot. Počas dvojročného boja s vírusom COVID-19 zaznamenala zvýšený záujem o poistenie právnej ochrany, a to najmä v susedských sporoch. Za prvých päť mesiacov minulého roka právnici riešili takmer rovnaké množstvo susedských sporov ako za celý rok 2020.

V rámci právneho poradenstva sa klienti Generali obracajú na „svoju“ poisťovňu najmä pri susedských sporoch (30 %) či sporoch o náhradu škôd (24 %). Početné sú aj prípady sporov k dodávateľským službám (17 %) a poradenstva pri zvolení správneho postupu v problémových situáciách (15 %).  Vo všeobecnosti právnici hlásili nárast podaní už predvlani, pričom Slováci sa na nich  najčastejšie obracali v pracovnoprávnych otázkach

Právnu ochranu poisťujú aj ďalšie poisťovne

Poisťovňa Wüstenrot už dlhšie poskytuje plnohodnotné poistenie právnej ochrany. „Toto poistenie slúži klientom vždy, keď sa domnievajú, že boli porušené ich práva. Klienti majú nárok na bezplatné právne konzultácie 24 hodín denne, sedem dní v týždni, či už v pracovnom, trestnom, priestupkovom, susedskom či inom práve,“ približuje hovorca poisťovne Tomáš Ferenčák.

Zároveň dodáva, že právnici poisťovne vykonávajú v mene klientov rôzne právne úkony, pričom poistenie sa dá uzatvoriť aj online. V prípade súdneho sporu poistenie právnej ochrany hradí odmenu advokáta a súdne poplatky.  

Príklad z praxe na využitie poistenia právnej ochrany

Okrem štandardných sporov právnici v mene svojich klientov riešili aj viaceré kuriózne prípady. „Klient sa na nás obrátil s nezvyčajným prípadom. Jeho bezprostredný sused chodil po nociach vyberať odpadky z košov a ukladal ich na svoj pozemok. Svoju činnosť zdôvodňoval zabezpečením správneho triedenia a likvidácie odpadu. Faktom však zostávalo, že s odpadom nič nerobil, len ho u seba skladoval,“ opisuje vedúca oddelenia likvidácie právnej ochrany Wüstenrot Zuzana Štefániková. Právnici poisťovne situáciu riešili prostredníctvom príslušnej samosprávy a okresného úradu, pričom do akcie sa zapojili aj hasiči a polícia. V súčasnosti okresný úrad prípad vrátil mestu, ktoré susedovi klienta uloží pokutu a povinnosť zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie odpadu.

Od roku 2018 má poistenie právnej ochrany vo svojom portfóliu aj Allianz – Slovenská poisťovňa, ktorá tiež poskytuje ochranu pri presadzovaní klientových práv a úhradu prípadných finančných nákladov s tým spojených.

„Právnik poradí, urobí analýzu a v prípade potreby bude presadzovať oprávnené záujmy klienta mimosúdnou či súdnou cestou. V prípade riešenia sporov poistenie kryje náklady na advokáta, súd, súdom nariadené znalecké posudky, tlmočníkov či náklady na exekúciu,“ vymenúva špecialistka externej komunikácie Helena Kanderková.

V praxi ide o širokú škálu oblastí, v ktorých poistený môže získať pomoc, či už v základných oblastiach života, ako v osobnom živote, v pracovnom živote, pri užívaní nehnuteľnosti, vedení cudzích dopravných prostriedkov, alebo pri prevádzke vlastného motorového vozidla.

Ďalšie príklady z praxe

Podľa H. Kanderkovej môže ísť o najrôznejšie situácie, napríklad, ak klienta zrazil cyklista a spôsobil mu úraz, ak zamestnávateľ klientovi už mesiace nevyplatil zaslúženú mzdu, ak klient dostal neoprávnenú výpoveď, ak neoprávnene prišiel o vodičský preukaz, ak mu sused vytopil byt, alebo mu znepríjemňuje život, ak si klient objednal nekvalitný tovar, alebo ak mu predajca odmieta uznať reklamáciu.

Poistenie sa dá uzavrieť buď pre seba, alebo pre členov rodiny, pričom výška poistného sa odvíja najmä od výšky poistnej sumy, ktorú si klient stanoví sám.

Poistenie ochrany práv v Allianz – SP kryje pomoc v 8 právnych oblastiach:

1) Náhrada škody pri poškodení zdravia či majetku.

2) Trestné a priestupkové právo – pomoc v prípade, ak ste boli obvinení zo spáchania neúmyselného trestného činu alebo priestupku.

3) Vlastnícke spory – právnu ochranu môžete využiť, aj keď niekto neoprávnene zasahuje do vlastníctva vášho hnuteľného majetku či nehnuteľnosti, alebo s nimi neoprávnene nakladá.

4) Pracovné spory – ak zamestnávateľ poruší pravidlá a podmienky vašej pracovnej zmluvy alebo zákon.

5) Poistné spory – ak vaša poisťovňa nedodrží podmienky poistnej zmluvy, napríklad neoprávnene kráti či zamietne poistné plnenie.

6) Zmluvné spory – ak nie sú dodržané podmienky zmlúv, ktoré ste uzatvorili, napríklad dodávateľ nedodá tovar či službu v požadovanom čase, kvalite alebo cene.

7) Susedské spory – ak váš sused porušuje pravidlá susedského spolunažívania a vplýva tak na váš život či majetok.

8) Preukazy – pomoc, ak vám polícia odobrala vodičský či technický preukaz.

Aj v rámci asistenčných služieb

Poisťovňa Generali samostatný produkt poistenia právnej ochrany neposkytuje, no určité úkony právneho poradenstva si klienti môžu pripoistiť v rámci prémiových asistenčných služieb pri poistení majetku.

„Asistenčné služby – právne poradenstvo poskytnú klientom v otázke všeobecných právnych informácií, postupov a kontaktov, ale aj pomoc pri komunikácii s jednotlivými úradmi, pri vyplnení formulárov, sťažností a podaní či informácií o nutných dokladoch a o potvrdeniach. Klienti ocenia najmä právne konzultácie v rámci prevencie sporov vzťahujúce sa na poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za spôsobenú škodu,“ vymenúva hovorkyňa Katarína Ondra.

Aj tu sa môže zísť poistenie

Podľa hovorkyne Generali túto službu klienti využijú napríklad v prípadoch, ak klienta zažaluje sused za škodu, ktorú mu spôsobil vytopením alebo požiarom v jeho byte, alebo mesto, ak následkom výbuchu v byte dôjde k poškodeniu mestského majetku. „Naopak, ak niekto spôsobí škodu klientovi a on nebude súhlasiť s navrhovaným odškodnením, asistenčné služby mu zabezpečia znalecký posudok, ktorý posúdi spornú výšku škody, ktorá bola spôsobená treťou osobou v jeho dome, byte alebo domácnosti,“ dodáva K. Ondra.

Poistenie práv pre podnikateľov

Poisťovňa Uniqa poskytuje túto službu výhradne podnikateľom, pričom poistné plnenie siaha až do výšky 23 300 eur za jedno poistné obdobie. Vybrať advokáta v prípade potreby si klient môže podľa vlastného výberu.

V rámci tohto poistenia poistený získava nárok na úhradu nákladov spojených so súdnymi spormi, zastupovaním advokátom, poplatkami notárovi, svedočným alebo vypracovaním znaleckého posudku. Poistiť sa dá krytie podnikateľa, vodiča alebo vlastníka motorových vozidiel.

Navyše poistený môže získať aj bezúročnú pôžičku na kauciu do výšky 6 638,78 eura.  Platnosť poistenia sa vzťahuje na územie celej EÚ, Nórska, Švajčiarska a Chorvátska.

Prípady, v ktorých pomôže toto poistenie podnikateľovi

V dôsledku dopravnej nehody, ktorú podnikateľ nezavinil, zostal práceneschopný a na základe toho si od vinníka nárokuje bolestné, ušlú mzdu alebo ušlý zisk. Alebo napríklad, ak zamestnanec podnikateľa pod vplyvom alkoholu spôsobí škodu v jeho firme a odmieta prevziať zodpovednosť a niesť následky. Podnikateľ sa bude domáhať svojich práv, v čom mu pomôže práve poisťovňa.

Nové povolenie už od mája

Medzi poisťovne, ktoré chcú poskytovať poistenie právnej ochrany, sa nedávno zaradila aj poisťovňa Union, ktorá získala povolenie od NBS na rozšírenie svojich poistných aktivít. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. mája 2022. „Predpokladáme, že budeme toto poistenie ponúkať ako pripoistenie k existujúcim produktom, konkrétne k poisteniu majetku približne od štvrtého kvartálu 2022,“ uvádza hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Poisťovňa zatiaľ neprezradila, aké druhy práv by toto poistenie malo zahŕňať. „Konkrétne atribúty pripoistenia právnej ochrany ešte nie sú finálne a nemôžme ich zverejniť, keďže zavedenie tohto pripoistenia podlieha internému schvaľovaciemu procesu,“ dopĺňa hovorkyňa, ktorá potvrdila, že poistenie právnej ochrany bude určené retailovým klientom.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
10.12.2022 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa pripravila kalkulačku na výpočet valorizácie dôchodkov v roku 2023

Penzisti, chcete vedieť, aký dôchodok budete poberať v roku 2023? Na stránke Sociálnej poisťovne nájdete kalkulačku na výpočet ...

9.12.2022 Redakcia FinReport

Ceny pohonných látok stále klesajú. Takto „lacno“ sme tankovali naposledy na konci februára 2022

Ceny pohonných látok klesajú už tretí týždeň za sebou. Výsledkom cenovej korekcie je, že aktuálne tankujeme pohonné látky za ceny, ...

9.12.2022 Redakcia FinReport

Počet registrácií podnikov klesá, počet bankrotov stúpa

Indikátorom stavu ekonomiky v krajinách Európskej únie je tiež pohľad na počty novozaregistrovaných firiem, respektíve na počet tých, ...

9.12.2022 Redakcia FinReport

Priemyselná produkcia v októbri 2022 ešte viac prehĺbila svoj prepad do mínusu

Priemyselnú produkciu na Slovensku aj v desiatom mesiaci tohto roku zásadne ovplyvnil dlhodobý prepad energetiky. Výrobu tlmili tiež gumári a ...

9.12.2022 Redakcia FinReport

Takto bude vyzerať pomoc v hmotnej núdzi v roku 2023

V Zbierke zákonov dnes bolo uverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v ...

9.12.2022 Robert Juriš

Vstavané financie majú budúcnosť. Do piatich rokov by sa ich hodnota mala vyšvihnúť na 183 miliárd dolárov

Trh s Embedded Finance, teda so vstavanými financiami, do konca tohto roku dosiahne trhovú hodnotu približne 65 miliárd dolárov. Podľa ...

8.12.2022 Redakcia FinReport

UniCredit Bank podrží úrokovú sadzbu hypoték s trojročným fixom pod 3 % až do nového roku

UniCredit Bank aj počas decembra 2022 podrží úrokovú sadzbu hypotekárnych úverov s trojročnou fixáciou na doterajšej úrovni 2,99 % ročne. ...

6.12.2022 Martin Jamnický

O ďalšie zdražovanie hypotekárnych úverov sa postarali VÚB banka a Prima banka

Zdražovanie hypotekárnych úverov na Slovensku pokračuje aj v poslednom mesiaci tohto roku. Pustili sa doň zatiaľ dve banky – VÚB banka a ...

6.12.2022 Zuzana Fryč

Poisťovne majú nedostatok kvalitných obchodníkov, preto neustále hľadajú nových

Poisťovne neustále hľadajú nových obchodníkov. Svoje siete majú permanentne rozhodené na finančnom trhu, a to bez ohľadu na to, či majú ...

2.12.2022 Redakcia FinReport

Slovenská pobočka Groupamy sa stala súčasťou poisťovne Union

Prevod poistného kmeňa poistných zmlúv neživotného poistenia a poistenia schopnosti splácať úver slovenskej pobočky medzinárodnej ...

29.11.2022 Redakcia FinReport

Zdravotná poisťovňa Dôvera dostala trojmiliónovú pokutu

Zdravotná poisťovňa Dôvera dostala pokutu 3 milióny eur. Dôvodom má byť nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. Pokuta sa týka ...

26.11.2022 Redakcia FinReport

Európska únia chce posilniť dohľad nad bankami, aby zvýšila ich odolnosť

Európska únia sa chystá zvýšiť odolnosť bánk pôsobiacich v Únii. Plánuje tiež posilniť dohľad nad nimi a riadenie rizík. Toto všetko ...

24.11.2022 Redakcia FinReport

Exportérom pomôže s platením za elektriku a plyn Eximbanka SR

Energetická kríza privádza veľké množstvo firiem do vážnych finančných ťažkostí. Novou možnosťou ako ich preklenúť, je siahnuť po ...

23.11.2022 Redakcia FinReport

Poisťovňa Wüstenrot prináša novinky najmä v poistení majetku a pripoisteniach

Poisťovňa Wüstenrot prináša niekoľko noviniek súvisiacich s poskytovaním svojho finančného produktu. Zmeny sa týkajú poistenia majetku, ...

23.11.2022 Redakcia FinReport

Prieskum: Poisťovne v Česku aj na Slovensku majú v digitalizácii onboardingových služieb rezervy

Prívetivý zákaznícky servis je pre klientov českých a slovenských poisťovní čoraz dôležitejší. Z prieskumu spoločnosti Trask však ...

21.11.2022 Roland Régely

Detský účet: Ktoré banky ho ponúkajú a aké výhody prináša?

Odborníci na financie sa zhodujú, že detský účet je krokom v ústrety finančnej gramotnosti. Väčšina bankových účtov pre deti je zadarmo ...

18.11.2022 Robert Juriš

Tatra banka a Slovenská sporiteľňa zvyšujú úroky svojich hypotekárnych úverov

Zvyšovanie úrokových sadzieb hypotekárnych úverov v novembri 2022 zatiaľ nie je také intenzívne ako v predchádzajúcom období, najmä na ...

16.11.2022 Redakcia FinReport

Príčinou každej tretej škodovej udalosti v domácnosti je voda

V posledných štyroch rokoch predstavovalo najčastejšiu poistnú udalosť v domácnosti poškodenie vodou pochádzajúcou z vodovodných ...

Aplikácia

 1. 1.
  Česko si pripomína 70. výročie popravy Milady Horákovej, komunisti hovoria o nenávisti
 2. 2.
  Takto bude vyzerať pomoc v hmotnej núdzi v roku 2023
 3. 3.
  Priemyselná produkcia v októbri 2022 ešte viac prehĺbila svoj prepad do mínusu
 4. 4.
  Kam sa v zime lieta z Bratislavy a aké novinky sú v pláne na rok 2023?
 5. 5.
  Ceny pohonných látok stále klesajú. Takto „lacno“ sme tankovali naposledy na konci februára 2022