Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Informačné formuláre zamotali hlavu poisťovniam a pomýlia aj klientov

Roland Régely Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Nová vyhláška Ministerstva financií SR spôsobí chaos a pre poistenca nebude mať relevantný prínos. Myslia si to slovenské poisťovne aj finanční sprostredkovatelia. S nápadom zaviesť informačné formuláre prišiel pred rokmi niekdajší minister financií Peter Kažimír a dnes jeho „misiu“ dokončuje Igor Matovič. Medzirezortné pripomienkové konanie síce prebieha, no ministerstvo tvrdošijne odmieta akékoľvek snahy o zapracovanie zmien.

image

Foto: Shutterstock

Málo času a informácií

Povinnosť zaviesť informačný formulár vyplynula z novely zákona o poisťovníctve, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2020. Novela však nestanovila konkrétny vzor informačného formulára, ten pripravilo ministerstvo financií prostredníctvom všeobecne záväzného predpisu – vyhlášky.

Nová vyhláška prišla v júni 2021 a počíta s tým, že poisťovne začnú od januára 2022 informovať poistencov prostredníctvom formulárov o tom, kam presne putujú ich peniaze vo forme zaplateného poistného. 

Poisťovniam tak už o dva mesiace pribudne nová povinnosť. Klienta musia informovať o kompletnej výške poistného, o predpokladanej sume poplatkov na krytie rizík a všetkých nákladoch, ktoré s tým súvisia. Novinka sa dotkne životného i neživotného poistenia a jej cieľom je, aby klient dostal kompletnú informáciu ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy.

Finanční agenti a poistní makléri majú čas do konca tohto roka, aby sa na zmenu pripravili. Ministerstvo financií však „odkrýva“ potrebné informácie k formulárom len postupne a na poslednú chvíľu, čo mnohým inštitúciám spôsobuje problémy pri implementácii novinky.

Poisťovne so vzniknutou situáciou nie sú spokojné. Mnohé nevedia, či sa zmena dotkne všetkých druhov poistného. Viaceré z nich sa domnievajú, že sa to napríklad nebude týkať neživotného poistenia, iné zase dúfajú, že k zmene legislatívy napokon nepríde

Pôvodný zámer bol inde

Štát chcel pôvodne novou vyhláškou regulovať najmä odmeny pre sprostredkovateľov, no z medzirezortného pripomienkového konania napokon vyplynulo, že zmena bude širšia a poisťovne zasiahne inak. 

„Na základe tlaku ďalších dotknutých subjektov sa namiesto regulovania odmien sprostredkovateľov zaviedla povinnosť pre poisťovne zverejňovať ,jednotlivé zložky poistného´, z čoho sa však absolútne nedá vyčítať výška provízie,“ upozorňuje generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefína Žáková.

Pre banky, kde bol zámer predkladateľa rovnaký, sa však podľa vyjadrení riaditeľky SLASPO našlo jednoduché riešenie. „Formulár obsahuje iba výšku úveru, odmenu sprostredkovateľa a informáciu, aké percento z výšky úveru odmena predstavuje,“ komentuje J. Žáková. Poisťovne tak majú podľa nej na rozdiel od bánk podľa vyhlášky relatívne zložitým spôsobom štruktúrovať zložky poistného pre jednotlivé produkty, čo je prácne, niekedy až nemožné a hlavne nepresné.

„Rozdelenie poistného tak, ako ho navrhuje ministerstvo financií, nie je v krajinách Európskej únie bežné,“ myslí si člen predstavenstva poisťovne Uniqa Martin Rotkovský. „To, ako rozdelí poistiteľ sumu na náklady a na netto poistné, a koľko do svojho hospodárenia získa spravovaním aktív pre krytie rezerv, by mohla byť pre klienta síce zaujímavá informácia, ale rozhodnutie sa pre jednu alebo druhú poisťovňu mu to nijako neuľahčí,“ vysvetľuje. 

Podľa neho je napríklad pri životnom poistení prakticky nemožné zjednotiť metodiku. Tá je totiž predmetom interného know-how každého poisťovateľa a ide o vyložene teoretickú hodnotu. 

Prínos (len) pri investovaní

Na informačné formuláre sme sa opýtali aj zástupcov samostatných finančných agentov na Slovensku. Tí sa stotožňujú so stanoviskom SLASPO a v samotných formulároch nevidia pre klienta zmysel ani nijakú pridanú hodnotu. 

Jeden bod úpravy však podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika stojí za pochvalu: „Týka sa údajov o tom, aká suma je pri investičnom životnom poistení určená na investovanie.“ Pri životných poistkách by sa totiž po novom mal klient dozvedieť údaj o výške sumy určenej na investovanie.

Informácia o takzvanom investovateľnom poistnom je podľa M. Búlika relevantný údaj, na základe ktorého klient získa veľmi rýchlo prehľad, aká časť jeho mesačnej platby sa investuje a aká časť predstavuje samotné poistné ku krytým rizikám.

Snahu zatraktívniť investovanie prostredníctvom novej vyhlášky si všimlo aj SLASPO, no s výhradou k existujúcej formulácii. „Do určitej miery by malo zmysel poskytovať informácie uvedené vo vyhláške pre investičné poistenia, ale aj tu by museli byť jednotlivé riadky formulára exaktnejšie formulované, aby informácia bola klientovi na prospech a nie opačne,“ píše asociácia vo vyjadrení pre Financial Report.

Negatíva prevažujú

Zámerom štátnych orgánov je síce chrániť klientov pri podpisovaní zmlúv, no podľa zástupcov poisťovní a finančných sprostredkovateľov má vyhláška množstvo nedostatkov.

Novinka síce na prvý pohľad evokuje nepopierateľnú snahu štátu chrániť spotrebiteľa pred nesprávnym rozhodnutím, podľa vyjadrení SLASPO je však koncipovaná tak nešťastne, že napokon nesplní svoj účel. „Informácia pre klienta je nejednoznačná, nepresná a nezrozumiteľná. Vo výsledku teda nepomôže neprofesionálnemu klientovi správne sa rozhodnúť,“ myslí si J. Žáková zo SLASPO. 

Asociácia slovenských poisťovní je dokonca presvedčená o tom, že formuláre môžu byť v priamom rozpore so zákonom. Poistenca totiž zahltia informáciami, ktoré majú silný potenciál na to, aby ho uviedli do omylu. Niektoré informácie sú totiž pravdivé len v momente uzavretia zmluvy a iné informácie sú nepresné s ohľadom na predpísaný obsah jednotlivých riadkov formulárov. 

Martin Rotkovský z poisťovne Uniqa prirovnáva slovenský návrh k tomu, čo už roky funguje v susednom Česku. „Len pre porovnanie – v prípade životného poistenia poisťovne v Českej republike vykazujú podobný ukazovateľ na základe dobrovoľného rozhodnutia od začiatku roka 2015.“ Slovenská metodika je podľa neho opísaná bez znalosti produktov a formulovaná veľmi všeobecne, a preto slovenský formulár v aktuálnej podobe nebude mať pre klienta hodnotu, a spôsobí viac zmätku ako úžitku. 

„Poisťovne budú prostredníctvom formulárov fakticky informovať o svojej stratégii pri cenotvorbe, čo je v zjavnom rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže,“ tvrdí J. Žáková. Ako uvádza ďalej, žiadny podnikateľský subjekt, dokonca ani tie, ktoré majú monopolné postavenie na trhu, podobnú povinnosť informovať o jednotlivých zložkách svojej ceny nemajú.

Ministerstvo neakceptovalo pripomienky

Ministerstvo financií síce vyjadrilo snahu o diskusiu s odbornou verejnosťou, no doposiaľ vyhovelo len jedinej pripomienke. Tú adresovala asociácia poisťovní, ktorá chcela jasne definovať obsah, respektíve znenie informačných formulárov, ako aj doplniť údaje a vysvetlivky, čo sa jej napokon podarilo. Viacero ďalších návrhov však neprešlo. SLASPO napríklad neúspešne žiadala, aby ministerstvo financií konzultovalo obsah informačných formulárov s Protimonopolným úradom SR.

Rezort financií tiež nesúhlasil s požiadavkou, aby bol pri povinnom zmluvnom poistení samostatne vyčíslený osempercentný odvod, ktorý poisťovne platia ministerstvu vnútra. Neuspeli ani ostatné pokusy o uvedenie poplatkov pri ostatných neživotných poisteniach. Výška poistnej dane a odvodu tak ostanú započítané do ostatných nákladov poisťovateľa.

Ministerstvo zmietlo zo stola aj ďalšie navrhované zmeny, ktorých cieľom bolo upraviť zákon o poisťovníctve tak, že poisťovňa poskytne informačný formulár len tomu klientovi, ktorý o to požiada. Rezort financií argumentoval tým, že vyhláškou nie je možné zmeniť text platného zákona.

Byrokracia a poplatky

Vyhláška podľa odborníkov na poistenie prináša aj ďalší nepopulárny aspekt, a tým sú dodatočné náklady súvisiace s tvorbou formulárov. Podľa nich je pravdepodobné, že ich napokon budú znášať okrem poisťovní aj poistenci.

Finanční sprostredkovatelia dlhšie upozorňujú, že klienti už v súčasnosti majú pred podpisom zmluvy k dispozícii veľké množstvo dokumentov a je ťažké ich presvedčiť, aby si ich všetky pozorne prečítali. Poistenci tak často podpisujú papiere, ktoré im sprostredkovateľ predloží a väčšina z nich nemá čas ani vôľu na preštudovanie všetkých podmienok. 

Ťažko čitateľné údaje pre verejnosť

Informačné formuláre budú obsahovať množstvo dát, no s ich interpretáciou môže mať bežný človek problém. SLASPO upozorňuje na viaceré problematické pasáže informačných formulárov: 

 • Pojmy ako – suma určená na krytie rizík, netto poistné, náklady na správu poistenia, náklady na riadenie aktív – nemajú jednotnú definíciu, preto môže byť náročné porovnávať ich hodnoty medzi poisťovňami. 
 • Suma určená na sporenie – je hovorový pojem a v poisťovníctve sa nemá používať, lebo evokuje dojem, že ide o podobné sporenie ako v banke.
 • Problémom bude podať jednoznačnú informáciu o jednotlivých zložkách poistného v eurách pred uzavretím zmluvy, kým sa klient ešte len rozhoduje o obsahu a rozsahu poistenia.
 • Vo formulári podľa prílohy č. 1 sa pre investičné poistenia uzavreté na lehotu neurčitú uvádzajú údaje iba za desať rokov. Navyše je klient upozornený, že poskytnuté informácie sú pravdivé fakticky iba v momente ich poskytnutia, pretože platia iba za predpokladu nemennej výnosnosti fondu. To znamená, že hodnota podielov investičných fondov spojených s týmto poistením sa nezmení počas obdobia trvania poistenia alebo počas desiatich rokov pri poistných zmluvách uzavretých na lehotu neurčitú. 
 • Mätúca je tiež informácia o nákladoch poisťovne podľa prílohy č. 3, kde sa majú uviesť spolu jednou sumou náklady poisťovne aj náklady klienta, keďže sa tam majú zahrnúť nielen dane a odvody, ktoré platia poisťovne, ale aj daň z poistenia, ktorá je nepriamou daňou, a teda nákladom klienta. Toto považujeme za zvlášť znepokojujúce s ohľadom na skutočnosť, že zákonodarca žiada od regulovaných subjektov transparentnosť, no on sám sa s daňou z poistenia skrýva za náklady poisťovne.         

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
28.1.2023 Redakcia FinReport

Allianz Risk Barometer: Máme tu permakrízu a hrozí nám recesia. Čoho sa vlastne najviac obávame?

Firmy sa už druhý rok po sebe najviac obávajú kybernetických útokov a prerušenia prevádzky. Pre rok 2023 však najväčší nárast spomedzi ...

28.1.2023 Redakcia FinReport

Investičná prognóza: Svoje portfólio zacieľte na americké akcie a poistite sa investičným zlatom

Po mimoriadne turbulentnom roku 2022 sa črtá ďalší náročný rok. Každý by chcel počuť, že bude pokojnejší, no jednou zo zásadných ...

27.1.2023 Redakcia FinReport

Automobilka Rolls-Royce zažila svoj najúspešnejší rok, keď predala 6 021 vozidiel

Automobilka Rolls-Royce v roku 2022 predala rekordných viac ako 6-tisíc vozidiel. Dopyt po tejto luxusnej automobilovej značke vzrástol najmä na ...

27.1.2023 Redakcia FinReport

Ceny benzínu stúpli, naopak, cena nafty jemne klesá

Ceny pohonných látok sa od začiatku tohto roka vyvíjajú ako na hojdačke. Po počiatočnej novoročnej stagnácii sa ceny benzínu začali ...

27.1.2023 Naďa Černá

Niektorým vodičským preukazom sa končí platnosť. Dokedy a ako si vybaviť nové doklady?

V roku 2023 budú mnohí vodiči motorových vozidiel riešiť koniec platnosti svojich vodičských preukazov. Stane sa tak preto, lebo Slovensko sa ...

27.1.2023 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska vydáva tri zberateľské strieborné desaťeurovky

Národná banka Slovenska aj v tomto roku poteší zberateľov zaujímavých mincí. Práve dnes 27. januára 2023 uvádza na trh desaťeurovú ...

27.1.2023 Martin Jamnický

Top šesť najdôležitejších trendov pre podnikateľov v roku 2023. Kľúčovú rolu zohrajú dáta

Globálna ekonomika stále čelí významným výzvam, vrátane vysokej inflácie, ekonomickej recesie, geopolitickej nestabilite, energetickej ...

26.1.2023 Redakcia FinReport

Ako správne nahlásiť analytické údaje za svojich zamestnancov Sociálnej poisťovni

Zamestnávatelia majú novú povinnosť. Od začiatku tohto roku musia oznamovať Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých svojich ...

26.1.2023 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa upravuje úrokové sadzby svojich hypoték, zdražuje úvery s jednoročnou fixáciou

Aj najväčšia banka so štvrtinovým podielom na slovenskom hypotekárnom trhu sa rozhodla upraviť úrokové sadzby svojich úverov na bývanie ...

25.1.2023 Martin Jamnický

Mladí ľudia s hypotékou môžu získať až 400-eurový daňový bonus, ak splnia tieto podmienky

Mladí ľudia splácajúci hypotekárny úver by si nemali nechať ujsť možnosť získať daňový bonus za už zaplatené úroky z ich úveru. ...

25.1.2023 Robert Juriš

Na klientov VÚB banky útočia podvodníci. Mieria na ich internetbanking a zneužívajú kryptomeny

Klienti VÚB banky pri otváraní služieb internetbankingu čítajú odkaz, v ktorom ich banka dôrazne varuje pred možnými podvodmi. Hrozí im ...

25.1.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa valorizovala dôchodky, pri minimálnych bude vyplácať výhodnejšiu penziu

Dôchodky sa k začiatku tohto roku opäť valorizovali. Tentoraz to bolo o 11,8 %. Dôchodky sa zvyšujú automaticky a penzisti o ich úpravu ...

23.1.2023 Martin Jamnický

Úrokové sadzby svojich hypoték opäť zdvíha aj ČSOB banka

Ďalšou bankou, ktorá na začiatku roku 2023 upravila úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov smerom nahor, je ČSOB banka. Zvýšila ich v ...

21.1.2023 Redakcia FinReport

Nepoistené vozidlá budú v roku 2023 stáť vodičov 10 miliónov eur

Poisťovne poskytujúce povinné zmluvné poistenie navyšujú pre rok 2023 garančný fond Slovenskej kancelárie poisťovateľov na 10 miliónov ...

19.1.2023 Robert Juriš

Podvodníci vlani spáchali najviac poistných podvodov v histórii

Poistné podvody sú takmer také staré ako poistky samotné. Keď sa ich počet zvýšil počas pandémie koronavírusu, poisťovne to pripisovali ...

19.1.2023 Roland Régely

Študentský účet: Ktoré banky ho ponúkajú zadarmo a aké výhody prináša?

Prieskumy z posledných rokov ukazujú, že väčšina stredoškolákov na Slovensku má otvorený bankový účet. Pre vysokoškolských študentov ...

17.1.2023 Martin Jamnický

mBank zvyšuje úrokovú sadzbu na svojom sporiacom účte

Kým úrokové sadzby hypotekárnych úverov na Slovensku rastú už takmer 12 mesiacov, úroky na sporení sa dvíhajú len veľmi skromne a ...

17.1.2023 Roland Régely

Čím ste starší, tým menej peňazí vám banka požičia. Novým limitom je vek nad 40 rokov

Ľudia starší ako 40 rokov už tento rok môžu mať problém získať vyššiu hypotéku. Ovplyvní to aj mladších klientov, ktorí na získanie ...

Mobilná aplikácia

 1. 1.
  Trh s nehnuteľnosťami sa otočil hore nohami – platenie nájmu je teraz výhodnejšie ako splácanie hypotéky
 2. 2.
  Changpeng Zhao: Šéf Binance bagatelizuje hrozbu digitálnych mien centrálnych bánk pre kryptosvet
 3. 3.
  Verejné osvetlenie sa chystajú protestne vypnúť aj obce na Zemplíne, demonštráciou poukazujú na problémy
 4. 4.
  Hamran vyvrátil hoax Kotlebu o tom, že mal srdcovú príhodu a je v nemocnici (video)
 5. 5.
  Allianz Risk Barometer: Máme tu permakrízu a hrozí nám recesia. Čoho sa vlastne najviac obávame?