Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Dve veľké poisťovne „vrátia“ slovenské licencie, stanú sa z nich zahraničné pobočky. NBS vyjadrila znepokojenie

Roland Régely Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Dve „veľké“ poisťovne Generali a Uniqa budú na Slovensku čoskoro pôsobiť už len ako pobočky zahraničných poisťovní. Kým dosiaľ svoj štatút kvôli rastúcej regulácii menili najmä menšie poisťovne, teraz „vrátia“ slovenskú licenciu dve poisťovne z TOP desiatky na našom trhu. Klienti si zmenu podľa vyjadrení poisťovní nevšimnú, v niektorých situáciách však podľa odborníkov môže mať občan problém s vymožiteľnosťou práva. Znepokojenie vyjadrila aj Národná banka Slovenska.

image

Foto: Shuterstock

Zrušením sídla sa vyhnú reguláciám a ušetria

Podľa hovorcu Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Majera možno na slovenskom poistnom trhu sledovať v posledných rokoch dva významné inštitucionálne trendy. Prvým je zlučovanie poisťovní a druhým je transformácia dcérskych spoločností na pobočky poisťovní z iného členského štátu. Centrálna banka to pripisuje pribúdajúcim reguláciám pre tieto finančné domy, ako aj reálnou úsporou nákladov pre poisťovne. 

Tým poisťovniam, ktoré pôsobia medzinárodne, respektíve vo viacerých európskych krajinách, sa tak oplatí spájať do väčších celkov, mať sídlo na lukratívnych trhoch a v ostatných členských štátoch pôsobiť ako zahraničná pobočka. Zákony členských krajín Európskej únie (EÚ) im takéto fungovanie umožňujú.

Podľa generálnej riaditeľky Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefíny Žákovej môže byť motiváciou poisťovní k zrušeniu slovenského sídla tiež nižšie daňovo-odvodové zaťaženie v zahraničí a faktor veľkosti trhu. „Ide skôr o optimalizáciu nákladov a slovenský poistný trh je z okolitých krajín najmenší,“ vysvetľuje riaditeľka asociácie. Štát podľa nej neposkytuje poisťovniam so slovenskou licenciou osobitné výhody v porovnaní s inými krajinami a nedávne zmeny legislatívy mali podľa nej skôr opačný charakter. 

Česká Uniqa už má pobočku, Generali čaká na súhlas

V najbližšom období k transformácii na zahraničnú, respektíve českú pobočku, dôjde v prípade dvoch poisťovní – Uniqa a Generali

V prípade poisťovne Uniqa ide podľa vyjadrení vedenia už o hotovú vec a zároveň výsledok fúzie, keď namiesto poisťovní Uniqa, AXA životní pojišťovna a AXA pojišťovna uvidíme na Slovensku už len českú Uniqa pojišťovnu. Česká Uniqa zlučovací proces zavŕšila založením pobočky na Slovensku, ktorá už bola zapísaná do slovenského obchodného registra.

Poisťovňa Generali zmenu potvrdila len nedávno. K novému prepojeniu má dôjsť koncom roka, musia ho však ešte odobriť príslušné dozorné orgány. Po získaní súhlasu budú o zmene informovaní všetci klienti v zákonnej lehote 30 dní. 

Zahraničných pobočiek poisťovní pribúda

Podľa verejne dostupných informácií od NBS môže na Slovensku fungovať až 566 subjektov v rámci takzvaného voľného cezhraničného pôsobenia. Zahraničných pobočiek poisťovní je na Slovensku aktuálne 20. Medzi najznámejšie patria napríklad MetLife Europe, Groupama, Colonnade či Swiss RE.

Problém pri prihlasovaní pohľadávok

Na činnosť poisťovní so sídlom na Slovensku dohliada NBS. V prípade zahraničných pobočiek potom vykonávajú dohľad kontrolné orgány z domovskej krajiny. V prípade poisťovní Uniqa a Generali a ich zahraničných pobočiek na Slovensku tak bude dohľad vykonávať Česká národná banka.

Ako pre Financial Report uviedol hovorca NBS Peter Majer, regulátor dohliada na činnosť zahraničných pobočiek poisťovní na Slovensku len v obmedzenom rozsahu nefinančného dohľadu. V praxi to znamená, že NBS vykonáva kontrolu pobočiek členských štátov EÚ v oblasti požiadaviek spojených s tvorbou a distribúciou poistných produktov klientom na území Slovenska, ako aj likvidáciou poistných udalostí z týchto zmlúv.

Podľa slov hovorcu NBS, chýbajúca slovenská licencia môže znamenať komplikáciu pri riešení niektorých situácií. „Ak sa s takouto zahraničnou poisťovňou niečo stane, zodpovedá za ňu jej domáci dohľad a postupuje sa podľa pravidiel domovského štátu. Slovenskí klienti v takom prípade môžu mať sťaženú komunikáciu do zahraničia, napríklad prihlasovanie svojich pohľadávok,“ vysvetľuje.

Zároveň však platí, že NBS vykonáva spotrebiteľský dohľad a v tomto ohľade musia všetky poisťovne, aj tie so sídlom v zahraničí, dodržiavať slovenské zákony. Každé porušenie práv spotrebiteľa môže byť potrestané slovenskými kontrolnými orgánmi. Na možné sankcie pri porušení spotrebiteľských práv upozorňuje aj generálna riaditeľka SLASPO. Ak dôjde k porušeniu práv, klient pobočky poisťovne z iného štátu sa podľa J. Žákovej môže domáhať spravodlivosti aj mimosúdnou cestou. 

Pomôcť môže špeciálny ombudsman

Ak podľa klienta dôjde k porušeniu jeho práv, môže sa obrátiť aj na Slovenskú asociáciu poisťovní. Urobiť tak možno podaním podnetu subjektom alternatívneho riešenia sporov, Poisťovaciemu ombudsmanovi SLASPO. Podmienkou takéhoto podania je, aby pobočka poisťovne z iného členského štátu bola zároveň členom Slovenskej asociácie poisťovní. Rovnako sa poistenec takéhoto finančného domu, ktorý má povolenie NBS, môže obrátiť na súd so žalobou na ochranu svojich práv.

NBS chýbajú údaje o zahraničných pobočkách 

NBS vyjadrila znepokojenie nad rušením slovenských sídiel v Správe o finančnej stabilite už v máji tohto roku. Za rizikové považuje najmä to, že centrálna banka nemá kompletný dohľad nad zahraničnými pobočkami poisťovní. 

Niektoré zahraničné pobočky podľa NBS predkladajú jediný výkaz v ročnej frekvencii, čo je v porovnaní so slovenskými poisťovňami podstatne menej. Zároveň mnohé zahraničné pobočky nevykazujú vôbec žiadne údaje. NBS ako kontrolný úrad disponuje dostatkom informácií najmä o činnostiach poisťovní so sídlom na Slovensku a v prípade zahraničných pobočiek nevie včas upozorniť verejnosť na prípadné riziká.

NBS vo svojej správe uvádza, že zahraničné pobočky poisťovní majú približne 22-percentný podiel na predpísanom poistnom. „Z výkazov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za všetky krajiny Európskej únie je možné odhadnúť, že v neživotnom poistení je podiel pobočiek 26 % a v životnom poistení 17 %,“ píše sa v tlačovom vyhlásení.

Na finančnú stabilitu pobočiek poisťovní z iného členského štátu teda NBS priamo nedohliada, napriek tomu má podľa J. Žákovej zo SLASPO určité zákonné možnosti v prípade zistení, že takéto pobočky porušujú právne predpisy. „V prvom kroku NBS vyzve pobočku poisťovne z iného členského štátu, aby v určenej lehote uskutočnila nápravu. Ak k náprave nedôjde, svoje zistenia komunikuje s orgánom dohľadu domovského štátu pobočky poisťovne z iného členského štátu a požiada ho o vykonanie neodkladných opatrení,“ vysvetľuje.

Ak sú stanovené opatrenia naďalej nedostatočné, prípadne je orgán dohľadu domovského štátu nečinný, môže NBS sama stanoviť vykonanie opatrení, a tie je pobočka poisťovne z iného členského štátu povinná vykonať. NBS podľa Žákovej zo SLASPO môže požiadať o pomoc aj Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA).

Rovnaké daňové zaťaženie, menej zamestnancov 

Zrušenie sídla a prechod pod zahraničnú pobočku môže vyvolávať otázky ohľadom daní a povinností voči štátu. Daňové a odvodové povinnosti poisťovne a zahraničnej pobočky poisťovne iného členského štátu sú však podľa odborníkov rovnaké. „Z tohto pohľadu štát transformáciou poisťovne na pobočku poisťovne iného členského štátu o nič nepríde,“ tvrdí J. Žáková zo SLASPO. 

Pravdou však podľa Žákovej zostáva, že jedným z hlavných dôvodov transformácie poisťovne na pobočku býva optimalizácia nákladov, vrátane nákladov na zamestnancov. Preto zvyčajne po transformácii poisťovne na pobočku má pobočka menej pracovných miest než mala predtým poisťovňa. Ubúdajú podľa nej tiež pozície, na ktoré je potrebná vysoká kvalifikácia.

Skromnejšie reportovanie, menej povinností = nižšie náklady

Tento úbytok pracovných miest podľa riaditeľky Slovenskej asociácie poisťovní vyplýva z dvoch skutočností. Niektoré činnosti, ktoré musí vykonávať poisťovňa, už pobočka poisťovne iného členského štátu vykonávať nemusí. Ako príklad uvádza rozsiahle reportovacie povinnosti, ktoré pre poisťovňu vyplývajú z európskej smernice. Pobočka poisťovne iného členského štátu tieto povinnosti nemá.

V druhom prípade ide o to, že niektoré aktivity poisťovňa iného členského štátu centralizuje a zabezpečuje ich u seba aj pre svoje pobočky – môže ísť napríklad o aktuárske služby (poistno-matematické analýzy – pozn. red.), investovanie a podobne. „Z tohto pohľadu transformácia poisťovne na pobočku vo výsledku pôsobí na slovenskú ekonomiku skôr negatívne,“ komentuje Žáková.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
8.2.2023 Redakcia FinReport

Deficit zahraničného obchodu Slovenska v roku 2022 dosiahol rekordných 4,3 miliardy eur

Slovensko vykázalo pasívne saldo zahraničného obchodu na celoročnej báze naposledy v roku 2008, keď dosiahlo necelých 760 miliónov eur. V ...

8.2.2023 Redakcia FinReport

Inštitút finančnej politiky tvrdí, že inflácia je na ústupe a ekonomickej recesii sa vyhneme

Ekonomická depresia z konca roka 2022 ustupuje do úzadia a do budúcnosti ju nahrádza mierny optimizmus. Vyhliadky slovenskej ekonomiky do ...

8.2.2023 Zuzana Fryč

Novela Obchodného zákonníka prináša možnosť založiť si eseročku online

Do platnosti vstúpila novela Obchodného zákonníka. Účinná je od 1. februára 2023. Vďaka nej môžu podnikatelia využiť zjednodušený ...

8.2.2023 Martin Jamnický

Poslanci zmenili zákon o pomoci v hmotnej núdzi a schválili obedy pre deti zadarmo

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, v rámci ktorej odobrili aj opätovné zavedenie plošnej dotácie na obedy ...

8.2.2023 Redakcia FinReport

Správa o ochrane osobných údajov poukazuje na zásadné nedostatky

Správa o ochrane osobných údajov za rok 2022 poukazuje na množstvo nedostatkov, ktoré na Slovensku existujú v oblasti ochrany osobných ...

8.2.2023 Robert Juriš

Technologické firmy sú v červených číslach a prepúšťajú tisíce zamestnancov

Prepúšťanie v technologickom sektore naberá na obrátkach. Počas pandémie koronavírusu to bola naozaj rýchla jazda, keď mimoriadne ...

7.2.2023 Redakcia FinReport

Snehová kalamita priniesla masívny nárast počtu poistných udalostí

Poisťovne v týchto dňoch registrujú zvýšený počet škôd spôsobených snehovou kalamitou, a to najmä v severných a východných okresoch ...

7.2.2023 Redakcia FinReport

Zvýšený počet pokusov o podvod zaznamenala aj poisťovňa Uniqa

Ďalšia poisťovňa pôsobiaca na slovenskom finančnom trhu hlási nárast počtu aj objemu poistných podvodov. Počet vyšetrovaných prípadov v ...

6.2.2023 Redakcia FinReport

Analýza: Slováci očakávajú, že inflácia vystúpi až nad hranicu 30 %

Slováci boli voči nárastu cien tovarov a služieb najskeptickejší na sklonku minulého roku. Inak povedané, vtedy boli ich očakávania vysokej ...

6.2.2023 Martin Jamnický

Generálny pardon: Uhraďte svoje dlhy voči Sociálnej poisťovni do konca augusta 2023 a nemusíte platiť penále

Dlžníci Sociálnej poisťovne dostali šancu, ako sa vyhnúť plateniu penále za omeškanie sa pri plnení si svojich povinností. Opatrenie ...

5.2.2023 Redakcia FinReport

Dve tretiny bánk v strednej a východnej Európe sa zameriavajú na udržateľné financovanie nehnuteľností

Udržateľné ESG stratégie pre sektor financovania komerčných nehnuteľností majú v regióne strednej a východnej Európy (CEE) už dve ...

3.2.2023 Redakcia FinReport

UniCredit prináša na trh predschválené úvery pre malé podniky

Banková skupina UniCredit prináša na trh nové predschválené úvery na podporu malých podnikov v siedmich krajinách strednej a východnej ...

2.2.2023 Zuzana Fryč

Aké sú trendy v životnom poistení pre rok 2023? V ponuke sú nové produkty aj výhodnejšie podmienky pre klientov

Hoci v porovnaní so zahraničím je u nás miera životného poistenia stále nízka, záujem o životné poistenie má v posledných rokoch ...

2.2.2023 Robert Juriš

Ceny nehnuteľností začali klesať. Divoká rely sa zastavila tesne pod hranicou 3-tisíc eur za meter štvorcový

Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie vo štvrtom štvrťroku 2022 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom klesli o 2 %. Stalo sa to ...

2.2.2023 Robert Juriš

Európska centrálna banka opäť prehodnotila svoje kľúčové sadzby, základný úrok zvýšila na 3 %

Mimoriadne náročné rozhodnutie museli urobiť členovia Rady guvernérov Európskej centrálnej banky. Len deň po zverejnení predbežných ...

2.2.2023 Redakcia FinReport

SBA: Banky dodržali svoje záväzky vyplývajúce z Memoranda o porozumení, dokonca ich prekročili

Slovenská banková asociácia (SBA) tvrdí, že banky pôsobiace na slovenskom finančnom trhu v minulom roku splnili a dokonca výrazne prekročili ...

2.2.2023 Redakcia FinReport

SZČO a dobrovoľne poistení musia uhradiť novú výšku poistného najneskôr do 8. februára 2023

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) majú už len týždeň na úhradu nových zmenených súm ...

1.2.2023 Andrej Vida

Pre získanie úveru v banke je kľúčová bonita. Čo všetko musíte spĺňať, aby ste vyhoveli?

Žiadali ste niekedy o hypotekárny alebo spotrebiteľský úver v banke? Tušíte, čo rozhoduje o tom, či úver vôbec dostanete? Viete, ako si ...

Mobilná aplikácia

 1. 1.
  Minister Monastyrskyj neprežil haváriu vrtuľníka pri Kyjeve, zahynuli aj tri deti (video+foto)
 2. 2.
  Ako sa v roku 2023 zvýšia príplatky za prácu cez víkendy, v noci a počas sviatkov
 3. 3.
  Daňový bonus na dieťa: Výpočet je komplikovaný, pre niektorých živnostníkov bude bonus nedosiahnuteľný
 4. 4.
  Daňové priznanie: Čo všetko si môže živnostník odpočítať z daní?
 5. 5.
  Heger nerozumie premenlivosti názorov Sulíka a poslancom za SaS cez Facebook adresoval výzvu