Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Informačné formuláre zamotali hlavu poisťovniam a pomýlia aj klientov

Roland Régely Banky a poisťovne Poslať

Nová vyhláška Ministerstva financií SR spôsobí chaos a pre poistenca nebude mať relevantný prínos. Myslia si to slovenské poisťovne aj finanční sprostredkovatelia. S nápadom zaviesť informačné formuláre prišiel pred rokmi niekdajší minister financií Peter Kažimír a dnes jeho „misiu“ dokončuje Igor Matovič. Medzirezortné pripomienkové konanie síce prebieha, no ministerstvo tvrdošijne odmieta akékoľvek snahy o zapracovanie zmien.

Informačné formuláre poisťovní

Foto: Shutterstock

Málo času a informácií

Povinnosť zaviesť informačný formulár vyplynula z novely zákona o poisťovníctve, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2020. Novela však nestanovila konkrétny vzor informačného formulára, ten pripravilo ministerstvo financií prostredníctvom všeobecne záväzného predpisu – vyhlášky.

Nová vyhláška prišla v júni 2021 a počíta s tým, že poisťovne začnú od januára 2022 informovať poistencov prostredníctvom formulárov o tom, kam presne putujú ich peniaze vo forme zaplateného poistného. 

Poisťovniam tak už o dva mesiace pribudne nová povinnosť. Klienta musia informovať o kompletnej výške poistného, o predpokladanej sume poplatkov na krytie rizík a všetkých nákladoch, ktoré s tým súvisia. Novinka sa dotkne životného i neživotného poistenia a jej cieľom je, aby klient dostal kompletnú informáciu ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy.

Finanční agenti a poistní makléri majú čas do konca tohto roka, aby sa na zmenu pripravili. Ministerstvo financií však „odkrýva“ potrebné informácie k formulárom len postupne a na poslednú chvíľu, čo mnohým inštitúciám spôsobuje problémy pri implementácii novinky.

Poisťovne so vzniknutou situáciou nie sú spokojné. Mnohé nevedia, či sa zmena dotkne všetkých druhov poistného. Viaceré z nich sa domnievajú, že sa to napríklad nebude týkať neživotného poistenia, iné zase dúfajú, že k zmene legislatívy napokon nepríde

Pôvodný zámer bol inde

Štát chcel pôvodne novou vyhláškou regulovať najmä odmeny pre sprostredkovateľov, no z medzirezortného pripomienkového konania napokon vyplynulo, že zmena bude širšia a poisťovne zasiahne inak. 

„Na základe tlaku ďalších dotknutých subjektov sa namiesto regulovania odmien sprostredkovateľov zaviedla povinnosť pre poisťovne zverejňovať ,jednotlivé zložky poistného´, z čoho sa však absolútne nedá vyčítať výška provízie,“ upozorňuje generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefína Žáková.

Pre banky, kde bol zámer predkladateľa rovnaký, sa však podľa vyjadrení riaditeľky SLASPO našlo jednoduché riešenie. „Formulár obsahuje iba výšku úveru, odmenu sprostredkovateľa a informáciu, aké percento z výšky úveru odmena predstavuje,“ komentuje J. Žáková. Poisťovne tak majú podľa nej na rozdiel od bánk podľa vyhlášky relatívne zložitým spôsobom štruktúrovať zložky poistného pre jednotlivé produkty, čo je prácne, niekedy až nemožné a hlavne nepresné.

„Rozdelenie poistného tak, ako ho navrhuje ministerstvo financií, nie je v krajinách Európskej únie bežné,“ myslí si člen predstavenstva poisťovne Uniqa Martin Rotkovský. „To, ako rozdelí poistiteľ sumu na náklady a na netto poistné, a koľko do svojho hospodárenia získa spravovaním aktív pre krytie rezerv, by mohla byť pre klienta síce zaujímavá informácia, ale rozhodnutie sa pre jednu alebo druhú poisťovňu mu to nijako neuľahčí,“ vysvetľuje. 

Podľa neho je napríklad pri životnom poistení prakticky nemožné zjednotiť metodiku. Tá je totiž predmetom interného know-how každého poisťovateľa a ide o vyložene teoretickú hodnotu. 

Prínos (len) pri investovaní

Na informačné formuláre sme sa opýtali aj zástupcov samostatných finančných agentov na Slovensku. Tí sa stotožňujú so stanoviskom SLASPO a v samotných formulároch nevidia pre klienta zmysel ani nijakú pridanú hodnotu. 

Jeden bod úpravy však podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika stojí za pochvalu: „Týka sa údajov o tom, aká suma je pri investičnom životnom poistení určená na investovanie.“ Pri životných poistkách by sa totiž po novom mal klient dozvedieť údaj o výške sumy určenej na investovanie.

Informácia o takzvanom investovateľnom poistnom je podľa M. Búlika relevantný údaj, na základe ktorého klient získa veľmi rýchlo prehľad, aká časť jeho mesačnej platby sa investuje a aká časť predstavuje samotné poistné ku krytým rizikám.

Snahu zatraktívniť investovanie prostredníctvom novej vyhlášky si všimlo aj SLASPO, no s výhradou k existujúcej formulácii. „Do určitej miery by malo zmysel poskytovať informácie uvedené vo vyhláške pre investičné poistenia, ale aj tu by museli byť jednotlivé riadky formulára exaktnejšie formulované, aby informácia bola klientovi na prospech a nie opačne,“ píše asociácia vo vyjadrení pre Financial Report.

Negatíva prevažujú

Zámerom štátnych orgánov je síce chrániť klientov pri podpisovaní zmlúv, no podľa zástupcov poisťovní a finančných sprostredkovateľov má vyhláška množstvo nedostatkov.

Novinka síce na prvý pohľad evokuje nepopierateľnú snahu štátu chrániť spotrebiteľa pred nesprávnym rozhodnutím, podľa vyjadrení SLASPO je však koncipovaná tak nešťastne, že napokon nesplní svoj účel. „Informácia pre klienta je nejednoznačná, nepresná a nezrozumiteľná. Vo výsledku teda nepomôže neprofesionálnemu klientovi správne sa rozhodnúť,“ myslí si J. Žáková zo SLASPO. 

Asociácia slovenských poisťovní je dokonca presvedčená o tom, že formuláre môžu byť v priamom rozpore so zákonom. Poistenca totiž zahltia informáciami, ktoré majú silný potenciál na to, aby ho uviedli do omylu. Niektoré informácie sú totiž pravdivé len v momente uzavretia zmluvy a iné informácie sú nepresné s ohľadom na predpísaný obsah jednotlivých riadkov formulárov. 

Martin Rotkovský z poisťovne Uniqa prirovnáva slovenský návrh k tomu, čo už roky funguje v susednom Česku. „Len pre porovnanie – v prípade životného poistenia poisťovne v Českej republike vykazujú podobný ukazovateľ na základe dobrovoľného rozhodnutia od začiatku roka 2015.“ Slovenská metodika je podľa neho opísaná bez znalosti produktov a formulovaná veľmi všeobecne, a preto slovenský formulár v aktuálnej podobe nebude mať pre klienta hodnotu, a spôsobí viac zmätku ako úžitku. 

„Poisťovne budú prostredníctvom formulárov fakticky informovať o svojej stratégii pri cenotvorbe, čo je v zjavnom rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže,“ tvrdí J. Žáková. Ako uvádza ďalej, žiadny podnikateľský subjekt, dokonca ani tie, ktoré majú monopolné postavenie na trhu, podobnú povinnosť informovať o jednotlivých zložkách svojej ceny nemajú.

Ministerstvo neakceptovalo pripomienky

Ministerstvo financií síce vyjadrilo snahu o diskusiu s odbornou verejnosťou, no doposiaľ vyhovelo len jedinej pripomienke. Tú adresovala asociácia poisťovní, ktorá chcela jasne definovať obsah, respektíve znenie informačných formulárov, ako aj doplniť údaje a vysvetlivky, čo sa jej napokon podarilo. Viacero ďalších návrhov však neprešlo. SLASPO napríklad neúspešne žiadala, aby ministerstvo financií konzultovalo obsah informačných formulárov s Protimonopolným úradom SR.

Rezort financií tiež nesúhlasil s požiadavkou, aby bol pri povinnom zmluvnom poistení samostatne vyčíslený osempercentný odvod, ktorý poisťovne platia ministerstvu vnútra. Neuspeli ani ostatné pokusy o uvedenie poplatkov pri ostatných neživotných poisteniach. Výška poistnej dane a odvodu tak ostanú započítané do ostatných nákladov poisťovateľa.

Ministerstvo zmietlo zo stola aj ďalšie navrhované zmeny, ktorých cieľom bolo upraviť zákon o poisťovníctve tak, že poisťovňa poskytne informačný formulár len tomu klientovi, ktorý o to požiada. Rezort financií argumentoval tým, že vyhláškou nie je možné zmeniť text platného zákona.

Byrokracia a poplatky

Vyhláška podľa odborníkov na poistenie prináša aj ďalší nepopulárny aspekt, a tým sú dodatočné náklady súvisiace s tvorbou formulárov. Podľa nich je pravdepodobné, že ich napokon budú znášať okrem poisťovní aj poistenci.

Finanční sprostredkovatelia dlhšie upozorňujú, že klienti už v súčasnosti majú pred podpisom zmluvy k dispozícii veľké množstvo dokumentov a je ťažké ich presvedčiť, aby si ich všetky pozorne prečítali. Poistenci tak často podpisujú papiere, ktoré im sprostredkovateľ predloží a väčšina z nich nemá čas ani vôľu na preštudovanie všetkých podmienok. 

Ťažko čitateľné údaje pre verejnosť

Informačné formuláre budú obsahovať množstvo dát, no s ich interpretáciou môže mať bežný človek problém. SLASPO upozorňuje na viaceré problematické pasáže informačných formulárov: 

  • Pojmy ako – suma určená na krytie rizík, netto poistné, náklady na správu poistenia, náklady na riadenie aktív – nemajú jednotnú definíciu, preto môže byť náročné porovnávať ich hodnoty medzi poisťovňami. 
  • Suma určená na sporenie – je hovorový pojem a v poisťovníctve sa nemá používať, lebo evokuje dojem, že ide o podobné sporenie ako v banke.
  • Problémom bude podať jednoznačnú informáciu o jednotlivých zložkách poistného v eurách pred uzavretím zmluvy, kým sa klient ešte len rozhoduje o obsahu a rozsahu poistenia.
  • Vo formulári podľa prílohy č. 1 sa pre investičné poistenia uzavreté na lehotu neurčitú uvádzajú údaje iba za desať rokov. Navyše je klient upozornený, že poskytnuté informácie sú pravdivé fakticky iba v momente ich poskytnutia, pretože platia iba za predpokladu nemennej výnosnosti fondu. To znamená, že hodnota podielov investičných fondov spojených s týmto poistením sa nezmení počas obdobia trvania poistenia alebo počas desiatich rokov pri poistných zmluvách uzavretých na lehotu neurčitú. 
  • Mätúca je tiež informácia o nákladoch poisťovne podľa prílohy č. 3, kde sa majú uviesť spolu jednou sumou náklady poisťovne aj náklady klienta, keďže sa tam majú zahrnúť nielen dane a odvody, ktoré platia poisťovne, ale aj daň z poistenia, ktorá je nepriamou daňou, a teda nákladom klienta. Toto považujeme za zvlášť znepokojujúce s ohľadom na skutočnosť, že zákonodarca žiada od regulovaných subjektov transparentnosť, no on sám sa s daňou z poistenia skrýva za náklady poisťovne.         
logo
Prečítajte si tiež:
21.2.2024 Redakcia FinReport

Asociácia lízingových spoločností hovorí o odklade splátok pre firmy farmárov

Členské spoločnosti Asociácie leasingových spoločností v minulom roku financovali hnuteľné a nehnuteľné predmety v obstarávacej cene vo ...

21.2.2024 Miloslava Némová

Ceny pohonných hmôt idú opäť nahor. Zásadný pokles v blízkej budúcnosti radšej nečakajme

Jedným z najzásadnejších problémov, ktorým v súčasnosti čelí globálna ekonomika, je zvyšovanie cien pohonných látok. Zdražovanie ...

21.2.2024 Robert Juriš

Nezamestnanosť stúpla už druhý mesiac za sebou, problémom je dvojrýchlostná ekonomika

Nezamestnanosť na Slovensku opäť mierne stúpla. Stalo sa to už dva mesiace za sebou. Zvýšila sa v decembri 2023 aj v januári 2024. Podiel ...

21.2.2024 Redakcia FinReport

Revolut spúšťa na Slovensku Robo-poradcu umožňujúceho automatizáciu investovania

Globálna finančná aplikácia Revolut spúšťa na Slovensku službu Robo-poradca, ktorého úlohou je automatizácia investovania prispôsobená ...

21.2.2024 Martin Jamnický

Zodpovedné spoločnosti rastú rýchlejšie, no v krízových časoch strácajú dych

Ekologicky a spoločensky zodpovedné firmy, ktoré dominujú globálnym rebríčkom ESG, rástli za posledné tri roky rýchlejšie ako bežné ...

20.2.2024 Robert Juriš

Aké zmeny v 13. dôchodkoch prinesie novela zákona o sociálnom poistení

Trináste dôchodky budú vyššie. Rozhodnutie majú vo svojich rukách poslanci parlamentu, ktorí môžu toto „prilepšenie pre seniorov“ ...

20.2.2024 Redakcia FinReport

Zisky najväčších európskych bánk vlani presiahli 100 miliárd eur

Zisk najväčších európskych bánk v minulom roku presiahol hranicu 100 miliárd eur. Hlavným dôvodom medziročného nárastu o 32 % bolo ...

19.2.2024 Redakcia FinReport

Európska centrálna banka sa obáva o odolnosť bánk na Slovensku

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala stanovisko k osobitnému odvodu pre úverové inštitúcie. Podľa nej prijatie zákona ...

18.2.2024 Redakcia FinReport

Máme šancu dožiť sa 80 a viac rokov, no v starobe nám hrozí chudoba

Priemerná dĺžka života na Slovensku za posledné štvrťstoročie vzrástla o sedem rokov a naďalej sa zvyšuje. Dnešní mladí ľudia tak ...

15.2.2024 Zuzana Fryč

Na čo si dať pozor pri poistení tepelných čerpadiel či solárnych panelov?

Investície do rekonštrukcie či technického vylepšenia rodinných domov sú stále aktuálne. Aj vzhľadom na dotačné výzvy na ...

14.2.2024 Redakcia FinReport

Britský bankový dom Barclays kupuje Tesco Bank. Čo tým sleduje?

Britský bankový dom Barclays v minulom roku ohlásil mohutnú racionalizáciu. Nehovoril priamo o prepúšťaní, ale o znižovaní nákladov na ...

12.2.2024 Zuzana Fryč

Ako poisťovne riešia škody na vozidlách a škody na cudzom majetku po požiari elektromobilov?

Počet elektromobilov na slovenských cestách postupne stúpa, a zdá sa, že bude aj naďalej rásť. Spolu s tým sa však zvyšuje aj riziko ...

10.2.2024 Redakcia FinReport

Toto sú najčastejšie zimné škody. Ako zmierniť ich následky?

Hoci sa už zima pomaly chýli ku koncu, stále sú tu zimné podmienky, ako sneh, mráz, ľad a námraza, ktoré prinášajú mnohé riziká ...

9.2.2024 Zuzana Fryč

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky bude pre nové úvery ešte výhodnejší

V daňovom priznaní je aj v tomto roku možnosť uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre mladých ľudí do 35 rokov, ...

6.2.2024 Martin Jamnický

Banky sa púšťajú do veľkého upratovania, budú prepúšťať

Viaceré známe banky ohlásili racionalizáciu. Presnejšie, avizujú, že budú rušiť pracovné pozície. Napríklad známa americká banka ...

6.2.2024 Redakcia FinReport

Viacerí špekulanti zneužili nedávne zemetrasenie a pokúsili sa o poistné podvody

Na zemetrasení na východnom Slovensku z októbra minulého roka sa pokúsilo „priživiť“ viacero klientov poisťovní, ktorí vyskúšali ...

5.2.2024 Robert Juriš

ECB: Slovensko má siedme najlacnejšie hypotéky v rámci eurozóny

Úrokové sadzby hypotekárnych úverov v bankách na Slovensku v priebehu posledných dvoch rokov stúpli o celé tri percentuálne body. Kým na ...

5.2.2024 Zuzana Fryč

Finančná pomoc pre dlžníkov so zvýšenou splátkou na hypotéke je dostupná, no nie pre každého

Dlžníkom, ktorým vlani narástla splátka hypotéky pre vyššie úrokové sadzby, sa vláda rozhodla prispieť jednorazovým daňovým bonusom v ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay