Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Baška a Škultéty: Rozhovor s najhorúcejšími kandidátmi na župana v Trenčianskom kraji

Správy Sita Poslať
image

BRATISLAVA 26. októbra (WebNoviny.sk) - Súčasný župan Jaroslav Baška (Smer-SD, SNS, Most-Híd, Strana zelených) a nezávislý kandidát Štefan Škultéty sú podľa prieskumu MVK najhorúcejšími kandidátmi na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

V rozhovore obaja kandidáti priblížili, čo by v kraji počas svojho pôsobenia v kresle župana urobili.
Na čom by sa malo podľa Vás v kraji najviac popracovať?
Jaroslav Baška: Trenčianskemu samosprávnemu kraji sa darí a je pripravený reagovať na výzvy, ktoré ho čakajú. Jednou z nich je aj potrebné prepojenie východnej časti kraja – hornej Nitry s Považím. Som rád, že sa aj za môjho pôsobenia na pozícii župana podarilo postaviť historicky prvú časť rýchlostnej cesty R2 , ktorým je 10 km dlhý obchvat mesta Bánovce nad Bebravou.
Úsek Ruskovce – Pravotice tak motoristom slúži už presne jeden rok. Ako jednu z možných riešení na dostavanie rýchlostnej cesty R2 vnímam aj uvoľnenie dlhovej brzdy, vďaka ktorej by v TSK mohli pribudnúť tak dlho očakávané kilometre rýchlostných ciest R2 a R6. Hoci výstavba týchto ciest nepatrí pod kompetenciu samosprávneho kraja, aktívne sa o tieto otázky plánujem zaujímať aj v budúcnosti.
Takisto potrebujeme aj naďalej podporovať odborné vzdelávanie, aby sme pre regionálnych zamestnávateľov mali dostatok kvalifikovanej pracovnej sily a aby mladí ľudia neostávali nezamestnaní a neodchádzali za prácou inam. V tomto smere máme veľmi dobre našliapnuté aj vďaka projektu Hrdina remesla a taktiež vynikajúce rozbehnutému systému duálneho vzdelávania.
Aj naďalej potrebujeme pokračovať v ozdravovaní našich nemocníc. Potrebujeme pre ne vyjednať zvýšenie cien za zdravotnícke výkony a ukončené hospitalizácie, aby sme boli na úrovni iných porovnateľných nemocníc a zabránili tak ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc. S nemocnicami sa chceme zapojiť aj do plánovaného systému oddlžovania nemocníc. Samozrejmosťou je zvyšovanie investícií do troch krajských nemocníc, aby vedeli poskytovať nielen kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, ale aj aby vedeli zvýšiť počet výkonov.
Peniaze potrebuje aj v oblasť dopravy. Na komplexnú rekonštrukciu ciest II. a III. triedy by boli potrebné stovky miliónov eur. Snažíme sa preto opravovať ich postupne. V prvom rade sa zameriavame na najkritickejšie úseky. Realizujeme súvislé a veľkoplošné opravy, od lokálnych opráv sme upustili už v roku 2015.
Štefan Škultéty: Náš kraj potrebuje reštart vo viacerých oblastiach.
REŠTART v riadení nemocníc– Podľa inštitútu INEKO patria naše župné nemocnice v porovnaní s ostatnými všeobecnými nemocnicami medzi najhoršie v hospodárení a kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
REŠTART v budovaní cestnej infraštruktúry. Za štyri roky vlády súčasného župana nepribudol v TSK ani kilometer cesty postavenej z toľko sľubovaných  fondov EÚ. Nemáme žiadne nové cyklochodníky, nehovoriac o neexistencii integrovanej dopravy.
REŠTART v rozmýšľaní o senioroch – náš kraj neuveriteľne rýchlo starne. Podiel ľudí v postproduktívnom veku narástol z  11% na 15% a bude rasť. Nevidím žiaden plán, ako bude kraj čeliť tomuto problému.
REŠTART školstva – Podľa rankingu slovenských škôl, ktorý robí každoročne INEKO, máme štyri základné školy v TOP 10 ZŠ v poslednom zverejnenom rebríčku, ale nemáme v ňom žiadne gymnázium. Počet študentov zapojených do programu duálneho vzdelávania je na úrovni štatistickej chyby. Naši absolventi tvoria najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných.
Aké riešenia ako župan budete presadzovať na zlepšenie zdravotníctva v kompetenciách TSK?
J. Baška: V oblasti zdravotníctva chceme pokračovať v investovaní do všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, a to nielen do ich rekonštrukcií, ale aj mobiliáru. Za posledné štyri roky sme do nemocníc investovali približne 20 miliónov a v tomto trende chceme pokračovať v budúcnosti.
Chceme tiež rozšíriť bezplatný elektronický objednávací systém, pokračovať v rezidentskom programe a vychovať si vlastných všeobecných lekárov pre dospelých a deti, pretože v zdravotných strediskách v obciach chýbajú. V tomto smere podnikáme aj ďalšie kroky, na poslednom Zastupiteľstve TSK sme schválili napr. zriadenie alokovaného pracoviska Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne v priestoroch Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, aby s nemocnica mohla vychovávať vlastných budúcich odborníkov. Rovnako v Bojniciach plánujeme rozšíriť spektrum sociálnych služieb o služby na podporu rodín s deťmi.
V žiadnom prípade, pokiaľ budem županom, sa nemocnice predávať nebudú. Naopak, chceme zlepšiť ich hospodárenie externým manažmentom. Všetky tri župné nemocnice chceme zapojiť do procesu oddlženia a postupne sa im snažiť prinavrátiť aj ziskové činnosti (verejné lekárne, vlastné laboratóriá a pod.).
Š. Škultéty: V oblasti zdravotníctva chcem najmä odbúrať politické nominácie na riadiacich pozíciách a tvrdo uplatniť manažérsky prístup pri správe týchto nemocníc. Výsledkom súčasného spôsobu riadenia sú totiž nemocnice, ktoré majú katastrofálne hospodárenie a veľmi nízku kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Toto treba zmeniť.
P​ri nemocnici v Bojniciach by som chcel rokovať o preklasifikovaní tejto všeobecnej nemocnice na nemocnicu fakultnú, keďže už teraz je spádovou pre zhruba 200-tisíc občanov. To by jej zabezpečilo viac financií a lepšiu zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov hornej Nitry.
Aké riešenia ako župan budete presadzovať na zlepšenie dopravy v kompetenciách TSK?
J. Baška: Myslím si, že za 4-ročné volebné obdobie som ukázal, že vďaka uvážlivému hospodáreniu vieme do ciest investovať nemalé finančné prostriedky priamo zo župnej kasy, no darí sa nám čerpať aj eurofondy.
Od roku 2014 kraj z vlastných finančných zdrojov na opravy ciest vynaložil viac ako 15,3 milióna eur, za ktoré zrekonštruoval takmer 130 km cestných komunikácií. Tento rok sa TSK stal navyše úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu až 4 úsekov cestných komunikácií v celkovej sume 18 484 992,84 eur. Z toho tvoria zdroje EÚ 85 %, zdroje ŠR 10 % a zdroje TSK 5 %.
Aj naďalej chceme pokračovať v opatreniach, ktoré pomáhajú zvyšovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. V roku 2016 sme ošetrili bezpečnostnými prvkami celkovo 55 priechodov pre chodcov. Na priechody sme osadili bezpečnostné LED dopravné gombíky, zvýraznili vodorovné dopravné značenia a tiež osadili vertikálne dopravné značenie na fluorescenčnom podklade. Na rad prídu tento rok zložitejšie úpravy, ktoré si vyžadujú aj vypracovanie projektovej dokumentácie, ako napr. osvetlenie priechodu.
Podporovať chceme aj atraktivitu cestovania prímestskou autobusovou dopravou. Už teraz je vo väčšine „modrých autobusov“ zavedená WiFi, autobusy sú klimatizované a ich priemerný vek nepresahuje 6,5 roka. Cestujúci môžu z krajskej dielne čerpať viacero výhod, či už v rámci nultého tarifného pásma (pod 2km aj za 0,19 eur) alebo zliav pre dôchodcov, ktorí cestujú za 0,35 eur. Cestujúci sú dobre informovaní nielen vďaka pokrokovej aplikácii ubian.sk, ale aj prostredníctvom elektronických informačných tabúľ, umiestnených na zastávkach.
Po novom modré autobusy po dohode s mestom Trenčín na jeho území plnia funkciu mestskej hromadnej dopravy. TSK má zároveň podpísané memorandum so Žilinským samosprávnym krajom o zjednotení taríf. V budúcnosti chceme na TSK integrovanému dopravnému systému venovať ešte väčšiu pozornosť.
Š. Škultéty: V oblasti dopravy sa chcem zamerať na tri prioritné oblasti, v ktorých sa za súčasného vedenia viac narozprávalo, ako urobilo.

- systém integrovanej dopravy: obyvatelia nášho kraja si zaslúžia taký systém verejnej dopravy, kde im bude na jednu jazdu z bodu A do bodu B stačiť jeden cestovný lístok na ohľadu bez počet a druh spojov, ktoré ​využije; samozrejmosťou musí byť dobre naväzujúci cestovný poriadok a komfortné prestupné body ​​

- rekonštrukcia ciest čo v najväčšej miere z eurofondov za účelom komfortnejšej a bezpečnejšej jazdy

- budovanie dopravných cyklotrás, ako alternatívy k osobnej motorovej doprave

Aké riešenia ako župan budete presadzovať na zlepšenie školstva v kompetenciách TSK?
J. Baška: Vzhľadom na neustále klesajúci počet stredoškolákov sme na TSK pristúpili k optimalizácii siete stredných škôl. Teraz je potrebné zameriavať sa najmä na ich profiláciu. Máme veľmi dobre rozbehnutý systém duálneho vzdelávania, do ktorého je zapojených 600 žiakov a s radosťou konštatujem, že aj všetkých 20 stredných odborných škôl, ktoré zriaďujeme.
V systéme duálneho vzdelávania je potrebné pokračovať a budovať taký systém študijných a učebných odborov, ktoré sú prospešné pre zamestnávateľov v kraji. Určite chcem, aby kraj ďalej podporoval všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti cez investície do ich rekonštrukcií z rozpočtu kraja a eurofondov a zameriaval sa na zvyšovanie kvality a atraktivity vyučovacieho procesu v nich. TSK sa v súčasnosti uchádza o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu na zvýšenie kvality a modernizáciu odborného vzdelávania na 18 stredných školách.
Mojou ambíciou na úseku školstva je aj zriadenie centra kariérového poradenstva, ktorého cieľom bude poskytovať služby žiakom a rodičom základných škôl pri výbere strednej školy a žiakom stredných škôl pri výbere vysokej školy a pri prechode na trh práce.
Š. Škultéty: Súčasný župan sa rozhodol podporovať odborné školstvo až do takého „extrému“, že naše gymnáziá zaostávajú (a zároveň i výsledky v odbornom školstve sú rozporuplné). Chcem preto napraviť tento stav- lebo nechcem, aby sme boli v budúcnosti len montážnou dielňou. Moje priority v školstve sú:
- chcem, aby sa gymnázia v zriaďovateľskej pôsobnosti opätovne objavovali v rebríčku TOP 10 slovenských gymnázií.
- modernizačný dlh na našich školách chcem riešiť zvýšeným čerpaním prostriedkov z EÚ.

- rozviažem ruky riaditeľom zrušením limitov na verejné obstarávanie, napr. v oblasti potravín pre školské jedálne

- budem žiadať, aby školy, ktoré dodnes spravuje priamo štát, prešli pod kraj

Aké riešenia ako župan budete presadzovať na zlepšenie kultúry v kompetenciách TSK?
J. Baška: Kraj aktuálne pracuje na projekte Kreatívneho kultúrneho centra, ktorý bude spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci Kreatívneho kultúrneho centra ide najmä o podporu kreativity, jej potenciálu, vytvorenie podmienok pre tých, ktorí sa chcú živiť svojim koníčkom.
Cieľom je podpora tvorby pracovných miest, zakladania živností, malých podnikov ako aj podpora ich udržania prostredníctvom "servisu", ktorý bude centrum poskytovať najmä v oblasti marketingových zručností, podnikateľskej či finančnej gramotnosti atď. Okrem toho budú dostupné technológie, priestory, IKT, ktoré sú nad finančné možnosti začínajúceho podnikateľa. V rámci tohto projektu má vzniknúť priestor aj pre začínajúcich divadelníkov.
Ďalšou víziou je naďalej zvyšovať počet návštevníkov v našich kultúrnych zariadeniach, začať realizáciu dvoch schválených európskych projektov na Trenčianskom hrade, ktoré ho takisto pomôžu medzu ľuďmi zviditeľniť ešte omnoho viac.
Prvým projektom je medzinárodná cyklotrasa „Na bicykli po stopách histórie“, ktorá Trenčiansky hrad prepojí s hradom Brumov-Bylnice na českej strane hranice. My v rámci projektu z európskych financií vybuduje cyklotrasu vedúcu z hradu cez pútnické miesto Skalka nad Váhom až do Nemšovej, kde sa napojí na už existujúcu cyklotrasu, vedúcu až po hranicu s Českou republikou. V budúcnosti by cyklotrasu mali naši západní susedia dobudovať až po hrad Burmov-Bylnice.
Ďalším veľkým projektom, v ktorom kraj uspel pri žiadaní o nenávratný finančný príspevok, je projekt TreBuChet. V rámci tohto medzinárodného projektu bude Trenčiansky hrad verejnosti sprístupnený aj zo svojho južného opevnenia, ktoré prejde rekonštrukciou. Vďaka tomu sa ľuďom ponúkne navštíviť aj tie časti hradu, ktoré boli doteraz verejnosti neprístupné. Na sprístupnenie južného opevnenia bude nadväzovať vybudovanie tematického náučného chodníka, ako prístupová cesta k južnému opevneniu. Chodník bude viesť od Pamätníka Umučených na Brezine, cez Čerešňový sad, hradisko-Trenčiansky val po vstup na Trenčiansky hrad. Cezhraničným partnerom projektu je mesto Bučovice.
Na hrade ďalej plánujeme zrekonštruovať skleník a ďalšie časti Trenčianskeho hradu a tiež uchádzať sa o rekonštrukciu Považskej knižnice z programu cezhraničnej spolupráce.
Š. Škultéty: Trenčiansky kraj je jedinou župou bez kamenného divadla.
Je až nepochopiteľné, že súčasný župan a bývalý minister obrany nevie presadiť prevod chátrajúcej budovy Domu Armády (vo vlastníctve ministerstva obrany) v centre Trenčína na kraj a pomocou eurofondov z programu kreatívny priemysel takto zabezpečiť vybudovanie dôstojného kultúrneho stánku.
Chcem zabezpečiť podmienky pre vznik riadneho krajského divadla aj v našom kraji. Zároveň okamžite zastavíme politické a stranícke nominácie v kultúrnych organizáciách v zriadovateľskej pôsobnosti kraja.
Viac k témam: Jaroslav Baška, Štefan Škultéty, TSK Trenčiansky samosprávny kraj, Župné voľby do VÚC 2017Zdroj: Webnoviny.sk - style="text-decoration: underline">Baška a Škultéty: Rozhovor s najhorúcejšími kandidátmi na župana v Trenčianskom kraji © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj a foto: SITA

© SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. si vyhradzuje výlučné právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.

logo
Prečítajte si tiež:
15.6.2021 Redakcia FinReport

Extrémne prejavy počasia ovplyvnené zmenou klímy menia štruktúru poistných udalostí

Škody na nehnuteľnostiach spôsobené lokálnymi živlami sú čoraz nepredvídateľnejšie. A počet poistných udalostí, za ktoré môžu ...

15.6.2021 Správy

COOP Jednota uviedla na trh novú privátnu značku Biova zameranú na kozmetiku

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský potravinový reťazec COOP Jednota rozširuje rady svojej vlastnej značky o kozmetiku Biova. Nová ...

15.6.2021 Správy

IKEA pomáha utečencom s uplatnením na trhu práce

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Presne 20 rokov si každoročne 20. júna po celom svete pripomíname Medzinárodný deň utečencov. IKEA je ...

15.6.2021 Správy

Ivan Makatura na konferencii SLOVENSKÉ (SM)ART CITY: ”Hackerské útoky nemusia byť len útokmi na dáta, ale aj na technológie kritickej infraštruktúry, čo môže ohroziť zdravie a život obyvateľov.”

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - O téme Smart Cities sa veľa rozpráva, no len málokto sa na inteligentné mestá pozerá aj cez bezpečnosť, ktorá by ...

15.6.2021 Roland Régely

Lacné nákupy z Číny alebo USA sa od júla skomplikujú a predražia

Finančná správa predstavila nový web určený na preclievanie zásielok z krajín mimo Európskej únie. Urobila tak v súvislosti so zmenami, ...

15.6.2021 Správy

Matovič sa ako premiér párkrát stretol s obvineným riaditeľom SIS, Pčolinskému sa snažil veriť

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa ešte ako predseda vlády párkrát stretol s obvineným exriaditeľom ...

15.6.2021 Správy

Maďari schválili sporný zákon proti pedofílii, zakazuje aj šírenie informácií o LGBT problematike v školách

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Maďarský parlament v utorok schválil zákon, ktorý zakazuje sprostredkovať informácie zobrazujúce alebo ...

15.6.2021 Redakcia FinReport

NBS schválila kúpu Poštovej poisťovne poisťovňou Union, ktorá takto získala 160-tisíc nových klientov

Národná banka Slovenska (NBS) schválila, že poisťovňa Union môže definitívne prevziať Poštovú poisťovňu. Financial. Report o tejto ...

15.6.2021 Správy

Osobný vlak v Čachticiach zrazil dieťa, dychová skúška u rušňovodiča bola negatívna

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - V železničnej zastávke Čachtice v pondelok 14. júna popoludní osobný vlak zachytil a zranil maloletú osobu, ktorá ...

15.6.2021 Správy

Pápež František vystúpil prvýkrát na Globsecu, koronakríza nám otvára nové možnosti

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Krízy nám pripomínajú, že žiadny človek sa nezachráni bez pomoci iných. Aj takéto posolstvo ponúklo ...

15.6.2021 Správy

Slováci po roku pandémie menia nákupné správanie

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Módna e-commerce zaznamenala za posledný rok veľa zmien v oblasti nákupného správania užívateľov. Dlhodobý ...

15.6.2021 Správy

Smer-SD predbehol Matovičovo OĽaNO, do parlamentu by prešli aj KDH a Aliancia

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) by vyhrala voľby aj v júni. Podľa prieskumu volebných preferencií ...

15.6.2021 Správy

Spúšťa sa druhá časť predaja unikátnych eurobankoviek, nezmeškajte príležitosť

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pripravila k okrúhlemu 50. výročiu ikonických vozidiel tatranskej ...

15.6.2021 Správy

V mestskej časti Veľká našli mŕtvu ženu, polícia preveruje podozrenie z vraždy

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia v Poprade preveruje podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. V mestskej časti Veľká našli ...

15.6.2021 Správy

Čaputová sa stretla s chorvátskym a poľským prezidentom, diskutovala o reformách justície či dovolenkovej sezóne

15.6.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová s poľským prezidentom Andrzejom Dudom diskutovala o reformách justície, s ...

14.6.2021 Redakcia FinReport

LIVE STREAM s Petrom Štadlerom: Ako správne investovať

Investovanie sa stáva trendom, a preto sa budeme s Petrom Štadlerom naživo rozprávať o tom, ako by dnes ľudia mali rozmýšľať o ...

14.6.2021 Zuzana Mecková

Nová vyhláška ministerstva financií skomplikuje život klientom poisťovní. Je nepresná a mätúca

Nedávno publikovaná vyhláška z rezortu financií, ktorá zahŕňa tri nové formuláre o jednotlivých zložkách poistného, nadobudne ...

14.6.2021 Redakcia FinReport

Obmedzili sme platenie v hotovosti, ale bezkontaktné platby aj tak využíva len necelá štvrtina Slovákov

Napriek tomu, že bezkontaktné platby sa stali bankovým aj fintechovým hitom minulého roku, hotovosť je stále najpoužívanejším platobným ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  GLOBSEC 2021 je vďaka Vacuumlabs a jeho projektu Rýchlotest-Covid bezpečným miestom bez COVID-19
 2. 2.
  Dodávateľovi antigénových testov Eurolab Lambda vlani narástol zisk, prilepšil si takmer o štyri milióny eur
 3. 3.
  Nová vyhláška ministerstva financií skomplikuje život klientom poisťovní. Je nepresná a mätúca
 4. 4.
  Lacné nákupy z Číny alebo USA sa od júla skomplikujú a predražia
 5. 5.
  Extrémne prejavy počasia ovplyvnené zmenou klímy menia štruktúru poistných udalostí