Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Poistenie zlých manažérskych rozhodnutí môže ľuďom na zodpovedných pozíciách pomôcť k lepšiemu spánku

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

S nesprávnymi rozhodnutiami sa v praxi stretol nejeden vrcholový manažér. Naoko nevinný problém môže prerásť do obrovských finančných škôd, za ktoré členovia dozornej rady, predstavenstva či konatelia firiem ručia podľa zákona celým svojím majetkom. Proti takýmto zlým rozhodnutiam je dnes už možné uzatvoriť si poistenie, a to hneď vo viacerých poisťovniach. Toto poistenie však nemusia využiť len vedúci pracovníci, ale aj zamestnanci firiem, vykonávatelia slobodných povolaní či finanční agenti.

manažérske poistenie

Foto: Shutterstock

Manažérske poistenie zodpovednosti za škodu

Niektoré poisťovne špeciálne poisťujú zamestnancov na vedúcich pozíciách proti škodám, ktoré môžu spôsobiť napríklad svojimi zlými rozhodnutiami, v dôsledku ktorých by mohli vzniknúť aj veľké finančné straty.

V praxi ide najčastejšie o takzvané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnymi rozhodnutiami členov orgánov spoločnosti a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti, ktoré predstavuje komplexnú ochranu v prípade povinnosti poisteného nahradiť škodu spôsobenú inej osobe alebo poistenej spoločnosti v súvislosti s výkonom jeho funkcie.

Poistenie sa preto vzťahuje na povinnosť poisteného člena štatutárneho alebo dozorného orgánu nahradiť finančnú škodu, ktorú spôsobil. Nárok na odškodnenie majú v tomto prípade napríklad veritelia, zákazníci či akcionári, alebo aj samotná spoločnosť, či jej dcérske spoločnosti.

V poisťovni Uniqa je takéto poistenie určené výkonným členom štatutárnych orgánov, akými sú konatelia, členovia predstavenstva, dozornej rady, vrcholový manažment a ďalší. „Toto poistenie uzatvára spoločnosť a vzťahuje sa na všetkých bývalých, súčasných a budúcich členov štatutárnych orgánov, nie je možné ho uzatvoriť individuálne,“ približuje PR manažérka poisťovne Beáta Lipšicová.

Manažérske poistenie kryje viacero nákladov

Napríklad v poisťovni Generali toto poistenie kryje v rámci základného poistného krytia škody v súvislosti s výkonom funkcie, ako sú:

 • náhrada straty za účasť na súdnom pojednávaní,
 • náklady na očistenie mena poisteného,
 • náklady na osobné potreby v súvislosti so zabavením majetku,
 • náklady na peňažnú záruku v súdnom konaní,
 • náklady na právnu ochranu v súvislosti so škodou na majetku alebo na zdraví,
 • náklady na psychologickú pomoc,
 • náklady súvisiace so zásahmi regulačného orgánu,
 • náklady v neodkladných prípadoch,
 • náklady na predchádzanie vzniku nároku.

Poisťovňa Kooperativa poskytuje toto poistenie v rámci produktu Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi predstavenstva, dozornej rady a konateľmi spoločnosti, a je určené pre obchodné spoločnosti, pričom prvú poistnú zmluvu poisťovňa uzatvorila už v roku 1997.

„Poistená spoločnosť má právo, aby poisťovňa za ňu vyplatila poistné plnenie poškodenej osobe za škodu vyplývajúcu z akéhokoľvek nepredvídaného a právne vymáhateľného nároku uplatneného poškodenou osobou voči poisteným osobám, teda členom štatutárnych orgánov v prípade, že vznikla priama finančná škoda pre poistené osoby alebo pre poistenú spoločnosť,“ približuje hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová.

Výška poistnej sumy závisí aj od hodnoty spoločnosti

Aj Allianz – Slovenská poisťovňa má vo svojej ponuke poistenie zodpovednosti štatutárov veľkých firiem, ktoré sa týka členov dozornej rady, predstavenstva, konateľov a prokuristov, ktorí podľa zákona ručia za spôsobenú škodu celým svojím majetkom.

V rámci manažérskeho poistenia sa dá hovoriť o vysokých poistných sumách, keďže aj nároky poškodených pri poistnej udalosti sa šplhajú do vysokých súm. „Toto poistenie kryje chybné rozhodnutia, ktorými manažéri spôsobili škodu alebo stratu spoločnosti. Výšku poistnej sumy si preto stanovuje klient sám a mala by sa odvíjať od veľkosti, respektíve hodnoty spoločnosti. Zvyčajne sa pohybuje v 100-tisícoch až miliónoch eur,“ hovorí špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková.

Hoci poisťovňa Generali ponúka poistenie od roku 2015, hovorkyňa Katarína Ondra vysvetľuje, že nie je možné určiť všeobecne platnú cenu poistenia, keďže tá sa odvíja od výšky poistnej sumy, rozsahu poistného krytia, frekvencie platenia a ďalších premenných.

V poisťovni Kooperativa výška ročného poistného závisí od výšky poistnej sumy aj výšky obratu spoločnosti za obdobie, ktoré predchádza roku, v ktorom klient žiada o poistenie. Poisťovňa zároveň prihliada aj na druh podnikateľskej činnosti, ktorú klient vykonáva.

Kompenzácia môže dosiahnuť aj desiatky miliónov eur

Emisná kauza nemeckej automobilky Volkswagen sa riešila viac než päť rokov. V septembri 2015 Americký úrad na ochranu životného prostredia oznámil, že Volkswagen do státisícov naftových áut v USA nainštaloval softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. VW neskôr priznal, že po svete jazdí zhruba 11 miliónov áut s problematickým softvérom, čo automobilku do vlaňajška stálo viac než 32 miliárd eur. Volkswagen pred rokom informoval, že v súvislosti s emisnou kauzou bude od bývalého šéfa požadovať odškodné. Nebol však jediný, kto porušil svoje povinnosti. Nemecká automobilka v júni minulého roka uviedla, že väčšinu dohodnutého odškodného, presnejšie 270 miliónov eur, získa z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú konateľmi a predstaviteľmi firmy VW.

Poistenie slobodných povolaní

V prípade slobodných povolaní ponúka poisťovňa Allianz – SP poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom profesie, pričom toto poistenie kryje škody, ktoré poistený vykonávaním svojej profesie, spôsobí svojim klientom. Je určené pre profesie ako sú účtovník, advokát, audítor, poradca, bezpečnostný a požiarny technik, architekt, lekár či IT pracovník, pričom pri uzatváraní každého poistenia poisťovňa overuje oprávnenie poisteného vykonávať danú profesiu.

Takúto možnosť má vo svojej ponuke aj Generali, ako poistenie profesijnej zodpovednosti, kde dopĺňa povolania, ako sú stavební inžinieri, geodeti, kartografi, ale aj profesie v rámci zdravotníckych zariadení.

Poistenie zodpovednosti finančných agentov sa líši

Poistenie pre finančných agentov zatiaľ nie je v jednotlivých poisťovniach ponúkané jednotne. V rámci poistenia v súvislosti s profesiou ho môžu v Generali využiť aj finanční agenti, ktorí sú ním krytí v prípade, ak spôsobia finančnú škodu, porušia právnu povinnosť, alebo stratia zverené dokumenty.

B. Lipšicová zároveň dodáva, že finanční agenti, či už samostatní, alebo podriadení, majú povinnosť mať poistenú vlastnú profesijnú zodpovednosť v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní, a to pri vykonávaní finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva pred začatím ich vykonávania, pričom toto poistenie musí trvať po celé obdobie ich zápisu v registri. Poisťovňa Uniqa však finančným agentom, ktorí sú najčastejšie živnostníkmi, takéto poistenie neposkytuje.

„Toto poistenie musí kryť aj škody nahlásené po skončení platnosti poistnej zmluvy, ak vznikli v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v čase platnosti poistnej zmluvy. Pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce základné sumy v eurách pre toto poistenie, limit poistného plnenia musí byť pre toto poistné krytie najmenej 1 300 380 eur na každú poistnú udalosť a najmenej 1 924 560 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti za poistné obdobie,“ približuje S. Nosková Illášová z Kooperativy.

Poistenie zodpovednosti za škodu pri činnosti finančných poradcov a finančných agentov je v tejto poisťovni predmetom samostatného poistenia v týchto štyroch sektoroch:

1) v sektore poistenia alebo zaistenia,

2) v sektore kapitálového trhu,

3) v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov,

4) v sektore prijímania vkladov.

Toto poistenie sa podľa nej vzťahuje na čisté finančné škody vzniknuté inému pri výkone činnosti finančného agenta alebo finančného poradcu. K poisteniu je možné uzatvoriť pripoistenie, pričom poistenie sa potom vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú inému na listinách, zmluvách, mapách, plánoch, nahrávkach, tlačivách, knihách, cenných papieroch, potvrdeniach a iných dokumentoch, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti s výkonom činnosti sprostredkovateľa poistenia.

Podobne ako iné poistenia, aj toto zahŕňa viacero výluk, o ktorých je potrebné vedieť vopred. Nevzťahuje sa napríklad na zodpovednosť za škodu spôsobenú:

 • z činnosti sprostredkovateľa zaistenia, 
 • inej osobe vykonávajúcej identickú činnosť ako poistený,
 • podvodom, spreneverou,
 • pri činnosti, ktorú poistený vykonával v čase pred udelením oprávnenia na činnosť finančného agenta alebo  finančného poradcu,
 • v súvislosti s trestným činom poisteného.

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca

Aj zamestnanci často zabúdajú, že v práci zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia svojmu zamestnávateľovi. Kým živnostníci a podnikatelia ručia za škody do ich plnej výšky, zamestnancov do určitej miery chráni Zákonník práce. Podľa neho môže zamestnávateľ žiadať náhradu škody iba do výšky štyroch mesačných platov. Keďže strata štyroch platov môže znamenať vážnu finančnú záťaž pre rodinný rozpočet, ochranu v takýchto prípadoch dokáže vyriešiť poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi.

Poistenie je možné uzatvoriť takmer pre všetky druhy povolaní. Mali by naň myslieť najmä ľudia manuálne pracujúci vo výrobe, zamestnanci, ktorí pracujú s drahými tovarmi či technológiami, a tí, ktorí prevzali služobné autá. Môže si ho uzatvoriť zamestnanec jednotlivo, alebo aj zamestnávateľ môže poistiť všetkých (prípadne väčšinu) svojich zamestnancov. Poisťovňa Uniqa v poslednom čase eviduje relatívne vyšší záujem o takzvané hromadné poistenie, ktoré zamestnávateľ platí svojim zamestnancom formou benefitu.

Poisťovňa sa v praxi najčastejšie stretáva s prípadmi, ako sú napríklad poškodenie laptopu vyliatou horúcou kávou, škody na služobných vozidlách, poškodenie strojov a súčiastok pri výrobných linkách, ale aj pády drahého tovaru z regálov.

Výška poistného sa odvíja od výšky poistnej sumy, rizikovosti povolania a výšky spoluúčasti, ktorá najčastejšie predstavuje 10 % poistnej sumy. Poisťovňa potom vypláca škody do výšky dohodnutej poistnej sumy, ktorá by mala byť v spomínanej výške 4-násobku, respektíve pri určitých povolaniach do 3-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Pozor – nie každú škodu poisťovňa preplatí

Medzi všeobecné výluky z poistenia patrí napríklad úmyselné konanie, konanie pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, strata hnuteľných vecí a finančné škody, akými sú sprenevera, pokuty či manká. Pracovníci pokladní sa často domáhajú poistenia manka, ktoré však takisto patrí k výlukám, keďže pri takejto škode je takmer nemožné dokázať, že nevznikla úmyselne.

logo
Prečítajte si tiež:
28.2.2024 Dominik Horváth

Akciové trhy dosahujú nové maximá, najrýchlejšie rastie Nvidia

Prekonanie očakávaní a výborné štvrťročné výsledky výrobcu čipov Nvidie spôsobili na akciovom trhu ošiaľ. Optimizmus sa neobmedzil len ...

28.2.2024 Robert Juriš

Ceny bytov sa začali pomaly zvyšovať, novostavby sú stále mierne lacnejšie

Nehnuteľnosti určené na bývanie na sklonku roka 2023 v porovnaní s minuloročným letom mierne zdraželi. Medziročne sú však stále ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Poisťovňa Kooperativa vlani vyplatila klientom viac ak 300 miliónov eur

Poisťovňa Kooperativa zažila vlani jeden z najlepších rokov vo svojej 30-ročnej histórii. Zaznamenala rast vo všetkých segmentoch poistenia, ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Pomôžu deťom s ťažkým zdravotným postihnutím

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje legislatívnu zmenu, vďaka ktorej sa zvýši financovanie vybraných miest v ...

28.2.2024 Marián Búlik

Prieskum: Len málo Slovákov vie o zmenách v druhom pilieri

Sporitelia v druhom pilieri v týchto dňoch dostávajú výpisy svojho dôchodkového sporenia za rok 2023. Keďže akciovým a najmä indexovým ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Zlacňovanie energií znížilo ceny aj priemyselných výrobcov

Výrobné ceny priemyselných výrobcov na domácom trhu v prvom mesiaci roka 2024 klesli. Príčinou bolo zlacnenie cien energií. Po viac ako dvoch ...

28.2.2024 Martin Jamnický

Čo s akciami z kupónovej privatizácie?

Mladá generácia si už možno ani nespomenie, no tí skôr narodení ešte stále môžu vlastniť akcie z kupónovej privatizácie spred 30 rokov. ...

26.2.2024 Zuzana Fryč

Štyri poisťovne ovládajú tri štvrtiny slovenského poistného trhu, jednotkou je Kooperativa

Jednotkou na slovenskom poistnom trhu na sklonku uplynulého roku zostala Kooperativa. Pred Allianz – Slovenskou poisťovňou má však len ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Tatra banka po prvý raz dosiahla zisky presahujúce hranicu 200 miliónov eur

Skupina Tatra banka Group v roku 2023 po prvý raz vo svojej histórii z pohľadu zisku prekonala hranicu 200 miliónov eur. Jej zisk vzrástol o 27 ...

22.2.2024 Zuzana Fryč

Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické

Uplatňovanie škôd na čelnom skle motorového vozidla z povinného zmluvného poistenia vinníka je stále veľmi problematické. Poisťovne ...

20.2.2024 Redakcia FinReport

Zisky najväčších európskych bánk vlani presiahli 100 miliárd eur

Zisk najväčších európskych bánk v minulom roku presiahol hranicu 100 miliárd eur. Hlavným dôvodom medziročného nárastu o 32 % bolo ...

19.2.2024 Redakcia FinReport

Európska centrálna banka sa obáva o odolnosť bánk na Slovensku

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala stanovisko k osobitnému odvodu pre úverové inštitúcie. Podľa nej prijatie zákona ...

18.2.2024 Redakcia FinReport

Máme šancu dožiť sa 80 a viac rokov, no v starobe nám hrozí chudoba

Priemerná dĺžka života na Slovensku za posledné štvrťstoročie vzrástla o sedem rokov a naďalej sa zvyšuje. Dnešní mladí ľudia tak ...

15.2.2024 Zuzana Fryč

Na čo si dať pozor pri poistení tepelných čerpadiel či solárnych panelov?

Investície do rekonštrukcie či technického vylepšenia rodinných domov sú stále aktuálne. Aj vzhľadom na dotačné výzvy na ...

14.2.2024 Redakcia FinReport

Britský bankový dom Barclays kupuje Tesco Bank. Čo tým sleduje?

Britský bankový dom Barclays v minulom roku ohlásil mohutnú racionalizáciu. Nehovoril priamo o prepúšťaní, ale o znižovaní nákladov na ...

12.2.2024 Zuzana Fryč

Ako poisťovne riešia škody na vozidlách a škody na cudzom majetku po požiari elektromobilov?

Počet elektromobilov na slovenských cestách postupne stúpa, a zdá sa, že bude aj naďalej rásť. Spolu s tým sa však zvyšuje aj riziko ...

10.2.2024 Redakcia FinReport

Toto sú najčastejšie zimné škody. Ako zmierniť ich následky?

Hoci sa už zima pomaly chýli ku koncu, stále sú tu zimné podmienky, ako sneh, mráz, ľad a námraza, ktoré prinášajú mnohé riziká ...

9.2.2024 Zuzana Fryč

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky bude pre nové úvery ešte výhodnejší

V daňovom priznaní je aj v tomto roku možnosť uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre mladých ľudí do 35 rokov, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay