Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Informačné formuláre zamotali hlavu poisťovniam a pomýlia aj klientov

Roland Régely Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Nová vyhláška Ministerstva financií SR spôsobí chaos a pre poistenca nebude mať relevantný prínos. Myslia si to slovenské poisťovne aj finanční sprostredkovatelia. S nápadom zaviesť informačné formuláre prišiel pred rokmi niekdajší minister financií Peter Kažimír a dnes jeho „misiu“ dokončuje Igor Matovič. Medzirezortné pripomienkové konanie síce prebieha, no ministerstvo tvrdošijne odmieta akékoľvek snahy o zapracovanie zmien.

image

Foto: Shutterstock

Málo času a informácií

Povinnosť zaviesť informačný formulár vyplynula z novely zákona o poisťovníctve, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2020. Novela však nestanovila konkrétny vzor informačného formulára, ten pripravilo ministerstvo financií prostredníctvom všeobecne záväzného predpisu – vyhlášky.

Nová vyhláška prišla v júni 2021 a počíta s tým, že poisťovne začnú od januára 2022 informovať poistencov prostredníctvom formulárov o tom, kam presne putujú ich peniaze vo forme zaplateného poistného. 

Poisťovniam tak už o dva mesiace pribudne nová povinnosť. Klienta musia informovať o kompletnej výške poistného, o predpokladanej sume poplatkov na krytie rizík a všetkých nákladoch, ktoré s tým súvisia. Novinka sa dotkne životného i neživotného poistenia a jej cieľom je, aby klient dostal kompletnú informáciu ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy.

Finanční agenti a poistní makléri majú čas do konca tohto roka, aby sa na zmenu pripravili. Ministerstvo financií však „odkrýva“ potrebné informácie k formulárom len postupne a na poslednú chvíľu, čo mnohým inštitúciám spôsobuje problémy pri implementácii novinky.

Poisťovne so vzniknutou situáciou nie sú spokojné. Mnohé nevedia, či sa zmena dotkne všetkých druhov poistného. Viaceré z nich sa domnievajú, že sa to napríklad nebude týkať neživotného poistenia, iné zase dúfajú, že k zmene legislatívy napokon nepríde

Pôvodný zámer bol inde

Štát chcel pôvodne novou vyhláškou regulovať najmä odmeny pre sprostredkovateľov, no z medzirezortného pripomienkového konania napokon vyplynulo, že zmena bude širšia a poisťovne zasiahne inak. 

„Na základe tlaku ďalších dotknutých subjektov sa namiesto regulovania odmien sprostredkovateľov zaviedla povinnosť pre poisťovne zverejňovať ,jednotlivé zložky poistného´, z čoho sa však absolútne nedá vyčítať výška provízie,“ upozorňuje generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefína Žáková.

Pre banky, kde bol zámer predkladateľa rovnaký, sa však podľa vyjadrení riaditeľky SLASPO našlo jednoduché riešenie. „Formulár obsahuje iba výšku úveru, odmenu sprostredkovateľa a informáciu, aké percento z výšky úveru odmena predstavuje,“ komentuje J. Žáková. Poisťovne tak majú podľa nej na rozdiel od bánk podľa vyhlášky relatívne zložitým spôsobom štruktúrovať zložky poistného pre jednotlivé produkty, čo je prácne, niekedy až nemožné a hlavne nepresné.

„Rozdelenie poistného tak, ako ho navrhuje ministerstvo financií, nie je v krajinách Európskej únie bežné,“ myslí si člen predstavenstva poisťovne Uniqa Martin Rotkovský. „To, ako rozdelí poistiteľ sumu na náklady a na netto poistné, a koľko do svojho hospodárenia získa spravovaním aktív pre krytie rezerv, by mohla byť pre klienta síce zaujímavá informácia, ale rozhodnutie sa pre jednu alebo druhú poisťovňu mu to nijako neuľahčí,“ vysvetľuje. 

Podľa neho je napríklad pri životnom poistení prakticky nemožné zjednotiť metodiku. Tá je totiž predmetom interného know-how každého poisťovateľa a ide o vyložene teoretickú hodnotu. 

Prínos (len) pri investovaní

Na informačné formuláre sme sa opýtali aj zástupcov samostatných finančných agentov na Slovensku. Tí sa stotožňujú so stanoviskom SLASPO a v samotných formulároch nevidia pre klienta zmysel ani nijakú pridanú hodnotu. 

Jeden bod úpravy však podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika stojí za pochvalu: „Týka sa údajov o tom, aká suma je pri investičnom životnom poistení určená na investovanie.“ Pri životných poistkách by sa totiž po novom mal klient dozvedieť údaj o výške sumy určenej na investovanie.

Informácia o takzvanom investovateľnom poistnom je podľa M. Búlika relevantný údaj, na základe ktorého klient získa veľmi rýchlo prehľad, aká časť jeho mesačnej platby sa investuje a aká časť predstavuje samotné poistné ku krytým rizikám.

Snahu zatraktívniť investovanie prostredníctvom novej vyhlášky si všimlo aj SLASPO, no s výhradou k existujúcej formulácii. „Do určitej miery by malo zmysel poskytovať informácie uvedené vo vyhláške pre investičné poistenia, ale aj tu by museli byť jednotlivé riadky formulára exaktnejšie formulované, aby informácia bola klientovi na prospech a nie opačne,“ píše asociácia vo vyjadrení pre Financial Report.

Negatíva prevažujú

Zámerom štátnych orgánov je síce chrániť klientov pri podpisovaní zmlúv, no podľa zástupcov poisťovní a finančných sprostredkovateľov má vyhláška množstvo nedostatkov.

Novinka síce na prvý pohľad evokuje nepopierateľnú snahu štátu chrániť spotrebiteľa pred nesprávnym rozhodnutím, podľa vyjadrení SLASPO je však koncipovaná tak nešťastne, že napokon nesplní svoj účel. „Informácia pre klienta je nejednoznačná, nepresná a nezrozumiteľná. Vo výsledku teda nepomôže neprofesionálnemu klientovi správne sa rozhodnúť,“ myslí si J. Žáková zo SLASPO. 

Asociácia slovenských poisťovní je dokonca presvedčená o tom, že formuláre môžu byť v priamom rozpore so zákonom. Poistenca totiž zahltia informáciami, ktoré majú silný potenciál na to, aby ho uviedli do omylu. Niektoré informácie sú totiž pravdivé len v momente uzavretia zmluvy a iné informácie sú nepresné s ohľadom na predpísaný obsah jednotlivých riadkov formulárov. 

Martin Rotkovský z poisťovne Uniqa prirovnáva slovenský návrh k tomu, čo už roky funguje v susednom Česku. „Len pre porovnanie – v prípade životného poistenia poisťovne v Českej republike vykazujú podobný ukazovateľ na základe dobrovoľného rozhodnutia od začiatku roka 2015.“ Slovenská metodika je podľa neho opísaná bez znalosti produktov a formulovaná veľmi všeobecne, a preto slovenský formulár v aktuálnej podobe nebude mať pre klienta hodnotu, a spôsobí viac zmätku ako úžitku. 

„Poisťovne budú prostredníctvom formulárov fakticky informovať o svojej stratégii pri cenotvorbe, čo je v zjavnom rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže,“ tvrdí J. Žáková. Ako uvádza ďalej, žiadny podnikateľský subjekt, dokonca ani tie, ktoré majú monopolné postavenie na trhu, podobnú povinnosť informovať o jednotlivých zložkách svojej ceny nemajú.

Ministerstvo neakceptovalo pripomienky

Ministerstvo financií síce vyjadrilo snahu o diskusiu s odbornou verejnosťou, no doposiaľ vyhovelo len jedinej pripomienke. Tú adresovala asociácia poisťovní, ktorá chcela jasne definovať obsah, respektíve znenie informačných formulárov, ako aj doplniť údaje a vysvetlivky, čo sa jej napokon podarilo. Viacero ďalších návrhov však neprešlo. SLASPO napríklad neúspešne žiadala, aby ministerstvo financií konzultovalo obsah informačných formulárov s Protimonopolným úradom SR.

Rezort financií tiež nesúhlasil s požiadavkou, aby bol pri povinnom zmluvnom poistení samostatne vyčíslený osempercentný odvod, ktorý poisťovne platia ministerstvu vnútra. Neuspeli ani ostatné pokusy o uvedenie poplatkov pri ostatných neživotných poisteniach. Výška poistnej dane a odvodu tak ostanú započítané do ostatných nákladov poisťovateľa.

Ministerstvo zmietlo zo stola aj ďalšie navrhované zmeny, ktorých cieľom bolo upraviť zákon o poisťovníctve tak, že poisťovňa poskytne informačný formulár len tomu klientovi, ktorý o to požiada. Rezort financií argumentoval tým, že vyhláškou nie je možné zmeniť text platného zákona.

Byrokracia a poplatky

Vyhláška podľa odborníkov na poistenie prináša aj ďalší nepopulárny aspekt, a tým sú dodatočné náklady súvisiace s tvorbou formulárov. Podľa nich je pravdepodobné, že ich napokon budú znášať okrem poisťovní aj poistenci.

Finanční sprostredkovatelia dlhšie upozorňujú, že klienti už v súčasnosti majú pred podpisom zmluvy k dispozícii veľké množstvo dokumentov a je ťažké ich presvedčiť, aby si ich všetky pozorne prečítali. Poistenci tak často podpisujú papiere, ktoré im sprostredkovateľ predloží a väčšina z nich nemá čas ani vôľu na preštudovanie všetkých podmienok. 

Ťažko čitateľné údaje pre verejnosť

Informačné formuláre budú obsahovať množstvo dát, no s ich interpretáciou môže mať bežný človek problém. SLASPO upozorňuje na viaceré problematické pasáže informačných formulárov: 

 • Pojmy ako – suma určená na krytie rizík, netto poistné, náklady na správu poistenia, náklady na riadenie aktív – nemajú jednotnú definíciu, preto môže byť náročné porovnávať ich hodnoty medzi poisťovňami. 
 • Suma určená na sporenie – je hovorový pojem a v poisťovníctve sa nemá používať, lebo evokuje dojem, že ide o podobné sporenie ako v banke.
 • Problémom bude podať jednoznačnú informáciu o jednotlivých zložkách poistného v eurách pred uzavretím zmluvy, kým sa klient ešte len rozhoduje o obsahu a rozsahu poistenia.
 • Vo formulári podľa prílohy č. 1 sa pre investičné poistenia uzavreté na lehotu neurčitú uvádzajú údaje iba za desať rokov. Navyše je klient upozornený, že poskytnuté informácie sú pravdivé fakticky iba v momente ich poskytnutia, pretože platia iba za predpokladu nemennej výnosnosti fondu. To znamená, že hodnota podielov investičných fondov spojených s týmto poistením sa nezmení počas obdobia trvania poistenia alebo počas desiatich rokov pri poistných zmluvách uzavretých na lehotu neurčitú. 
 • Mätúca je tiež informácia o nákladoch poisťovne podľa prílohy č. 3, kde sa majú uviesť spolu jednou sumou náklady poisťovne aj náklady klienta, keďže sa tam majú zahrnúť nielen dane a odvody, ktoré platia poisťovne, ale aj daň z poistenia, ktorá je nepriamou daňou, a teda nákladom klienta. Toto považujeme za zvlášť znepokojujúce s ohľadom na skutočnosť, že zákonodarca žiada od regulovaných subjektov transparentnosť, no on sám sa s daňou z poistenia skrýva za náklady poisťovne.         

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
18.5.2022 Redakcia FinReport

13. dôchodok: Oznamovanie dôchodku zo zahraničia je potrebné stihnúť do 5. júna

Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí dôchodcom 13. dôchodok už v júli. Zákon podpísala aj prezidentka republiky Zuzana Čaputová. ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

Allianz za skrachované fondy spred dvoch rokov zaplatí 6 miliárd dolárov

Poisťovňa Allianz musí zaplatiť šesť miliárd dolárov. Je to súčasť dohody o urovnaní sporu, ktorý sa týka krachu fondov v Spojených ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska chce vytvoriť jednotný dátový sklad a inovuje aj svoju webstránku

Národná banka má pred sebou dôležitý projekt. Pripravuje sa na vytvorenie celobankového dátového skladu, ktorý zabezpečí, že všetky ...

18.5.2022 Zuzana Mecková

Potravinári protestujú proti obmedzeniu vývozu potravín a pekári varujú, že bez plynu nič neupečú

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v týchto dňoch rokujú o novele zákona o potravinách. Podľa pozmeňujúceho návrhu z dielne ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

Vláda rozhodla o dočasnej dani z ruskej ropy pre Slovnaft v objeme takmer 300 miliónov eur

Vláda schválila dočasnú daň z ruskej ropy pre Slovnaft. Toto rozhodnutie má do štátneho rozpočtu priniesť 280 až 290 miliónov eur ročne. ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavkov na deti vo výške 100 eur

Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa zo súčasných 25,88 eura na 100 eur. Zvýšený prídavok rodičom vyplatia úrady ...

17.5.2022 Naďa Černá

Kryptomena luna stratila 99 % zo svojej hodnoty. Pridajú sa aj ďalšie?

Obavy u investorov do kryptomien vyvolal náhly a prekvapivý pád digitálnej meny luna. Sesterský token stablecoin TerraUSD totiž stratil 99 % zo ...

17.5.2022 Robert Juriš

Martin Vlachynský: Pozor na ekonomický populizmus, situáciu na Slovensku to môže len zhoršiť

Tŕňom v päte všetkých svetových ekonomík je inflácia. Keďže na Slovensku je už dvojciferná, pričom rastie podstatne rýchlejšie ako ...

17.5.2022 Zuzana Mecková

Slováci čoraz častejšie využívajú výhodné úrokové sadzby sporenia v Česku

Sporiace účty slovenských bánk neposkytujú dostatočné možnosti na zhodnocovanie peňazí a v posledných rokoch sa úrokové sadzby ...

16.5.2022 Redakcia FinReport

Prieskum: Mladí Slováci stále túžia po vlastnom bývaní. Sú ochotní naň počkať aj uskromniť sa

Mladí ľudia do 36 rokov túžia po vlastnom bývaní, a to aj za cenu dlhšieho čakania alebo zľavenia zo svojich pôvodných nárokov. Ich ...

15.5.2022 Redakcia FinReport

Ako sa vyvarovať TOP 7 chýb, ktorých sa najčastejšie dopúšťame pri životnom poistení

Slováci sa čoraz intenzívnejšie zaujímajú o životné poistenie. Súvisí to predovšetkým s pandémiou COVID-19. Ľudia sa pýtajú, ako im ...

13.5.2022 Zuzana Mecková

Ako mení novela zákona o sociálnom poistení podmienky pre dlhodobo nezamestnaných?

Do platnosti vstúpila ďalšia novela zákona o sociálnom poistení. Jej prínos spočíva najmä v zmene týkajúcej sa dlhodobo nezamestnaných ...

13.5.2022 Redakcia FinReport

V piatok trinásteho nebýva viac poistných udalostí ako v ktorýkoľvek iný deň v roku

Mnohí ľudia považujú piatok trinásteho, ktorý pripadá zhodou okolností na dnešný deň, za nešťastný. Trinástka sa napríklad ...

12.5.2022 Zuzana Mecková

Databáza centrálneho registra účtov sa už napĺňa, pomôcť má pri kontrole podozrivých obchodných operácií

Zákon o centrálnom registri účtov je schválený a nová databáza má byť hotová do roku 2023. Cieľom návrhu zákona je zefektívniť ...

12.5.2022 Redakcia FinReport

Europarlament: Majitelia elektrokolobežiek budú musieť mať uzatvorené PZP

Elektrické kolobežky sú čoraz populárnejšie, počet ich majiteľov rastie. Mimoriadnej obľube sa tešia najmä vo väčších mestách ...

11.5.2022 Redakcia FinReport

Svoje hypotéky opäť zdražuje aj Slovenská sporiteľňa, 15-ročnú fixáciu nad 3 %

Najväčšia banka na slovenskom finančnom trhu Slovenská sporiteľňa avizuje opätovný nárast úrokových sadzieb svojich hypotekárnych ...

10.5.2022 Roland Régely

Novinky v PZP: Zmení sa minimálna suma poistenia a odškodnenie zo zahraničia sa zrýchli

Systém povinného zmluvného poistenia (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla čakajú zmeny. Ministerstvo ...

10.5.2022 Roland Régely

Zdražovanie hypoték pokračuje. Najnovšie zvyšujú úrokové sadzby Tatra banka a UniCredit Bank

Novú hypotéku s úrokovou sadzbou pod dve percentá už vybavíte len s krátkou viazanosťou. Po 365.bank a Prima banke v máji menia sadzobníky ...

Aplikácia

 1. 1.
  Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavkov na deti vo výške 100 eur
 2. 2.
  Slováci čoraz častejšie využívajú výhodné úrokové sadzby sporenia v Česku
 3. 3.
  Kryptomena luna stratila 99 % zo svojej hodnoty. Pridajú sa aj ďalšie?
 4. 4.
  Národná banka Slovenska chce vytvoriť jednotný dátový sklad a inovuje aj svoju webstránku
 5. 5.
  Martin Vlachynský: Pozor na ekonomický populizmus, situáciu na Slovensku to môže len zhoršiť