Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Členka súdnej rady kritizuje predsedu Mazáka za vyjadrenia ku oslobodeniu Kočnera či reformám

Správy Sita Poslať

4.1.2021 (Webnoviny.sk) - Členka Súdnej rady SR Mar­ce­la Ko­so­vá kritizuje predsedu rady Jána Mazáka za to, že sa vyjadroval ku konkrétnym či neprávoplatným rozhodnutiam súdov či za jeho postoj k schváleným a predstaveným zmenám v justícii.

Členka súdnej rady kritizuje predsedu Mazáka za vyjadrenia ku oslobodeniu Kočnera či reformám

Nesúhlasí tiež s Mazákovým názorom na reformu justície a novú súdnu mapu. Ko­so­vá svoju kritiku zverejnila na stránke Právne listy. Predseda súdnej rady jej kritiku vníma a nepovažuje za potrebné na ňu reagovať.

Predseda nemá spochybňovať rozhodnutia súdov

Ako uviedla, myslí si, že predseda rady by sa nemal vyjadrovať k rozhodnutiam súdov a spochybňovať ich. „Bez znalosti spisu sa jednak nie je možné re­le­van­tne vyjadriť k akémukoľvek rozhodnutiu súdu, a aj keby pán pred­se­da trest­ný spis či spi­sy vi­del a mal ich pod­rob­ne naš­tu­do­va­né, nie je súk­rom­ná oso­ba, či no­vi­nár, kto­rý si mô­že uro­biť ná­zor na zá­kla­de me­dia­li­zo­va­ných, či ne­ja­kým zvláš­tnym spô­so­bom zís­ka­ných in­for­má­cií zo spi­su,“ napísala. Dodala, že ak by sa predseda rady vyjadroval o potrebe rešpektovania rozhodnutí súdov, bolo by to v poriadku.
Ako príklad Kosová uvádza, že sa Ján Mazák vyjadril k rozsudku Špecializovaného trestného súdu ŠTS), ktorý oslobodil Mariana K. v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Dos­pel k zá­ve­ru, kto­rý ve­rej­ne prezentoval, a kto­rý sme­ro­val k to­mu, že sud­co­via dô­ka­zy vy­hod­no­ti­li nes­práv­ne, le­bo pán pred­se­da súd­nej ra­dy ne­vi­dí nič, čo by za­kla­da­lo ro­zum­nú po­chyb­nosť, že sku­tok spá­cha­li ob­ža­lo­va­ní,“ dodala Kosová. Členka rady pripomenula, že súd­na ra­da má pri­jí­mať opat­re­nia na po­sil­ňo­va­nie dô­ve­ry ve­rej­nos­ti v súd­nic­tvo a pred­se­da súd­nej ra­dy má ko­nať tak, aby ne­bo­la oh­ro­ze­ná dô­ve­ry­hod­nosť súd­nic­tva.

Kritička novej súdnej mapy

V texte Kosová zároveň uvádza, že je kritičkou novej súdnej mapy. „Aby ne­doš­lo k omy­lu, som za re­for­mu jus­tí­cie s cie­ľom jej efek­tív­ne­ho fun­go­va­nia hlav­ne k pros­pe­chu všet­kých ob­ča­nov, ale súd­na ma­pa, pred­lo­že­ná pa­ni mi­nis­ter­kou spra­vod­li­vos­ti, ako aj zme­ny ús­ta­vy a niek­to­rých zá­ko­nov, majú k nej na mí­le ďa­le­ko,“ pokračovala s tým, že sa v tomto smere s Mazákom nezhodnú. Predseda rady podľa nej povedal, že „v ro­ku 2020 sú v jus­tí­cii očis­tné pro­ce­sy, ok­rem iné­ho bo­la prijatá no­ve­la ús­ta­vy a zá­kon o re­for­me súd­nic­tva, kto­ré prip­ra­vi­li pô­du na prak­tic­ké up­lat­ne­nia tých­to pro­ce­sov“. Mazák tiež uviedol, že rada mieni ráznejšie vstupovať do legislatívnych procesov.
Šéf súdnej rady vystúpil proti Predsedníctvu Poradnej rady európskych sudcov (CCJE), ktoré malo výhrady voči reforme súdnictva. Podľa Kosovej mal Mazák reagovať listom v mene celej rady bez toho, aby boli jej členovia o ňom vopred informovaní a konštatoval v ňom, že sudcom nič nehrozí. Kriticky sa CCJE vyjadrilo k zásahom do funkčného obdobia členov Súdnej rady SR, k preloženiu sudcov na nižší súd bez súhlasu pri zmene systému súdov a k funkčnej imunite sudcov.

Hrozba všetkým občanom

„CCJE nap­rík­lad uvied­la vo vzťa­hu k zru­še­niu súh­la­su Ústav­né­ho sú­du SR s vä­zob­ným stí­ha­ním sud­cu, že ak je stá­le pot­reb­né za­cho­vať ús­tav­né zá­ru­ky pred prí­pad­ným úče­lo­vým stí­ha­ním predstavi­te­ľov zá­ko­no­dar­né­ho zbo­ru a sud­cov ús­tav­né­ho sú­du zo stra­ny vý­kon­nej mo­ci, pre­čo by tie­to zá­ru­ky ne­ma­li byť za­cho­va­né vo vzťa­hu k sud­com všeo­bec­ných súdov. Takže, ako vi­dí­te, hro­zí. Ale hor­šie je, že cez sud­cov je tu hroz­ba aj všet­kým občanom, kto­rí sa ke­dy ocit­li či ocit­nú pred sú­dom,“ napísala.
Kosová ďalej vytýka, že na stránke súdnej rady nemôžu byť zverejňované názory žiadneho jej člena. Rovnako nesúhlasí s návrhom zo strany členky súdnej rady, aby boli členovia rady prednostne očkovaní proti ochoreniu COVID-19, keďže bol očkovaný aj Mazák. „Členo­via Súd­nej rady SR ma­jú stáť v pr­vej lí­nii jus­tí­cie, ale nie v pr­vom ra­de na oč­ko­va­nie. Ak už niek­to, tak má­me tres­tných sud­cov ok­res­ných sú­dov, kto­rí v rám­ci slu­žieb mu­sia den­noden­ne pri roz­ho­do­va­ní o väz­be byť fy­zic­ky prí­tom­ní pri vý­slu­chu, kde je obvinený, eskorta, pro­ku­rá­tor, asis­ten­tka či ob­haj­ca. Takúto mož­nosť by ma­li mať pre­dov­šet­kým oni, na čom sme sa via­ce­rí čle­no­via súd­nej ra­dy zhod­li,“ uzavrela.
„Členka súdnej rady Marcela Kosová vyjadrila svoj názor na výkon funkcie predsedu súdnej rady. Má na to nespochybniteľné právo. Vzhľadom na vysoko emotívne ladenie jej názorov však nepovažujem za potrebné ani vhodné na nich reagovať. Nech si čitatelia jej otáznikov vytvoria názor sami,“ reagoval v tejto súvislosti pre agentúru SITA predseda súdnej rady Ján Mazák.

Viac k témam: súdy
Zdroj: Webnoviny.sk - Členka súdnej rady kritizuje predsedu Mazáka za vyjadrenia ku oslobodeniu Kočnera či reformám © SITA Všetky práva vyhradené.

© SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. si vyhradzuje výlučné právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.

logo
Prečítajte si tiež:
18.6.2024 Klaudia Lászlóová

Chcení – nechcení Slováci v Rakúsku, žije ich tam čoraz viac

Časy, keď sa Slováci z Bratislavy sťahovali do rakúskeho pohraničia preto, lebo tam boli nehnuteľnosti lacnejšie u nás, sú nenávratne ...

18.6.2024 Redakcia FinReport

Päťročná návratnosť akcií spoločnosti Nvidia stúpla na závratných 2 855 %

Cena akcií spoločnosti Nvidia pôsobiacej v oblasti čipov a umelej inteligencie od začiatku tohto roka prudko vzrástla. Investorom do jej akcií ...

17.6.2024 Martin Jamnický

Agentúra Moody´s: Hodnotenie Slovenska zostáva vysoké, no s negatívnym výhľadom

Aj tretia veľká ratingová agentúra ponechala, a teda neznížila Slovensku pôvodné hodnotenie. Po S&P a Fitch Rating aj Moody´s potvrdila ...

17.6.2024 Správy

Bezpečnostná služba Ukrajiny od začiatku vojny zničila viac ako tisíc ruských tankov

17.6.2024 (SITA.sk) - Príslušníci Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) od začiatku otvorenej ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva ...

17.6.2024 Správy

Mimovládky spustili hromadnú pripomienku proti zmene obmedzujúcej právo na prístup k informáciám

17.6.2024 (SITA.sk) - Mimovládne organizácie spustili petíciu a chcú podať hromadnú pripomienku. Žiadajú v nej zastaviť chystanú zmenu, ...

17.6.2024 Správy

Na juhovýchode Číny evakuovali tisíce ľudí po tom, čo silné dažde vyvolali záplavy a zosuvy pôdy

17.6.2024 (SITA.sk) - Tisíce ľudí evakuovali na juhovýchode Číny po tom, ako región cez víkend zasiahli silné dažde, ktoré vyvolali ...

17.6.2024 Roland Régely

Na výšku úrokových sadzieb hypoték majú vplyv aj rozhodnutia slovenských politikov

Dopyt po nových hypotékach síce v prvom kvartáli tohto roka klesol na najnižšiu úroveň za posledných päť rokov, banky však zostávajú ...

17.6.2024 Správy

Nemecká polícia zhabala kokaín za 2,6 miliardy eur, ide o najväčšie skonfiškovanie množstva drogy v histórii krajiny

17.6.2024 (SITA.sk) - Nemeckí vyšetrovatelia v pondelok oznámili, že zhabali kokaín v hodnote 2,6 miliardy eur z niekoľkých kontajnerových ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Od 1. júla sa zvyšujú príspevky na osobnú asistenciu a na opatrovanie

Už o tri týždne, od 1. júla 2024, sa zvyšujú príspevky na osobnú asistenciu a na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých osôb. Zmenu v ...

17.6.2024 Správy

Podľa britského obranného spravodajstva stúpnu výdavky ruskej vlády v tomto roku o 15 percent

17.6.2024 (SITA.sk) - Výdavky ruskej vlády podľa britského obranného spravodajstva v tomto roku v porovnaní s rokom 2023 pravdepodobne stúpnu ...

17.6.2024 Správy

Proces s novinárom Gershkovichom, ktorý je obvinený zo špionáže, sa začne 26. júna

17.6.2024 (SITA.sk) - Proces s reportérom amerických novín Wall Street Journal Evanom Gershkovichom obvineným zo špionáže sa začne 26. júna. ...

17.6.2024 Správy

Putin navštívi Severnú Kóreu, očakávajú sa rokovania so severokórejským vodcom Kim Čong-unom

17.6.2024 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok pricestuje na dvojdňovú návštevu Severnej Kórey. Informovali o tom obe ...

17.6.2024 Správy

Ruský útok na Poltavskú oblasť zranil najmenej 12 civilistov

17.6.2024 (SITA.sk) - Najmenej 12 ukrajinských civilistov utrpelo zranenia v dôsledku pondelkového ruského útoku na civilnú infraštruktúru v ...

17.6.2024 Správy

Slovensko má novú mládežnícku delegátku pri OSN, bude ňou študentka Právnickej fakulty UK Sofia Šillerová

17.6.2024 (SITA.sk) - Slovensko má novú mládežnícku delegátku pri Organizácii Spojených národov (OSN). Pre rok 2024/2025 ňou bude ...

17.6.2024 Správy

Top foto dňa (17. jún 2024): Pellegrini na samite EÚ, Slovan Bratislava u primátora Valla či pohreb viceprezidenta Malawi

17.6.2024 (SITA.sk) - Aj 17. jún bol bohatý na udalosti, v priloženej fotogalérii si môžete pozrieť, ako ich zachytili objektívy ...

17.6.2024 Správy

Viac ako sto dopravných priestupkov a 23 pozitívnych dychových skúšok. Takýto je výsledok štvorhodinovej policajnej kontroly v Košickom kraji

17.6.2024 (SITA.sk) - Viac ako sto dopravných priestupkov a vyše 20 vodičov pod vplyvom alkoholu zaznamenala polícia počas pondelkovej ...

17.6.2024 Správy

Väčšina Ukrajincov je za to, aby prezident Zelenskyj zostal vo funkcii až do konca stanného práva

17.6.2024 (SITA.sk) - Až 70 percent obyvateľov Ukrajiny súhlasí s tým, aby Volodymyr Zelenskyj zostal na poste hlavy štáty až do konca ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Švajčiarska FlowBank prišla o licenciu a putuje do konkurzu

Ďalšia banka skrachovala. Do konkurzného konania vstúpila švajčiarska online maklérska a obchodná banka FlowBank so sídlom v Ženeve. O ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay